Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетикиНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

 1. 13.12.2012  № 1627
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 січня 2013 р. за № 20/22552

  Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії

  Відповідно до статей 11 та 12 Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), статті 4 Закону України "Про природні монополії" ( 1682-14 ) та пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики( 1059/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

  1. Затвердити Порядок формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії (додається).

  2. Управлінню інвестиційної політики та технічного розвитку подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

  3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

  Голова Комісії

  С. Тітенко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики 13.12.2012  № 1627

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 січня 2013 р. за № 20/22552

  ПОРЯДОК формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії

  І. Загальні положення

  1.1. Цей Порядок поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності (далі — ліцензіати):

 3. з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами;
 4. передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами;
 5. постачання електричної енергії за регульованим тарифом.
 6. 1.2. Цей Порядок установлює процедуру подання, формування, розгляду, схвалення та виконання інвестиційних програм ліцензіатів з метою визначення обґрунтованості запланованих ліцензіатом капіталовкладень та/або витрат у структурі тарифів на передачу та/або постачання електричної енергії за регульованим тарифом на принципах економічної доцільності, а також цільового використання коштів ліцензіатом.

  1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

 7. базовий період — період, який передує прогнозному періоду, тривалістю, як правило, календарний рік;
 8. звітний період — період дії інвестиційної програми, за який ліцензіат звітує про виконання інвестиційної програми (щокварталу з наростаючим підсумком та за підсумками року);

  інвестиційна програма — план використання коштів для підвищення рівня надійності та економічності роботи основних фондів, який містить комплекс зобов'язань ліцензіата на період її виконання щодо розвитку ліцензіата, джерела її фінансування, графік виконання та пояснювальну записку;

  прогнозний період — період, протягом якого ліцензіат планує виконання інвестиційної програми (як правило, календарний рік);

  структура тарифу — структура обґрунтованих витрат ліцензіата (операційних витрат та витрат з прибутку) на здійснення ліцензованої діяльності, що групуються за економічними елементами і на основі яких розраховуються та затверджуються тарифи.

  1.4. Ліцензіат зобов'язаний використовувати кошти, визначені як джерело фінансування інвестиційної програми, виключно на її виконання відповідно до графіка, визначеного інвестиційною програмою.

  1.5. Рішення про схвалення інвестиційної програми або внесення змін до неї приймається НКРЕ на її засіданні у формі відкритого слухання шляхом всебічного та повного з'ясування позицій усіх учасників відкритого засідання після розгляду та опрацювання НКРЕ інвестиційної програми або запропонованих змін та наданих матеріалів згідно з вимогами цього Порядку.

  Під час розгляду питання про схвалення інвестиційної програми або внесення змін до неї на відкрите засідання НКРЕ запрошуються представники ліцензіата та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі.

  НКРЕ не пізніше ніж на п'ятий робочий день з дня прийняття рішення відправляє ліцензіату та територіальному підрозділу НКРЕ у відповідному регіоні копію рішення НКРЕ про схвалення інвестиційної програми або внесення змін до неї.

  ІІ. Вимоги до інвестиційних програм

  2.1. З метою обґрунтування запланованих витрат ліцензіата, які спрямовуються на реконструкцію, модернізацію та розвиток основних фондів, інших активів ліцензіата, до НКРЕ подається інвестиційна програма за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку, а для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами — у додатку 2 до цього Порядку.

  2.2. Джерела фінансування інвестиційної програми формуються ліцензіатом з таких статей:

 9. амортизаційні відрахування;
 10. прибуток на виробничі інвестиції, передбачений структурою тарифів;
 11. запланований обсяг надходжень за перетоки реактивної електричної енергії;
 12. частина від запланованого обсягу надходжень коштів, пов’язаних із зменшенням фактичних технологічних витрат електричної енергії, що виникли при її передачі електричними мережами, порівняно з нормативними, а для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами також кошти, отримані в результаті проведення аукціону щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України.

  Додатковими джерелами фінансування інвестиційної програми можуть бути кредити, будь-яка фінансова допомога, кошти, отримані від здійснення діяльності, пов'язаної та не пов'язаної з передачею та/або постачанням електричної енергії, та інші джерела відповідно до вимог чинного законодавства.

  2.3. Інвестиційна програма формується відповідно до розділів, визначених цим Порядком, із зазначенням обсягу фінансування по кожному з розділів (з урахуванням ПДВ) та включає:

  2.3.1 інформацію про прогнозний загальний техніко-економічний стан ліцензіата на дату закінчення чинної інвестиційної програми з урахуванням заходів чинної інвестиційної програми;

  2.3.2 опис робіт, запланованих на прогнозний період;

  2.3.3 перелік робіт, основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення та послуг, запланованих для виконання у прогнозному періоді, з розбивкою на етапи (квартали) з фінансуванням відповідно до планових квартальних обсягів надходжень коштів;

  2.3.4 пояснювальну записку з обґрунтуванням необхідності проведення робіт по кожному розділу інвестиційної програми;

  2.3.5 джерела фінансування інвестиційної програми, розраховані відповідно до чинних структур тарифів та планів щодо інших надходжень на прогнозний період;

  2.3.6 зобов'язання ліцензіата щодо зниження технологічних та/або понаднормативних витрат електричної енергії за результатами реалізації інвестиційної програми.

