Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», Міністерство фінансів УкраїниМІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 07.02.2013  № 73
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868

  Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

  Відповідно до статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»( 996-14 ) НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», що додається.

  2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87( z0391-99 ) «Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за № 391/3684 (із змінами).

  3. Установити, що юридичні особи (крім банків та бюджетних установ), які зобов’язані подавати фінансову звітність згідно із законодавством, застосовують форми фінансової звітності, визначені Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до складання фінансової звітності», затвердженим цим наказом, починаючи із звітності за І квартал 2013 року і в наступних звітних періодах.

  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  5. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:

 3. подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
 4. оприлюднення цього наказу.
 5. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І.

  Міністр

  Ю. Колобов

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 07.02.2013  № 73

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868

  НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

  І. Загальні положення

  1. Цим Національним положенням (стандартом) визначаються мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів.

  2. Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються до фінансової звітності і консолідованої фінансової звітності юридичних осіб (далі — підприємства) усіх форм власності (крім банків та бюджетних установ), які зобов’язані подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

  3. Терміни, що використовуються в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають такі значення:

  активи — ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому;

  баланс (звіт про фінансовий стан) — звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал;

  бухгалтерська звітність — звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів;

  витрати — зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками);

  власний капітал — частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань;

 6. грошові кошти (гроші) — готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання;
 7. доходи — збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників);

  еквіваленти грошових коштів (грошей) — короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошей і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості;

 8. збиток — перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати;
 9. звичайна діяльність — будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення;

  звіт про власний капітал — звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду;

  звіт про рух грошових коштів — звіт, який відображає надходження і вибуття грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності;

  звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) — звіт про доходи, витрати, фінансові результати та сукупний дохід;

  зобов’язання — заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди;

  інвестиційна діяльність — придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів;

  інший сукупний дохід — доходи і витрати, які не включені до фінансових результатів підприємства;

  консолідована фінансова звітність — звітність, яка відображає фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства та його дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці;

  користувачі звітності — фізичні та юридичні особи, що потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень;

  міжнародні стандарти фінансової звітності — прийняті Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку документи, якими визначено порядок складання фінансової звітності;

  національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку — нормативно-правовий акт, затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам фінансової звітності;

 10. негрошові операції — операції, які не потребують використання грошей та їх еквівалентів;
 11. необоротні активи — всі активи, що не є оборотними;
 12. облікова політика — сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності;

  оборотні активи — гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу;

  операційна діяльність — основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю;

  операційний цикл — проміжок часу між придбанням запасів для провадження діяльності і отриманням грошей та їх еквівалентів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг;

  основна діяльність — операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу;

 13. прибуток — сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати;
 14. примітки до фінансової звітності — сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію і обґрунтованість статей фінансової звітності, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності;

  принцип бухгалтерського обліку — правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності;

 15. розкриття — надання інформації, яка є суттєвою для користувачів фінансової звітності;
 16. рух грошових коштів — надходження і вибуття грошей та їхніх еквівалентів;
 17. стаття — елемент фінансового звіту, який відповідає критеріям, установленим цим Національним положенням (стандартом).

  сукупний дохід — зміни у власному капіталі протягом звітного періоду внаслідок господарських операцій та інших подій (за винятком змін капіталу за рахунок операцій з власниками);

  суттєва інформація — інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності. Суттєвість інформації визначається відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності та керівництвом підприємства;

  фінансова діяльність — діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталів підприємства;

  фінансова звітність — бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

  4. Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

  5. Порядок подання фінансової звітності користувачам визначається чинним законодавством.

  ІІ. Склад та елементи фінансової звітності

  1. Фінансова звітність складається з: балансу (звіту про фінансовий стан) (далі — баланс), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) (далі — звіт про фінансові результати), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності.

  Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду.

  Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період, складається наростаючим підсумком з початку звітного року.

  2. Для суб’єктів малого підприємництва і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності національними положеннями (стандартами) встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати, форма і порядок складання яких визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»( z0161-00 ), затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року № 39, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за № 161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 року № 25) (із змінами).

  3. Форма і склад статей фінансової звітності визначаються цим Національним положенням (стандартом) і наводяться у додатках 1 ( z0336-13 ) і 2 до цього Національного положення (стандарту).

  4. Підприємства можуть не наводити статті, за якими відсутня інформація до розкриття (крім випадків, якщо така інформація була в попередньому звітному періоді), а також додавати статті із збереженням їх назви і коду рядка з переліку додаткових статей фінансової звітності, наведених у додатку 3 до цього Національного положення (стандарту), у разі якщо стаття відповідає таким критеріям:

  інформація є суттєвою;

 18. оцінка статті може бути достовірно визначена.
 19. 5. Показники про податок на прибуток, витрати і збитки, вирахування з доходу, вибуття коштів, зменшення складових власного капіталу наводяться в дужках.

  6. До фінансової звітності включаються показники діяльності філій, представництв, відділень та інших відособлених підрозділів підприємства.

