Про затвердження Порядку резервування коштів за сформованими резервами за кредитними операціями в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає документально підтверджених очікуваних надходжень валютної виручки, Національний банк УкраїниПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

 1. 11.03.2013  № 82
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 березня 2013 р. за № 519/23051

  Про затвердження Порядку резервування коштів за сформованими резервами за кредитними операціями в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає документально підтверджених очікуваних надходжень валютної виручки

  Відповідно до статей 7, 15, 55 та 59 Закону України "Про Національний банк України"( 679-14 ), статей 36, 66 та 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність"( 2121-14 ), з метою виконання пункту 8 постанови Правління Національного банку України від 30 листопада 2012 року № 499( z2122-12 ) "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 25 січня 2012 року № 23", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2012 року за № 2122/22434, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

  1. Затвердити Порядок резервування коштів за сформованими резервами за кредитними операціями в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає документально підтверджених очікуваних надходжень валютної виручки ( z1172-03 ), що додається.

  2. Банки, які мають відкриті окремі рахунки в Національному банку України для резервування коштів відповідно до вимог пункту 4 постанови Правління Національного банку України від 1 грудня 2008 року № 406( z1206-08 ) "Про затвердження Змін до Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2008 року за № 1206/15897 (далі — Постанова № 406), використовують ці рахунки для перерахування коштів згідно з вимогами пункту 8 постанови Правління Національного банку України від 30 листопада 2012 року № 499( z2122-12 ) "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 25 січня 2012 року № 23", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2012 року за № 2122/22434 (далі — Постанова № 499).

  3. Банки під час визначення суми, що підлягає перерахуванню на окремі рахунки в Національному банку України згідно з вимогами пункту 8 Постанови № 499( z2122-12 ), ураховують залишки коштів, що були перераховані та обліковуються на окремих рахунках у Національному банку України відповідно до пункту 4 Постанови № 406( z1206-08 ).

  4. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н. В.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів центрального апарату, територіальних управлінь Національного банку України, а також банків України для використання в роботі.

  5. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

  6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Ткаченка О. О.

  Голова

  І. В. Соркін

  ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правління Національного банку України 11.03.2013 № 82

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 березня 2013 р. за № 519/23051

  ПОРЯДОК резервування коштів за сформованими резервами за кредитними операціями в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає документально підтверджених очікуваних надходжень валютної виручки

  1. Цей Порядок установлює процедуру резервування коштів банками України на окремому рахунку в Національному банку України (далі — Національний банк) у сумі, що  відповідає обсягу сформованого резерву за кредитними операціями в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає документально підтверджених очікуваних надходжень валютної виручки, що здійснені на підставі кредитних договорів, укладених після 27 грудня 2008 року (далі — кредитні операції в іноземній валюті).

  2. Банк визначає суму коштів для резервування на окремому рахунку в Національному банку виходячи з обсягу резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями в іноземній валюті, сформованого згідно з вимогами Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями ( z0231-12 ), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 січня 2012 року № 23, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2012 року за № 231/20544 (зі змінами).

  3. Банк здійснює резервування коштів у валютах 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів( v0521500-98 ), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 [у редакції постанови Правління Національного банку України від 02 жовтня 2002 року № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2002 року за № 841/7129 (зі змінами)], які відповідають переліку іноземних валют, у яких відкрито кореспондентські рахунки Національного банку в іноземних валютах, що доводиться Департаментом з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку Національного банку (далі — валюти резервування) до відома банку з метою зарахування коштів, що резервуються.

  4. Банк здійснює резервування коштів у валюті сформованого резерву за кредитними операціями в іноземній валюті. Якщо іноземна валюта формування резерву не належить до валют резервування, то резервування здійснюється в будь-якій з валют резервування за вибором банку із застосуванням крос-курсу, визначеного за офіційним курсом гривні до іноземних валют та банківських металів, установленим Національним банком на дату резервування.

