Про затвердження Змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринкуНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

 1. 26.02.2013  № 247
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 березня 2013 р. за № 460/22992

  Про затвердження Змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

  Відповідно до пункту 10 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»( 448/96-ВР ) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Зміни до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку( z1737-12 ), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2012 року № 1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за № 1737/22049 (із змінами), що додаються.

  2. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (О. Науменко) забезпечити:

  подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод ( 995_004 ) до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

 3. подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 4. 3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства України.

  4. Це рішення набирає чинності з 01 квітня 2013 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії К. Кривенка.

  Голова Комісії

  Д. Тевелєв

  Протокол засідання Комісії від 26 лютого 2013 р.  № 10

  ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 26.02.2013  № 247

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 березня 2013 р. за № 460/22992

  ЗМІНИ до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку( z1737-12 )

  1. У абзаці другому пункту 8 розділу І( z1737-12 ) слово «керівника» замінити словами «уповноваженої особи».

  2. Розділ ІІ( z1737-12 ) викласти в такій редакції:

  «II. Склад Даних

  1. Дані, які складаються та подаються до Комісії:

 5. квартальні;
 6. місячні;
 7. нерегулярні.
 8. Квартальні Дані складаються з:

  2.1. Довідки про торговця цінними паперами (додаток 1 до цього Положення).

  2.2. Довідки про невиконані разові замовлення та договори з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами станом на останній день звітного кварталу (додаток 2 до цього Положення).

  2.3. Довідки про загальний обсяг укладених та виконаних договорів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами за звітний період (додаток 3 до цього Положення).

  2.4. Довідки про обсяг укладених та виконаних договорів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами з нерезидентами за звітний період (додаток 4 до цього Положення).

  2.5. Довідки про фінансові інструменти, які перебувають у власності торговця цінними паперами станом на останній день кварталу (крім цінних паперів власних випусків) (додаток 5 до цього Положення).

  2.6. Довідки про цінні папери та/або грошові кошти, які знаходяться в управлінні торговця цінними паперами станом на останній день звітного кварталу (додаток 6 до цього Положення).

  2.7. Довідки про показники фінансового стану та нормативу LR торговця цінними паперами (крім банків) (додаток 7 до цього Положення).

  2.8. Довідки про дотримання показників ліквідності торговцем цінними паперами (додаток 8 до цього Положення).

  2.9. Довідки про дотримання показників капіталу та інвестування торговцем цінними паперами (додаток 9 до цього Положення).

  2.10. Фінансової звітності (крім банків), вимоги до якої встановлюються відповідним нормативно-правовим актом.

  3. Крім документів, визначених пунктом 2 цього розділу, до складу Даних за IV квартал входить довідка про загальний обсяг укладених та виконаних договорів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговця цінними паперами за рік (додаток 10 до цього Положення).

  4. Місячні Дані складаються з:

  4.1. Довідки про торговця цінними паперами (додаток 1 до цього Положення).

  4.2. Довідки про нормативи торговця цінними паперами при здійсненні маржинальних операцій (крім банків) (додаток 11 до цього Положення).

  4.3. Довідки про дотримання показників пруденційних нормативів торговцем цінними паперами (крім банків) (додаток 12 до цього Положення).

  4.4. Довідки про складові пруденційних нормативів (крім банків) (додаток 13 до цього Положення).

  5. Нерегулярні Дані складаються з довідки про виконані або розірвані договори з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами на неорганізованому ринку (додаток 14 до цього Положення).».

  3. У розділі ІІІ( z1737-12 ):

  3.1. Пункт 1( z1737-12 ) після абзацу другого( z1737-12 ) доповнити новим абзацом третім такого змісту:

  «місячні — не пізніше 10-го числа місяця, наступного за звітним місяцем;».

  У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

  3.2. У пункті 3( z1737-12 ) слова «довідку про виправлення» замінити словами «супровідну довідку для виправлених», цифри «13» замінити цифрами «15».

  3.3. У пункті 5( z1737-12 ) слово «виправлення» замінити словом «виправлених», цифри «13» замінити цифрами «15».

