Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України, Кабінет Міністрів УкраїниКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від 24 жовтня 2012 р. № 1099 Київ

  Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

  2. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня опублікування.

  Прем'єр-міністр України

  М. АЗАРОВ

  Інд. 70

  ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. № 1099

  ЗМІНИ, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

  1. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 939( 939-2007-п ) "Про затвердження Технічного регламенту щодо контейнерів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів і плану заходів з його застосування" (Офіційний вісник України, 2007 р., № 53, ст. 2162; 2011 р., № 71, ст. 2685):

  1) у назві( 939-2007-п ) та пункті 1( 939-2007-п ) постанови слово "контейнерів" замінити словами "пакувальних комплектів";

  2) Технічний регламент щодо контейнерів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів( 939-2007-п ) і план заходів з його застосування( 939-2007-п ), затверджені зазначеною постановою, викласти у такій редакції:

  "ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 939 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. № 1099)

  ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ щодо пакувальних комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів

  Загальні питання

  1. Цей Технічний регламент визначає загальні технічні вимоги до пакувальних комплектів для зберігання та/або захоронення радіоактивних відходів, що утворюються в результаті діяльності у сфері використання ядерної енергії, та встановлює процедуру проведення оцінки їх відповідності зазначеним технічним вимогам.

  2. Дотримання вимог цього Технічного регламенту обов'язкове для:

  суб'єктів господарювання незалежно від їх форми власності, які провадять діяльність з проектування та/або вироблення або використання продукції, на яку поширюється дія цього Технічного регламенту;

  призначених органів з оцінки відповідності, вимоги до яких визначені постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2007 р. № 59( 59-2007-п ) "Про затвердження Порядку здійснення процедури призначення органів з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів" (Офіційний вісник України, 2007 р., № 6, ст. 223) (далі — призначені органи);

  центрального органу виконавчої влади, що здійснює ринковий нагляд за продукцією, що підлягає оцінці відповідності згідно з цим Технічним регламентом;

  центрального органу виконавчої влади, на який покладено функції з технічного регулювання у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки.

  3. Терміни, що вживаються у цьому Технічному регламенті, мають таке значення:

  експлуатація — стадія життєвого циклу продукції, на якій реалізується, підтримується і відновлюється її якість;

  введення в експлуатацію — подія, що фіксує готовність продукції до використання за призначенням і документально оформлена в установленому порядку;

  заявник — виробник (уповноважений представник) або особа, що відповідає за введення пакувальних комплектів в обіг, або розробник, що подали заявку на проведення оцінки відповідності пакувальних комплектів вимогам цього Технічного регламенту;

  збірник-контейнер — ємність, яка розміщується в місцях утворення радіоактивних відходів, призначена для збирання радіоактивних відходів з метою їх подальшої переробки та/або кондиціонування;

  пакувальний комплект для зберігання та/або захоронення твердих і рідких радіоактивних відходів — сукупність елементів для розміщення та утримання радіоактивного вмісту, які виконують функцію зовнішнього бар'єра для його локалізації та захисту. Він може включати одну або кілька приймальних ємностей, матеріали-поглиначі, конструкції, що забезпечують дистанцію, засоби захисту від випромінювання і сервісне обладнання для заповнення, спостереження, вентилювання та скиду тиску, пристрої для охолодження, амортизації механічних ударів, обробки вантажу і кріплення, теплової ізоляції, а також сервісні пристрої, що становлять одне ціле з пакувальним комплектом. Пакувальний комплект може бути контейнером, ящиком, коробкою, бочкою чи аналогічною приймальною ємністю, але може бути і вантажним контейнером, резервуаром або контейнером середньої вантажопідйомності для масових вантажів.

  Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності"( 3164-15 ), "Про стандартизацію"( 2408-14 ), "Про підтвердження відповідності"( 2406-14 ), "Про акредитацію органів з оцінки відповідності"( 2407-14 ), "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ), "Про поводження з радіоактивними відходами" ( 255/95-ВР ), "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії"( 1370-14 ), "Про загальну безпечність нехарчової продукції" ( 2736-17 ) та нормах, правилах і стандартах з ядерної та радіаційної безпеки.