  2.4. До інвестиційної програми ліцензіатом додаються обґрунтовувальні матеріали до запланованих робіт та закупівель товарів, які зокрема можуть містити цінові пропозиції (прайси) виробників або їх офіційних представників в Україні, накази про затвердження проектної документації (або зведені кошториси до відповідних проектів), що передбачені інвестиційною програмою.

  2.5. Числова інформація в інвестиційній програмі та звітах щодо її виконання зазначається з точністю до двох цифр після коми, а у разі, якщо ціла частина числа дорівнює нулю — з точністю до двох значущих цифр після коми.

  2.6. Ліцензіат може передбачити в інвестиційній програмі кошти для розробки проектів на реалізацію робіт, що заплановані до виконання в майбутніх періодах.

  2.7. Обсяги інвестицій визначаються ліцензіатом, виходячи з технічного стану основних фондів та інших активів ліцензіата, принципів економічної доцільності запровадження відповідних заходів, а також з урахуванням впливів цих заходів на рівень тарифів на передачу і постачання електричної енергії та роздрібних тарифів на електричну енергію.

  2.8. Планування фінансування розділів інвестиційної програми повинно здійснюватись ліцензіатом з урахуванням необхідності забезпечення належного рівня якості надання послуг з передачі електричної енергії міждержавними, магістральними та місцевими (локальними) електричними мережами та з постачання електричної енергії споживачам на довгостроковий період, а також зменшення втрат електричної енергії.

  2.9. Фінансування робіт з проведення будівництва, реконструкції, модернізації об'єктів ліцензіата включається до інвестиційної програми за наявності необхідних для цього проектів, розроблених та затверджених відповідно до вимог чинного законодавства.

  2.10. Ціни закупівель, які застосовуються при формуванні інвестиційної програми, є орієнтовними. Остаточна ціна закупівель визначається ліцензіатом на конкурентних засадах відповідно до вимог чинного законодавства про здійснення закупівель.

  2.11. Розгляд та включення до інвестиційної програми заходів зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електричної енергії, впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (далі — АСДТК), інформаційних технологій, систем зв'язку і телекомунікацій здійснюються НКРЕ за наявності таких документів:

 13. відповідних концепцій розвитку, що містять переліки запланованих заходів та проектів (за роками);
 14. технічних завдань та робочих проектів.
 15. 2.12. Концепції, технічні завдання та робочі проекти мають бути погоджені з:

  суб'єктом господарської діяльності, який здійснює оптове постачання електричної енергії, у частині заходів щодо забезпечення комерційного обліку електричної енергії, у тому числі розвитку і модернізації корпоративних телекомунікаційних мереж, та інформаційного обміну на ринку електричної енергії в межах компетенції Головного оператора комерційного обліку Оптового ринку електричної енергії України;

  ліцензіатом з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у частині заходів із розвитку АСДТК та систем зв’язку.

  2.13. На титульній сторінці всіх примірників схваленої інвестиційної програми вказуються реквізити документів, якими інвестиційна програма затверджена відповідно до статуту ліцензіата, погоджена з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, та схвалена НКРЕ. Зазначені відмітки підписуються керівником ліцензіата або уповноваженою ним особою та скріплюються печаткою ліцензіата.

  Сторінки інвестиційної програми нумеруються, прошнуровуються, кількість прошнурованих аркушів завіряється підписом керівника ліцензіата або уповноваженою ним особою та скріплюється печаткою ліцензіата.

  2.14. Матеріали, які надаються як обґрунтування розділів інвестиційної програми, повинні бути підписані керівником ліцензіата або уповноваженою ним особою та скріплені печаткою.

  ІІІ. Порядок розгляду та схвалення інвестиційних програм

  3.1. Інвестиційна програма на прогнозний період подається на розгляд відповідно до затвердженого НКРЕ графіка надання інвестиційних програм, але не пізніше ніж за 2 місяці до дати закінчення попередньої інвестиційної програми.

  3.2. Інвестиційна програма оформлюється з дотриманням вимог цього Порядку, затверджується в установленому законодавством порядку та погоджується з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі.

  3.3. Інвестиційна програма та відповідні обґрунтовувальні матеріали надаються для опрацювання до територіального підрозділу НКРЕ у відповідному регіоні та апарату НКРЕ в електронному вигляді та на паперових носіях.

  Інвестиційна програма ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом протягом п'ятнадцяти робочих днів, а інвестиційна програма для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами — протягом місяця з дати її надходження до НКРЕ розглядається відповідним підрозділом апарату НКРЕ та територіальним підрозділом НКРЕ у відповідному регіоні.

  Інвестиційна програма розглядається на предмет її оформлення, затвердження та погодження, наявності відповідного обґрунтування окремих розділів та інвестиційної програми в цілому відповідно до вимог цього Порядку.

