Про затвердження Класифікації зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП), Державна служба статистики УкраїниДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 27.02.2013  № 69
 2. Про затвердження Класифікації зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП)

  Відповідно до статей 8, 12, 13, 14 Закону України "Про державну статистику"( 2614-12 ) та з метою забезпечення доступності, гласності та відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити схвалену Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату України Класифікацію зовнішньоекономічних послуг ( v0069832-13 ) (далі — Класифікація), що додається.

  2. Класифікацію, затверджену цим наказом, використовувати в роботі, починаючи зі звіту за ф. № 9-ЗЕЗ "Звіт про експорт (імпорт) послуг"( v0377832-12 ) за I квартал 2013 року.

  3. Департаменту статистики торгівлі (Фризоренко А. О.):

  3.1. Здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці Класифікації, затвердженої цим наказом.

  3.2. Забезпечити оприлюднення Класифікації, затвердженої цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату України.

  4. Начальникам Головного управління регіональної статистики, головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управління статистики у м. Севастополі використовувати Класифікацію, затверджену цим наказом, під час збирання, оброблення та поширення статистичної інформації щодо зовнішньої торгівлі послугами.

  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В. О.

  Голова

  О. Г. Осауленко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної служби статистики України 27.02.2013 № 69

  КЛАСИФІКАЦІЯ зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП)

  Передмова

  1. Розроблено: Державна служба статистики України.

  Розробники: Кругляк В. В., Поремська Т. С., Фризоренко А. О.

  2. Класифікація зовнішньоекономічних послуг схвалена Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України (протокол № 15 від 25 грудня 2012 р.).

  3. Прийнято на надано чинності: наказ Держстату України від 27.02.2013 № 69.

  4. Класифікація зовнішньоекономічних послуг адаптована до Розширеної класифікації послуг платіжного балансу Керівництва зі складання платіжного балансу (МВФ, 2009).

  Вступ

  Однією з найважливіших умов розвитку національної статистики, адаптованої до умов глобалізованої економіки, є створення та впровадження сучасної системи національних статистичних класифікацій, гармонізованих з міжнародними. Запровадження статистичних класифікацій дає можливість підняти на якісно високий рівень статистичний аналіз стану національної економіки, співставність показників національної економіки з міжнародними економічними показниками, забезпечує можливість міжнародного інформаційного обміну.

  У вирішенні завдань поліпшення та вдосконалення управління економічними зв'язками України з іншими країнами важливу роль відіграє статистика зовнішньої торгівлі. Досліджуючи зовнішньоекономічні зв'язки за допомогою статистичних методів, вона забезпечує достовірну інформацію, яка всебічно характеризує стан економічних відносин з іншими державами. Ця інформація широко використовується для аналізу діяльності у сфері зовнішньої торгівлі та інших зовнішньоекономічних зв'язків, для прийняття правильних управлінських рішень, спрямованих на подальший розвиток країни.

  За останні роки значення зовнішньої торгівлі послугами для розвитку економіки значно зростає. Україна цілеспрямовано проводить політику щодо інтеграції в європейське співтовариство, прагне зміцнювати свої зовнішньоекономічні зв'язки з усіма країнами. Підвищення ролі послуг зумовлено успіхами в розвитку транспортних систем, різного характеру технологій, фінансової та страхової діяльності тощо. Більшого значення набувають такі послуги, як проектно-конструкторські, будівельні та монтажні роботи, підготовка програмного забезпечення і технічного обслуговування, маркетинг та ін. Саме тому необхідно вдосконалювати облік зовнішньоекономічних послуг для України.

  На виконання заходів щодо реалізації Стратегії розвитку державної статистики на період до 2012 року( 1413-2008-р ) та відповідно до рекомендацій Керівництва із статистики міжнародної торгівлі послугами, розробленого статистичним відділом ООН, створено Класифікацію зовнішньоекономічних послуг (далі — КЗЕП), яка визначає перелік категорій послуг, за якими проводиться державне статистичне спостереження щодо зовнішньої торгівлі послугами.

  Відповідно до плану дій щодо реалізації Стратегії розвитку державної статистики на період до 2017 року, починаючи з 2013 року здійснюється запровадження КЗЕП, що адаптована до Розширеної класифікації послуг шостого видання "Керівництва зі складання платіжного балансу", розробленого МВФ.

  1. Сфера застосування

  Класифікація зовнішньоекономічних послуг визначає перелік категорій послуг, за якими проводиться державне статистичне спостереження щодо зовнішньої торгівлі послугами з метою одержання всебічної та вичерпної статистичної інформації про зовнішню торгівлю послугами для потреб складання зовнішньоторговельного та платіжного балансів України, а також оцінки розвитку економічних взаємовідносин України з іншими країнами світу.

  КЗЕП призначена для використання юридичними особами та їхніми відокремленими підрозділами, що беруть участь у зовнішньоекономічній діяльності послугами, представництвами нерезидентів в Україні, працівниками органів державної статистики всіх рівнів, міністерствами, іншими органами виконавчої влади, а також можуть бути корисні для фахівців наукових організацій та установ, що проводять дослідження у зовнішньоекономічній діяльності, інших зацікавлених користувачів.

  КЗЕП містить у собі види послуг, які використовуються у звітності, системі обліку та статистиці експорту-імпорту послуг.

  2. Загальні положення

  Об'єктами класифікації у КЗЕП є послуги у зовнішньоекономічній діяльності.

  За структурою КЗЕП складається з трьох блоків: коду послуги, який має ієрархічну систему класифікації та систему кодування з використанням цифрового коду, найменування послуги та її опису.

  Загальне кодове позначення об'єктів КЗЕП має вигляд: XX.XX.XX,

 3. де: XX — розділ
 4. XX.XX — підрозділ

  XX.XXY — довідкова стаття при зазначенні послуг окремих підрозділів

  XX.XX.XX — клас

  XX.XX.XXY — довідкова стаття при зазначенні послуг окремих класів

  Довідкові статті при зазначенні окремих класів та підрозділів мають літерне позначення Y (літери латинської абетки від a до d)

  КЗЕП адаптована до Розширеної класифікації послуг платіжного балансу шостого видання "Керівництва зі складання платіжного балансу", розробленого МВФ.

  Ведення КЗЕП здійснює Держстат України.

  Підставою для внесення змін до КЗЕП є відповідні зміни в міжнародній класифікації послуг платіжного балансу та особливості в системі національних рахунків.

  3. Основні терміни у зовнішній торгівлі послугами

  Зовнішньоекономічні послуги являються товаром, що не проходить митного контролю і на який не оформлюється вантажна митна декларація( z0374-12 ). Послуги не приймають форму матеріальних об'єктів, на які розповсюджуються права власності. Реалізація послуг та їх виробництво невідокремлені один від одного. Головним у торгівлі послугами є те, що повинна відбутись операція купівлі-продажу, яка охоплює діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності (резидентів та нерезидентів), побудована на взаємовідносинах між ними.

  Зовнішньоекономічна діяльність — діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами.

  Резиденти — юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи, які утворені та провадять свою діяльність відповідно до законодавства України з місцезнаходженням як на її території, так і за її межами; дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва України за кордоном, які мають дипломатичні привілеї та імунітет; фізична особа — резидент — фізична особа, яка проживає в Україні.

  Нерезиденти — іноземні компанії, організації, утворені відповідно до законодавства інших держав, їх зареєстровані (акредитовані або легалізовані) відповідно до законодавства України філії, представництва та інші відокремлені підрозділи з місцезнаходженням на території України; дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва інших держав і міжнародних організацій в Україні; фізичні особи, які не є резидентами України.

  Як правило, іноземними підприємствами (нерезидентами) вважаються ті підприємства, які платять податки від діяльності на користь іноземної держави.

  Експорт послуг — надання послуги резидентами-виробниками країни резидентам іншої країни.