  7. У балансі відображаються активи, зобов’язання та власний капітал підприємства. У випадках, передбачених нормативно-правовими актами, складається окремий баланс. Для складання окремого балансу дані первинних документів про господарські операції філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів, виділених підприємством на окремий баланс, а також про господарські операції, які відповідно до законодавства підлягають відображенню в окремому балансі, заносяться до окремих (відкритих для цього відокремленого підрозділу або для відображення господарських операцій з певної діяльності підприємства) регістрів бухгалтерського обліку. За даними окремих регістрів бухгалтерського обліку складаються окремий баланс і відповідні форми фінансової звітності щодо зазначених господарських операцій. Показники окремого балансу і відповідних форм фінансової звітності включаються до балансу і відповідних форм фінансової звітності підприємства. Особливості складання окремого балансу спільної діяльності визначаються національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності. При складанні балансу та відповідних форм фінансової звітності підприємств з урахуванням показників окремого балансу та відповідних форм окремої фінансової звітності інформація про внутрішньогосподарські розрахунки (взаємні зобов’язання у рівній сумі) не наводиться.

  8. У звіті про фінансові результати розкривається інформація про доходи, витрати, прибутки і збитки, інший сукупний дохід та сукупний дохід підприємства за звітний період.

  9. У звіті про рух грошових коштів наводяться дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. При складанні фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності підприємства можуть обрати спосіб складання звіту про рух грошових коштів за прямим або непрямим методом із застосуванням відповідної форми звіту.

  Підприємство розгорнуто наводить суми надходжень та видатків, що виникають у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції включає суми, які належать до різних видів діяльності, то ці суми наводяться окремо у складі відповідних видів діяльності. Внутрішні зміни у складі грошових коштів до звіту про рух грошових коштів не включаються. Негрошові операції (отримання активів шляхом фінансової оренди; бартерні операції; придбання активів шляхом емісії акцій тощо) не включаються до звіту про рух грошових коштів.

  10. У звіті про власний капітал розкривається інформація про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. У графах звіту про власний капітал, призначених для наведення складових власного капіталу, зазначаються показники, наведені у розділі I «Власний капітал» балансу. Для забезпечення порівняльного аналізу інформації звіту про власний капітал підприємства повинні додавати до річного звіту звіт про власний капітал за попередній рік.

  11. Підприємства, які відповідно до законодавства застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності і відповідно до міжнародного стандарту фінансової звітності 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» подають першу річну фінансову звітність за міжнародними стандартами, у балансі наводять інформацію на початок і кінець звітного періоду, а також на дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності.

  ІІІ. Якісні характеристики фінансової звітності та принципи її підготовки

  1. Інформація, яка надається у фінансовій звітності, повинна бути дохідлива і зрозуміла її користувачам за умови, що вони мають достатні знання та заінтересовані у сприйнятті цієї інформації.

  2. Фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроблені у минулому.

  3. Фінансова звітність повинна бути достовірною. Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності.

  4. Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порівнювати:

 20. фінансові звіти підприємства за різні періоди;
 21. фінансові звіти різних підприємств.
 22. 5. Передумовою зіставності є наведення відповідної інформації попереднього періоду та розкриття інформації про облікову політику і її зміни. Установлення і зміни облікової політики підприємства здійснюються підприємством, яке визначає її за погодженням з власником (власниками) або уповноваженим органом (посадовою особою) відповідно до установчих документів.

  6. Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів:

  автономності підприємства, за яким кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників; тому особисте майно і зобов’язання власників не повинні відображатись у фінансовій звітності підприємства;

  безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов’язань підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі;

  періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди з метою складання фінансової звітності;

  історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;

  нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду слід порівняти доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей;

  повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

  послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна бути обґрунтована і розкрита у фінансовій звітності;

  обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;

  превалювання сутності над формою, за яким операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;

  єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.

  IV. Розкриття інформації у фінансовій звітності

  1. Фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складають підприємства, які відповідно до законодавства зобов’язані їх застосовувати, а також ті, які прийняли таке рішення (закріплене в обліковій політиці) самостійно.

  Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих і середніх підприємств можуть застосовувати підприємства, які зобов’язані застосовувати міжнародні стандарти фінансової звітності відповідно до законодавства, а також ті підприємства, які прийняли таке рішення самостійно. Застосовування міжнародного стандарту фінансової звітності для малих і середніх підприємств не допускається підприємствами, на які не поширюється сфера його застосування. Підприємства, які для складання фінансової звітності застосовують міжнародний стандарт фінансової звітності для малих і середніх підприємств, використовують форми звітів, затверджені цим Національним положенням (стандартом).

  2. У фінансовій звітності обов’язково наводиться інформація, розкриття якої вимагають національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку або міжнародні стандарти фінансової звітності та/або інші нормативно-правові акти Міністерства фінансів України з питань бухгалтерського обліку.

  3. Інформація, що підлягає розкриттю, наводиться безпосередньо у фінансових звітах або у примітках до фінансової звітності.

  Згортання статей активів і зобов’язань, доходів і витрат є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності.

  4. Інформація про підприємство, яка підлягає розкриттю у фінансовій звітності, включає:

  4.1. Назву, організаційно-правову форму та місцезнаходження підприємства (країну, де зареєстроване підприємство, адресу його офісу).

  4.2. Короткий опис основної діяльності підприємства.

  4.3. Назву материнської (холдингової) компанії підприємства.

  4.4. Середню кількість працівників підприємства протягом звітного періоду.

  4.5. Дату затвердження фінансової звітності.

  4.6. Повідомлення про складання фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності.

