Про встановлення особливостей розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та затвердження Положення про депозитарну та клірингову діяльність Національного банку України, Національний банк УкраїниПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

 1. 25.09.2013  № 387
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 жовтня 2013 р. за № 1727/24259

  Про встановлення особливостей розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та затвердження Положення про депозитарну та клірингову діяльність Національного банку України

  Згідно з повноваженнями Національного банку України, визначеними статтями 13( 5178-17 ), 17( 5178-17 ) та 20 ( 5178-17 )Закону України "Про депозитарну систему України"( 5178-17 ), та з метою забезпечення взаємодії Національного банку України як учасника депозитарної системи України (далі — депозитарій Національного банку України) і ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" (далі — Розрахунковий центр) щодо проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, депозитарний облік яких належить виключно до компетенції Національного банку України та розрахунки за якими проводяться за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

  1. Установити такі особливості розрахунків за правочинами щодо облігацій внутрішніх і зовнішніх державних позик України, цільових облігацій внутрішніх державних позик України, казначейських зобов’язань України та облігацій внутрішніх місцевих позик, а також боргових цінних паперів, що посвідчують відносини позики органів місцевого самоврядування, які були розміщені за межами України (далі — цінні папери), депозитарну діяльність щодо яких і клірингову діяльність за правочинами з якими провадить Національний банк України:

  грошові розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими за іншим принципом, ніж "поставка цінних паперів проти оплати", а саме з розміщення та викупу емітентами цінних паперів поза фондовими біржами (крім облігацій зовнішніх державних позик та боргових цінних паперів, що посвідчують відносини позики органів місцевого самоврядування, які розміщуються за межами України), погашення цінних паперів та виплати доходів за операціями емітентів, а також за правочинами, укладеними поза фондовими біржами, у яких цінні папери використовуються як застава (за договорами репо без переходу прав на цінні папери, кредитування під заставу цінних паперів, рефінансування Національним банком України банків під заставу цінних паперів), здійснюються Національним банком України безпосередньо через рахунки депозитарних установ та/або депонентів депозитарних установ спеціальними засобами системи електронних платежів Національного банку України (далі — спеціальні засоби СЕП). Проведення депозитарних операцій на рахунках у цінних паперах клієнтів депозитарію Національного банку України за цими правочинами здійснюється депозитарієм Національного банку України на підставі інформації про перерахування коштів, отриманої за допомогою спеціальних засобів СЕП;

  грошові розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", а саме з купівлі-продажу цінних паперів на фондових біржах та/або поза фондовою біржею, з розміщення цінних паперів на фондових біржах, здійснюються Розрахунковим центром. Проведення розрахунків у цінних паперах за цими правочинами здійснюється Національним банком України на підставі розпоряджень Розрахункового центру на поставку цінних паперів;

  грошові розрахунки за правочинами Національного банку України з купівлі цінних паперів, що здійснюються Розрахунковим центром, виконуються без попереднього депонування Національним банком України грошових коштів. Порядок здійснення таких розрахунків визначається договором про клірингове обслуговування, укладеним між Національним банком України та Розрахунковим центром.

  2. Затвердити Положення про депозитарну та клірингову діяльність Національного банку України (далі — Положення), що додається.

  3. Установити, що емітенти облігацій місцевих позик до врегулювання ними питань, пов’язаних із набуттям статусу абонентів телекомунікаційної мережі Національного банку України, та проведення стендових випробувань взаємодії програмно-технологічного забезпечення депозитарію Національного банку України, емітентів та системи автоматизації їх обслуговуючих банків можуть тимчасово, до 01 липня 2014 року, подавати до депозитарію Національного банку України документи, визначені Положенням, на паперових носіях.

  4. Визнати такими, що втратили чинність:

  постанову Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року № 114( z0304-03 ) "Про затвердження Положення про депозитарну діяльність Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2003 року за № 304/7625;

  постанову Правління Національного банку України від 15 грудня 2011 року № 456( z0083-12 ) "Про внесення змін до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 20 січня 2012 року за № 83/20396;

  постанову Правління Національного банку України від 04 березня 2013 року № 76( z0475-13 ) "Про внесення змін до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України з державними цінними паперами", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 22 березня 2013 року за № 475/23007.

  5. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України, зберігачів — клієнтів депозитарію Національного банку України та Розрахункового центру для використання в роботі.

  6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Приходька Б. В.

  7. Постанова набирає чинності з 12 жовтня 2013 року, але не раніше дня офіційного опублікування.

  Голова

  І. В. Соркін

  ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правління Національного банку України 25.09.2013  № 387

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 жовтня 2013 р. за № 1727/24259

  ПОЛОЖЕННЯ про депозитарну та клірингову діяльність Національного банку України

  I. Загальні положення

  1. Це Положення розроблено відповідно до статей 13 ( 5178-17 ), 17( 5178-17 ) та 20 Закону України "Про депозитарну систему України"( 5178-17 ), рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі — Комісія) від 30 липня 2013 року № 1331( z1431-13 ) "Про особливості провадження діяльності Національного банку України як учасника депозитарної системи", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2013 року за № 1431/23963, з метою забезпечення провадження Національним банком України (далі — Національний банк) депозитарної діяльності з цінними паперами (далі — депозитарна діяльність) та клірингової діяльності за правочинами щодо цінних паперів (далі — клірингова діяльність) згідно з повноваженнями, визначеними законодавством України.

  2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

  грошовий кліринг — визначення взаємних зобов’язань і вимог щодо переказу коштів за операціями з розміщення державних цінних паперів та їх погашення в разі збігу строків виконання грошових розрахунків за результатами розміщення державних цінних паперів зі строками виплати доходу та/або їх погашення;

  депозитарій — Національний банк як учасник депозитарної системи України, який відповідно до отриманих депозитарних активів провадить діяльність з депозитарного обліку та обслуговування обігу облігацій внутрішніх та зовнішніх державних позик України, цільових облігацій внутрішніх державних позик України, казначейських зобов’язань України та облігацій місцевих позик, а також боргових цінних паперів, що посвідчують відносини позики органів місцевого самоврядування, які були розміщені за межами України (далі — ЦП), та обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів;

  державні цінні папери (далі — ДЦП) — державні облігації України та казначейські зобов’язання України, випущені відповідно до вимог законодавства України, емітентом яких є уповноважений державний орган;

  дорозміщення ДЦП — додаткове розміщення емітентами ДЦП певного випуску, за яким відбулося первинне розміщення. Дорозміщення проводиться, якщо для продажу пропонуються ДЦП, які за обсягом прав, наданих власникам, термінами погашення та розмірами купонних виплат (якщо вони є) збігаються з умовами випуску ДЦП під час первинного розміщення;

  звірка — операція депозитарію щодо виявлення збігів відповідних реквізитів повідомлень про перерахування коштів за операціями з ЦП та відомості сквитованих розпоряджень;