  Імпорт послуг — надання послуги резидентам країни нерезидентами-виробниками.

  4. Структура Класифікації зовнішньоекономічних послуг

  КЗЕП

  Найменування послуги

  Опис послуги

 5. 01.
 6. Послуги з переробки матеріальних ресурсів

  Уключає обробку, складання, маркування й упаковку, що здійснюються підприємствами, які не є власниками товарів. Наприклад, нафтопереробка, зрідження природного газу, пошиття одягу і складання електронних пристроїв. З цієї категорії виключається складання готових будівельних конструкцій (уключається в категорію "Послуги з будівництва"), а також маркування й упаковка, необхідні для перевезення (уключаються в категорію "Транспортні послуги")

 7. 01.01
 8. Послуги для переробки товарів у внутрішній економіці

  Уключає виробничі послуги відносно до товарів, що проходять обробку у внутрішній економіці, тобто товарів, одержуваних для обробки (отримані товари), та товарів, що відправляються після обробки (відправлені товари)

 9. 01.01.01
 10. Послуги з переробки давальницької сировини у внутрішній економіці

  Уключає послуги з переробки у харчовій промисловості, тютюновій, текстильній, послуги у виробництві готового одягу, хутра, шкіри та шкіряного взуття, послуги в обробленні деревини та виробництві виробів з дерева, корка, соломки та плетениці (крім меблів), паперу, картону, послуги у видавничій справі, поліграфічній промисловості та у відтворенні друкованих матеріалів, виробництві коксу, продуктів нафтопереробки та ядерного палива, у хімічному виробництві, у виробництві гумових, пластмасових виробів, інших неметалевих мінеральних виробів, у металургії, послуги з виробництва ізольованого дроту та кабелю, акумуляторів та електричних батарей, електроенергії, газу та води (за винагороду або на договірній основі), послуги із збору, очищення та розподілення води (за винагороду або на договірній основі)

 11. 01.01.01a
 12. Вартість товарів, отриманих від замовника

  Уключає вартість товарів, придбаних замовником у резидентів країни, у якій цей товар переробляється (указується як довідкова стаття при зазначенні послуг для переробки у внутрішній економіці)

 13. 01.01.01b
 14. Вартість товарів, повернених замовнику

  Уключає вартість товарів, відправлених після обробки (указується як довідкова стаття при зазначенні послуг для переробки у внутрішній економіці)

 15. 01.01.02
 16. Послуги з переробки давальницької сировини у сфері військово-промислового комплексу у внутрішній економіці

  Уключає інші послуги у виробництві інших машин спеціального призначення, інші послуги у виробництві зброї та боєприпасів

 17. 01.02
 18. Послуги для переробки товарів за кордоном

  Уключає виробничі послуги власників товарів, що проходять обробку за кордоном, а саме товари, що поставляються для обробки (відправлені товари), та товари, що відправляються після обробки (повернені товари)

 19. 01.02.01
 20. Послуги з переробки давальницької сировини

  Уключає послуги з переробки у харчовій промисловості, тютюновій, текстильній, послуги у виробництві готового одягу, хутра, шкіри та шкіряного взуття, послуги в обробленні деревини та виробництві виробів з дерева, корка, соломки та плетениці (крім меблів), паперу, картону, послуги у видавничій справі, поліграфічній промисловості та у відтворенні друкованих матеріалів, виробництві коксу, продуктів нафтопереробки та ядерного палива, у хімічному виробництві, у виробництві гумових, пластмасових виробів, інших неметалевих мінеральних виробів, у металургії, послуги з виробництва ізольованого дроту та кабелю, акумуляторів та електричних батарей, електроенергії, газу та води (за винагороду або на договірній основі), послуги із збору, очищення та розподілення води (за винагороду або на договірній основі)

 21. 01.02.01a
 22. Вартість товарів, направлених переробнику

  Уключає вартість товарів, направлених на переробку (указується як довідкова стаття при зазначенні послуг для переробки товарів за кордоном)

 23. 01.02.01b
 24. Вартість товарів, повернених від переробника

  Уключає вартість товарів, повернених після переробки (указується як довідкова стаття при зазначенні послуг для переробки товарів за кордоном)

 25. 01.02.02
 26. Послуги з переробки давальницької сировини у сфері військово-промислового комплексу за кордоном

  Уключає інші послуги у виробництві інших машин спеціального призначення, інші послуги у виробництві зброї та боєприпасів

 27. 02.
 28. Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

  Уключає роботи з технічного обслуговування і ремонту, здійснювані резидентами стосовно до товарів, що перебувають у власності нерезидентів (і навпаки). Ремонтні роботи можуть здійснюватись у приміщеннях ремонтного підприємства або в іншому місці. У цю категорію входять технічне обслуговування та ремонт морських і повітряних суден та інших транспортних засобів. Цей розділ не уключає послуги з очищення транспортних засобів (уключається до розділу "Транспортні послуги"), будівельно-ремонтні роботи й обслуговування (уключаються до розділу "Будівельні послуги"), технічне обслуговування та ремонт комп'ютерів уключається до розділу "Комп'ютерні послуги"

 29. 02.01
 30. Ремонт машин та устаткування

  Уключає послуги з ремонту машин та устаткування

 31. 02.01.01
 32. Ремонт верстатів та механічного устаткування

  Уключає ремонт механічного устаткування, ремонт верстатів

 33. 02.01.02
 34. Ремонт освітлювального та іншого електроустаткування

  Уключає ремонт освітлювального устаткування, ремонт іншого електроустаткування

 35. 02.01.03
 36. Ремонт оптичного та фотографічного устаткування

  Уключає ремонт оптичного та фотографічного устаткування

 37. 02.01.04
 38. Ремонт медичного, хірургічного та ортопедичного устаткування

  Уключає ремонт медичного, хірургічного та ортопедичного устаткування

 39. 02.01.05
 40. Ремонт сільськогосподарських машин

  Уключає ремонт сільськогосподарських машин

 41. 02.01.06
 42. Ремонт інших машин загального призначення

  Уключає ремонт інших машин загального призначення

 43. 02.02
 44. Капітальний ремонт транспортних засобів

  Уключає послуги з ремонту транспортних засобів

 45. 02.02.01
 46. Капітальний ремонт морських та річкових суден

  Уключає капітальний ремонт суден (морських, річкових повітряних)

 47. 02.02.02
 48. Капітальний ремонт повітряних суден, літаків, космічних апаратів

  Уключає капітальний ремонт літаків, двигунів, повітряних суден та ін.

 49. 02.02.03
 50. Капітальний ремонт залізничних локомотиві та іншого рухомого складу

  Уключає капітальний ремонт залізничних і трамвайних локомотивів та рухомого складу

 51. 02.02.04
 52. Капітальний ремонт автомобільного транспорту

  Уключає капітальний ремонт автомобільного транспорту, послуги у виробництві корпусів для автомобілів та причепів, послуги у виробництві устаткування для автомобілів

 53. 02.02.05
 54. Капітальний ремонт іншого транспорту та транспортних засобів

  Уключає послуги у виробництві велосипедів та мотоциклів, послуги у виробництві іншого транспортного устаткування, не віднесеного до інших угруповань

 55. 02.03
 56. Поточний ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів

  Уключає послуги з технічного обслуговування та поточний ремонт транспортних засобів

 57. 02.03.01
 58. Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту морських транспортних засобів

  Уключає послуги з технічного обслуговування та поточний ремонт суден

 59. 02.03.02
 60. Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту водних транспортних засобів

  Уключає послуги з технічного обслуговування та поточний ремонт річкових суден, утримання суднохідних, водних шляхів

 61. 02.03.03
 62. Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту повітряних транспортних засобів

  Уключає послуги з технічного обслуговування та поточний ремонт повітряних суден

 63. 02.03.04
 64. Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту космічних транспортних засобів

  Уключає послуги з технічного обслуговування та поточний ремонт космічних транспортних засобів