  5. Банк для відкриття рахунку в Національному банку для зарахування та обліку коштів у сумі, що відповідає обсягу сформованого резерву за кредитними операціями в іноземній валюті (далі — окремий рахунок), зобов’язаний подати до Національного банку такі документи:

  заяву про відкриття рахунку за підписом керівника банку або іншої уповноваженої на це особи. Заява про відкриття рахунку оформляється  відповідно до вимог Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах( z1172-03 ), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за № 1172/8493 (зі змінами);

  картку із зразками підписів і відбитка печатки, оформлену для подання до Операційного управління Національного банку (МФО 300001,  код за ЄДРПОУ 00032106, м. Київ, вул. Інститутська, 9) у двох примірниках, засвідчену в установленому порядку, до якої включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України або установчих документів юридичної особи надано право розпоряджатися рахунком та підписувати розрахункові документи.

  Банк у супровідному листі, який разом із вищезазначеними документами подається до Операційного управління Національного банку, зазначає інформацію щодо електронної адреси для надсилання виписок з окремого рахунку, SWIFT-коду (BIC kod) банку, засобів зв’язку, за допомогою яких слід надсилати виписки з окремого рахунку.

  6. Операційне управління Національного банку відкриває окремий рахунок та доводить його номер до відома банку.

  7. Національний банк не нараховує проценти на кошти, що резервуються.

  8. Банк не пізніше терміну подання форми статистичної звітності № 604 "Звіт про формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями"( za353-03 ) відповідно до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України ( z0353-03 ), затверджених постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року № 124, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 7 травня 2003 року за № 353/7674 (зі змінами), зобов’язаний перерахувати кошти в сумі, що відповідає обсягу сформованого резерву за звітний місяць за кредитними операціями в іноземній валюті, у повному обсязі на окремий рахунок.

  9. Банк здійснює перерахування коштів, що резервуються, у розрізі валют резервування згідно з окремими платіжними дорученнями в сумі, що відповідає обсягу сформованого резерву за кредитними операціями в іноземній валюті. У реквізиті "Призначення платежу" платіжного доручення банк зазначає: "Кошти, що резервуються відповідно до постанови Правління Національного банку України від 30 листопада 2012 року № 499( z2122-12 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2012 року за № 2122/22434".

  10. Датою здійснення банком резервування є дата зарахування коштів на окремий рахунок банку. Документом, який підтверджує суму коштів, що резервуються, є виписка з окремого рахунку банку.

  11. Банк має право на повернення коштів, що резервуються, один раз на місяць до 15 числа місяця, наступного за звітним, на суму зменшення розміру сформованого резерву за кредитними операціями в іноземній валюті.

  12. Банк для повернення коштів, що резервувалися, подає до Національного банку платіжне доручення, у якому зазначається дата повернення цих коштів на рахунок банку (не раніше наступного робочого дня після дати подання банком платіжного доручення про повернення коштів, що резервувалися), та в реквізиті "Призначення платежу" зазначається: "Повернення коштів, що резервувалися".

 3. 13. Банк забезпечує своєчасність та повноту перерахування  коштів, що підлягають резервуванню.
 4. 14. Банк до 20 числа місяця, наступного за звітним, надає з використанням засобів електронної пошти до відповідного територіального управління Національного банку (структурного підрозділу центрального апарату, що безпосередньо здійснює нагляд за діяльністю банку) інформацію про суми коштів, які резервуються банком за кредитними операціями в іноземній валюті на окремому рахунку в Національному банку( z1172-03 ), за формою, наведеною в додатку до цього Порядку.

  15. За несвоєчасне та/або неповне перерахування банком коштів, що резервуються, Національний банк застосовує адекватні заходи впливу відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань застосування до банків заходів впливу за порушення банківського законодавства.

  16. Територіальні управління Національного банку (структурний підрозділ центрального апарату, що безпосередньо здійснює нагляд за діяльністю банків) здійснюють контроль за дотриманням банками порядку резервування сум коштів за кредитними операціями в іноземній валюті на окремому рахунку.