  іноземні депозитарії — депозитарії інших країн та міжнародні депозитарно-клірингові установи;

  квитування — операція депозитарію щодо встановлення збігів відповідних реквізитів розпорядження на поставку ЦП клієнта-постачальника та розпорядження на одержання ЦП клієнта-одержувача, яка здійснюється методом порівняння реквізитів зустрічних розпоряджень;

  клієнти депозитарію — іноземні депозитарії, емітенти ЦП, депозитарні установи, клірингові установи (далі — КУ) та ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" (далі — РЦ), які користуються послугами депозитарію на підставі договорів, визначених законодавством України;

  клієнт-одержувач — клієнт депозитарію, який одержує ЦП або підтверджує проведення іншої операції з цими ЦП клієнтом-постачальником, що передбачена законодавством України;

  клієнт-постачальник — клієнт депозитарію, який постачає ЦП клієнту-одержувачу або проводить інші передбачені законодавством України операції з цими ЦП;

  код клієнта постачальника/одержувача — код міждепозитарного обліку (далі — код МДО), що надається в порядку, установленому законодавством України з питань депозитарної діяльності;

  код одержувача/платника коштів — ідентифікаційний код (номер), необхідний для заповнення реквізиту "код одержувача/код платника" платіжного доручення в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку з питань безготівкових розрахунків в Україні;

  код ЦП — міжнародний ідентифікаційний номер ЦП, який дає змогу однозначно ідентифікувати ЦП та присвоєння якого передбачено законами України;

  нетингові розрахунки — розрахунки за договорами купівлі-продажу ЦП, що здійснюються за результатами проведення нетингу;

  обслуговуючі банки депозитарних установ — клієнтів депозитарію — банки, що є безпосередніми учасниками системи електронних платежів Національного банку (далі — СЕП) та надають розрахункові послуги клієнтам-постачальникам/одержувачам та/або їх депонентам для здійснення грошових розрахунків за окремими операціями з ЦП, які відповідно до законодавства України виконуються спеціальними засобами СЕП без участі РЦ;

  обслуговуючі банки клієнта депозитарію — емітента ДЦП та клієнтів депозитарію — емітентів облігацій внутрішніх місцевих позик (далі — ОМП) — Операційне управління Національного банку та територіальні органи Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі — територіальні органи Державного казначейства), що є безпосередніми учасниками СЕП та надають розрахункові послуги емітентам ДЦП та ОМП для здійснення грошових розрахунків за операціями з розміщення та викупу емітентами відповідних ЦП поза фондовими біржами, погашення ДЦП та ОМП та виплати доходів за операціями емітентів, які відповідно до законодавства України виконуються спеціальними засобами СЕП без участі РЦ;

  обтяження зобов’язаннями — будь-які обмеження щодо володіння, користування чи розпорядження ЦП, що пов’язані з умовами договорів, рішеннями або ухвалами суду, та в інших випадках, які передбачені законодавством України;

  одиночні розрахунки — розрахунки за договорами купівлі-продажу ЦП, що здійснюються без проведення нетингу;

  пасивний аналітичний рахунок депозитарного обліку (далі — пасивний рахунок) — рахунок депозитарного обліку, який депозитарій/депозитарні установи відкривають для клієнтів/депонентів згідно з їх внутрішніми документами з метою забезпечення депозитарного обліку ЦП, прав на ЦП на рахунках у цінних паперах, відображення операцій, пов’язаних з передаванням прав на ЦП та обмеженням щодо передавання ЦП та прав на ЦП;

  первинне розміщення ДЦП — розповсюдження емітентом ДЦП, які за умовами випуску та обсягом прав ще не перебували в обігу;

  програмно-технологічне забезпечення — програмно-технологічне забезпечення Національного банку з вбудованими засобами криптозахисту інформації, за допомогою якого Національний банк виконує функції депозитарію;

  реєстр утримувачів ЦП — перелік клієнтів депозитарію, на рахунках яких обліковуються ЦП певного випуску;

  розпорядження — документ, що містить вимогу клієнта-постачальника/одержувача до депозитарію або депонента до депозитарної установи про виконання операцій на рахунках у цінних паперах;

  спеціальні засоби СЕП — засоби оформлення та оброблення в СЕП електронних розрахункових документів щодо міжбанківських переказів, що використовуються обслуговуючими банками емітентів та депозитарних установ — клієнтів депозитарію, для здійснення грошових розрахунків за договорами щодо ЦП;

  транзитні рахунки — рахунки для обліку ЦП, заблокованих за результатами квитування розпоряджень або звірки;

 3. учасники розміщення ЦП — депозитарні установи — клієнти депозитарію.
 4. Інші терміни в цьому Положенні вживаються відповідно до визначень, що встановлені законодавством України.

  ІІ. Застосування і предмет регулювання

  1. Національний банк є учасником депозитарної системи, який провадить клірингову діяльність та виконує функції депозитарію та депозитарної установи згідно з повноваженнями, визначеними законодавством України.

  2. Депозитарій обслуговує операції з ЦП на рахунках у цінних паперах клієнтів та здійснює клірингову діяльність у порядку, визначеному законодавством України, відповідно до плану балансових рахунків депозитарного обліку ( z1727-13 ) (додаток 1) та переліку депозитарних проводок за операціями з цінними паперами, облік яких відповідно до законодавства України належить до компетенції Національного банку України (додаток 2).

  3. Клієнти депозитарію на підставі договорів, визначених законодавством України, одержують відповідні автоматизовані робочі місця програмно-технологічного забезпечення. Порядок одержання, обліку, передавання, використання та зберігання засобів криптозахисту Національного банку та виконання правил інформаційної безпеки регулюється нормативно-правовими актами Національного банку з питань організації захисту електронних банківських документів в установах, уключених до інформаційно-обчислювальної мережі Національного банку.

  4. Надання депозитарію інформації від емітентів, депозитарних установ, КУ та РЦ здійснюється шляхом передавання засобами системи електронної пошти та/або програмно-технологічного забезпечення електронних документів у захищеній від модифікації та викривлення формі, які обов’язково містять ідентифікатор ключа автоматизованого робочого місця, де ці документи були сформовані, та електронний цифровий підпис.

  5. Емітенти, депозитарні установи, КУ та РЦ мають дотримуватися вимог щодо організації робіт із програмно-технологічним забезпеченням, уключаючи вбудовану систему криптозахисту інформації, та не мають права вносити до нього будь-які зміни.

  ІІI. Діяльність Національного банку як депозитарію та депозитарної установи

  1. Національний банк як учасник депозитарної системи може здійснювати таку діяльність:

  1) депозитарію;

  2) депозитарної установи;

  3) клірингову діяльність;

  4) розрахунки за правочинами щодо цінних паперів.

