Про внесення змін до наказу Служби безпеки України від 27 вересня 2005 року № 511/ДСК, Служба безпеки УкраїниСЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

 1. 31.07.2013   № 317
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2013 р. за № 1443/23975

  Про внесення змін до наказу Служби безпеки України від 27 вересня 2005 року № 511/ДСК

  Відповідно до статті 10 Закону України "Про Службу безпеки України ( 2229-12 )", статті 20 Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), розділу II Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2003 року № 1561-12, з метою удосконалення порядку провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, та режиму секретності НАКАЗУЮ:

  1. Внести до наказу Служби безпеки України від 27 вересня 2005 року № 511/ДСК( z1232-05 ) "Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення органами Служби безпеки України діяльності щодо надання, переоформлення, зупинення дії та скасування спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2005 року за № 1232/11512, такі зміни:

  1) після пункту 3 доповнити наказ новим пунктом 4 такого змісту:

  "4. Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України забезпечувати виготовлення бланків спеціальних дозволів на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, за заявками Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України, поданими в установленому порядку.".

  У зв'язку з цим пункти 4 — 6 вважати відповідно пунктами 5 — 7;

  2) у тексті наказу слова та цифру "Управління охорони державної таємниці 4 Департаменту" замінити словами "Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування", а слова "Управління військової контррозвідки Служби безпеки України по Військово-морським силам Збройних Сил України" виключити.

  2. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок організації та здійснення органами Служби безпеки України діяльності щодо надання, переоформлення, зупинення дії та скасування спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, затвердженої наказом Служби безпеки України від 27 вересня 2005 року № 511/ДСК( z1232-05 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2005 року за № 1232/11512, що додаються.

  3. Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Голова Служби

  О. Якименко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Центрального управління Служби безпеки України 31.07.2013  № 317

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2013 р. за № 1443/23975

  ЗМІНИ до Інструкції про порядок організації та здійснення органами Служби безпеки України діяльності щодо надання, переоформлення, зупинення дії та скасування спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею

  1. У главі 1:

  1) у пункті 1.1 слова "органи державної влади", "органи виконавчої влади" в усіх відмінках замінити словами "державні органи" у відповідних відмінках;

  2) у пункті 1.2:

 3. абзац перший після слова "місяця" доповнити словами "з дня отримання заявки";
 4. абзац другий викласти в такій редакції:
 5. "Департамент охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України (далі — ДОДТЛ СБУ) — щодо підрозділів Центрального управління, регіональних органів, навчальних, науково-дослідних та інших закладів Служби безпеки України, а також підприємств, установ та організацій, які перебувають у сфері здійснення повноважень підрозділів Центрального управління Служби безпеки України;";

 6. абзац третій виключити.
 7. У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім;

 8. абзац третій викласти в такій редакції:
 9. "підрозділи охорони державної таємниці регіональних органів Служби безпеки України — щодо інших підприємств, установ, організацій, які перебувають у сфері здійснення повноважень зазначених органів.".

  2. У главі 2:

  1) пункт 2.1 викласти в такій редакції:

  "2.1. Надання підприємствам, установам, організаціям спеціального дозволу з установленням категорії режиму секретності здійснюється органами Служби безпеки України на підставі складених відповідно до вимог Порядку заявок підприємств, установ, організацій, до яких додається акт перевірки стану режиму секретності, та результатів спеціальної експертизи органів Служби безпеки України щодо наявності умов, необхідних для провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею (далі — спеціальна експертиза).";

  2) абзац третій пункту 2.2 виключити;

  3) в абзаці п'ятому пункту 2.4 слова "Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації" замінити словами "Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, а при проведенні спеціальної експертизи в Центральному управлінні та регіональних органах СБУ — підрозділ спеціального зв'язку";

  4) у пункті 2.6:

  в абзаці восьмому слова "розголошення секретної інформації та/або втрати її матеріальних носіїв чи витоку (просочення) такої" замінити словами "витоку секретної";

  в абзаці дев'ятому слова "розголошення секретної інформації та/або втрати її матеріальних носіїв, а також витоку (просочення) такої" замінити словами "витоку секретної";

  5) в абзаці першому пункту 2.7 слова "зобов'язані скласти" замінити словом "складають";

  6) у пункті 2.9:

  в абзаці четвертому слова "форму власності" замінити словами "організаційно-правову форму господарювання";

 10. абзац дванадцятий після слова "надання" доповнити словом "(переоформлення)";
 11. 7) пункт 2.12 викласти в такій редакції:

  "2.12. Підприємству, установі, організації спеціальний дозвіл не надається у разі, коли експертною комісією буде встановлена відсутність умов для провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, передбачених законодавством у сфері охорони державної таємниці, а також якщо керівник підприємства, установи, організації не є громадянином України або не має допуску до державної таємниці.";

  8) доповнити главу новим пунктом 2.16 такого змісту:

  "2.16. Зразок офіційного бланка Служби безпеки України для оформлення спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею та його опис наведено в додатку 4 до цієї Інструкції, зразок офіційного бланка регіонального органу Служби безпеки України для оформлення дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, з поздовжнім розміщенням реквізитів та його опис наведено в додатку 5 до цієї Інструкції.".