  Директор Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду

  Н. В. Іваненко

  Додаток до Порядку резервування коштів за сформованими резервами за кредитними операціями в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає документально підтверджених очікуваних надходжень валютної виручки

  Інформація надається електронною поштою банками — юридичними особами до відповідного територіального управління Національного банку України (структурного підрозділу центрального апарату, що безпосередньо здійснює нагляд за діяльністю банку) до 20 числа місяця, наступного за звітним

  ІНФОРМАЦІЯ про суми коштів, які резервуються банком за кредитними операціями в іноземній валюті на окремому рахунку в Національному банку України за станом на __________________

  ________________________________________ (найменування банку)

  (одиниці валюти)

  № з/п

  Назва показника

  Розрахункова сума резерву

  Фактично сформований резерв

  Залишки коштів на окремому рахунку 1207

  Відхилення ( +/- )

  Пояснення

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1

  Кредитні операції в іноземній валюті, крім операцій на міжбанківському ринку, із них:

  Х

  Х

  Х

  1.1

  кредитні операції в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає документально підтверджених очікуваних надходжень валютної виручки, із них:

  Х

  Х

  Х

  1.1.1

 5. за кредитами, наданими з 28 грудня 2008 року, із них:
 6. Х

  1.1.1.1

 7. у доларах США
 8. 1.1.1.1.1

 9. гривневий еквівалент
 10. 1.1.1.2

 11. в євро
 12. 1.1.1.2.1

 13. гривневий еквівалент
 14. 1.1.1.3 і т. д.*

 15. в іншій валюті, що належить до валют резервування
 16. 1.1.1.3.1

 17. гривневий еквівалент
 18. 1.1.1.4 і т. д.**

 19. в іншій валюті, що не належить до валют резервування
 20. Х

  Х

  Х

  1.1.1.4.1

 21. гривневий еквівалент
 22. __________ * Якщо валют резервування є кілька, банк має зазначити інформацію в розрізі кожної валюти резервування та її гривневий еквівалент. Інформація за кожним видом валюти резервування має зазначатися в окремому рядку (тобто, у разі розширення переліку валют перелік рядків має бути відповідно доповнений). ** Якщо валют резервування є кілька, банк має зазначити інформацію в розрізі кожної валюти резервування. Інформація за кожним видом валюти резервування має зазначатися в окремому рядку (тобто, у разі розширення переліку валют перелік рядків має бути відповідно доповнений).

  Пояснення щодо заповнення таблиці, у якій надається інформація про суми коштів, які резервуються банком за кредитними операціями в іноземній валюті на окремому рахунку в Національному банку України

  Рядок 1 колонки 3 — зазначається розрахункова сума резерву в гривневому еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют та банківських металів, установленим Національним банком України на 1 число місяця, наступного за звітним, за кредитними операціями в іноземній валюті, крім операцій на міжбанківському ринку, що відповідає сумі даних за рядками 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4.1 колонки 12 форми статистичної звітності № 604 "Звіт про формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями" ( za353-03 ).

  Рядок 1 колонки 4 — зазначається сума фактично сформованого резерву в гривневому еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют та банківських металів, установленим Національним банком України на 1 число місяця, наступного за звітним, за кредитними операціями в іноземній валюті, крім операцій на міжбанківському ринку, що відповідає сумі даних за рядками 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4.1 колонки 13 форми статистичної звітності № 604 "Звіт про формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями"( za353-03 ).

  Рядок 1.1 колонки 3 — зазначається розрахункова сума резерву в гривневому еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют та банківських металів, установленим Національним банком України на 1 число місяця, наступного за звітним, за кредитними операціями в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає документально підтверджених очікуваних надходжень валютної виручки, у тому числі включених до груп фінансових активів, за даними аналітичного обліку банку.