  2. Функції депозитарію здійснюють такі його підрозділи:

  Генеральний департамент грошово-кредитної політики, який здійснює організаційно-методологічне керівництво, пов’язане з розвитком і функціонуванням депозитарної системи, контроль за відповідністю кількості ЦП, що перебувають в обігу, загальному обсягу їх випуску, надає довідково-аналітичну інформацію, що визначена договірними відносинами та цим Положенням, координує діяльність інших структурних підрозділів та одиниць Національного банку щодо виконання ними обов’язків, пов’язаних із веденням діяльності депозитарію, укладання та виконання договорів про кореспондентські відносини з іноземними депозитаріями (додаток 3) та про обслуговування випусків цінних паперів з емітентами (додаток 4);

  Центральна розрахункова палата (далі — ЦРП), яка здійснює технологічне забезпечення депозитарної діяльності депозитарію, упровадження та експлуатацію програмно-технологічного забезпечення, укладання та виконання депозитарних договорів із депозитарними установами-банками/небанками (додатки 5 та 6), договорів з КУ/РЦ про здійснення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу ( z1727-13 ) (додаток 7) та про обслуговування КУ/РЦ з обслуговування договорів на фінансових ринках (додаток 8);

  Операційне управління, яке здійснює відповідальне зберігання тимчасових глобальних сертифікатів, глобальних сертифікатів та інших документів, визначених цим Положенням;

  Генеральний департамент інформаційних технологій та платіжних систем, який здійснює розроблення, упровадження та супроводження програмно-технологічного забезпечення, доопрацювання СЕП для забезпечення виконання відповідних функцій, пов’язаних з обслуговуванням розрахунків за договорами щодо ЦП за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", та забезпечує розроблення нормативно-правових актів Національного банку щодо порядку проведення депозитарієм грошових розрахунків за договорами щодо ЦП через СЕП;

  Управління захисту інформації, яке виконує сертифікацію ключів для системи захисту, а також надає інші послуги з питань захисту інформації;

  Департамент аудиту, який проводить перевірку діяльності депозитарію щодо додержання ним вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку;

  Юридичний департамент, який забезпечує правову роботу виконання Національним банком функції депозитарію та депозитарної установи;

  Фінансовий департамент, який у встановленому порядку вносить на розгляд і затвердження Правління Національного банку пропозиції про встановлення тарифів на послуги депозитарію;

  Департамент бухгалтерського обліку, який забезпечує розроблення нормативно-правових актів щодо порядку бухгалтерського обліку операцій з ЦП;

  територіальні управління Національного банку під час здійснення планових перевірок банків контролюють правильність проведення цими банками внутрішньобанківських грошових розрахунків за угодами щодо ДЦП, які здійснюються поза межами системи електронних платежів Національного банку (засобами системи автоматизації банку або внутрішньобанківської платіжної системи банку).

  3. Депозитарій укладає в порядку, установленому законодавством України, договори з:

  1) іноземними депозитаріями;

  2) емітентами:

  Міністерством фінансів України як уповноваженим державним органом, що виконує обов’язки емітента за ДЦП;

 5. органами місцевого самоврядування;
 6. 3) депозитарними установами;

  4) КУ та РЦ;

  5) іншими особами, що визначені законодавством України.

  4. Депозитарій здійснює відкриття та ведення рахунків у цінних паперах іноземним депозитаріям на підставі договору про кореспондентські відносини.

  Договір про кореспондентські відносини також передбачає порядок переказу коштів між іноземним депозитарієм та депозитарієм у разі проведення корпоративних операцій емітента та в інших випадках, передбачених законодавством України.

  5. Депозитарій обслуговує операції емітентів щодо випущених ними ЦП на підставі договору про обслуговування випуску ЦП.

  6. Депозитарій відкриває емітентам пасивні рахунки, на яких обліковуються ЦП:

 7. заблоковані за тимчасовим глобальним сертифікатом;
 8. оформлені глобальним сертифікатом до розподілу за власниками;
 9. заблоковані для продажу;
 10. викуплені емітентом;
 11. викуплені емітентом, що погашаються або анулюються.
 12. 7. Депозитарій здійснює:

 13. зберігання тимчасових глобальних сертифікатів/глобальних сертифікатів,
 14. якими оформляються випуски ЦП, копій тимчасових свідоцтв/свідоцтв про реєстрацію випуску ОМП та копій проспектів емісії ОМП;

 15. контроль за відповідністю обсягу випуску ЦП, їх кількості в обігу;
 16. ведення рахунків у цінних паперах емітентів щодо операцій з розміщення,
 17. викупу, дроблення, консолідації, конвертації, погашення, анулювання та інших операцій щодо випущених ними ЦП відповідно до законодавства України;

 18. надання на запити емітентів довідок з рахунків у цінних паперах та довідок про операції з ЦП;
 19. обслуговування грошових розрахунків між Державною казначейською службою України (далі — Казначейство України) і депозитарними установами — клієнтами депозитарію за результатами розміщення ДЦП, виплатами доходу за ДЦП та/або їх погашення, у тому числі шляхом проведення грошового клірингу;

  обслуговування грошових розрахунків між емітентами ОМП і депозитарними установами — клієнтами депозитарію під час розміщення ОМП, виплат доходу за ОМП та/або їх погашення.

  8. Депозитарій здійснює відкриття рахунків у цінних паперах депозитарним установам на підставі депозитарних договорів з ними.

  Депозитарій відповідно до цих договорів:

  надає послуги щодо відкриття та ведення рахунків у цінних паперах депозитарних установ, зберігання ЦП, обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах, уключаючи кліринг за окремими операціями щодо ЦП, облік яких відповідно до законодавства України належить до компетенції Національного банку;

  здійснює контроль за відповідністю кількості ЦП, що належать депозитарним установам та/або їх депонентам банкам/нерезидентам, кількості, що визначається депозитарними установами в розпорядженнях на поставку ЦП;

 20. надає на запити депозитарних установ довідки з їх рахунків у цінних паперах;
 21. блокує ЦП на пасивних рахунках депозитарних установ у порядку, що визначений законодавством України;

  установлює обмеження прав на ЦП відповідно до розпоряджень клієнтів депозитарію у випадках та порядку, визначених законодавством України.

  9. Грошові розрахунки за договорами купівлі-продажу ЦП, у тому числі репо з переходом права власності на ЦП, укладеними на фондових біржах та поза фондовою біржею, що виконуються за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", здійснює РЦ.

 22. 10. Депозитарій здійснює:
 23. 1) клірингову діяльність:

 24. під час розміщення/дорозміщення ЦП поза фондовою біржею;
 25. під час погашення ЦП та/або виплати доходу за ними;
 26. за договорами щодо ЦП, укладеними поза фондовою біржею, у яких ЦП
 27. використовуються як заставний інструмент — репо без переходу прав за ЦП, кредитування, у тому числі міжбанківського кредитування, під заставу ЦП, рефінансування Національним банком банків під заставу ЦП тощо, що виконуються за іншим принципом, ніж "поставка цінних паперів проти оплати";

  2) розрахунки у ЦП за правочинами щодо ЦП.

