Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, Кабінет Міністрів УкраїниКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від 26 вересня 2012 р. № 887 Київ

  Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації

  Відповідно до частини третьої статті 5 Закону України "Про місцеві державні адміністрації"( 586-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Типове положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, що додається.

  2. Міністерствам у двомісячний строк забезпечити затвердження методичних рекомендацій з розроблення положень про структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій з обов’язковим врахуванням у них галузевих повноважень, необхідних для реалізації державної політики у відповідній сфері, та надіслати їх Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям.

  3. Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій забезпечити затвердження положень про структурні підрозділи відповідних місцевих державних адміністрацій на основі Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого цією постановою, та з урахуванням методичних рекомендацій міністерств.

  Прем'єр-міністр України

  М. АЗАРОВ

  Інд. 71

  ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 р. № 887

  ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації

  1. Структурний підрозділ місцевої держадміністрації (далі — структурний підрозділ) утворюється головою місцевої держадміністрації, входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

  2. Структурний підрозділ підпорядкований голові місцевої держадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний відповідним міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади.

  3. Структурний підрозділ у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови місцевої держадміністрації, а також положенням про структурний підрозділ.

  4. Вид структурного підрозділу (департамент, управління, відділ, сектор, інший структурний підрозділ, передбачений законом) та його статус як юридичної особи публічного права визначаються головою місцевої держадміністрації.

  5. Основним завданням структурного підрозділу є забезпечення реалізації державної політики у визначеній одній чи кількох галузях на відповідній території.

  6. Структурний підрозділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

  1) організовує виконання Конституції( 254к/96-ВР ) і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

  2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

  3) надає адміністративні послуги;

  4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

  5) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;

  6) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

  7) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

  8) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

  9) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

  10) розробляє проекти розпоряджень голови місцевої держадміністрації, у визначених законом випадках — проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

  11) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

  12) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови місцевої держадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

  13) бере участь у підготовці звітів голови місцевої держадміністрації для їх розгляду на сесії відповідної місцевої ради;

  14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові місцевої держадміністрації;

 1. 15) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 2. 16) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

 3. 17) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
 4. 18) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
 5. 19) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
 6. 20) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
 7. 21) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

 8. 22) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
 9. 23) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

 10. 24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 11. 25) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

 12. 26) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
 13. 27) забезпечує захист персональних даних;
 14. 28) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;
 15. 29) здійснює інші передбачені законом повноваження.
 16. 7. Структурний підрозділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

  1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

  2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

  3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи місцевої держадміністрації у відповідній галузі;

  4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

  5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

  8. Структурний підрозділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом місцевої держадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

  9. Структурний підрозділ очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою місцевої держадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади в установленому законодавством порядку.

 17. 10. Керівник структурного підрозділу:
 18. 1) здійснює керівництво структурним підрозділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

  2) подає на затвердження голові місцевої держадміністрації положення про структурний підрозділ;

  3) затверджує посадові інструкції працівників структурного підрозділу та розподіляє обов’язки між ними;

  4) планує роботу структурного підрозділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи місцевої держадміністрації;

  5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи структурного підрозділу;

  6) звітує перед головою місцевої держадміністрації про виконання покладених на структурний підрозділ завдань та затверджених планів роботи;

  7) може входити до складу колегії відповідної місцевої держадміністрації;

  8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції структурного підрозділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

  9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

  10) представляє інтереси структурного підрозділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами місцевої держадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями — за дорученням керівництва відповідної місцевої держадміністрації;

 19. 11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.
 20. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

  12) подає на затвердження голови місцевої держадміністрації проекти кошторису та штатного розпису структурного підрозділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

  13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою місцевої держадміністрації кошторису структурного підрозділу (в разі утворення підрозділу із статусом юридичної особи);

 21. 14) здійснює добір кадрів;
 22. 15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців структурного підрозділу;

 23. 16) подає голові місцевої держадміністрації пропозиції щодо:
 24. призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців структурного підрозділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

  прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників структурного підрозділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

  17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень структурного підрозділу;

  18) забезпечує дотримання працівниками структурного підрозділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

 25. 19) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 26. 11. Накази керівника структурного підрозділу, що суперечать Конституції( 254к/96-ВР ) та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою місцевої держадміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, або керівником відповідного структурного підрозділу місцевої держадміністрації вищого рівня.

  12. Керівник структурного підрозділу може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою місцевої держадміністрації за поданням керівника структурного підрозділу.

  13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників структурного підрозділу визначає голова місцевої держадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

  14. Штатний розпис та кошторис структурних підрозділів затверджує голова місцевої держадміністрації за пропозиціями керівників структурних підрозділів відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ( 228-2002-п ), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414).

  15. Структурні підрозділи, утворені як юридичні особи публічного права, мають самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України, Кабінет Міністрів України

  Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України Визнати такими, що втратили чинність: розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 900( 900-2009-р ) "Про схвалення Концепції реформи місцевого самоврядування" (Офіційний вісник України, 2009 р., № 60, ст. 2130);

  Аби нагадати водіям про безпеку руху, на Миколаївщині «ожили» скульптури

  Перевіряти виконання водіями Правил дорожнього руху інспекторам Державтоінспекції Миколаївської області, які несли службу на виїзді з міста, допомагали Її Величність Катерина ІІ та один з засновників ...

  До уваги мешканців Одещини та водіїв, які рухаються дорогами області!

  Унаслідок руйнування деформаційного шву мостового переходу, на 52 км +789 м автомобільної дороги Одеса-Рені в районі села Паланка 13-ї години 28.10.2013 року обмежено рух транспортних засобів ...

  які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, ТОВ "АФ "ПКФ Аудит-фінанси", Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  Щодо внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, ТОВ "АФ "ПКФ Аудит-фінанси"

  Об адвокате - устами Клиентов

  Спасибо Вам за этот огромнейший труд, который Вы делаете постоянно для всех нас. Умнички!!!

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b