  5. Кожний фінансовий звіт повинен містити дату, станом на яку наведені його показники, або період, який він охоплює. Якщо період, за який складено фінансовий звіт, відрізняється від звітного періоду, то причини і наслідки цього повинні бути розкриті у примітках до фінансової звітності.

  6. Підприємство повинно висвітлювати обрану облікову політику шляхом опису:

  6.1. Принципів оцінки статей звітності.

  6.2. Методів обліку щодо окремих статей звітності.

  7. У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про призначення та умови використання кожного елемента власного капіталу (крім зареєстрованого капіталу).

  8. Акціонерні товариства наводять у примітках до фінансової звітності інформацію про:

  8.1. Загальну суму активів, одержаних у ході передплати на акції, у такому розрізі:

  8.1.1. Сума грошей, внесених як плата за акції, із зазначенням кількості акцій.

  8.1.2. Вартісна оцінка майна, внесеного як плата за акції, із зазначенням кількості акцій.

  8.1.3. Загальна сума іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій та курсу, за яким валюту зараховано в обліку.

  8.2. Акції у складі статутного капіталу за окремими типами і категоріями:

  8.2.1. Кількість випущених акцій із зазначенням неоплаченої частини статутного капіталу.

  8.2.2. Номінальна вартість акції.

  8.2.3. Зміни протягом звітного періоду у кількості акцій, що перебувають в обігу.

  8.2.4. Права, привілеї та обмеження, пов’язані з акціями, у тому числі обмеження щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу.

  8.2.5. Акції, що належать самому товариству, його дочірнім і асоційованим підприємствам.

  8.2.6. Перелік засновників і кількість акцій, якими вони володіють.

  8.2.7. Кількість акцій, які перебувають у власності членів виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі перевищують 5%.

  8.2.8. Акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами, із зазначенням їх термінів і сум.

  8.3. Накопичену суму дивідендів, не сплачених за привілейованими акціями.

  8.4. Суму, включену (або не включену) до складу зобов’язань, коли дивіденди були передбачені, але формально не затверджені.

  9. Усі інші підприємства наводять у примітках до фінансової звітності інформацію про:

  9.1. Розподіл часток зареєстрованого капіталу між власниками.

  9.2. Права, привілеї або обмеження щодо цих часток.

  9.3. Зміни у складі часток власників у зареєстрованому капіталі.

 23. 10. У примітках до фінансової звітності наводиться (розкривається) інформація про:
 24. 10.1. Склад грошових коштів.
 25. 10.2. Склад статей звіту про рух грошових коштів «Інші надходження», «Інші платежі» та інших статей, які об’єднують декілька видів грошових потоків.

  10.3. Наявність значних сум грошей, які є в наявності у підприємства і які недоступні для використання групою, до якої належить підприємство.

  11. У разі придбання або продажу дочірніх підприємств та інших господарських одиниць протягом звітного періоду наводиться (розкривається) інформація про:

 26. 11.1. Загальну їх вартість придбання або продажу.
 27. 11.2. Частину їх загальної вартості, яка, відповідно, була сплачена або отримана грошима.
 28. 11.3. Суму грошей у складі їх активів, що були придбані чи продані.
 29. 11.4. Суму активів (крім грошей) і зобов’язань придбаного або проданого дочірнього підприємства та інших господарських одиниць у розрізі окремих статей.

  Директор департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

  М. О. Чмерук

  Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

  КОДИ

  Дата (рік, місяць, число)

 30. 01
 31. Підприємство ________________________________________

 32. за ЄДРПОУ
 33. Територія ____________________________________________

 34. за КОАТУУ
 35. Організаційно-правова форма господарювання ____________

 36. за КОПФГ( v0097609-04 )
 37. Вид економічної діяльності _____________________________

 38. за КВЕД( vb457609-10 )
 39. Середня кількість працівників-1 _____________________________________

  Адреса, телефон _________________________________________________

  Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

  Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

 40. за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 41. за міжнародними стандартами фінансової звітності
 42. БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан)

 43. на ____________ 20__ р.
 44. Форма № 1

  Код за ДКУД

 45. 1801001
 46. Актив

  Код рядка

  На початок звітного періоду

  На кінець звітного періоду

  1

  2

  3

  4

  I. Необоротні активи

  Нематеріальні активи

 47. 1000
 48. первісна вартість
 49. 1001
 50. накопичена амортизація
 51. 1002
 52. Незавершені капітальні інвестиції

 53. 1005
 54. Основні засоби

 55. 1010
 56. первісна вартість
 57. 1011
 58. знос
 59. 1012
 60. Інвестиційна нерухомість

 61. 1015
 62. Довгострокові біологічні активи

 63. 1020
 64. Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

 65. 1030
 66. інші фінансові інвестиції

 67. 1035
 68. Довгострокова дебіторська заборгованість

 69. 1040
 70. Відстрочені податкові активи

 71. 1045
 72. Інші необоротні активи

 73. 1090
 74. Усього за розділом I

 75. 1095
 76. II. Оборотні активи

  Запаси

 77. 1100
 78. Поточні біологічні активи

 79. 1110
 80. Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

 81. 1125
 82. Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами

 83. 1130
 84. з бюджетом
 85. 1135
 86. у тому числі з податку на прибуток
 87. 1136
 88. Інша поточна дебіторська заборгованість