  11. Депозитарій на підставі договору про проведення розрахунків у ЦП за результатами клірингу відкриває та веде рахунок у цінних паперах КУ/РЦ.

  Депозитарій відповідно до цього договору надає інформацію, необхідну для здійснення клірингу та розрахунків у ЦП, та отримує інформацію, на підставі якої виконує депозитарні операції на рахунках у цінних паперах клієнтів депозитарію.

  12. Часткове попереднє депонування (або якщо його не було) та резервування коштів і ЦП може відбуватися під час обов’язкового створення КУ/РЦ системи управління ризиками та гарантій, визначеної законодавством України.

  Якщо така система включає створення КУ/РЦ гарантійного фонду в ЦП, то депозитарій на підставі договору про обслуговування КУ/РЦ відкриває та веде рахунок у ЦП КУ/РЦ для обліку ЦП, що надані до гарантійного фонду.

  Депозитарій відповідно до цього договору надає послуги щодо відкриття та ведення рахунку у цінних паперах КУ/РЦ, обліку на цьому рахунку ЦП, які використовуються КУ/РЦ для створення гарантійного фонду, а також надання інших послуг, не заборонених законодавством України.

  13. Депозитарій на договірних засадах обслуговує виконання договорів, укладених з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", у тому числі з купівлі-продажу ЦП на фондовій біржі та поза фондовою біржею, щодо розміщення ОМП на фондовій біржі за відповідними розпорядженнями КУ/РЦ, грошові розрахунки за якими здійснює РЦ у порядку, визначеному правилами РЦ та з урахуванням вимог цього Положення, виконуючи операції з:

  ведення пасивних рахунків клієнтів-постачальників щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу або з метою отримання додаткового грошового ліміту для забезпечення розрахунків, та пасивних рахунків клієнтів-постачальників щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу за безумовними операціями (далі — пасивні рахунки клієнтів-постачальників щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу);

  обслуговування розрахунків у ЦП за цими договорами з урахуванням принципу "поставка цінних паперів проти оплати".

  14. Ведення пасивних рахунків клієнтів-постачальників щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу, у частині блокування ЦП з метою отримання додаткового грошового ліміту для забезпечення розрахунків здійснюється депозитарієм за умови, що правилами КУ/РЦ визначаються:

  методика розрахунку справедливої вартості ЦП та критерії визначення коефіцієнта покриття грошового ліміту за рахунок ЦП;

  порядок дій КУ/РЦ, пов’язаних із реалізацією ЦП, заблокованих для отримання додаткового грошового ліміту;

  джерела забезпечення грошових зобов’язань за результатами укладених на фондовій біржі договорів щодо ЦП у разі неможливості/затримки реалізації ЦП, заблокованих для отримання додаткового грошового ліміту.

 28. 15. Депозитарій може подавати документи:
 29. 1) іноземному депозитарію в формі:

 30. довідки про стан рахунку в цінних паперах (додаток 9);
 31. довідки про операції з ДЦП іноземного депозитарію (додаток 10);
 32. 2) емітенту в формі:

 33. довідки про стан рахунку в цінних паперах емітента (додаток 9);
 34. довідки про операції з ЦП емітента (додаток 10);
 35. інформації щодо кількості ДЦП у розрізі випусків та належності ДЦП відповідному типу власників (додаток 11) у строки, що визначені нормативно-правовими актами України з питань депозитарної діяльності, і в інших випадках, передбачених договором про обслуговування випусків ДЦП та/або вимогами законодавства України;

  інформації щодо кількості ОМП, за якими мають проводитися платежі з виплати доходу та/або погашення, у розрізі випусків та належності ОМП відповідному типу власників (додаток 12) протягом трьох робочих днів, що передують сплаті доходу та/або погашенню ОМП;

   реєстру утримувачів ЦП, що містить обов’язкові реквізити, визначені пунктом 24 розділу VII цього Положення;

  інших документів, визначених цим Положенням;

  3) Казначейству України у формі:

 36. реєстру утримувачів ДЦП;
 37. інформації щодо кількості ДЦП у розрізі випусків та належності ДЦП відповідному типу власників (додаток 11) у строки, що визначені нормативно-правовими актами України з питань депозитарної діяльності, та в інших випадках, передбачених договором про обслуговування випусків ДЦП та/або вимогами законодавства України;

  інформації щодо кількості ДЦП, за якими мають проводитися платежі з виплати доходу та/або погашення, у розрізі випусків та належності ДЦП відповідному типу власників (додаток 12);

  клірингової відомості про здійснення грошових розрахунків за результатами розміщень ДЦП та/або виплатами за ДЦП (додаток 13);

  4) територіальним органам Державного казначейства, Казначейству України у формі інформації щодо кількості ОМП, за якими мають проводитися платежі з виплати доходу та/або погашення, у розрізі випусків та належності ОМП відповідному типу власників протягом трьох робочих днів, що передують сплаті доходу та/або погашенню ОМП;

  5) Операційному управлінню у формі:

 38. реєстру утримувачів ЦП;
 39. клірингової відомості про здійснення грошових розрахунків за результатами розміщень ДЦП та/або виплатами за ДЦП (додаток 13);

  6) депозитарній установі та КУ/РЦ у формі:

 40. довідки про стан рахунку в цінних паперах депозитарної установи (додаток 9);
 41. довідки про операції з ЦП депозитарної установи (додаток 10);
 42. депозитарного балансу депозитарної установи (додаток 14);
 43. довідки про стан рахунку в цінних паперах КУ/РЦ (додаток 9);
 44. інформації щодо ЦП, заблокованих клієнтом-постачальником для продажу або з метою отримання додаткового грошового ліміту для забезпечення розрахунків.

 45. 16. Депозитарій готує документи, визначені пунктом 14 цього розділу, та подає:
 46. іноземному депозитарію — у порядку та в строки, що встановлені договором про кореспондентські відносини, а також на запити іноземного депозитарію, що підписують його керівники або інші уповноважені особи;

  Казначейству України/територіальним органам Державного казначейства та емітентам ОМП — у порядку та в строки, що встановлені цим Положенням та договорами про обслуговування випусків ЦП, а також на запити Казначейства України/територіальних органів Державного казначейства та емітентів ОМП, що підписують їх керівники або інші уповноважені особи;

  депозитарним установам — засобами програмно-технологічного забезпечення в порядку та в строки, що встановлені цим Положенням та депозитарними договорами, а також засобами системи електронної пошти Національного банку на запити, що підписують їх керівники або інші уповноважені особи, у строки, що визначені депозитарними договорами;

  КУ/РЦ — засобами програмно-технологічного забезпечення в порядку та строки, що визначені відповідними договорами, а також засобами системи електронної пошти Національного банку на запити, що підписують відповідні керівники або інші уповноважені особи.

  Форми, порядок та строки надання депозитарієм інших інформаційних довідок визначаються умовами договорів відповідно до законодавства України.