  4. Дія цього Технічного регламенту поширюється на таку продукцію вітчизняного та іноземного виробництва:

 1. збірники-контейнери для збирання твердих та рідких радіоактивних відходів;
 2. пакувальні комплекти для твердих та рідких радіоактивних відходів для зберігання у відповідних сховищах;

  пакувальні комплекти для твердих радіоактивних відходів, що підлягають захороненню у поверхневих, приповерхневих або геологічних сховищах відповідно до критеріїв допустимості (недопустимості) їх захоронення у сховищах різних типів згідно з Нормами радіаційної безпеки України, затвердженими МОЗ;

  транспортні пакувальні комплекти, що після етапу транспортування призначені для зберігання та/чи захоронення радіоактивних відходів у сховищах різних типів згідно з Нормами радіаційної безпеки України, затвердженими МОЗ.

  У цьому Технічному регламенті під терміном "пакувальний комплект" розуміється продукція, на яку поширюється дія цього Технічного регламенту.

  5. Забороняється введення в обіг та експлуатація пакувальних комплектів без декларації про відповідність та національного знака відповідності, нанесеного згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1599( 1599-2001-п ) "Про затвердження опису та правил застосування національного знака відповідності" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 49, ст. 2188).

  6. Виробник (уповноважений представник) чи особа, що відповідає за введення пакувальних комплектів в обіг, несуть відповідальність згідно із законодавством за відповідність пакувальних комплектів вимогам цього Технічного регламенту.

  У разі виявлення фактів порушення встановлених законодавством вимог щодо застосування декларації про відповідність та маркування національним знаком відповідності виробник (уповноважений представник) чи особа, що відповідає за введення пакувальних комплектів в обіг, вживають заходів для усунення таких фактів.

  7. Розробники та виробники пакувальних комплектів:

 3. визначають методи випробувань пакувальних комплектів залежно від їх призначення;
 4. перевіряють відповідність характеристик виготовленого пакувального комплекту вимогам технічної документації шляхом проведення випробувань.

  При цьому:

 5. дослідні зразки пакувальних комплектів піддаються попереднім та приймальним випробуванням;
 6. пакувальні комплекти, що виготовляються серійно, піддаються приймально-здавальним, періодичним та типовим випробуванням;

  процедура приймання в експлуатацію дослідних та серійних зразків пакувальних комплектів проводиться в установленому порядку.

  Загальні вимоги до пакувальних комплектів

  8. Для забезпечення ефективного використання пакувального комплекту споживачем враховується сумісність його:

  конструкції і конструктивних матеріалів — з характеристиками радіоактивних відходів, що у них вміщуються;

  конфігурації і розмірів — з транспортними та технологічними системами, які використовуються під час зберігання та захоронення радіоактивних відходів, а також з конструктивними елементами сховища, у якому передбачається розміщення упаковок з радіоактивними відходами.

  9. Строк служби пакувальних комплектів, протягом якого забезпечується їх експлуатація, встановлюється у технічній документації.

  Строк служби пакувальних комплектів для захоронення радіоактивних відходів у поверхневих та приповерхневих сховищах, протягом якого забезпечується їх використання як інженерного бар'єра, встановлюється згідно з технічною документацією на конкретний вид пакувального комплекту з урахуванням проектних рішень сховищ для захоронення радіоактивних відходів.

  Строк служби пакувальних комплектів для захоронення високоактивних та довгоіснуючих радіоактивних відходів у сховищах, розташованих у стабільних глибоких геологічних формаціях, встановлюється з урахуванням комплексу інженерних та природних бар'єрів.

  10. У конструкції пакувального комплекту передбачене спеціальне оснащення, яке повинно забезпечувати безпечну його експлуатацію за призначенням (з урахуванням фізико-хімічних характеристик радіоактивних відходів, дозволеної максимальної маси завантаженого пакувального комплекту тощо), а саме:

 7. арматура та трубопроводи для повного випорожнення рідких радіоактивних відходів;
 8. засоби контролю технологічних параметрів (температури, тиску, рівня тощо) і радіаційного контролю;
 9. пробовідбірні пристрої;
 10. пристрої для визначення висоти шламів (осадів) та інше необхідне обладнання.
 11. 11. Конструкція та покриття пакувального комплекту повинні забезпечувати можливість його дезактивації.