 89. 1155
 90. Поточні фінансові інвестиції

 91. 1160
 92. Гроші та їх еквіваленти

 93. 1165
 94. Витрати майбутніх періодів

 95. 1170
 96. Інші оборотні активи

 97. 1190
 98. Усього за розділом II

 99. 1195
 100. III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

 101. 1200
 102. Баланс

 103. 1300
 104. Пасив

  Код рядка

  На початок звітного періоду

  На кінець звітного періоду

  1

  2

  3

  4

  I. Власний капітал

  Зареєстрований капітал

 105. 1400
 106. Капітал у дооцінках

 107. 1405
 108. Додатковий капітал

 109. 1410
 110. Резервний капітал

 111. 1415
 112. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

 113. 1420
 114. Неоплачений капітал

 115. 1425
 116. ( )

  ( )

  Вилучений капітал

 117. 1430
 118. ( )

  ( )

  Усього за розділом I

 119. 1495
 120. II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

  Відстрочені податкові зобов’язання

 121. 1500
 122. Довгострокові кредити банків

 123. 1510
 124. Інші довгострокові зобов’язання

 125. 1515
 126. Довгострокові забезпечення

 127. 1520
 128. Цільове фінансування

 129. 1525
 130. Усього за розділом II

 131. 1595
 132. IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

  Короткострокові кредити банків

 133. 1600
 134. Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями

 135. 1610
 136. товари, роботи, послуги
 137. 1615
 138. розрахунками з бюджетом
 139. 1620
 140. у тому числі з податку на прибуток
 141. 1621
 142. розрахунками зі страхування
 143. 1625
 144. розрахунками з оплати праці
 145. 1630
 146. Поточні забезпечення

 147. 1660
 148. Доходи майбутніх періодів

 149. 1665
 150. Інші поточні зобов’язання

 151. 1690
 152. Усього за розділом IІІ

 153. 1695
 154. ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

 155. 1700
 156. Баланс

 157. 1900
 158. Керівник

  Головний бухгалтер

  __________ -1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

  КОДИ

  Дата (рік, місяць, число)

 159. 01
 160. Підприємство ____________________________________________                                                                       (найменування)

 161. за ЄДРПОУ
 162. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

 163. за __________________ 20__ р.
 164. Форма № 2

  Код за ДКУД

 165. 1801003
 166. І. Фінансові результати

  Стаття

  Код рядка

  За звітний період

  За аналогічний період попереднього року

  1

  2

  3

  4

  Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

 167. 2000
 168. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

 169. 2050
 170. ( )

  ( )

  Валовий: прибуток

 171. 2090
 172. збиток
 173. 2095
 174. ( )

  ( )

  Інші операційні доходи

 175. 2120
 176. Адміністративні витрати

 177. 2130
 178. ( )

  ( )

  Витрати на збут

 179. 2150
 180. ( )

  ( )

  Інші операційні витрати

 181. 2180
 182. ( )

  ( )

  Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток

 183. 2190
 184. збиток
 185. 2195
 186. ( )

  ( )

  Дохід від участі в капіталі

 187. 2200
 188. Інші фінансові доходи

 189. 2220
 190. Інші доходи

 191. 2240
 192. Фінансові витрати

 193. 2250
 194. ( )

  ( )

  Втрати від участі в капіталі

 195. 2255
 196. ( )

  ( )

  Інші витрати

 197. 2270
 198. ( )

  ( )

  Фінансовий результат до оподаткування: прибуток

 199. 2290
 200. збиток
 201. 2295
 202. ( )

  ( )

  Витрати (дохід) з податку на прибуток

 203. 2300
 204. Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

 205. 2305
 206. Чистий фінансовий результат: прибуток

 207. 2350
 208. збиток
 209. 2355
 210. ( )

  ( )

  II. Сукупний дохід

  Стаття

  Код рядка

  За звітний період

  За аналогічний період попереднього року

  1

  2

  3

  4

  Дооцінка (уцінка) необоротних активів

 211. 2400
 212. Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

 213. 2405
 214. Накопичені курсові різниці

 215. 2410
 216. Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

 217. 2415
 218. Інший сукупний дохід

 219. 2445
 220. Інший сукупний дохід до оподаткування

 221. 2450
 222. Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

 223. 2455
 224. Інший сукупний дохід після оподаткування

 225. 2460
 226. Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

 227. 2465
 228. III. Елементи операційних витрат

  Назва статті

  Код рядка

  За звітний період

  За аналогічний період попереднього року

  1

  2

  3

  4

  Матеріальні затрати

 229. 2500
 230. Витрати на оплату праці

 231. 2505
 232. Відрахування на соціальні заходи

 233. 2510
 234. Амортизація

 235. 2515
 236. Інші операційні витрати

 237. 2520
 238. Разом

 239. 2550
 240. ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

  Назва статті

  Код рядка

  За звітний період

  За аналогічний період попереднього року

  1

  2

  3

  4

  Середньорічна кількість простих акцій

 241. 2600
 242. Скоригована середньорічна кількість простих акцій

 243. 2605
 244. Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

 245. 2610
 246. Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

 247. 2615
 248. Дивіденди на одну просту акцію

 249. 2650
 250. Керівник

  Головний бухгалтер

  КОДИ

  Дата (рік, місяць, число)

  Підприємство _____________________________________________                                                                               (найменування)

 251. за ЄДРПОУ
 252. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

 253. за 20___ р.
 254. Форма № 3

  Код за ДКУД

 255. 1801004
 256. Стаття

  Код рядка

  За звітний період

  За аналогічний період попереднього року

  1

  2

  3

  4

  І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

  Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

 257. 3000
 258. Повернення податків і зборів

 259. 3005
 260. у тому числі податку на додану вартість
 261. 3006
 262. Цільового фінансування