 47. 17. Національний банк, виконуючи функції депозитарної установи, здійснює:
 48. облік ЦП, прав на ЦП та їх обмежень, обслуговування обігу ЦП та корпоративних операцій емітентів на пасивних рахунках щодо ЦП, що належать Національному банку та/або його депонентам;

 49. відкриття та ведення рахунків у цінних паперах депонентів;
 50. контроль за відповідністю кількості ЦП, що належать Національному банку та/або його депонентам, кількості, що визначається у відповідних розпорядженнях на поставку ЦП;

 51. надання Національному банку та/або його депонентам виписок з відповідних пасивних рахунків;
 52. блокування ЦП на відповідних пасивних рахунках у цінних паперах Національного банку та/або депонентів у порядку, що визначений законодавством України.

  18. Національний банк відповідно до вимог законодавства України здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи щодо Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку тощо.

  19. Депозитарну діяльність депозитарної установи здійснюють підрозділи Національного банку відповідно до вимог розпорядчого документа Національного банку.

  20. Національний банк, здійснюючи депозитарну діяльність депозитарної установи, та депозитарні установи відповідно до вимог законодавства України надають депонентам інформацію щодо їх рахунків у формі виписок:

 53. про стан рахунку в цінних паперах депонента (додаток 15);
 54. про операції з ЦП депонента ( z1727-13 ) (додаток 16).
 55. Виписки надаються депонентам у порядку та в строки, визначені договорами про обслуговування рахунку в цінних паперах, а також на запити депонентів за підписом їх керівників або уповноважених осіб.

  У разі потреби та за умови надходження письмових запитів, що підписують керівники або уповноважені особи депонентів, виписка може надаватися за підписом уповноваженої особи депозитарної установи та/або Національного банку. Така виписка засвідчується відбитком відповідної печатки.

  21. Укладання депозитарієм депозитарних договорів із депозитарними установами та договору про проведення розрахунків у ЦП за результатами клірингу з КУ/РЦ відбувається за умови наявності кодів МДО, отриманих ними в порядку, установленому законодавством України з питань депозитарної діяльності.

  22. Депозитарій обслуговує операції нерезидентів із ЦП у порядку, установленому законодавством України, з урахуванням особливостей, визначених пунктами 23 та 24 цього розділу.

  23. Депозитарні установи — клієнти депозитарію можуть обслуговувати операції нерезидентів із ЦП за таких умов:

  укладання з нерезидентами договорів про обслуговування рахунків у цінних паперах у порядку, установленому законодавством України з питань депозитарної діяльності;

 56. надання депозитарію інформації про договори, укладені з нерезидентами;
 57. одержання від депозитарію письмового підтвердження про введення індивідуального ідентифікаційного коду власника ЦП-нерезидента до інформаційної бази.

  Якщо значення індивідуальних ідентифікаційних кодів власників ЦП- нерезидентів, які надані депозитарними установами — клієнтами депозитарію, не відповідають тим, що включені до Реєстру індивідуальних ідентифікаційних кодів власників ЦП-нерезидентів, що формується Центральним депозитарієм (далі — ЦД), то ці індивідуальні ідентифікаційні коди не вводяться до інформаційної бази депозитарію. Таким депозитарним установам — клієнтам депозитарію надаються повідомлення про невідповідність кодів власників ЦП- нерезидентів через засоби системи електронної пошти Національного банку.

  24. ЦД надає депозитарію інформацію з реєстру індивідуальних ідентифікаційних кодів власників ЦП-нерезидентів у порядку, визначеному законодавством України з питань депозитарної діяльності.

  Інформація за договорами з нерезидентами, що надається депозитарними установами — клієнтами депозитарію засобами системи електронної пошти Національного банку, має містити такі обов’язкові реквізити:

  найменування нерезидента [(повне та/або скорочене (за наявності)] та його місцезнаходження (країна, поштова адреса, телефон, факс, адреса електронної пошти);

  найменування депозитарної установи [(повне та/або скорочене (за наявності)] — клієнта депозитарію та його код МДО;

 58. номер та дату укладення з нерезидентом договору про обслуговування рахунку в цінних паперах;
 59. індивідуальний ідентифікаційний код власника ЦП-нерезидента;

  підтвердження щодо включення відповідного індивідуального ідентифікаційного коду власника ЦП-нерезидента до реєстру індивідуальних ідентифікаційних кодів власників ЦП-нерезидентів.

  25. Депозитарні установи — клієнти депозитарію обслуговують операції банків, які не мають статусу депозитарних установ, з ЦП, що належать цим банкам на правах власності як юридичним особам, на підставі договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах та за таких умов:

  укладення депозитарною установою з банками, які не мають статусу депозитарної установи, договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах;

  надання депозитарію зведеної інформації за договорами, укладеними з банками, які не мають статусу депозитарної установи;

  одержання від депозитарію засобами системи електронної пошти Національного банку підтвердження про введення коду банку, який не має статусу депозитарної установи, до реєстру банків, які проводять операції на фондовому ринку з ЦП.

  26. Інформація за договорами, укладеними з банками, які не мають статусу депозитарних установ, що надається депозитарію депозитарними установами — клієнтами депозитарію, надається засобами системи електронної пошти Національного банку та має містити такі обов’язкові реквізити:

  найменування банку [(повне та/або скорочене (за наявності)], який не має статусу депозитарної установи, та його місцезнаходження (поштова адреса, телефон, факс, адреса електронної пошти) та його код;

  найменування депозитарної установи — клієнта депозитарію [(повне та/або скорочене (за наявності)] та її код МДО;

  номер та дату укладення договору з банком, який не має статусу депозитарної установи, про обслуговування рахунку в цінних паперах.

  27. Депозитарій на підставі інформації, що надається його клієнтами -депозитарними установами, здійснює формування та ведення реєстру банків, які не мають статусу депозитарних установ та проводять операції на фондовому ринку з ЦП.