  У разі коли поверхня пакувального комплекту має покриття, в технічній документації встановлюються вимоги стійкості до дії дезактивуючих розчинів та значення коефіцієнта дезактивації.

  12. Пакувальний комплект повинен відповідати вимогам щодо пожежо- та вибухобезпеки. Вимоги щодо пожежо- та вибухобезпеки визначаються в технічній документації (залежно від призначення пакувального комплекту).

  13. Пакувальний комплект повинен бути придатним до застосування за призначенням та таким, щоб під час експлуатації (включаючи обслуговування) згідно з умовами, визначеними в технічній документації, він не створював небезпеки та обмежував вплив радіоактивних відходів на персонал, населення та навколишнє природне середовище.

  14. Матеріали, що використовуються для виготовлення пакувальних комплектів, не повинні становити загрозу для здоров'я та безпеки персоналу під час експлуатації. За необхідності використання небезпечних матеріалів вживаються всі можливі заходи до забезпечення безпеки під час експлуатації.

  15. Вимоги до матеріалів, що використовуються для виготовлення пакувальних комплектів, визначаються в технічній документації на пакувальний комплект.

  Залежно від призначення та умов експлуатації пакувального комплекту характеристики таких матеріалів включають (не обмежуючись цим переліком):

 12. радіаційну стійкість;
 13. міцність;
 14. корозійну стійкість до радіоактивного вмісту, дезактивуючих розчинів, впливу навколишнього природного середовища;

 15. хімічну стійкість (до вилуговування);
 16. морозостійкість;
 17. фізичну та хімічну сумісність один з одним та з радіоактивними відходами;
 18. водо- та газонепроникність;
 19. стійкість до мікроорганізмів, плісені.
 20. 16. Місце нанесення національного знака відповідності зазначається у технічній документації на конкретний пакувальний комплект.

  17. На зовнішній поверхні кожного пакувального комплекту наноситься чітке маркування, що не змивається протягом усього строку служби, яке містить такі відомості:

  умовне позначення пакувального комплекту (скорочена назва, корисний об'єм, максимально допустима маса брутто, заводський номер, рік виготовлення тощо);

 21. знак радіаційної небезпеки;
 22. товарний знак або стисле найменування підприємства-виробника;
 23. дата виготовлення пакувального комплекту;
 24. маса порожнього пакувального комплекту.
 25. Виробник проводить маркування пакувального комплекту національним знаком відповідності після отримання позитивних результатів виробничого контролю до введення пакувального комплекту в обіг.

  Маркування пакувального комплекту національним знаком відповідності здійснюється згідно з правилами застосування національного знака відповідності( 1599-2001-п ), затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1599 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 49, ст. 2188).

  18. Вимоги до умов транспортування та зберігання пакувальних комплектів встановлюються в технічній документації.

  19. Пакувальні комплекти, які використовуються для перевезення радіоактивних відходів, також повинні відповідати вимогам правил ядерної та радіаційної безпеки під час перевезення радіоактивних матеріалів.

  Процедура оцінки відповідності

  20. Вибір процедури оцінки відповідності пакувальних комплектів здійснюється згідно з вимогами Технічного регламенту модулів оцінки відповідності ( 1585-2003-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. № 1585 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 41, ст. 2175; 2007 р., № 1, ст. 31; 2011 р., № 67, ст. 2581).

  21. Перелік модулів оцінки відповідності залежно від класифікації радіоактивних відходів, для зберігання та захоронення яких призначені пакувальні комплекти, наведено у додатку 1. Крім того, виробник не обмежений у виборі більш складних модулів з метою проведення оцінки відповідності.

  22. Заявник готує та подає призначеному органу заявку на виконання робіт з оцінки відповідності пакувальних комплектів згідно з обґрунтовано обраним модулем оцінки відповідності та узгоджує із зазначеним органом всі необхідні документи (програми та методики випробувань тощо).