 263. 3010
 264. Інші надходження

 265. 3095
 266. Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)

 267. 3100
 268. ( )

  ( )

  Праці

 269. 3105
 270. ( )

  ( )

  Відрахувань на соціальні заходи

 271. 3110
 272. ( )

  ( )

  Зобов’язань з податків і зборів

 273. 3115
 274. ( )

  ( )

  Інші витрачання

 275. 3190
 276. ( )

  ( )

  Чистий рух коштів від операційної діяльності

 277. 3195
 278. II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

  Надходження від реалізації: фінансових інвестицій

 279. 3200
 280. необоротних активів
 281. 3205
 282. Надходження від отриманих: відсотків

 283. 3215
 284. дивідендів
 285. 3220
 286. Надходження від деривативів

 287. 3225
 288. Інші надходження

 289. 3250
 290. Витрачання на придбання: фінансових інвестицій

 291. 3255
 292. ( )

  ( )

 293. необоротних активів
 294. 3260
 295. ( )

  ( )

  Виплати за деривативами

 296. 3270
 297. ( )

  ( )

  Інші платежі

 298. 3290
 299. ( )

  ( )

  Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

 300. 3295
 301. III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

  Надходження від: Власного капіталу

 302. 3300
 303. Отримання позик

 304. 3305
 305. Інші надходження

 306. 3340
 307. Витрачання на: Викуп власних акцій

 308. 3345
 309. ( )

  ( )

  Погашення позик

 310. 3350
 311. Сплату дивідендів

 312. 3355
 313. ( )

  ( )

  Інші платежі

 314. 3390
 315. ( )

  ( )

  Чистий рух коштів від фінансової діяльності

 316. 3395
 317. Чистий рух грошових коштів за звітний період

 318. 3400
 319. Залишок коштів на початок року

 320. 3405
 321. Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

 322. 3410
 323. Залишок коштів на кінець року

 324. 3415
 325. Керівник

  Головний бухгалтер

  КОДИ

  Дата (рік, місяць, число)

  Підприємство ____________________________________________                                                                           (найменування)

 326. за ЄДРПОУ
 327. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

 328. за 20___ р.
 329. Форма № 3-н

  Код за ДКУД

 330. 1801006
 331. Стаття

  Код рядка

  За звітний період

  За аналогічний період попереднього року

 332. надходження
 333. видаток
 334. надходження
 335. видаток
 336. 1

  2

  3

  4

  5

  6

  І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

  Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

 337. 3500
 338. Коригування на: амортизацію необоротних активів

 339. 3505
 340. Х

  Х

 341. збільшення (зменшення) забезпечень
 342. 3510
 343. збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць
 344. 3515
 345. збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій
 346. 3520
 347. Зменшення (збільшення) оборотних активів

 348. 3550
 349. Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань

 350. 3560
 351. Грошові кошти від операційної діяльності

 352. 3570
 353. Сплачений податок на прибуток

 354. 3580
 355. Х

  Х

  Чистий рух коштів від операційної діяльності

 356. 3195
 357. II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

  Надходження від реалізації: фінансових інвестицій

 358. 3200
 359. Х

  Х

 360. необоротних активів
 361. 3205
 362. Х

  Х

  Надходження від отриманих: відсотків

 363. 3215
 364. Х

  Х

 365. дивідендів
 366. 3220
 367. Х

  Х

  Надходження від деривативів

 368. 3225
 369. Х

  Х

  Інші надходження

 370. 3250
 371. Х

  Х

  Витрачання на придбання: фінансових інвестицій

 372. 3255
 373. Х

  Х

 374. необоротних активів
 375. 3260
 376. Х

  Х

  Виплати за деривативами

 377. 3270
 378. Х

  Х

  Інші платежі

 379. 3290
 380. Х

  Х

  Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

 381. 3295
 382. III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

  Надходження від: Власного капіталу

 383. 3300
 384. Х

  Х

  Отримання позик

 385. 3305
 386. Х

  Х

  Інші надходження

 387. 3340
 388. Х

  Х

  Витрачання на: Викуп власних акцій

 389. 3345
 390. Х

  Х

  Погашення позик

 391. 3350
 392. Х

  Х

  Сплату дивідендів

 393. 3355
 394. Х

  Х

  Інші платежі

 395. 3390
 396. Х

  Х

  Чистий рух коштів від фінансової діяльності

 397. 3395
 398. Чистий рух грошових коштів за звітний період

 399. 3400
 400. Залишок коштів на початок року

 401. 3405
 402. Х

  Х

  Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

 403. 3410
 404. Залишок коштів на кінець року

 405. 3415
 406. Керівник

  Головний бухгалтер

  КОДИ

  Дата (рік, місяць, число)

 407. 01
 408. Підприємство ____________________________________________                                                                          (найменування)

 409. за ЄДРПОУ
 410. Звіт про власний капітал

 411. за _________________ 20___ р.
 412. Форма № 4

  Код за ДКУД

 413. 1801005
 414. Стаття

  Код рядка

  Зареєстрований капітал

  Капітал у дооцінках

  Додатковий капітал

  Резервний капітал

  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

  Неоплачений капітал

  Вилучений капітал

  Всього

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 415. 10
 416. Залишок на початок року