  IV. Повноваження депозитарію на фондовому ринку

  1. Депозитарій має право:

  здійснювати контроль за дотриманням депозитарного балансу між обсягом випуску ЦП та їх кількістю, що обліковується на рахунках клієнтів, а також розподілом ЦП на цих рахунках за кодами належності ЦП відповідним групам власників, що визначені законодавством України з питань депозитарної діяльності;

 60. обслуговувати укладання та виконання договорів щодо ЦП;
 61. не обслуговувати операції з ЦП у разі порушення встановлених вимог щодо подання, заповнення та захисту електронних документів, визначених цим Положенням;

  на безоплатній основі одержувати інформацію від депозитарних установ про стан рахунків у цінних паперах у розрізі їх депонентів у випадках, передбачених законодавством України;

  подавати в електронній формі розпорядження депозитарним установам про усунення недоліків у депозитарному обліку ЦП, якщо це передбачено умовами депозитарного договору;

  застосовувати відповідно до депозитарного договору штрафні санкції до депозитарних установ у разі порушення ними вимог законодавства України щодо депозитарної діяльності з ЦП, невиконання вимог служби захисту інформації, розпоряджень Національного банку та ненадання належної інформації;

  здійснювати блокування ЦП на рахунках у цінних паперах депозитарних установ у випадках, передбачених законодавством України;

 62. установлювати обмеження прав на ЦП у випадках, визначених законодавством України.
 63. Депозитарій надає розпорядження на поставку/одержання ЦП за письмовими дорученнями клієнтів, які самостійно не можуть здійснити надання такого розпорядження за об’єктивних обставин (збій програмно-технологічного забезпечення, припинення дії депозитарного договору тощо), за таких умов:

  якщо операції за цими розпорядженнями (переведення ЦП унаслідок реорганізації або ліквідації депозитарної установи, анулювання договору тощо) відповідають вимогам законодавства України;

 64. надходження письмових звернень від клієнтів депозитарію;
 65. прийняття відповідного рішення керівництвом Національного банку.
 66. 2. Інформація та відомості, що зберігаються в депозитарії, не підлягають розголошенню, крім випадків, передбачених законодавством України. Розголошенням визнається факт передавання інформації особі чи групі осіб, які не мають до неї доступу згідно з їх службовими обов’язками.

  3. Депозитарій видає довідки з рахунків у цінних паперах:

 67. клієнтам;
 68. іншим особам за письмовим дорученням клієнтів;

 69. уповноваженим державним органам у випадках, передбачених законодавством України.
 70. V. Порядок укладання та виконання договорів депозитарієм

  1. Генеральний департамент грошово-кредитної політики відповідно до пункту 2 розділу III цього Положення укладає договори про:

 71. кореспондентські відносини з іноземними депозитаріями;
 72. обслуговування випусків ЦП з емітентами.
 73. 2. Іноземні депозитарії для укладання договорів про кореспондентські відносини, а емітенти для укладання з депозитарієм договорів про обслуговування випусків ЦП подають до Генерального департаменту грошово-кредитної політики такі документи:

 74. заяву на укладення договору емітента (додаток 17);
 75. анкету рахунку в цінних паперах;
 76. копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для емітентів);

  копію зареєстрованого установчого документа та/або статуту, засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;

  копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;

 77. оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах,
 78. видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи, і засвідчену відбитком печатки цієї юридичної особи, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності;

  оригінал або належним чином завірену копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку/територіального органу Державного казначейства, у якому відкрито поточний рахунок іноземного депозитарію/емітента ОМП, та номер цього рахунку;

  картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки юридичної особи, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи;

  копію наказу про призначення відповідальних осіб, які відповідають за здійснення операцій із ЦП за допомогою програмно-технологічного забезпечення та використання засобів криптографічного захисту інформації, або за допомогою системи електронної пошти, або на паперових носіях;

  інші документи, що підтверджують повноваження осіб, які підписують договір.

  3. Генеральний департамент грошово-кредитної політики в разі потреби укладення договору про кореспондентські відносини з іноземними депозитаріями готує належне звернення та разом із проектом договору надсилає відповідному іноземному депозитарію.

  Для вирішення питань, що можуть виникати під час підписання договору, Генеральний департамент грошово-кредитної політики залучає підрозділи, що здійснюють функції депозитарію, згідно з їх повноваженнями, визначеними пунктом 2 розділу ІІІ цього Положення.

  4. Емітент для набуття статусу абонента системи електронної пошти Національного банку укладає договір про надання послуг системою електронної пошти Національного банку та договір про використання засобів захисту інформації Національного банку в інформаційних задачах.

  Для укладення таких договорів емітент має звернутися до територіального управління за місцезнаходженням або до ЦРП, якщо розташований у місті Києві чи Київській області.

  5. Якщо емітент є абонентом системи електронної пошти Національного банку, то протягом двох тижнів із часу надходження до Генерального департаменту грошово-кредитної політики останнього з усіх належним чином оформлених документів, зазначених у пункті 2 цього розділу, з емітентом укладається договір про обслуговування випусків ЦП і на його ім’я відкривається рахунок у цінних паперах.

  Емітент набуває статусу клієнта депозитарію з дати підписання договору про обслуговування випусків ЦП. Перший примірник договору залишається на зберіганні в Генеральному департаменті грошово-кредитної політики, а другий передається клієнту депозитарію.

  6. ЦРП відповідно до пункту 2 розділу III цього Положення укладає такі договори:

 79. депозитарні з депозитарними установами-банками/небанками;
 80. про проведення розрахунків у ЦП за результатами клірингу з КУ/РЦ;
 81. про обслуговування з КУ/РЦ.
 82. 7. Депозитарні установи для укладання депозитарних договорів, а КУ/РЦ для укладання з депозитарієм договору про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу та/або договору про обслуговування КУ/РЦ подають до ЦРП такі документи:

 83. заяву в довільній формі про депозитарне обслуговування;
 84. анкету рахунку в цінних паперах;
 85. копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 86. копію зареєстрованого установчого документа, засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;

  копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;

  оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи, і засвідчену відбитком печатки цієї юридичної особи, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності;

  оригінал або належним чином завірену копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку;

  картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки юридичної особи, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи;

  копію наказу про призначення відповідальних осіб емітента, які відповідають за здійснення операцій із ЦП за допомогою програмно-технологічного забезпечення та використання засобів криптографічного захисту інформації;

  інші документи, що підтверджують повноваження осіб, які підписують договір про обслуговування випуску ЦП;

  копію ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності депозитарної установи, засвідчену підписом уповноваженої особи та відбитком печатки;

  акт проведення стендових випробувань взаємодії програмно-технологічного забезпечення депозитарію, депозитарної установи/КУ/РЦ та системи автоматизації її обслуговуючого банку.

  8. Для набуття статусу абонента системи електронної пошти Національного банку небанківська депозитарна установа укладає договір про надання послуг системою електронної пошти Національного банку та договір про використання засобів захисту інформації Національного банку в інформаційних задачах. Для укладання таких договорів небанківська депозитарна установа має звернутися до територіального управління за місцезнаходженням або до ЦРП, якщо розташована в місті Києві чи Київській області.

  Якщо депозитарна установа є абонентом телекомунікаційної мережі Національного банку, то протягом двох тижнів із часу надходження до ЦРП останнього з усіх належним чином оформлених документів, зазначених у пункті 7 цього розділу, з депозитарною установою укладається депозитарний договір і на її ім’я відкривається рахунок у цінних паперах.

  9. Договір з КУ/РЦ про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу та/або договір про обслуговування РЦ укладається протягом двох тижнів із часу надходження до ЦРП останнього з усіх належним чином оформлених документів, зазначених у пункті 7 цього розділу.