 65. 02.03.05
 66. Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту залізничних транспортних засобів

  Уключає послуги з обслуговування та поточний ремонт вагонів, локомотивів, контейнерів, утримання та ремонт колій тощо

 67. 02.03.06
 68. Ремонт та технічне обслуговування автомобілів

  Уключає послуги з технічного обслуговування та поточний ремонт автомобілів, утримання і поточного ремонту автодоріг, мостів, переїздів тощо

 69. 02.04
 70. Ремонт апаратури, побутових приладів та інструментів

  Уключає послуги з ремонту апаратури, побутових приладів та інструментів

 71. 02.04.01
 72. Ремонт побутових приладів

  Уключає ремонт побутових приладів

 73. 02.04.02
 74. Ремонт годинників та музичних інструментів

  Уключає ремонт годинників та музичних інструментів

 75. 02.04.03
 76. Ремонт канцелярських та електро-обчислювальних машин

  Уключає ремонт канцелярських та електронно-обчислювальних машин

 77. 02.04.04
 78. Ремонт контрольно-вимірювальних приладів

  Уключає ремонт контрольно-вимірювальної апаратури

 79. 02.04.05
 80. Ремонт електророзподільної та контрольної апаратури

  Уключає ремонт електророзподільної та контрольної апаратури

 81. 02.04.06
 82. Ремонт апаратури для трансляції та ретрансляції

  Уключає ремонт апаратури для трансляції та ретрансляції передач

 83. 02.04.07
 84. Ремонт апаратури для відтворення звуку та зображення

  Уключає ремонт апаратури для записування і відтворювання звуку та зображення

 85. 02.04.08
 86. Ремонт іншої апаратури, побутових приладів та інструментів

  Уключає ремонт ізольованого дроту та кабелю, акумуляторів та електричних батарей, деталей електронного устаткування

 87. 02.05
 88. Ремонт двигунів, генераторів і трансформаторів

  Уключає послуги з ремонту двигунів, генераторів і трансформаторів

 89. 02.06
 90. Ремонт та технічне обслуговування машин спеціального призначення, військової техніки, зброї та боєприпасів

  Уключає послуги з ремонту та технічного обслуговування машин спеціального призначення, військової техніки, зброї та боєприпасів

 91. 02.07
 92. Ремонт інших товарів

  Уключає послуги з ремонту товарів, не зазначених вище

 93. 03.
 94. Транспортні послуги

  Охоплює процес перевезення людей та предметів із одного місця в інше, а також суміжні супутні та допоміжні послуги та здавання в оренду (фрахт) транспортних засобів з екіпажем. Сюди відносяться також поштові послуги та послуги кур'єрського зв'язку

 95. 03.01
 96. Послуги морського транспорту

  Охоплює усі послуги з міжнародних вантажних і пасажирських перевезень, що здійснюються морськими суднами, але не включає транспортування підводними трубопроводами (уключається до "Трубопровідного транспорту") та плату за круїзи (уключається до "Подорожей")

 97. 03.01.01
 98. Послуги пасажирського морського транспорту

  Охоплює перевезення людей. Уключає всі види послуг у сфері міжнародних перевезень нерезидентів, що здійснюються транспортними компаніями-резидентами (експорт послуг), та перевезень резидентів транспортними компаніями-нерезидентами (імпорт послуг). Сюди також уключаються послуги пасажирського транспорту, які надаються транспортними компаніями — нерезидентами на території цієї країни (тобто внутрішні). До цього класу не входять послуги, що надаються пасажирам-нерезидентам транспортними компаніями — резидентами в країні резидента (уключаються до "Подорожей"), вартість круїзів (уключаються до "Подорожей"), оренда, інжиніринг на тривалий термін без екіпажу (уключаються до "Послуг операційного лізингу") та оренда або чартер у формі фінансового лізингу

 99. 03.01.02
 100. Послуги вантажного морського транспорту

  Охоплює міжнародні перевезення, пов'язані з експортом та імпортом товарів, що складають статистику країни. Сюди відносяться транспортні послуги, що надаються операторами-резидентами за межами митного кордону країни, що складає статистику, у зв'язку з експортом цієї країни (експорт послуг вантажного транспорту), і операторами-нерезидентами за межами митного кордону країни-експортера, що складає статистику, у зв'язку з імпортом товарів (імпорт послуг вантажного транспорту)

 101. 03.01.03
 102. Транспортно-експедиційні послуги морського транспорту

  Охоплює послуги з організації та забезпечення перевезень експортних, імпортних, транзитних або інших вантажів

 103. 03.01.04
 104. Послуги, пов'язані з забезпеченням морської транспортної інфраструктури

  Уключає послуги морських портів: вантажно-розвантажувальні роботи, лоцманські послуги, аварійно-рятувальні роботи, екіпірування суден, роботи службово-допоміжного, рейдового і технічного флоту, ремонт та утримання суднохідних водних шляхів, послуги вантажних терміналів

 105. 03.01.05
 106. Послуги агентування та фрахтування морського флоту

  Уключає послуги з агентування і фрахтування морського торговельного флоту

 107. 03.02
 108. Послуги річкового транспорту

  Охоплює міжнародні перевезення по річках, каналах і озерах. Сюди входять водні шляхи, які знаходяться в межах однієї країни, і водні шляхи, що проходять через дві країни або більше

 109. 03.02.01
 110. Послуги пасажирського річкового транспорту

  Охоплює міжнародні перевезення пасажирів по річках, каналах і озерах

 111. 03.02.02
 112. Послуги вантажного річкового транспорту

  Охоплює міжнародні перевезення вантажів по річках, каналах і озерах

 113. 03.02.03
 114. Транспортно-експедиційні послуги річкового транспорту

  Охоплює послуги з організації та забезпечення перевезень експортних, імпортних, транзитних або інших вантажів по річках, каналах і озерах

 115. 03.02.04
 116. Послуги, пов'язані з забезпеченням річкової транспортної інфраструктури

  Уключає послуги річкових портів, вантажно-розвантажувальні роботи, лоцманські послуги, послуги з аварійно-рятувальних робіт, послуги з екіпірування суден, послуги вантажних терміналів, послуги, пов'язані з роботою службово-допоміжного, рейдового та технічного флоту

 117. 03.02.05
 118. Послуги агентування та фрахтування річкового флоту

  Уключає послуги з агентування і фрахтування річкового торговельного флоту

 119. 03.03
 120. Послуги повітряного транспорту

  Охоплює всі послуги з міжнародних вантажних та пасажирських перевезень, що здійснюються повітряними суднами

 121. 03.03.01
 122. Послуги пасажирського повітряного транспорту

  Охоплює міжнародні пасажирські перевезення, що здійснюються повітряними суднами

 123. 03.03.02
 124. Послуги вантажного повітряного транспорту

  Охоплює міжнародні вантажні перевезення, що здійснюються повітряними суднами

 125. 03.03.03
 126. Транспортно-експедиційні послуги повітряного транспорту

  Охоплює послуги з організації та забезпечення перевезень експортних, імпортних, транзитних або інших вантажів повітряними суднами

 127. 03.03.04
 128. Послуги, пов'язані з забезпеченням повітряної транспортної інфраструктури

  Уключає послуги аеропортів, аеровокзалів, аеродромів, пов'язані з перевезенням пасажирів та вантажів повітряним транспортом, послуги повітряних терміналів, підрозділів для обслуговування повітряних ліній та забезпечення повітряних перевезень (обслуговування повітряного руху на маршруті, на підступі та в межах аеропортів, інформаційне та аеронавігаційне польотне забезпечення), наземне обслуговування повітряних суден в аеропортах