  У зв'язку з цим пункти 2.16 — 2.20 вважати відповідно пунктами 2.17 — 2.21;

  9) в абзаці четвертому пункту 2.18 слова "або форми власності" замінити словами ", адреси або організаційно-правової форми господарювання";

 12. 10) у пункті 2.20:
 13. в абзаці першому слова "розголошення секретної інформації та/або втрати її матеріальних носіїв чи витоку (просочення) такої" замінити словами "витоку секретної";

 14. абзац шостий виключити.
 15. У зв'язку з цим абзаци сьомий — десятий вважати відповідно абзацами шостим — дев'ятим;

 16. абзац сьомий викласти в такій редакції:
 17. "скасування допуску до державної таємниці працівникам підприємств, установ, організацій у разі наявності підстав, визначених Законом України "Про державну таємницю"( 3855-12 ), про що керівнику підприємства, установи, організації надсилається повідомлення із зазначенням причин і підстав скасування;";

 18. абзац дев'ятий викласти в такій редакції:
 19. "внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та початку досудового розслідування.";

 20. 11) у пункті 2.21:
 21. в абзаці першому слово "або" замінити словами "та/або";
 22. в абзаці другому слова "розголошення державної таємниці та втрати матеріальних носіїв" замінити словом "витоку";

  абзац третій після слова "зв'язку" доповнити словами "і підрозділи фельд'єгерського поштового зв'язку, які здійснюють поштове обслуговування військових формувань,".

  3. У главі 3:

  1) абзац перший пункту 3.1 викласти в такій редакції:

  "3.1. Рішення про зупинення або скасування дії спеціального дозволу приймається органом Служби безпеки України на підставі акта перевірки стану охорони державної таємниці, в якому зроблено висновок про недодержання вимог охорони державної таємниці.";

  2) абзац перший пункту 3.2 викласти в такій редакції:

  "3.2. Зупинення дії спеціального дозволу застосовується органом Служби безпеки України як захід запобігання витоку секретної інформації у зв'язку з невиконанням підприємством, установою, організацією вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці.";

  3) у пункті 3.3:

  в абзаці другому слова "за винятком діяльності, що спрямована на усунення порушень режиму секретності," та ", а також ужити заходів для приведення такої діяльності у відповідність до вимог законодавства про державну таємницю" виключити;

  в абзаці третьому слова та цифру "підприємство, установу, організацію вищого рівня та/або замовника секретних робіт, УОДТ 4 Департаменту" замінити словом "ДОДТЛ";

  4) у пункті 3.5:

 23. абзац другий викласти в такій редакції:
 24. "У разі скасування спеціального дозволу органом Служби безпеки України в письмовому повідомленні, яке направляється у зв'язку з цим підприємству, установі, організації, поряд з відомостями, визначеними в пункті 3.3 цієї глави, керівнику підприємства, установи, організації пропонується вжити заходів щодо недопущення витоку секретної інформації, а також щодо проведення робіт з ліквідації РСО.";

 25. абзац четвертий викласти в такій редакції:
 26. "З метою забезпечення супроводження заходів підприємства, установи, організації з ліквідації РСО, а також своєчасного викриття порушень, унаслідок яких можуть бути створені передумови для витоку секретної інформації, ПОДТ СБУ надсилають відповідний запит-орієнтування до органу (підрозділу) Служби безпеки України, у сфері контррозвідувального забезпечення якого перебуває таке підприємство, установа, організація.";

  5) у пункті 3.7 слово "залишається" замінити словом "зберігається";

  6) пункт 3.8 викласти в такій редакції:

  "3.8. Про зупинення або скасування дії спеціального дозволу органи СБУ протягом п'яти робочих днів письмово повідомляють підрозділи Державної фельд'єгерської служби та Державного підприємства спеціального зв'язку і підрозділи фельд'єгерського поштового зв'язку, які здійснюють поштове обслуговування військових формувань, для припинення доставки секретної кореспонденції підприємствам, установам, організаціям, яким скасовано спеціальний дозвіл або зупинено його дію, а також підприємства, установи, організації вищого рівня та/або замовників секретних робіт.";

  7) пункт 3.10 доповнити словами "і підрозділи фельд'єгерського поштового зв'язку, які здійснюють поштове обслуговування військових формувань, а також підприємства, установи, організації вищого рівня та/або замовників секретних робіт".