  23. Документація, що надається заявником призначеному органу, повинна бути достатньою для проведення оцінки відповідності. Надана документація вважається конфіденційною.

  Технічна документація на пакувальний комплект повинна охоплювати всі стадії проектування, виробництва і застосування пакувального комплекту та містити:

 26. загальний опис продукції;
 27. технічний проект і виробничі креслення, схеми елементів, складальних вузлів, принципові електричні схеми;

 28. описи та пояснення щодо креслень і схем та такі, що стосуються застосування продукції;
 29. технічні умови (технічне завдання, технічну специфікацію тощо) на пакувальний комплект;
 30. розрахунки, результати випробувань тощо, які необхідні для перевірки відповідності пакувального комплекту вимогам цього Технічного регламенту;

  інструкцію з експлуатації пакувального комплекту;

 31. перелік вимог цього Технічного регламенту, які стосуються пакувального комплекту;
 32. офіційно опублікований центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації перелік національних стандартів, які у разі добровільного застосування є доказом відповідності пакувального комплекту вимогам цього Технічного регламенту (далі — перелік національних стандартів), і опис рішень, прийнятих на виконання вимог цього Технічного регламенту, якщо такі стандарти не були застосовані;

  будь-які технічні звіти або висновки, отримані від компетентних органів чи лабораторій, в галузі акредитації яких є відповідні стандарти з переліку національних стандартів (тільки за бажанням виробника);

  будь-який технічний звіт з результатами випробувань щодо відповідності вимогам стандартів з переліку національних стандартів, проведених за власним вибором виробником чи компетентним органом або лабораторією, в галузі акредитації яких є відповідні стандарти (тільки у разі декларування відповідності вимогам стандартів з переліку національних стандартів).

  24. Спірні питання, що виникають у процесі проведення оцінки відповідності, вирішуються у порядку, встановленому законодавством.

  25. Результати оцінки відповідності (сертифікати відповідності, знаки відповідності, сертифікати про затвердження конструкції пакувального комплекту, протоколи випробувань тощо), проведеної за межами України, визнаються відповідно до Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності"( 3164-15 ).

  26. Якщо виробник гарантує і декларує, що введені в обіг пакувальні комплекти відповідають вимогам стандартів з офіційно опублікованого уповноваженим органом виконавчої влади у сфері оцінки відповідності переліку національних стандартів та вимогам цього Технічного регламенту, які їх стосуються, він проставляє на кожному пакувальному комплекті національний знак відповідності та складає декларацію про відповідність.

  27. Декларація про відповідність (додаток 2 ( 1099-2012-п )) складається виробником відповідно до статті 32 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності"( 3164-15 ).

  28. Зберігання декларації про відповідність, іншої технічної документації, що підтверджує відповідність пакувального комплекту вимогам цього Технічного регламенту, здійснюється виробником протягом 10 років після виготовлення останнього зразка та/або особою, що ввела пакувальний комплект в обіг протягом передбачуваного періоду його використання, та надається за запитом органів ринкового нагляду.

  29. Забороняється маркування пакувальних комплектів будь-яким іншим знаком, подібним до національного знака відповідності.

  Пакувальний комплект може мати маркування кількома знаками, наприклад такими, що вказують на відповідність національним чи міжнародним (європейським) стандартам тощо, за умови, що національний знак відповідності залишається добре видимим і зрозумілим.

  Додаток 1 до Технічного регламенту

  ПЕРЕЛІК модулів оцінки відповідності пакувальних комплектів вимогам Технічного регламенту щодо пакувальних комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів

  Класифікація за типом радіоактивних відходів, що ґрунтується на критеріях допустимості (недопустимості) їх захоронення у сховищах різних типів

  Категорія радіоактивних відходів

  Позначення модуля оцінки відповідності

  1.

  Короткоіснуючі

 33. низькоактивні
 34. А*, А1**, А2**, B+C, B+C1, В+Е, В+D, В+F, H

 35. середньоактивні
 36. А*, А1**, А2**, B+C1, B+C2, В+Е, В+D, В+F, H

 37. високоактивні
 38. В+D, В+F, G, H

  2.