 129. 03.03.05
 130. Послуги агентування та фрахтування повітряного флоту

  Уключає послуги з агентування і фрахтування повітряного торговельного флоту

 131. 03.04
 132. Послуги космічного транспорту

  Охоплює запуски супутників, що здійснюються комерційними підприємствами для власників супутників (таких як телекомунікаційні підприємства), та інші операції, що виконуються операторами космічного устаткування, такі як перевезення вантажів і людей для проведення наукових експериментів. Сюди входять також космічний пасажирський транспорт і виплати, сплачені однією країною для забезпечення присутності своїх резидентів на борту космічних транспортних засобів іншої країни

 133. 03.05
 134. Послуги залізничного транспорту

  Охоплює міжнародні перевезення потягами

 135. 03.05.01
 136. Послуги пасажирського залізничного транспорту

  Уключає послуги, пов'язані з виконанням залізничних пасажирських регулярних перевезень у всіх видах сполучення, перевезенням туристів, пошти, багажу поштовими та багажними вагонами у складі пасажирських потягів

 137. 03.05.02
 138. Послуги вантажного залізничного транспорту

  Уключає послуги, пов'язані з виконанням залізничних вантажних регулярних перевезень в усіх видах сполучення, а також нерегулярних перевезень вантажів на під'їзних коліях промислових, будівельних, постачальних підприємств та організацій, послуги маневрові та буксирування

 139. 03.05.03
 140. Транспортно-експедиційні послуги залізничного транспорту

  Охоплює послуги з організації та забезпечення перевезень експортних, імпортних, транзитних або інших вантажів залізничним транспортом

 141. 03.05.04
 142. Послуги, пов'язані з забезпеченням залізничної транспортної інфраструктури

  Уключає послуги, пов'язані з забезпеченням пасажирських та вантажних перевезень залізничним транспортом, послуги вантажних терміналів і послуги з підготовки рухомого складу до перевезень

 143. 03.06
 144. Послуги автомобільного транспорту

  Охоплює міжнародні вантажні перевезення вантажівками і фургонами та міжнародні пасажирські перевезення автобусами, уключаючи туристські автобуси підвищеної комфортності

 145. 03.06.01
 146. Послуги пасажирського автомобільного транспорту

  Уключає послуги, пов'язані з виконанням регулярних перевезень пасажирів і багажу автобусами, тролейбусами, трамваями, фунікулерами, метрополітеном тощо

 147. 03.06.02
 148. Послуги вантажного автомобільного транспорту

  Уключає послуги з перевезень вантажів вантажівками та послуги зі здавання під найм і в довготермінову оренду вантажних автомобілів з водієм

 149. 03.06.03
 150. Транспортно-експедиційні послуги автомобільного транспорту

  Охоплює послуги з організації та забезпечення перевезень експортних, імпортних, транзитних або інших вантажів автомобільним транспортом

 151. 03.06.04
 152. Послуги, пов'язані з забезпеченням автомобільної транспортної інфраструктури

  Уключає послуги, пов'язані з забезпеченням пасажирських і вантажних перевезень автомобільним транспортом: послуги автостанцій, автостоянок, послуги, пов'язані з технічною допомогою

 153. 03.07
 154. Послуги трубопровідного транспорту

  Уключає міжнародне транспортування по трубопроводах таких товарів, як нафта і супутні продукти, вода і газ. Із цього розділу виключаються послуги, пов'язані з розподілом, зазвичай з підстанцій, води, газу і нафтопродуктів споживачам (вони включені до категорії "Інші ділові послуги, не віднесені до інших категорій"), а також вартість продуктів, що транспортуються (вони включені в загальні товарні категорії)

 155. 03.07.01
 156. Послуги, пов'язані з транспортуванням нафти та нафтопродуктів

  Уключає послуги трубопровідного транспорту з транспортування сирої нафти та нафтопродуктів

 157. 03.07.02
 158. Послуги, пов'язані з транспортуванням газу

  Уключає послуги трубопровідного транспорту з транспортування газу

 159. 03.07.03
 160. Послуги, пов'язані з транспортуванням води

  Уключає послуги трубопровідного транспорту з транспортування води

 161. 03.07.04
 162. Послуги, пов'язані з транспортуванням аміаку

  Уключає послуги трубопровідного транспорту з транспортування аміаку

 163. 03.07.05
 164. Послуги інших видів трубопровідного транспорту

  Уключає послуги інших видів трубопровідного транспорту

 165. 03.08
 166. Передача електроенергії

  Охоплює передачу електроенергії на високих напругах по об'єднаній мережі ліній і зв'язаному з ними устаткуванню між пунктами генерації та пунктами, де така електроенергія перетворюється в низьковольтну для постачання споживачам або передачі в інші електросистеми. Передача електроенергії вважається завершеною, коли електроенергія надходить у розподільні установки енергосистеми, яка доставляє електроенергію кінцевим користувачам для її споживання. Сюди не відносяться вартість самої електроенергії (включається в загальні товарні категорії) і розподіл електроенергії, що включає доставку електроенергії від розподільної підстанції до споживача (включається в "Інші ділові послуги, не віднесені до інших категорій")

 167. 03.09
 168. Інші допоміжні та додаткові транспортні послуги

  Охоплює всі інші транспортні послуги, які неможливо віднести до будь-якого з компонентів транспортних послуг, перерахованих вище

 169. 03.09.01
 170. Послуги транспортного оброблення вантажів

  Уключає послуги з навантаження та вивантаження вантажів та багажу населення на всіх видах транспорту, послуги перевантажувальних терміналів

 171. 03.09.02
 172. Послуги збереження вантажів та складування

  Уключає послуги збереження вантажів для всіх видів транспорту в зерносховищах, товарних складах загального призначення, складах-холодильниках, бункерах

 173. 03.09.03
 174. Послуги пакування вантажів

  Уключає послуги з пакування, пов'язані з перевезенням вантажів

 175. 03.09.04
 176. Послуги оформлення документів відповідно до митних вимог

  Уключає послуги з оформлення документів відповідно до митних вимог

 177. 03.09.05
 178. Інші транспортні послуги

  Уключає всі інші транспортні послуги, які неможливо віднести до будь-якого з компонентів транспортних послуг, перерахованих вище (наприклад, прибирання та очищення транспортного устатковання)

 179. 03.10
 180. Послуги поштової та кур'єрської служби

  Уключає збір, транспортування і доставку листів, газет, періодичних видань, брошур та інших друкованих видань, посилок та бандеролей. Сюди також відносяться послуги поштових відділень, такі як продаж поштових марок, прийом/видача кореспонденції до запитання, послуги телеграфу й оренда абонентських поштових скриньок

 181. 03.10.01
 182. Послуги поштової служби

  Уключає послуги з приймання, оброблення та доставляння поштових відправлень, грошових переказів, послуги, пов'язані з виконанням перевезень одним або декількома видами транспорту з використанням власного і громадського транспорту. Сюди не уключаються фінансові послуги, що надаються установами поштової служби, як, наприклад, послуги з ведення банківських та ощадних рахунків (відносяться до розділу "Фінансові послуги"), послуги з обробки поштових відправлень (відносяться до розділу "Інші ділові послуги, не віднесені до інших категорій") та послуги, пов'язані з системами поштових повідомлень. Поштові послуги, що надаються резидентами нерезидентам під час їх перебування в країні відвідування (або послуги, що надаються нерезидентами резидентам під час їх виїздів за кордон), відносяться до розділу "Подорожі"

 183. 03.10.02
 184. Послуги кур'єрської служби

  Уключають усі види кур'єрських послуг, наприклад доставку за розкладом, експрес-доставку та доставку "від дверей до дверей". До цього класу не включаються, наприклад, транспортування пошти підприємствами повітряного транспорту (ураховується за класом "Послуги повітряного вантажного транспорту"), зберігання товарів (ураховується за класом "Транспортні послуги, інші супутні та допоміжні послуги) та послуги з обробки поштових відправлень (ураховуються за розділом "Інші ділові послуги, не віднесені до інших категорій")