  4. У главі 5:

  1) пункт 5.1 викласти в такій редакції:

  "5.1. Підрозділи охорони державної таємниці регіональних органів Служби безпеки України один раз на квартал інформують ДОДТЛ СБУ щодо наданих підприємствам, установам, організаціям спеціальних дозволів із зазначенням таких відомостей: коду спеціального дозволу, повного найменування підприємств, установ, організацій, підпорядкованості (належності до сфери управління), їх місцезнаходження та місцезнаходження РСО, організаційно-правової форми господарювання, категорії режиму секретності, терміну дії спеціальних дозволів, а також щодо наявності на підприємствах, в установах організаціях спеціальних засобів зв'язку та шифрувального органу.";

  2) пункт 5.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

  "Реєстрація спеціальних дозволів щороку починається з першого номера.";

  3) у пункті 5.3 слова "Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України" замінити словами "Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, підрозділів Державної фельд'єгерської служби, Державного підприємства спеціального зв'язку та підрозділів фельд'єгерського поштового зв'язку, які здійснюють поштове обслуговування військових формувань".

  5. У додатку 3 до цієї Інструкції:

  слова та цифру "УОДТ — Управління охорони державної таємниці 4 Департаменту Служби безпеки України" замінити словами "ДОДТЛ — Департамент охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України";

  слова "КИ — Управління Служби безпеки України в м. Києві" та "КВ — Управління Служби безпеки України в Київській області" замінити словами "КО — Головне управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області";

  слова "ВМС УВКР — Управління військової контррозвідки Служби безпеки України по Військово-морських силах Збройних Сил України;" виключити.

  6. Доповнити Інструкцію новими додатками 4, 5, що додаються.

  Начальник Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України

  О. Воронов

  Додаток 4 до Інструкції про порядок організації та здійснення органами Служби безпеки України діяльності щодо надання, переоформлення, зупинення дії та скасування спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею (пункт 2.16)

  ЗРАЗОК офіційного бланка Служби безпеки України для оформлення спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею

  Опис офіційного бланка Служби безпеки України спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, з поздовжнім розміщенням реквізитів

  1. Спеціальний дозвіл виготовлено на офсетному папері масою 150 г/м-2.

  2. Для бланка встановлено такі розміри та поля:

 27. формат А4 (210 х 297 мм);
 28. верхнє — 3 мм;
 29. ліве — 30 мм;
 30. праве — 10 мм.
 31. 3. Усі зображення і написи займають площу аркуша:

 32. висота — не більше 47 мм.
 33. 4. На лицьовому боці бланка спеціального дозволу способом офсетного друку надруковано:

  фарбою блакитного кольору растровий фон по всій площі бланка з негативним горизонтальним написом "СБУ", який безперервно повторюється;

  по центру бланка на відстані 95 мм від верхнього краю розміщується зображення офіційної емблеми Служби безпеки України розміром 139 х 139 мм, виконане растром тріадними фарбами в приглушених тонах. Зворотний бік бланка не задруковується.

  5. Усі реквізити бланка виконані фарбою синього кольору та шрифтом літературної гарнітури: Times New Roman.

  6. Контурне зображення малого Державного Герба України проставляється у центрі верхнього поля. Розмір зображення малого Державного Герба України:

 34. ширина — 12 мм, висота — 17 мм.
 35. 7. Напис "СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ" розміщується під зображенням малого Державного Герба України через 1 міжрядковий інтервал, виконується кеглем 20 великими, напівжирними літерами із розрідженим інтервалом між літерами на 3 пт.

  8. Напис "вул. Володимирська, 33, м. Київ, 01601, тел./факс: (044) 226-34-31, тел. 256-99-05 www.ssu.gov.ua, e-mail: sbu_cu@ssu.gov.ua Код ЄДРПОУ 0034074" розміщується під найменуванням "Служба безпеки України" через 1 міжрядковий інтервал, двома рядками через 1,5 міжрядкових інтервали, виконано кеглем 10, малими, світлими літерами із стандартним інтервалом між літерами та подвійним пробілом між складовими частинами напису.

  9. Усі написи бланка відокремлюються через 1 міжрядковий інтервал подвійною лінією: перша — жирна, друга — тонка, загальною товщиною — 3 пт.

  10. Під лінією на відстані 15 мм розміщено напис "СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ", який виконується кеглем 16, великими напівжирними літерами, із розрідженим інтервалом між літерами на 3 пт., шрифтом гарнітури Arial.

  11. Під написом "СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ" на відстані 6 мм розміщено напис "на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею", який виконується кеглем 14 малими, світлими літерами із стандартним інтервалом між літерами шрифтом літературної гарнітури Times New Roman.

  12. Внесення на бланк спеціального дозволу інформації здійснюється способом принтерного друку. Виправлення не допускаються.