 417. 4000
 418. Коригування: Зміна облікової політики

 419. 4005
 420. Виправлення помилок

 421. 4010
 422. Інші зміни

 423. 4090
 424. Скоригований залишок на початок року

 425. 4095
 426. Чистий прибуток (збиток) за звітний період

 427. 4100
 428. Інший сукупний дохід за звітний період

 429. 4110
 430. Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)

 431. 4200
 432. Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

 433. 4205
 434. Відрахування до резервного капіталу

 435. 4210
 436. Внески учасників: Внески до капіталу

 437. 4240
 438. Погашення заборгованості з капіталу

 439. 4245
 440. Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)

 441. 4260
 442. Перепродаж викуплених акцій (часток)

 443. 4265
 444. Анулювання викуплених акцій (часток)

 445. 4270
 446. Вилучення частки в капіталі

 447. 4275
 448. Інші зміни в капіталі

 449. 4290
 450. Разом змін у капіталі

 451. 4295
 452. Залишок на кінець року

 453. 4300
 454. Керівник

  Головний бухгалтер

  Додаток 2 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

  КОДИ

  Дата (рік, місяць, число)

 455. 01
 456. Підприємство ________________________________________

 457. за ЄДРПОУ
 458. Територія ____________________________________________

 459. за КОАТУУ
 460. Організаційно-правова форма господарювання ____________

 461. за КОПФГ( v0097609-04 )
 462. Вид економічної діяльності _____________________________

 463. за КВЕД( vb457609-10 )
 464. Середня кількість працівників-1 _____________________________________

  Адреса, телефон _________________________________________________

  Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

  Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

 465. за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 466. за міжнародними стандартами фінансової звітності
 467. КОНСОЛІДОВАНИЙ БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан)

 468. на ____________ 20__ р.
 469. Форма № 1-к

  Код за ДКУД

 470. 1801007
 471. Актив

  Код рядка

  На початок звітного періоду

  На кінець звітного періоду

  1

  2

  3

  4

  I. Необоротні активи

  Нематеріальні активи

 472. 1000
 473. первісна вартість
 474. 1001
 475. накопичена амортизація
 476. 1002
 477. Незавершені капітальні інвестиції

 478. 1005
 479. Основні засоби

 480. 1010
 481. первісна вартість
 482. 1011
 483. знос
 484. 1012
 485. Інвестиційна нерухомість

 486. 1015
 487. Довгострокові біологічні активи

 488. 1020
 489. Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

 490. 1030
 491. інші фінансові інвестиції

 492. 1035
 493. Довгострокова дебіторська заборгованість

 494. 1040
 495. Відстрочені податкові активи

 496. 1045
 497. Гудвіл при консолідації

 498. 1055
 499. Інші необоротні активи

 500. 1090
 501. Усього за розділом I

 502. 1095
 503. II. Оборотні активи

  Запаси

 504. 1100
 505. Поточні біологічні активи

 506. 1110
 507. Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

 508. 1125
 509. Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами

 510. 1130
 511. з бюджетом
 512. 1135
 513. у тому числі з податку на прибуток
 514. 1136
 515. Інша поточна дебіторська заборгованість

 516. 1155
 517. Поточні фінансові інвестиції

 518. 1160
 519. Гроші та їх еквіваленти

 520. 1165
 521. Витрати майбутніх періодів

 522. 1170
 523. Інші оборотні активи

 524. 1190
 525. Усього за розділом II

 526. 1195
 527. III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

 528. 1200
 529. Баланс

 530. 1300
 531. Пасив

  Код рядка

  На початок звітного періоду

  На кінець звітного періоду

  1

  2

  3

  4

  І. Власний капітал

  Зареєстрований капітал

 532. 1400
 533. Капітал у дооцінках

 534. 1405
 535. Додатковий капітал

 536. 1410
 537. Резервний капітал

 538. 1415
 539. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

 540. 1420
 541. Неоплачений капітал

 542. 1425
 543. ( )

  ( )

  Вилучений капітал

 544. 1430
 545. ( )

  ( )

  Неконтрольована частка

 546. 1490
 547. Усього за розділом I

 548. 1495
 549. II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

  Відстрочені податкові зобов’язання

 550. 1500
 551. Довгострокові кредити банків

 552. 1510
 553. Інші довгострокові зобов’язання

 554. 1515
 555. Довгострокові забезпечення

 556. 1520
 557. Цільове фінансування

 558. 1525
 559. Усього за розділом II

 560. 1595
 561. IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

  Короткострокові кредити банків

 562. 1600
 563. Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями

 564. 1610
 565. товари, роботи, послуги
 566. 1615
 567. розрахунками з бюджетом
 568. 1620
 569. у тому числі з податку на прибуток
 570. 1621
 571. розрахунками зі страхування
 572. 1625
 573. розрахунками з оплати праці
 574. 1630
 575. Поточні забезпечення

 576. 1660
 577. Доходи майбутніх періодів

 578. 1665
 579. Інші поточні зобов’язання

 580. 1690
 581. Усього за розділом IІІ

 582. 1695
 583. ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

 584. 1700
 585. Баланс

 586. 1900
 587. Керівник

  Головний бухгалтер

  __________ -1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

  КОДИ

  Дата (рік, місяць, число)

 588. 01
 589. Підприємство ____________________________________________                                                                                (найменування)