 185. 04.
 186. Послуги, пов'язані з подорожами

  Охоплює товари і послуги, придбані в країні відвідування нерезидентами цієї країни для власного споживання або подальшої передачі третій особі. Цей розділ охоплює перебування будь-якої тривалості за умови, що не відбувалася зміна резидентної приналежності. Сюди відносяться послуги з проживання, витрати на продукти харчування та напої, витрати на транспортне обслуговування на території країни відвідування (споживання яких здійснюється на території країни-виробника). Також уключаються витрати на подарунки, сувеніри та будь-які інші предмети, придбані для особистого користування приїжджими, які можуть бути вивезені з відвідуваної країни. Уключаються куплені нерезидентом або надані нерезиденту під час подорожі товари і послуги для власного користування або подарунки, які за інших обставин можна було б віднести до інших груп, такі як поштові послуги, телекомунікаційні послуги та транспорт. Сюди також уключаються транспортні послуги, надані в межах країни відвідування, коли такі послуги надаються транспортними компаніями-резидентами такої країни, за винятком міжнародних пасажирських перевезень, які входять до розділу "Послуги пасажирського транспорту". З цього розділу виключаються товари, придбані для перепродажу в країні резидента або в якій-небудь третій країні, а також товари і послуги, придбані дипломатами, співробітниками консульств, військовослужбовцями

 187. 04.01
 188. Послуги під час відряджень, ділових переговорів

  Охоплює придбання товарів та послуг для особистого використання працівниками органів влади, що знаходяться в країні відвідування у службовому відрядженні

 189. 04.01.01
 190. Послуги, пов'язані з проживанням під час відрядження

  Охоплює послуги готелів, послуги з надавання місць для проживання в готелях, уключаючи мотелі та готелі із конференц-залами

 191. 04.01.02
 192. Послуги, пов'язані з харчуванням під час відрядження

  Уключає послуги з продажу готової їжі для споживання, головним чином, на місці; продажу напоїв: у ресторанах, кафетеріях, закусочних, вагонах-ресторанах залізничних компаній та інших організацій пасажирського транспорту, у тавернах, барах, нічних клубах, пивних залах тощо, послуги постачальників готової їжі, підготовленої спеціалізованими пунктами для споживання в різних місцях: постачання готової їжі, пунктах продажу "їжа на колесах", банкетах і фірмових прийомах, весіллях, прийомах гостей та інших святах

 193. 04.01.03
 194. Місцеві транспортні послуги в період відрядження

  До цього класу належать послуги, що надаються пасажирам-нерезидентам транспортними компаніями-резидентами в країні резидента, вартість круїзів

 195. 04.01.04
 196. Послуги турагенцій та туроператорів, що організовували перебування під час відрядження

  Уключає послуги, пов'язані з організацією поїздок, забезпеченням житлом і транспортними засобами

 197. 04.02
 198. Послуги, надані сезонним робітникам та працівникам прикордонних районів

  Уключаються товари і послуги, придбані сезонними робітниками, робітниками з прикордонних районів та іншими працівниками по короткостроковому найму в країні за місцем роботи

 199. 04.02.01
 200. Послуги, пов'язані з проживанням сезонних робітників

  Охоплює послуги готелів, послуги з надавання місць для проживання в готелях, уключаючи туристичні, і мотелях; у готелях із конференц-залами, послуги з надання інших місць для короткотермінового проживання у таборах, літніх будинках, квартирах, які здаються під час відпускного періоду; на майданчиках для кемпінгів і в будівлях на території кемпінгів; у сімейних пансіонах, селянських садибах, на молодіжних турбазах, у гірських притулках, спальних вагонах тощо

 201. 04.02.02
 202. Послуги, пов'язані з харчуванням сезонних робітників

  Уключає послуги з продажу готової їжі для споживання, головним чином, на місці; продажу напоїв, що споживаються одночасно зі споживанням їжі в різних закладах з показом розважальних вистав або без них: у ресторанах, кафетеріях, закусочних, вагонах-ресторанах залізничних компаній та інших організацій пасажирського транспорту, послуги з продажу напоїв для споживання, головним чином, на місці, у різних закладах з показом розважальних вистав або без них: у тавернах, барах, нічних клубах, пивних залах тощо, послуги постачальників готової їжі, підготовленої спеціалізованими пунктами для споживання в різних місцях: постачання готової їжі, пунктах продажу "їжа на колесах", банкетах і фірмових прийомах, весіллях, прийомах гостей та інших святах

 203. 04.02.03
 204. Місцеві транспортні послуги, надані сезонним робітникам

  До цього класу входять послуги, що надаються пасажирам-нерезидентам транспортними компаніями-резидентами в країні резидента, вартість круїзів

 205. 04.02.04
 206. Послуги турагенцій та туроператорів, що надавали послуги сезонним робітникам та працівникам прикордонних регіонів

  Уключає послуги, пов'язані з організацією поїздок, забезпеченням житлом і транспортними засобами

 207. 04.03
 208. Послуги під час інших ділових подорожей

  Охоплює придбання товарів і послуг для особистого споживання або дарування особами, які подорожують з діловими цілями (уключаючи товари і послуги, за які вони отримують відшкодування від своїх роботодавців). Сюди не включається придбання товарів та послуг від імені підприємства

 209. 04.03.01
 210. Послуги, пов'язані з проживанням під час ділової подорожі

  Охоплює послуги готелів, послуги з надавання місць для проживання в готелях, уключаючи туристичні, і мотелях; у готелях з конференц-залами, послуги з надання інших місць для короткотермінового проживання у таборах, літніх будинках, квартирах, які здаються під час відпускного періоду; на майданчиках для кемпінгів і в будівлях на території кемпінгів; у сімейних пансіонах, селянських садибах, на молодіжних турбазах, у гірських притулках, спальних вагонах тощо

 211. 04.03.02
 212. Послуги, пов'язані з харчуванням під час ділової подорожі

  Уключає послуги з продажу готової їжі для споживання, головним чином, на місці; продажу напоїв, що споживаються одночасно зі споживанням їжі в різних закладах з показом розважальних вистав або без них: у ресторанах, кафетеріях, закусочних, вагонах-ресторанах залізничних компаній та інших організацій пасажирського транспорту, послуги з продажу напоїв для споживання, головним чином, на місці, у різних закладах з показом розважальних вистав або без них: у тавернах, барах, нічних клубах, пивних залах тощо, послуги постачальників готової їжі, підготовленої спеціалізованими пунктами для споживання в різних місцях: постачання готової їжі, пунктах продажу "їжа на колесах", банкетах і фірмових прийомах, весіллях, прийомах гостей та інших святах

 213. 04.03.03
 214. Місцеві транспортні послуги під час ділової подорожі

  До цього класу входять послуги, що надаються пасажирам-нерезидентам транспортними компаніями-резидентами в країні резидента, вартість круїзів

 215. 04.03.04
 216. Послуги турагенцій та туроператорів, що організовували ділову подорож

  Уключає послуги, пов'язані з організацією поїздок, забезпеченням житлом і транспортними засобами

 217. 04.04
 218. Послуги, пов'язані з освітньою подорожжю

  Уключаються товари і послуги, придбані особами, які проходять навчання за межами країни постійного проживання

 219. 04.04.01
 220. Послуги, пов'язані з проживанням під час навчання

  Охоплює послуги готелів, послуги з надавання місць для проживання в готелях, уключаючи туристичні, і мотелях; у готелях з конференц-залами, послуги з надання інших місць для короткотермінового проживання у таборах, літніх будинках, квартирах, які здаються під час відпускного періоду; на майданчиках для кемпінгів і в будівлях на території кемпінгів; у сімейних пансіонах, селянських садибах, на молодіжних турбазах, у гірських притулках, спальних вагонах тощо