  Рядок 1.1 колонки 4 — зазначається сума фактично сформованого резерву в гривневому еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют та банківських металів, установленим Національним банком України на 1 число місяця, наступного за звітним, за кредитними операціями в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає документально підтверджених очікуваних надходжень валютної виручки, у тому числі включених до груп фінансових активів, за даними аналітичного обліку банку.

  Рядок 1.1.1 — зазначається інформація, що відповідає сумі даних (рядок 1.1.1.1.1 + рядок 1.1.1.2.1 + рядок 1.1.1.3.1 + рядок 1.1.1.4.1).

  Рядки 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 — зазначається інформація у відповідній іноземній валюті за даними аналітичного обліку банку.

  Рядки 1.1.1.1.1, 1.1.1.2.1, 1.1.1.3.1 — зазначається гривневий еквівалент відповідних іноземних валют за офіційним курсом гривні до іноземних валют та банківських металів, установленим Національним банком України на 1 число місяця, наступного за звітним (для колонок 3 та 4), та на 16 число місяця, наступного за звітним (для колонки 5).

  Рядок 1.1.1.3 — зазначається інформація в розрізі інших валют (крім долара США та євро) 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів( v0521500-98 ), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 4 лютого 1998 року № 34 [у редакції постанови Правління Національного банку України від 2 жовтня 2002 року № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2002 року за № 841/7129 (зі змінами)] (далі — Класифікатор іноземних валют та банківських металів).

  Рядок 1.1.1.4 колонки 5 — зазначається інформація в розрізі іноземних валют 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів( v0521500-98 ) (долар США, євро тощо).

  Рядок 1.1.1.4.1 — зазначається загальна сума гривневого еквівалента за всіма відповідними іноземними валютами за офіційним курсом гривні до іноземних валют та банківських металів, установленим Національним банком України на 1 число місяця, наступного за звітним (для колонок 3 та 4), та на 16 число місяця, наступного за звітним (для колонки 5).

  Колонка 5 — зазначається інформація про залишки коштів у розрізі іноземних валют і їх гривневого еквівалента за офіційним курсом гривні до іноземних валют та банківських металів, установленим Національним банком України на 16 число місяця, наступного за звітним, що обліковуються банком за окремим аналітичним балансовим рахунком 1207/4 "Кошти, що резервуються уповноваженим банком за кредитними операціями в іноземній валюті з позичальниками, які не мають джерел надходження валютної виручки" (далі — аналітичний рахунок 1207/4). Інформація має відповідати даним форми статистичної звітності № 1Д "Баланс" щоденного файла С5 за аналітичним рахунком 1207/4 за станом на 16 число місяця, наступного за звітним.

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.9/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Про перейменування структурних підрозділів Тростянецького районного та Ладижинського міського управлінь юстиції у Вінницькій області, Міністерство юстиції України

  Про перейменування структурних підрозділів Тростянецького районного та Ладижинського міського управлінь юстиції у Вінницькій області У зв'язку з утворенням Тростянецького міськрайонного управління юстиції у Вінницькій області відповідно до наказу Міністерства юстиції від 07.09.2012 № 1327/5 НАКАЗУЮ:

  Вибух на турецько-сирійському кордоні: десятки жертв та поранених

  Потужний вибух на турецько-сирійському кордоні забрав життя щонайменше 12 людей. На контрольно-пропускному пункті Джилвегозю в повітря висадили замінований автомобіль.

  НАТО готовий стати на захист Туреччини

  НАТО захистить Туреччину від Сирії в разі необхідності. Про це заявив генеральний секретар організації Андерс Фог Расмуссен. Таке рішення Північноатлантичний альянс ухвалив через конфлікт на ...

  Внаслідок ДТП на Миргородщині загинуло дві людини

  У неділю, 8-го вересня близько 16-ї години вечора, на 49 км автодороги Миргород-Гадяч, неподалік села Попівка, сталася дорожньо-транспортна пригода з тяжкими наслідками. Неподалік села Попівка ...

  Об адвокате - устами Клиентов

  Как много актуальной информации.

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b