 590. за ЄДРПОУ
 591. Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

 592. за __________________ 20__ р.
 593. Форма № 2-к

  Код за ДКУД

 594. 1801008
 595. І. Фінансові результати

  Стаття

  Код рядка

  За звітний період

  За аналогічний період попереднього року

  1

  2

  3

  4

  Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

 596. 2000
 597. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

 598. 2050
 599. ( )

  ( )

  Валовий: прибуток

 600. 2090
 601. збиток
 602. 2095
 603. ( )

  ( )

  Інші операційні доходи

 604. 2120
 605. Адміністративні витрати

 606. 2130
 607. ( )

  ( )

  Витрати на збут

 608. 2150
 609. ( )

  ( )

  Інші операційні витрати

 610. 2180
 611. ( )

  ( )

  Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток

 612. 2190
 613. збиток
 614. 2195
 615. ( )

  ( )

  Дохід від участі в капіталі

 616. 2200
 617. Інші фінансові доходи

 618. 2220
 619. Інші доходи

 620. 2240
 621. Фінансові витрати

 622. 2250
 623. ( )

  ( )

  Втрати від участі в капіталі

 624. 2255
 625. ( )

  ( )

  Інші витрати

 626. 2270
 627. ( )

  ( )

  Фінансовий результат до оподаткування: прибуток

 628. 2290
 629. збиток
 630. 2295
 631. ( )

  ( )

  Витрати (дохід) з податку на прибуток

 632. 2300
 633. ( )

  ( )

  Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

 634. 2305
 635. Чистий фінансовий результат: прибуток

 636. 2350
 637. збиток
 638. 2355
 639. ( )

  ( )

  II. Сукупний дохід

  Стаття

  Код рядка

  За звітний період

  За аналогічний період попереднього року

  1

  2

  3

  4

  Дооцінка (уцінка) необоротних активів

 640. 2400
 641. Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

 642. 2405
 643. Накопичені курсові різниці

 644. 2410
 645. Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

 646. 2415
 647. Інший сукупний дохід

 648. 2445
 649. Інший сукупний дохід до оподаткування

 650. 2450
 651. Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

 652. 2455
 653. Інший сукупний дохід після оподаткування

 654. 2460
 655. Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

 656. 2465
 657. Чистий прибуток (збиток), що належить: власникам материнської компанії

 658. 2470
 659. неконтрольованій частці
 660. 2475
 661. Сукупний дохід, що належить: власникам материнської компанії

 662. 2480
 663. неконтрольованій частці
 664. 2485
 665. III. Елементи операційних витрат

  Назва статті

  Код рядка

  За звітний період

  За аналогічний період попереднього року

  1

  2

  3

  4

  Матеріальні затрати

 666. 2500
 667. Витрати на оплату праці

 668. 2505
 669. Відрахування на соціальні заходи

 670. 2510
 671. Амортизація

 672. 2515
 673. Інші операційні витрати

 674. 2520
 675. Разом

 676. 2550
 677. ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

  Назва статті

  Код рядка

  За звітний період

  За аналогічний період попереднього року

  1

  2

  3

  4

  Середньорічна кількість простих акцій

 678. 2600
 679. Скоригована середньорічна кількість простих акцій

 680. 2605
 681. Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

 682. 2610
 683. Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

 684. 2615
 685. Дивіденди на одну просту акцію

 686. 2650
 687. Керівник

  Головний бухгалтер

  КОДИ

  Дата (рік, місяць, число)

  Підприємство _____________________________________________                                                                           (найменування)

 688. за ЄДРПОУ
 689. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

 690. за __________________ 20__ р.
 691. Форма № 3-к

  Код за ДКУД

 692. 1801009
 693. Стаття

  Код рядка

  За звітний період

  За аналогічний період попереднього року

  1

  2

  3

  4

  І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

  Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

 694. 3000
 695. Повернення податків і зборів

 696. 3005
 697. у тому числі податку на додану вартість
 698. 3006
 699. Цільового фінансування

 700. 3010
 701. Інші надходження

 702. 3095
 703. Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)

 704. 3100
 705. ( )

  ( )

  Праці

 706. 3105
 707. ( )

  ( )

  Відрахувань на соціальні заходи

 708. 3110
 709. ( )

  ( )

  Зобов’язань з податків і зборів

 710. 3115
 711. ( )

  ( )

  Інші витрачання

 712. 3190
 713. ( )

  ( )

  Чистий рух коштів від операційної діяльності

 714. 3195
 715. II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

  Надходження від реалізації: фінансових інвестицій

 716. 3200
 717. необоротних активів
 718. 3205
 719. Надходження від отриманих: відсотків

 720. 3215
 721. дивідендів
 722. 3220
 723. Надходження від деривативів

 724. 3225
 725. Інші надходження

 726. 3250
 727. Витрачання на придбання: фінансових інвестицій

 728. 3255
 729. ( )

  ( )

 730. необоротних активів
 731. 3260
 732. ( )

  ( )

  Виплати за деривативами

 733. 3270
 734. ( )

  ( )

  Інші платежі

 735. 3290
 736. ( )

  ( )

  Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

 737. 3295
 738. III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

  Надходження від: Власного капіталу

 739. 3300
 740. Отримання позик

 741. 3305
 742. Інші надходження

 743. 3340
 744. Витрачання на: Викуп власних акцій

 745. 3345
 746. ( )

  ( )

  Погашення позик

 747. 3350
 748. Сплату дивідендів

 749. 3355
 750. ( )

  ( )

  Інші платежі

 751. 3390
 752. ( )