 221. 04.04.02
 222. Послуги, пов'язані з харчуванням під час навчання

  Уключає послуги з продажу готової їжі для споживання, головним чином, на місці; продажу напоїв, що споживаються одночасно зі споживанням їжі в різних закладах з показом розважальних вистав або без них: у ресторанах, кафетеріях, закусочних, вагонах-ресторанах залізничних компаній та інших організацій пасажирського транспорту, послуги з продажу напоїв для споживання, головним чином, на місці, у різних закладах з показом розважальних вистав або без них: у тавернах, барах, нічних клубах, пивних залах тощо, послуги постачальників готової їжі, підготовленої спеціалізованими пунктами для споживання в різних місцях: постачання готової їжі, пунктах продажу "їжа на колесах", банкетах і фірмових прийомах, весіллях, прийомах гостей та інших святах

 223. 04.04.03
 224. Місцеві транспортні послуги під час навчання

  До цього класу входять послуги, що надаються пасажирам-нерезидентам транспортними компаніями-резидентами в країні резидента, вартість круїзів

 225. 04.04.04
 226. Послуги з освіти

  Уключає послуги у сфері дошкільної, початкової, середньої, середньо-спеціальної, вищої освіти, послуги закладів, що займаються підготовкою водіїв, непрофесійних пілотів повітряних засобів тощо, послуги навчальних закладів для дорослих

 227. 04.04.05
 228. Послуги турагенцій та туроператорів, що організовували освітню подорож

  Уключає послуги, пов'язані з організацією поїздок, забезпеченням житлом і транспортними засобами

 229. 04.05
 230. Послуги, пов'язані з подорожжю з оздоровчою метою

  Уключаються товари і послуги, придбані особами, які проходять лікування за межами країни постійного проживання

 231. 04.05.01
 232. Послуги, пов'язані з проживанням під час оздоровлення

  Охоплює послуги готелів, послуги з надавання місць для проживання в готелях, уключаючи туристичні, і мотелях; в готелях з конференц-залами, послуги з надання інших місць для короткотермінового проживання у таборах, літніх будинках, квартирах, які здаються під час відпускного періоду; на майданчиках для кемпінгів і в будівлях на території кемпінгів; у сімейних пансіонах, селянських садибах, на молодіжних турбазах, у гірських притулках, спальних вагонах тощо

 233. 04.05.02
 234. Послуги, пов'язані з харчуванням під час оздоровлення

  Уключає послуги з продажу готової їжі для споживання, головним чином, на місці; продажу напоїв, що споживаються одночасно зі споживанням їжі в різних закладах з показом розважальних вистав або без них: у ресторанах, кафетеріях, закусочних, вагонах-ресторанах залізничних компаній та інших організацій пасажирського транспорту, послуги з продажу напоїв для споживання, головним чином, на місці, у різних закладах з показом розважальних вистав або без них: у тавернах, барах, нічних клубах, пивних залах тощо, послуги постачальників готової їжі, підготовленої спеціалізованими пунктами для споживання в різних місцях: постачання готової їжі, пунктах продажу "їжа на колесах", банкетах і фірмових прийомах, весіллях, прийомах гостей та інших святах

 235. 04.05.03
 236. Місцеві транспортні послуги під час оздоровлення

  До цього класу входять послуги, що надаються пасажирам-нерезидентам транспортними компаніями-резидентами в країні резидента, вартість круїзів

 237. 04.05.04
 238. Послуги лікувальних закладів та інші послуги у сфері охорони здоров'я

  Уключає послуги лікувальних закладів (у тому числі в'язничних лікарень), послуги з медичної та стоматологічної практики, послуги швидкої і невідкладної медичної допомоги, послуги судово-медичної експертизи й патолого-анатомічної діяльності, інші послуги медичного персоналу та лікарських установ, послуги санаторно-курортних організацій

 239. 04.05.05
 240. Послуги турагенцій та туроператорів, які проводили організацію оздоровчої подорожі

  Уключає послуги, пов'язані з організацією поїздок, забезпеченням житлом і транспортними засобами

 241. 04.06
 242. Туристичні послуги

  Охоплює товари і послуги, придбані виїжджаючими за кордон особами в цілях, відмінних від ділових, наприклад для проведення відпустки, участі в розважальних і культурних заходах, відвідування друзів і родичів, паломництва, а також для навчання і проходження курсу лікування

 243. 04.06.01
 244. Послуги турагенцій та туроператорів, які проводили організацію туристичної поїздки

  Уключає послуги, пов'язані з організацією поїздок, забезпеченням житлом і транспортними засобами

 245. 04.06.02
 246. Послуги гідів та екскурсоводів

  Уключає послуги, пов'язані з роботою екскурсоводів та гідів

 247. 04.06.03
 248. Послуги, пов'язані з проживанням туристів або відпочиваючих

  Охоплює послуги готелів, послуги з надавання місць для проживання в готелях, уключаючи туристичні, і мотелях; у готелях з конференц-залами, послуги з надання інших місць для короткотермінового проживання у таборах, літніх будинках, квартирах, які здаються під час відпускного періоду; на майданчиках для кемпінгів і в будівлях на території кемпінгів; у сімейних пансіонах, селянських садибах, на молодіжних турбазах, у гірських притулках, спальних вагонах тощо

 249. 04.06.04.
 250. Послуги, пов'язані з харчуванням туристів або відпочиваючих

  Уключає послуги з продажу готової їжі для споживання, головним чином, на місці; продажу напоїв, що споживаються одночасно зі споживанням їжі в різних закладах з показом розважальних вистав або без них: у ресторанах, кафетеріях, закусочних, вагонах-ресторанах залізничних компаній та інших організацій пасажирського транспорту, послуги з продажу напоїв для споживання, головним чином, на місці, у різних закладах з показом розважальних вистав або без них: у тавернах, барах, нічних клубах, пивних залах тощо, послуги постачальників готової їжі, підготовленої спеціалізованими пунктами для споживання в різних місцях: постачання готової їжі, пунктах продажу "їжа на колесах", банкетах і фірмових прийомах, весіллях, прийомах гостей та інших святах

 251. 04.06.05
 252. Місцеві транспортні послуги, які одержували туристи або відпочиваючі

  До цього класу входять послуги, що надаються пасажирам-нерезидентам транспортними компаніями-резидентами в країні резидента, вартість круїзів

 253. 04.07
 254. Послуги під час інших особистих подорожей

  Охоплює товари і послуги, придбані виїжджаючими за кордон особами в цілях, відмінних від вищезазначених

 255. 04.07.01
 256. Послуги, пов'язані з проживанням під час особистої подорожі

  Охоплює послуги готелів, послуги з надавання місць для проживання в готелях, уключаючи туристичні, і мотелях; в готелях з конференц-залами, послуги з надання інших місць для короткотермінового проживання у таборах, літніх будинках, квартирах, які здаються під час відпускного періоду; на майданчиках для кемпінгів і в будівлях на території кемпінгів; у сімейних пансіонах, селянських садибах, на молодіжних турбазах, у гірських притулках, спальних вагонах тощо

 257. 04.07.02
 258. Послуги, пов'язані з харчуванням під час особистої подорожі

  Уключає послуги з продажу готової їжі для споживання, головним чином, на місці; продажу напоїв, що споживаються одночасно зі споживанням їжі в різних закладах з показом розважальних вистав або без них: у ресторанах, кафетеріях, закусочних, вагонах-ресторанах залізничних компаній та інших організацій пасажирського транспорту, послуги з продажу напоїв для споживання, головним чином, на місці, у різних закладах з показом розважальних вистав або без них: у тавернах, барах, нічних клубах, пивних залах тощо, послуги постачальників готової їжі, підготовленої спеціалізованими пунктами для споживання в різних місцях: постачання готової їжі, пунктах продажу "їжа на колесах", банкетах і фірмових прийомах, весіллях, прийомах гостей та інших святах

 259. 04.07.03
 260. Місцеві транспортні послуги під час особистої подорожі

  До цього класу входять послуги, що надаються пасажирам-нерезидентам транспортними компаніями-резидентами в країні резидента, вартість круїзів