  Довгоіснуючі

 39. низькоактивні
 40. А*, B+C1,B+C2, В+E, В+D, В+F, H

 41. середньоактивні
 42. А*, B+C1,B+C2, В+D, В+F, H

 43. високоактивні
 44. В+D, В+F, G, H

  __________ *Для збірників-контейнерів. **Для пакувальних комплектів, виготовлених малою партією.

  Додаток 2 до Технічного регламенту

  ДЕКЛАРАЦІЯ ( 1099-2012-п BF126.doc ) ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

  ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 939 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. № 1099)

  ПЛАН ЗАХОДІВ із застосування Технічного регламенту щодо пакувальних комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів

  Найменування заходу

  Відповідальні за виконання

  Строк виконання, роки

  1. Утворення у разі потреби консультаційно-методичного центру з питань застосування Технічного регламенту щодо пакувальних комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів (далі — Технічний регламент)

  Держатомрегулювання Міненерго вугілля ДАЗВ

 45. 2012
 46. 2. Формування та публікування в офіційному виданні переліку національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту

  Мінекономрозвитку Держатомрегулювання Міненерго вугілля ДАЗВ

 47. постійно
 48. 3. Розроблення та перегляд національних стандартів, гармонізованих з європейськими, на обладнання, на яке поширюються вимоги Технічного регламенту

  Держатомрегулювання Міненерго вугілля ДАЗВ Мінекономрозвитку

  -"-

  4. Приведення у разі потреби власних нормативно-правових актів у відповідність з положеннями Технічного регламенту

  -"-

 49. 2012-2017
 50. 5. Призначення органів з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам Технічного регламенту

  Мінекономрозвитку Держатомрегулювання

 51. постійно".
 52. 2. У переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності( 573-2011-п ), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 573 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1687), позицію

  "Держатомрегулювання

 53. контейнери для зберігання та захоронення радіоактивних відходів
 54. постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 939 "Про затвердження Технічного регламенту щодо контейнерів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів і плану заходів з його застосування"

 55. замінити такою позицією:
 56. "Держатомрегулювання

 57. пакувальні комплекти для зберігання та захоронення радіоактивних відходів
 58. постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 939( 939-2007-п ) "Про затвердження Технічного регламенту щодо пакувальних комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів і плану заходів з його застосування".

  3. У розділі "Перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам Технічного регламенту щодо контейнерів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 939" додатка 12 до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 436( 436-2012-п ) "Про затвердження переліків товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України" (Офіційний вісник України, 2012 р., № 40, ст. 1531):

  1) у назві розділу слова "Технічного регламенту щодо контейнерів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів" замінити словами "Технічного регламенту щодо пакувальних комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів";

  2) у графі "Опис товару" слова "Контейнери для зберігання твердих та рідких радіоактивних відходів" замінити словами "Пакувальні комплекти для зберігання твердих та рідких радіоактивних відходів", а слова "Контейнери для захоронення твердих радіоактивних відходів" — словами "Пакувальні комплекти для захоронення твердих радіоактивних відходів".

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Змінено строки сплати єдиного внеску

  Закон України від 18.09.2012 № 5292 VIПро внесення змін до статей 9 і 25 Закону України Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування змінює терміни ...

  Після розлучення він став іншою людиною

  Якщо у тебе є хоч трішки бажання виправити ситуацію, то зміни себе і своє ставлення до чоловіка.

  Назначен заместитель председателя Высшего административного суда Украины

  На состоявшемся очередном заседании, Высший совет юстиции, рассмотрев представление Совета судей административных судов Украины, принял решение о назначении:

  Кожній багатоповерхівці — свій рахунок

  З 1 серпня житлово-комунальні послуги луганчани оплачуватимуть за новими тарифами. Представники місцевого комунального підприємства Центрожитлоком скоротили перелік послуг, що дало змогу зробити ...

  Об адвокате - устами Клиентов

  Как много актуальной информации.

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b