  4.У розділі ІV( z1737-12 ):

  4.1. Пункт 3( z1737-12 ) викласти в такій редакції:

  «3. Формування довідки про дотримання показників ліквідності торговця цінними паперами (додаток 8 до цього Положення), довідки про дотримання показників капіталу та інвестування торговця цінними паперами (додаток 9 до цього Положення), довідки про нормативи торговця цінними паперами при здійсненні маржинальних операцій (додаток 11 до цього Положення), довідки про дотримання показників пруденційних нормативів торговцем цінними паперами (крім банків) (додаток 12 до цього Положення) та довідки про складові пруденційних нормативів (крім банків) (додаток 13 до цього Положення) здійснюється на кожний робочий день.».

  4.2. Доповнити розділ( z1737-12 ) новим пунктом такого змісту:

  «4. Дані довідки про показники фінансового стану та нормативу LR торговця цінними паперами (крім банків) (додаток 7 до цього Положення) в частині розрахунку нормативу LR торговця цінними паперами, довідки про дотримання показників пруденційних нормативів торговцем цінними паперами (крім банків) (додаток 12 до цього Положення) та довідки про складові пруденційних нормативів (крім банків) (додаток 13 до цього Положення) розраховуються відповідно до вимог нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює вимоги до порядку розрахунку пруденційних нормативів торговців цінними паперами (крім банків).».

  5. Рядок 4 додатка 1 до Положення( z1737-12 ) викласти в такій редакції:

  «Звітний квартал/місяць».

  6. Додатки 7( z1737-12 ), 10( z1737-12 ) та 11 до Положення( z1737-12 ) викласти в новій редакції, що додаються.

  7. Доповнити Положення( z1737-12 ) новими додатками 12 та 13, що додаються.

  У зв’язку з цим додатки 12( z1737-12 ), 13 Положення( z1737-12 ) вважати відповідно додатками 14, 15.

  Заступник директора департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж

  І. Устенко

  Додаток 7 до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

  ДОВІДКА про показники фінансового стану та нормативу LR торговця цінними паперами (крім банків)

  Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

  Найменування торговця цінними паперами

  Дата, на яку складено адміністративні дані

  Звітний квартал

  Звітний рік

  Розрахункове значення коефіцієнта абсолютної ліквідності

  Розрахункове значення коефіцієнта рентабельності активів

  Розрахункове значення коефіцієнта платоспроможності (автономії)

  Розрахункове значення нормативу LR на останній день першого місяця кварталу

  Розрахункове значення суми скоригованих активів на останній день першого місяця кварталу

  Розрахункове значення нормативу LR на останній день другого місяця кварталу

  Розрахункове значення суми скоригованих активів на останній день другого місяця кварталу

  Розрахункове значення нормативу LR на останній день третього місяця кварталу

  Розрахункове значення суми скоригованих активів на останній день третього місяця кварталу

  Середньоарифметичне значення нормативу LR за квартал

  Розрахункове значення суми скоригованих активів за квартал

  Відхилення від нормативу показника LR (+, -)

  Примітки

  Додаток 10 до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

  ДОВІДКА про загальний обсяг укладених та виконаних договорів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговця цінними паперами за рік-1

  Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

  Найменування торговця цінними паперами

  Дата, на яку складено адміністративні дані

  Звітний квартал

  Звітний рік

  Вид валюти-2

  Загальна кількість укладених договорів при здійсненні андеррайтингу (шт.)

  Загальна сума укладених договорів при здійсненні андеррайтингу (грн)-3

  Загальна кількість виконаних договорів при здійсненні андеррайтингу (шт.)

  Загальна сума виконаних договорів при здійсненні андеррайтингу (грн)-4

  Загальна кількість укладених договорів при здійсненні брокерської діяльності (шт.)

  Загальна сума укладених договорів при здійсненні брокерської діяльності (грн)-3

  Загальна кількість виконаних договорів при здійсненні брокерської діяльності (шт.)

  Загальна сума виконаних договорів при здійсненні брокерської діяльності (грн)-4

  Загальна кількість укладених договорів при здійсненні дилерської діяльності (шт.)

  Загальна сума укладених договорів при здійсненні дилерської діяльності (грн)-3

  Загальна кількість виконаних договорів при здійсненні дилерської діяльності (шт.)