 261. 05.
 262. Послуги з будівництва

  Охоплює створення, відновлення, ремонт, продовження терміну експлуатації капітальних активів або управління такими капітальними активами у вигляді будівель, інженерно-технічного благоустрою земельних ділянок та інших будівельних об'єктів, таких як дороги, мости та греблі. Сюди також уключаються суміжні монтажні та складальні роботи, підготовка будмайданчика і загальні будівельні роботи, а також спеціалізовані послуги, такі як фарбування, установка водопровідно-каналізаційних систем та знесення

 263. 05.01
 264. Будівництво за кордоном

  Уключає будівельні роботи, здійснювані за кордоном для нерезидентів підприємствами — резидентами (експорт), та послуги, одержані підприємствами у резидентів приймаючої країни (імпорт)

 265. 05.01.01
 266. Послуги, пов'язані із знесенням будівель і земляними роботами

  Уключає послуги зі звільнення будівельних ділянок та виконання земляних робіт, послуги з підготовки ділянок для гірничих та інших робіт (розчищення ґрунту та ін.), послуги, пов'язані з улаштуванням та підготовкою майданчиків і ділянок для гірничих робіт, послуги випробувального буріння і свердління, а також відбирання зразків порід для будівельних, геофізичних, геологічних та подібних цілей

 267. 05.01.02
 268. Послуги, пов'язані з бурінням та свердлінням

  Уключає послуги з відбирання зразків порід для будівельних, геофізичних, геологічних і аналогічних цілей

 269. 05.01.03
 270. Інші послуги з підготовчих до будівництва робіт

  Уключає інші послуги з підготовчих до будівництва робіт

 271. 05.01.04
 272. Послуги, пов'язані з будівництвом будівель

  Уключає послуги, пов'язані з будівництвом будівель усіх типів, мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів; послуги, пов'язані з будівництвом магістральних трубопроводів, ліній зв'язку і енергозабезпечення; послуги, пов'язані з будівництвом трубопроводів та прокладанням ліній енергозабезпечення та зв'язку місцевого призначення, уключаючи послуги з монтажу технологічних трубопроводів; послуги, пов'язані з будівництвом каналізаційних систем; послуги з монтажу і встановлення збірних конструкцій (будівель)

 273. 05.01.05
 274. Послуги, пов'язані з будівництвом доріг

  Уключає послуги, пов'язані з будівництвом автострад, доріг, вулиць, послуги, пов'язані з будівництвом полів, майданчиків та покриття і рекреаційних споруд (стадіонів, тенісних кортів, майданчиків для гольфу та ін.)

 275. 05.01.06
 276. Послуги, пов'язані з будівництвом залізниць

  Уключає послуги, пов'язані з будівництвом залізниць

 277. 05.01.07
 278. Послуги, пов'язані з будівництвом злітно-посадкових смуг

  Уключає послуги, пов'язані з будівництвом злітно-посадкових смуг на аеродромах

 279. 05.01.08
 280. Послуги, пов'язані з будівництвом морських та річкових споруд

  Уключає послуги, пов'язані з будівництвом водних шляхів, морських і річкових портів та причалів, дамб, каналів, гребель, шлюзів, інших водних споруд

 281. 05.01.09
 282. Послуги з реконструкції, реставрації та ремонту будівель

  Уключає послуги з реконструкції, відновлення і ремонту будівель усіх типів, мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів, каналізаційних систем, магістральних трубопроводів, ліній зв'язку і енергозабезпечення, трубопроводів, ліній енергозабезпечення та зв'язку місцевого призначення

 283. 05.01.10
 284. Послуги з реконструкції, реставрації та ремонту доріг, залізниць та злітно-посадкових смуг

  Уключає послуги, пов'язані з реконструкцією, відновленням та ремонтом доріг, залізниць та злітно-посадкових смуг, вулиць, майданчиків та рекреаційних споруд (стадіонів, тенісних кортів, майданчиків для гольфу та ін.)

 285. 05.01.11
 286. Інші послуги, пов'язані з будівельними роботами

  Уключає послуги, пов'язані із зведенням будівельних основ та буріння свердловин і шурфів; послуги, пов'язані з бетонними роботами; послуги з монтажу металевих конструкцій; послуги з реставрації, реконструкції, оновлення та ремонту риштувань, свердловин

 287. 05.01.12
 288. Послуги, пов'язані з електромонтажними роботами

  Уключає послуги з монтажу електропроводки, арматури, громовідводів, антен, ліфтів, ескалаторів та ін., послуги з установлення усіх видів систем сигналізації (протипожежної, охоронної та ін.); послуги, пов'язані з іншими електромонтажними роботами (установлення систем телекомунікації, електроопалювального обладнання тощо), послуги з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту вищезгаданого обладнання

 289. 05.01.13
 290. Послуги, пов'язані з монтажними роботами

  Уключає послуги з установлення огорож та поручнів, систем освітлення та сигналізації для доріг, залізниць, аеропортів та портів тощо, послуги з установлення в будинках та інших будівельних об'єктах нестандартного устаткування та пристроїв, не віднесених до інших угруповань, послуги з реконструкції, оновлення та ремонту вищезазначених робіт

 291. 05.01.14
 292. Послуги, пов'язані з ізоляційними роботами

  Уключає послуги з улаштування теплової, звукової та вібраційної ізоляції, послуги з реконструкції, оновлення та ремонту вищезазначених робіт

 293. 05.01.15
 294. Послуги, пов'язані з санітарно-технічними роботами

  Уключає послуги з монтажу систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, послуги з улаштування водопровідних, каналізаційних, газових мереж; протипожежних систем, установлення водопровідного, санітарного та газового устаткування, послуги з реконструкції, відновлення та ремонту вищезазначених робіт

 295. 05.01.16
 296. Інші послуги, пов'язані з обладнанням будівель

  Уключає інші послуги, пов'язані з обладнанням будівель

 297. 05.01.17
 298. Послуги, пов'язані зі штукатурними роботами

  Уключає послуги з нанесення всіх видів штукатурки для внутрішнього та зовнішнього опорядження будинків та інших будівельних об'єктів, уключаючи установлення з'єднувальних сіток, послуги з оновлення та ремонту вищезазначених робіт

 299. 05.01.18
 300. Послуги, пов'язані зі столярними роботами

  Уключає послуги з установлення дверей, вікон, дверних та віконних рам і коробок, сходів тощо з дерева та інших матеріалів сторонніх виробників та власного виробництва підрядних організацій, улаштування внутрішніх частин будинку, стелі, дерев'яної обшивки стін, пересувних перегородок, послуги з оновлення та ремонту вищезазначених робіт

 301. 05.01.19
 302. Послуги з покриття підлоги і стін

  Уключає послуги з укладання, облицювання в будинках та інших будівельних об'єктах керамічних, бетонних чи кам'яних плиток, паркету та інших покриттів підлоги; покриття підлоги чи стін мармуром, гранітом; килимами та лінолеумом, уключаючи покриття з гуми та пластмаси; обклеювання стін шпалерами, послуги, пов'язані з внутрішніми декоративними роботами, послуги з оновлення та ремонту вищезазначених робіт

 303. 05.01.20
 304. Послуги з фарбування та скління

  Уключає послуги з установлення скла, дзеркал тощо, послуги з фарбування фасадів будинків і цивільних інженерних споруд, послуги з оновлення та ремонту вищезазначених робіт

 305. 05.01.21
 306. Послуги, пов'язані з декоративними роботами

  Уключає послуги, пов'язані з декоративними роботами, послуги з очищення парою, піском та іншого оброблення зовнішніх частин будинку

 307. 05.01.22
 308. Інші послуги, пов'язані з роботами із завершення будівництва

  Уключає інші послуги, пов'язані з роботами із завершення будівництва

 309. 05.01.23
 310. Послуги, пов'язані з орендою устатковання для будівництва

  Уключає послуги, пов'язані з орендою устатковання для будівництва з обслуговуючим персоналом. Цей клас не уключає послуги, пов'язані зі здаванням в оренду будівельних машин та обладнання без обслуговуючого персоналу