  10. ЦРП відмовляє КУ/РЦ в укладенні зазначених договорів у разі надходження неповного пакета або неналежним чином оформлених документів, що визначені в пункті 7 цього розділу, та протягом двох тижнів з дня отримання пакета документів надає депозитарній установі/КУ/РЦ обґрунтоване пояснення.

  11. Депозитарна установа/КУ/РЦ має право протягом двох тижнів із часу надходження від ЦРП пояснення доопрацювати та надати ЦРП відповідні документи.

  12. ЦРП повертає депозитарній установі/КУ/РЦ отриманий пакет документів без надання додаткових роз’яснень у разі ненадходження відповідних документів від депозитарної установи/КУ/РЦ протягом двох тижнів із часу надходження пояснення від ЦРП.

  13. Депозитарна установа/КУ/РЦ набуває статусу клієнта депозитарію з дати підписання депозитарного договору/договору про проведення розрахунків у ЦП за результатами клірингу та/або договору про обслуговування КУ/РЦ. Перший примірник договору залишається на зберіганні в ЦРП, а другий — передається клієнтові депозитарію.

  14. Клієнт депозитарію для підключення до програмно-технологічного забезпечення Національного банку має здійснити сертифікацію ключів криптографічного захисту в Управлінні захисту інформації.

  15. Депозитарій має право згідно з вимогами законодавства України у випадках, передбачених умовами договору, прийняти рішення про блокування рахунку в цінних паперах клієнта депозитарію та заблокувати його.

  16. Клієнт депозитарію протягом двох робочих днів після дня отримання письмового повідомлення про блокування ЦП на рахунках у цінних паперах має надати відповідну інформацію своїм депонентам.

  17. Депозитарій у разі анулювання Комісією ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності депозитарної установи або початку процедури припинення провадження депозитарної діяльності депозитарної установи має право виконувати розпорядження депозитарної установи тільки щодо переведення ЦП, які належать цій депозитарній установі та/або її депонентам, до іншої депозитарної установи, якщо це передбачено умовами договору.

  18. Депозитарій отримує плату від іноземних депозитаріїв, емітентів, депозитарних установ та КУ/РЦ згідно з укладеними договорами.

  VI. Регламент депозитарію

  1. Регламент депозитарію (далі — Регламент) установлює технологічний порядок надання/одержання депозитарієм електронних документів під час обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах, уключаючи розрахунки за договорами щодо ЦП та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним ЦП.

  2. Депозитарій обслуговує операції на рахунках у цінних паперах за договорами щодо ЦП, уключаючи розрахунки за ними, відповідно до:

  1) розпоряджень клієнтів депозитарію на поставку/одержання ЦП, у тому числі розпоряджень КУ/РЦ за договорами купівлі-продажу ЦП, укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржею, та розміщення ОМП;

  2) електронних відомостей сквитованих розпоряджень (зведеної відомості розподілу ЦП між депозитарними установами — учасниками розміщення), сформованих депозитарієм за результатами задоволених заявок:

  щодо розміщення ЦП, які надаються депозитарними установами засобами програмно-технологічного забезпечення;

  на отримання кредитів рефінансування під заставу ЦП, що надаються банками засобами програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн2";

  3) розпоряджень емітента/андерайтера та відповідних депозитарних установ на поставку/одержання ЦП.

  3. Операційний день депозитарію розпочинається о 9.00 і закінчується о 20.00 кожного робочого дня.

  4. За договорами щодо ЦП, які виконуються за іншим принципом, ніж "поставка цінних паперів проти оплати", СЕП згідно з регламентом її роботи приймає платіжні доручення з 9.00 до 18.00.

  За такими договорами депозитарій приймає:

  розпорядження на поставку/одержання ЦП: за міжбанківськими грошовими розрахунками — з 9.00 до 17.55; за внутрішньобанківськими грошовими розрахунками — з 9.00 до 19.45;

 87. електронні відомості сквитованих розпоряджень — з 9.00 до 17.55;
 88. повідомлення про перерахування коштів: від СЕП — з 9.00 до 18.30; від обслуговуючих банків (за внутрішньобанківськими грошовими розрахунками) — з 9.00 до 19.45.

  За договорами щодо ЦП, які виконуються за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", депозитарій приймає розпорядження КУ/РЦ з 9.00 до 17.55.

  5. У разі зміни регламенту роботи СЕП відповідно змінюється Регламент.

  6. Депозитарій за договорами щодо ЦП, які виконуються без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати", приймає розпорядження на поставку/одержання ЦП з 9.00 до 19.45.

  7. Депозитарій протягом операційного дня встановлює технологічні перерви з обов’язковим повідомленням про це клієнтів засобами програмно-технологічного забезпечення.

  8. Депозитарій після завершення операційного дня здійснює розблокування ЦП на транзитних пасивних рахунках та їх повернення на рахунки в цінних паперах клієнтів-постачальників, на яких ЦП обліковувалися до початку проведення відповідної операції, якщо квитування або звірка розпоряджень за операціями щодо цих ЦП не відбулася.

  9. Клієнт-постачальник може відмінити виконання відправленого розпорядження шляхом подання до депозитарію розпорядження про скасування (анулювання) цього розпорядження, якщо клієнт-постачальник зробив помилки під час заповнення реквізитів розпорядження, унаслідок чого депозитарій не може здійснити квитування з розпорядженням клієнта-одержувача. Депозитарій на підставі отриманого розпорядження здійснює переказ ЦП з відповідного пасивного рахунку клієнта-постачальника щодо обліку ЦП, заблокованих за несквитованими розпорядженнями, на його пасивний рахунок щодо обліку ЦП, не обтяжених зобов’язаннями. Після цього клієнт-постачальник може знову подати розпорядження з правильними реквізитами.

  10. Клієнт-одержувач може виправити помилки шляхом подання до депозитарію додаткового розпорядження на одержання ЦП із правильними реквізитами, якщо він зробив помилки під час заповнення реквізитів розпорядження на одержання ЦП, унаслідок чого депозитарій не може здійснити квитування розпоряджень.

  11. Клієнт-постачальник і клієнт-одержувач можуть виправити помилки шляхом подання до депозитарію розпоряджень про скасування (анулювання) відповідних розпоряджень, якщо за договорами кредитування під заставу ЦП клієнт-постачальник та/або клієнт-одержувач зробили помилки під час заповнення реквізитів розпоряджень, унаслідок чого депозитарій не може здійснити звірку розпоряджень.

  Депозитарій за умови надходження таких розпоряджень від обох сторін договору здійснює переведення ЦП з пасивного рахунку клієнта-постачальника щодо обліку ЦП, заблокованих для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень), на його пасивний рахунок щодо обліку ЦП, не обтяжених зобов’язаннями.

  Після цього клієнт-постачальник та клієнт-одержувач можуть знову подати розпорядження з правильними реквізитами.