  Загальна сума виконаних договорів при здійсненні дилерської діяльності (грн)-4

  Примітки

  __________ -1 Зазначається за основними договорами щодо кожного виду валюти окремо; при підрахунку кількості укладених та виконаних договорів враховуються всі договори, при підрахунку суми укладених договорів враховуються суми всіх укладених договорів, при підрахунку суми виконаних договорів враховуються суми договорів на виконання та суми договорів купівлі-продажу. -2 Заповнюється відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют»( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів. -3 Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума — еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день укладання. -4 Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума — еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день виконання.

  Додаток 11 до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

  ДОВІДКА про нормативи торговця цінними паперами при здійсненні маржинальних операцій (крім банків)

  Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

  Найменування торговця цінними паперами

  Дата розрахунку показників маржинальних операцій

  Звітний місяць

  Звітний рік

  Сума заборгованості усіх клієнтів перед торговцем за зобов’язаннями, що виникли за результатами здійснення торговцем маржинальних операцій в інтересах клієнтів, за сплатою гарантійного забезпечення в результаті здійснення торговцем в інтересах клієнтів строкових операцій, інша заборгованість цих клієнтів перед торговцем за результатами інших договорів, укладених торговцем в інтересах клієнтів (грн)

  Власний капітал торговця цінними паперами (грн)

  Відхилення від нормативу граничнодопустимого розміру заборгованості всіх клієнтів перед торговцем (+, -)

  Максимальна заборгованість одного клієнта перед торговцем

  Максимальне відхилення від нормативу граничнодопустимого розміру заборгованості одного клієнта перед торговцем (+, -)

  Примітки

  Додаток 12 до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

  ДОВІДКА про дотримання показників пруденційних нормативів торговцем цінними паперами (крім банків)

  Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

  Найменування торговця цінними паперами

  Дата розрахунку пруденційних нормативів

  Звітний місяць

  Звітний рік

  Розрахункове значення нормативу регулятивного капіталу торговця цінними паперами

  Розрахункове значення нормативу адекватності регулятивного капіталу торговця цінними паперами

  Розрахункове значення нормативу адекватності капіталу першого рівня торговця цінними паперами

  Розрахункове значення нормативу абсолютної ліквідності торговця цінними паперами

  Примітки

  Додаток 13 до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

  ДОВІДКА про складові пруденційних нормативів (крім банків)

  Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

  Найменування торговця цінними паперами

  Дата розрахунку складових пруденційних нормативів

  Звітний місяць

  Звітний рік

  Регулятивний капітал першого рівня торговця цінними паперами

  Регулятивний капітал другого рівня торговця цінними паперами

  Сума активів, зважених на ризик

  Поточні фінансові інвестиції, які враховані у розрахунку регулятивного капіталу

  Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті

  Грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті

  Поточні зобов'язання

  Примітки

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.9/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  99% проблем, связанных с применением нового УПК, уже решены, – А.Портнов

  Сегодня не остается ни одного вопроса, который ставил бы под угрозу начало применения Уголовного процессуального кодекса либо эффективность его реализации. Об этом в интервью «Коммерсант-Украина» ...

  Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заявником на видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, відповідно до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії( z0890-06 ), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 р. за № 345, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28.07.2006 р. за № 890/12764 (із змінами), відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1294 НАКАЗУЮ:

  Про внесення змін до наказів Мінрегіону від 25.01.2013 № 24, від 08.04.2013 № 134, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

  Про внесення змін до наказів Мінрегіону від 25.01.2013 № 24, від 08.04.2013 № 133, від 08.04.2013 № 134 У зв'язку зі здійсненням технічного коригування положень ДБН В.2.5-67:2013 "Опалення, вентиляція та кондиціонування", ДБН В.2.5-74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування", ДБН В.2.5-75:2013 "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування" НАКАЗУЮ:

  Про внесення змін до постанови НКРЕ від 25 грудня 2012 року № 1700, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Про внесення змін до постанови НКРЕ від 25 грудня 2012 року № 1700 Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику"( 575/97-ВР ) та Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059( 1059/2011 ) "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

  Об адвокате - устами Клиентов

  Вы класс!!! Все что делаете для всех пользователей важно!!!

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b