 311. 05.02
 312. Будівництво у внутрішню економіку

  Уключає будівельні роботи, здійснювані на території України для резидентів будівельними підприємствами — нерезидентами (імпорт), а також послуги, одержані підприємствами-нерезидентами у компаній-резидентів (експорт) на території України

 313. 05.02.01
 314. Послуги, пов'язані зі знесенням будівель і земляними роботами

  Уключає послуги із звільнення будівельних ділянок та виконанням земляних робіт, послуги з підготовки ділянок для гірничих та інших робіт (розчищення ґрунту та ін.), послуги, пов'язані з улаштуванням та підготовкою майданчиків і ділянок для гірничих робіт; послуги випробувального буріння і свердління, а також відбирання зразків порід для будівельних, геофізичних, геологічних та подібних цілей

 315. 05.02.02
 316. Послуги, пов'язані з бурінням та свердлінням

  Уключає послуги з відбирання зразків порід для будівельних, геофізичних, геологічних і аналогічних цілей

 317. 05.02.03
 318. Інші послуги з підготовчих до будівництва робіт

  Уключає інші послуги з підготовчих до будівництва робіт

 319. 05.02.04
 320. Послуги, пов'язані з будівництвом будівель

  Уключає послуги, пов'язані з будівництвом будівель усіх типів, мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів; послуги, пов'язані з будівництвом магістральних трубопроводів, ліній зв'язку і енергозабезпечення; послуги, пов'язані з будівництвом трубопроводів та прокладанням ліній енергозабезпечення та зв'язку місцевого призначення, уключаючи послуги з монтажу технологічних трубопроводів; послуги, пов'язані з будівництвом каналізаційних систем; послуги з монтажу і встановлення збірних конструкцій (будівель)

 321. 05.02.05
 322. Послуги, пов'язані з будівництвом доріг

  Уключає послуги, пов'язані з будівництвом автострад, доріг, вулиць; послуги, пов'язані з будівництвом полів, майданчиків та покриття і рекреаційних споруд (стадіонів, тенісних кортів, майданчиків для гольфу та ін.)

 323. 05.02.06
 324. Послуги, пов'язані з будівництвом залізниць

  Уключає послуги, пов'язані з будівництвом залізниць

 325. 05.02.07
 326. Послуги, пов'язані з будівництвом злітно-посадкових смуг

  Уключає послуги, пов'язані з будівництвом злітно-посадкових смуг на аеродромах

 327. 05.02.08
 328. Послуги, пов'язані з будівництвом морських та річкових споруд

  Уключає послуги, пов'язані з будівництвом водних шляхів, морських і річкових портів та причалів, дамб, каналів, гребель, шлюзів, інших водних споруд

 329. 05.02.09
 330. Послуги з реконструкції, реставрації та ремонту будівель

  Уключає послуги з реконструкції, відновлення та ремонту будівель усіх типів, мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів, каналізаційних систем, магістральних трубопроводів, ліній зв'язку і енергозабезпечення, трубопроводів, ліній енергозабезпечення та зв'язку місцевого призначення

 331. 05.02.10
 332. Послуги з реконструкції, реставрації та ремонту доріг, залізниць та злітно-посадкових смуг

  Уключає послуги, пов'язані з реконструкцією, відновленням та ремонтом доріг, залізниць та злітно-посадкових смуг, вулиць, майданчиків та рекреаційних споруд (стадіонів, тенісних кортів, майданчиків для гольфу та ін.)

 333. 05.02.11
 334. Інші послуги, пов'язані з будівельними роботами

  Уключає послуги, пов'язані зі зведенням будівельних основ та буріння свердловин і шурфів; послуги, пов'язані з бетонними роботами; послуги з монтажу металевих конструкцій, послуги з реставрації, реконструкції, оновлення та ремонту риштувань, свердловин

 335. 05.02.12
 336. Послуги, пов'язані з електро-монтажними роботами

  Уключає послуги з монтажу електропроводки, арматури, громовідводів, антен, ліфтів, ескалаторів та ін., послуги з установлення усіх видів систем сигналізації (протипожежної, охоронної та ін.); послуги, пов'язані з іншими електромонтажними роботами (установлення систем телекомунікації, електроопалювального обладнання тощо); послуги з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту вищезгаданого обладнання

 337. 05.02.13
 338. Послуги, пов'язані з монтажними роботами

  Уключає послуги з установлення огорож та поручнів, систем освітлення та сигналізації для доріг, залізниць, аеропортів та портів тощо, послуги з установлення в будинках та інших будівельних об'єктах нестандартного устаткування та пристроїв, не віднесених до інших угруповань; послуги з реконструкції, оновлення та ремонту вищезазначених робіт

 339. 05.02.14
 340. Послуги, пов'язані з ізоляційними роботами

  Уключає послуги з улаштування теплової, звукової та вібраційної ізоляції, послуги з реконструкції, оновлення та ремонту вищезазначених робіт

 341. 05.02.15
 342. Послуги, пов'язані з санітарно-технічними роботами

  Уключає послуги з монтажу систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, послуги з улаштування водопровідних, каналізаційних, газових мереж, протипожежних систем, установлення водопровідного, санітарного та газового устаткування, послуги з реконструкції, відновлення та ремонту вищезазначених робіт

 343. 05.02.16
 344. Інші послуги, пов'язані з обладнанням будівель

  Уключає інші послуги, пов'язані з обладнанням будівель

 345. 05.02.17
 346. Послуги, пов'язані зі штукатурними роботами

  Уключає послуги з нанесення всіх видів штукатурки для внутрішнього та зовнішнього опорядження будинків та інших будівельних об'єктів, уключаючи установлення з'єднувальних сіток, послуги з оновлення та ремонту вищезазначених робіт

 347. 05.02.18
 348. Послуги, пов'язані зі столярними роботами

  Уключає послуги з установлення дверей, вікон, дверних та віконних рам і коробок, сходів тощо з дерева та інших матеріалів сторонніх виробників та

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.9/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) постанов Верховної Ради України від 4 серпня 2006 року № 80-V, № 81-V, № 82-V, № 83-V, від 3 листопада 2011 року № 3991-VI щодо призначення суддів Конституційного Суду України; від 22 березня 2007 року № 828-V, № 829-V щодо призначення членів Вищої ради юстиції; від 12 квітня 2012 року № 4632-VI щодо призначення Голови Рахункової палати; від 24 квітня 2012 року № 4660-VI щодо призначення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Конституційний Суд України

  м. Київ 10 липня 2013 року № 32-у/2013 Справа № 2-2/2013 Конституційний Суд України у складі суддів: Винокурова Сергія Маркіяновича — головуючого, Бауліна Юрія Васильовича, Бринцева Василя Дмитровича, Вдовіченка Сергія Леонідовича, Гультая Михайла Мирославовича, Запорожця Михайла Петровича, Кампа Володимира Михайловича, Литвинова Олександра Миколайовича, Сергейчука Олега Анатолійовича — доповідача, Тупицького Олександра Миколайовича, Шаптали Наталі Костянтинівни, Шишкіна Віктора Івановича,

  Про офіційні курси гривні до іноземної валюти, Національний банк України

  Національний банк України 14.08.2012 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти* Код цифровий Код літерний Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс

  Чоловік допомагає після розлучення!

  Чоловік поїв і ліг перед телевізором, не поцікавившись навіть про здоров'я дочки, яка хворіла.

  Начальник отдела по борьбе с отмыванием денег в Хмельницкой области обвиняется в коррупции

  Сотрудники СБУ, во исполнение задания по разоблачению фактов коррупции в правоохранительных органах, прекратили противоправную деятельность начальника отдела по борьбе с отмыванием доходов, полученных ...

  Об адвокате - устами Клиентов

  Этот интернет проект - увлекательный.

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b