  Додаток 5 до Інструкції про порядок організації та здійснення органами Служби безпеки України діяльності щодо надання, переоформлення, зупинення дії та скасування спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею (пункт 2.16)

  ЗРАЗОК офіційного бланка регіонального органу Служби безпеки України для оформлення дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, з поздовжнім розміщенням реквізитів

  Опис офіційного бланка регіонального органу Служби безпеки України спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, з поздовжнім розміщенням реквізитів

  1. Спеціальний дозвіл виготовлено на офсетному папері масою 150 г/м-2.

  2. Для бланка встановлено такі розміри та поля:

 36. формат А4 (210 х 297 мм);
 37. верхнє — 3 мм;
 38. ліве — 30 мм;
 39. праве — 10 мм.
 40. 3. Усі зображення і написи займають площу аркуша:

 41. висота — не більше 47 мм.
 42. 4. На лицьовому боці бланка спеціального дозволу способом офсетного друку надруковано:

  фарбою блакитного кольору растровий фон по всій площі бланка з негативним горизонтальним написом "СБУ", який безперервно повторюється;

  по центру бланка на відстані 95 мм від верхнього краю розміщується зображення офіційної емблеми Служби безпеки України розміром 139 х 139 мм, виконане растром тріадними фарбами в приглушених тонах. Зворотний бік бланка не задруковується.

  5. Усі реквізити бланка виконані фарбою синього кольору та шрифтом літературної гарнітури: Times New Roman.

  6. Контурне зображення малого Державного Герба України проставляється у центрі верхнього поля. Розмір зображення малого Державного Герба України:

 43. ширина — 12 мм, висота — 17 мм.
 44. 7. Напис "СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ" розміщується під зображенням малого Державного Герба України через 1 міжрядковий інтервал, виконується кеглем 20 великими, напівжирними літерами із розрідженим інтервалом між літерами на 3 пт.

  8. Найменування регіонального органу "Головне управління Служби безпеки України у м. Києві та Київської області" розміщується під написом "Служба безпеки України" через 1 міжрядковий інтервал, виконується кеглем 14 малими, напівжирними літерами.

  9. Під найменуванням регіонального органу "Головне управління Служби безпеки України у м. Києві та Київської області" через 1 міжрядковий інтервал розміщуються довідкові дані регіонального органу: "пров. Аскольдів, 3-А, м. Київ, 01010, тел. (044) 226-32-32, факс: (044) 253-55-86 www.ssu.gov.ua, e-mail: gusbu_kiv@ssu.gov.ua Код ЄРДПОУ 20001792", які складаються з поштової адреси, номера телефону, адреси офіційного сайту, адреси електронної пошти та коду Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ). Написи виконуються кеглем 9, малими, світлими літерами із стандартним інтервалом між літерами та подвійним пробілом між складовими частинами напису, двома рядками, між рядками — 1 міжрядковий інтервал.

  10. Усі написи бланка відокремлюються через 1 міжрядковий інтервал подвійною лінією: перша — жирна, друга — тонка, загальною товщиною — 3 пт.

  11. Під лінією на відстані 15 мм розміщено напис "СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ", який виконується кеглем 16 великими напівжирними літерами із розрідженим інтервалом між літерами на 3 пт., шрифтом гарнітури Arial.

  12. Під написом "СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ" на відстані 6 мм розміщено напис "на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею", який виконується кеглем 14 малими, світлими літерами, із стандартним інтервалом між літерами шрифтом літературної гарнітури Times New Roman.

  13. Внесення на бланк спеціального дозволу інформації здійснюється способом принтерного друку. Виправлення не допускаються.

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Про призначення О. Клименка Міністром доходів і зборів України, Президент України

  Указ  Президента України Призначити КЛИМЕНКА Олександра Вікторовича Міністром доходів і зборів України. Президент України м. Київ 24 грудня 2012 року № 739/2012

  Життям заплатив за переконання

  Три століття тому ця людина воліла бути четвертованою, але не відмовилася від своїх переконань. Оборонець прав українського населення на шляхетських сеймиках Київщини та Волині, Данило Братковськийбув ...

  З адміністративними послугами наведуть лад

  У стислі строки уряд має підготувати законопроекти щодо визначення вичерпного переліку адміністративних послуг та розміру плати за їх надання, а також встановлення відповідальності чиновників ...

  Toyota відкликає мільйони автомобілів

  Toyotaзновувідкликаєавтомобілі.Цього разу проблеми можуть бути в майже 7,5 мільйонів автівок цієї марки по всьому світу. Як пояснили в компанії, все через можливий дефект електропідйомника скла ...

  Об адвокате - устами Клиентов

  Чувствуется такая редкая на сегодня забота о пользователях. Благодаря столь занимательному порталу, наконец, надумался обзавестись безлимитом.

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b