  ( )

  Чистий рух коштів від фінансової діяльності

 753. 3395
 754. Чистий рух грошових коштів за звітний період

 755. 3400
 756. Залишок коштів на початок року

 757. 3405
 758. Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

 759. 3410
 760. Залишок коштів на кінець року

 761. 3415
 762. Керівник

  Головний бухгалтер

  КОДИ

  Дата (рік, місяць, число)

  Підприємство _________________________________________                                                                             (найменування)

 763. за ЄДРПОУ
 764. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

 765. за __________________ 20__ р.
 766. Форма № 3-кн

  Код за ДКУД

 767. 1801010
 768. Стаття

  Код рядка

  За звітний період

  За аналогічний період попереднього року видаток

 769. надходження
 770. видаток
 771. надходження
 772. видаток
 773. 1

  2

  3

  4

  5

  6

  І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

  Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

 774. 3500
 775. Коригування на: амортизацію необоротних активів

 776. 3505
 777. Х

  Х

 778. збільшення (зменшення) забезпечень
 779. 3510
 780. збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць
 781. 3515
 782. збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій
 783. 3520
 784. Зменшення (збільшення) оборотних активів

 785. 3550
 786. Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань

 787. 3560
 788. Грошові кошти від операційної діяльності

 789. 3570
 790. Сплачений податок на прибуток

 791. 3580
 792. Х

  Х

  Чистий рух коштів від операційної діяльності

 793. 3195
 794. II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

  Надходження від реалізації: фінансових інвестицій

 795. 3200
 796. Х

  Х

 797. необоротних активів
 798. 3205
 799. Х

  Х

  Надходження від отриманих: відсотків

 800. 3215
 801. Х

  Х

 802. дивідендів
 803. 3220
 804. Х

  Х

  Надходження від деривативів

 805. 3225
 806. Х

  Х

  Інші надходження

 807. 3250
 808. Х

  Х

  Витрачання на придбання: фінансових інвестицій

 809. 3255
 810. Х

  Х

 811. необоротних активів
 812. 3260
 813. Х

  Х

  Виплати за деривативами

 814. 3270
 815. Х

  Х

  Інші платежі

 816. 3290
 817. Х

  Х

  Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

 818. 3295
 819. III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

  Надходження від: Власного капіталу

 820. 3300
 821. Х

  Х

  Отримання позик

 822. 3305
 823. Х

  Х

  Інші надходження

 824. 3340
 825. Х

  Х

  Витрачання на: Викуп власних акцій

 826. 3345
 827. Х

  Х

  Погашення позик

 828. 3350
 829. Х

  Х

  Сплату дивідендів

 830. 3355
 831. Х

  Х

  Інші платежі

 832. 3390
 833. Х

  Х

  Чистий рух коштів від фінансової діяльності

 834. 3395
 835. Чистий рух грошових коштів за звітний період

 836. 3400
 837. Залишок коштів на початок року

 838. 3405
 839. Х

  Х

  Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

 840. 3410
 841. Залишок коштів на кінець року

 842. 3415
 843. Керівник

  Головний бухгалтер

  КОДИ

  Дата (рік, місяць, число)

 844. 01
 845. Підприємство ____________________________________________                                                                              (найменування)

 846. за ЄДРПОУ
 847. Консолідований звіт про власний капітал

 848. за _________________ 20___ р.
 849. Форма № 4-к

  Код за ДКУД

 850. 1801011
 851. Стаття

  Код рядка

  Належить власникам материнської компанії

  Неконтрольована частка

  Разом

 852. зареєстрований капітал
 853. капітал у дооцінках
 854. додатковий капітал
 855. резервний капітал
 856. нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
 857. неоплачений капітал
 858. вилучений капітал
 859. всього
 860. 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 861. 10
 862. 11
 863. 12
 864. Залишок на початок року

 865. 4000
 866. Коригування: Зміна облікової політики

 867. 4005
 868. Виправлення помилок

 869. 4010
 870. Інші зміни

 871. 4090
 872. Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Правительство до сих пор не позволило ни одной проверки бизнеса, - П.Шеремета

  Кабинет министров Украины до сих пор не позволил ни одной проверки бизнеса. Об этом журналистам сообщил министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета.

  Про затвердження Зміни до Плану підготовки проектів регуляторних актів у Мінінфраструктури на 2012 рік, Міністерство інфраструктури України

  Про затвердження Зміни до Плану підготовки проектів регуляторних актів у Мінінфраструктури на 2012 рік На виконання Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"( 1160-15 ) НАКАЗУЮ:

  Щодо критеріїв визнання Аудиторською палатою України професійних громадських організацій аудиторів, Аудиторська палата України

  Щодо критеріїв визнання Аудиторською палатою України професійних громадських організацій аудиторів Відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність" ( 3125-12 )аудитори України мають право об'єднуватись у громадські організації за професійними ознаками. Нормами Закону встановлено, що професійні організації аудиторів України сприяють підвищенню професійного рівня аудиторів, захищають соціальні та професійні права аудиторів, вносять пропозиції щодо подальшого вдосконалення аудиторської діяльності та виконують інші повноваження.

  Стягнення заборгованості через суд

  Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом позовну заяву від кредитора.

  Об адвокате - устами Клиентов

  Влюбилась в Ваш сайт!!! Какие же Вы просто молодцы!!! Сильно хочу пожелать Вам творческих успехов!

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b