  VII. Порядок обслуговування депозитарієм операцій емітентів щодо випущених ним ЦП

  1. Депозитарій обслуговує операції емітентів щодо випущених ними ЦП з їх розміщення, виплати доходу та/або погашення, викупу, дроблення, консолідації, конвертації (заміни), анулювання та інші операції щодо ЦП, передбачені законодавством України, у порядку, визначеному законодавством України.

  2. Депозитарій обслуговує операції емітентів на підставі договору про обслуговування випусків ЦП відповідно до:

 89. зведеної відомості розподілу ЦП між депозитарними установами — учасниками розміщення;
 90. розпоряджень на поставку/одержання ЦП;
 91. реєстру утримувачів ЦП;
 92. законодавства України щодо визначення розмірів платежів за ЦП.
 93. Емітенти відповідно до договорів про обслуговування випусків ЦП подають розпорядження депозитарію за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення або в письмовій формі за допомогою засобів системи електронної пошти Національного банку.

  3. Емітенти здійснюють розміщення:

  1) ДЦП — через Національний банк у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку з питань розміщення ДЦП, та/або поза фондовою біржею в порядку, визначеному законодавством України, в тому числі цим Положенням;

  2) ОМП (безпосередньо за власною участю або через андерайтера) у порядку, визначеному законодавством України, в тому числі цим Положенням:

 94. поза фондовою біржею;
 95. на фондових біржах.
 96. 4. Депозитарій обслуговує операції емітентів з розміщення ЦП на фондових біржах та поза фондовою біржею на рахунках у цінних паперах емітентів та учасників розміщення ЦП, уключаючи обслуговування розрахунків за результатами проведення розміщення, та приймає на зберігання тимчасові глобальні сертифікати та/або глобальні сертифікати, якими оформляються випуски ЦП, у порядку та в терміни, установлені законодавством України з питань депозитарної діяльності.

  Грошові розрахунки за операціями з розміщення ОМП на фондових біржах здійснює РЦ.

  5. Обслуговування розміщення/дорозміщення ДЦП проводиться на підставі:

  зведеної відомості розподілу ДЦП між учасниками розміщення, що формується та надається за результатами розміщення в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку з питань розміщення ДЦП;

 97. розпоряджень емітента та відповідних депозитарних установ на поставку/одержання ДЦП.
 98. 6. Депозитарій обслуговує розміщення ОМП після надання емітентом/андерайтером відповідного розпорядження депозитарію на поставку ОМП та на підставі відповідних розпоряджень:

  1) на поставку ОМП, отриманих від РЦ під час розміщення на фондових біржах;

  2) на одержання ОМП, отриманих від учасників розміщення під час розміщення поза фондовою біржею.

  7. Депозитарій на підставі отриманих документів, визначених пунктом 5 цього розділу, та повідомлення ЦД про присвоєння кодів ЦП, що надається в строки, установлені законодавством України з питань депозитарної діяльності, а також у відповідних випадках після отримання тимчасового глобального сертифіката здійснює зарахування:

  ОМП на пасивний рахунок у цінних паперах емітента щодо обліку ЦП, заблокованих за тимчасовим глобальним сертифікатом;

  ЦП на пасивний рахунок у цінних паперах емітента щодо обліку ЦП, оформлених глобальним сертифікатом до розподілу за власниками,

 99. з подальшим списанням та зарахуванням:
 100. 1) ОМП та ДЦП, що розміщуються поза фондовою біржею, на пасивний рахунок у цінних паперах учасників розміщення щодо обліку ЦП, які заблоковані для здійснення розрахунків за результатами розміщення;

  2) ОМП, що розміщуються на фондових біржах, на пасивний рахунок у цінних паперах емітента щодо обліку ЦП, які заблоковані для продажу.

  8. Генеральний департамент грошово-кредитної політики на підставі повідомлення ЦД про присвоєння кодів ЦП під час обслуговування первинного розміщення ЦП здійснює введення кодів до інформаційної бази даних програмно-технологічного забезпечення депозитарію.

  Депозитарій у разі обслуговування дорозміщення ДЦП використовує раніше введені коди ДЦП за результатами їх первинного розміщення.

  У разі проведення дорозміщення ДЦП глобальний сертифікат, яким оформлявся попередній випуск ДЦП, підлягає заміні на новий, згідно з яким визначатимуться обсяги випуску ДЦП з урахуванням їх дорозміщення.

  9. Депозитарій обслуговує грошові розрахунки за ДЦП між депозитарними установами — клієнтами депозитарію та Казначейством України шляхом проведення грошового клірингу. Операційне управління здійснює обслуговування грошових розрахунків за операціями з розміщення ДЦП у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку з питань розміщення ДЦП.

  10. Депозитарій у дні проведення грошових розрахунків між Казначейством України та депозитарними установами — клієнтами депозитарію відповідно до законодавства України щодо визначення розмірів платежів за ДЦП формує:

  клірингову відомість про здійснення грошових розрахунків за результатами розміщень ДЦП та/або виплатами за ДЦП, яку подає Казначейству України та Операційному управлінню;

  клірингові відомості про здійснення грошових розрахунків за результатами розміщень ДЦП та/або виплатами за ДЦП (додаток 18) за окремими депозитарними установами — учасниками розміщення ДЦП, які надає цим учасникам та Операційному управлінню;

  відомість про суми перерахування коштів до Операційного управління від депозитарних установ — учасників розміщення ДЦП (додаток 19), яку подає Операційному управлінню.

  11. Клірингові відомості подаються протягом

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  МВД открыло уголовные производства из-за блокирования транспортных коммуникаций

  Министерство внутренних дел Украины открыло ряд уголовных производств по факту блокирования транспортных коммуникаций, сообщает пресс-служба МВД. Милиция обращается к участникам столичного «Евромайдана» ...

  що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.12.2012 № 1898, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.12.2012 № 1898 У зв'язку з усуненням ПАТ "Пересувна механізована колона № 20" порушення вимог ч. 3 ст. 78 Закону України "Про акціонерні товариства"( 514-17 ) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

  Про результати зовнішніх перевірок системи контролю якості, створених аудиторськими фірмами та аудиторами, Аудиторська палата України

  Про результати зовнішніх перевірок системи контролю якості, створених аудиторськими фірмами та аудиторами Керуючись Законом України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.93 р. № 3125-XII( 3125-12 ) (зі змінами й доповненнями) та нормами Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг( vr231230-11 ), затвердженого рішенням Аудиторської палати України від 26.05.2011 р. № 231/12 (зі змінами й доповненнями) (далі — Положення про зовнішні перевірки), Аудиторська палата України (далі — АПУ) ВИРІШИЛА:

  Украина рассчитывает на помощь Латвии в отмене визового режима с ЕС в первой половине 2015 года

  Украина рассчитывает на помощь Латвии в отмене визового режима с Евросоюзом в первой половине 2015 года. Об этом заявил министр Кабинета министров Остап Семерак во время официальной встречи с ...

  Об адвокате - устами Клиентов

  Этот интернет проект - увлекательный.

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b