  У разі встановлення невідповідності інвестиційної програми вимогам цього Порядку в частині оформлення, затвердження та погодження інвестиційна програма до розгляду не приймається, про що в п'ятиденний строк з дня її надходження до НКРЕ письмово повідомляється ліцензіату.

  У разі наявності зауважень та пропозицій до інвестиційної програми НКРЕ письмово інформує ліцензіата.

  Додаткові пояснення, обґрунтування та пропозиції ліцензіата приймаються НКРЕ протягом десяти робочих днів з дня отримання ліцензіатом зауважень та пропозицій НКРЕ.

  3.4. У разі відсутності в НКРЕ зауважень до інвестиційної програми або відсутності в ліцензіата пропозицій, додаткових пояснень та обґрунтувань щодо зауважень та пропозицій НКРЕ до інвестиційної програми питання про схвалення інвестиційної програми ліцензіата виноситься на засідання НКРЕ у формі відкритого слухання.

  3.5. Якщо в десятиденний, а для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами — двотижневий строк з дня надання НКРЕ зауважень та пропозицій до інвестиційної програми ліцензіат надає відповідні пропозиції, додаткові пояснення та обґрунтування, інвестиційна програма повторно розглядається відповідним підрозділом апарату НКРЕ, але не більше десяти робочих днів з дати отримання НКРЕ таких пропозицій, після чого питання про схвалення інвестиційної програми виноситься на засідання НКРЕ.

  3.6. Після прийняття рішення про схвалення інвестиційної програми проектна документація та обґрунтовувальні матеріали до неї, надані ліцензіатом, а також робочі примірники інвестиційної програми повертаються ліцензіату.

  3.7. Якщо під час розгляду в НКРЕ інвестиційної програми виникають питання, що потребують проведення експертизи, розгляд інвестиційної програми зупиняється на період, необхідний для проведення такої експертизи, про що НКРЕ письмово повідомляє ліцензіата протягом п’яти днів з дня прийняття рішення НКРЕ щодо проведення такої експертизи.

  У разі визнання НКРЕ на її засіданні у формі відкритого слухання недостатності обґрунтування окремих розділів інвестиційної програми НКРЕ або ліцензіат може ініціювати проведення експертизи зазначених розділів інвестиційної програми, окремих заходів.

  За результатами експертизи спірні питання розглядаються на засіданні НКРЕ.

  3.8. У разі визнання на відкритому засіданні НКРЕ необґрунтованими окремих розділів інвестиційної програми або їх складових ці розділи чи їх складові ліцензіату пропонується виключити, а кошти, передбачені на їх фінансування, можуть бути вилучені зі структури тарифу або перерозподілені ліцензіатом між іншими розділами інвестиційної програми за пропозицією НКРЕ.

  3.9. Ліцензіат забезпечує достовірність наданої НКРЕ інформації.

  3.10. Схвалена НКРЕ інвестиційна програма оформлюється ліцензіатом у чотирьох примірниках. Протягом тижня один примірник та його копія в електронній формі надаються до апарату НКРЕ, другий примірник та його копія в електронній формі — до територіального підрозділу НКРЕ у відповідному регіоні, третій — до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, четвертий — залишається у ліцензіата.

  Електронна форма розділів 5, 6 схваленої НКРЕ інвестиційної програми для ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та/або постачання електричної енергії за регульованим тарифом та розділу 2 схваленої НКРЕ інвестиційної програми для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами оприлюднюються відповідним ліцензіатом шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті протягом тижня з дня прийняття рішення НКРЕ про схвалення інвестиційної програми та зберігаються на ньому протягом строку дії інвестиційної програми та не менше трьох років після його закінчення.

  3.11. При виникненні потреби в здійсненні закупівлі у зв'язку з особливими економічними та іншими обставинами, яких ліцензіат не міг передбачити, у тому числі закупівлі, пов'язаної з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, ліцензіат має право протягом прогнозного періоду, як правило, протягом місяця за підсумками першого, другого або третього кварталу, звернутися до НКРЕ з пропозицією щодо внесення змін до схваленої інвестиційної програми з наданням відповідного обґрунтування.

  Зміни до інвестиційної програми розглядаються НКРЕ на загальних підставах відповідно до визначеної цим Порядком процедури розгляду та схвалення інвестиційних програм.

  Питання про внесення змін до інвестиційної програми розглядається НКРЕ на засіданнях, які проводяться у формі відкритих слухань.

  ІV. Виконання інвестиційної програми

  4.1. Ліцензіат зобов'язаний виконувати схвалену НКРЕ інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні.

  4.2. Виконаними вважаються об’єкти, які введені в експлуатацію відповідно до вимог чинного законодавства, прийняті на баланс та щодо яких здійснено повне фінансування.

  Роботи, які мають перехідний характер, вважаються виконаними, якщо по них складено акти виконаних робіт згідно з умовами відповідного договору та здійснено оплату відповідно до цих актів.

  4.3. При неповному виконанні ліцензіатом інвестиційної програми за звітний період надалі першочергово здійснюється фінансування заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та обладнання і заходів зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електричної енергії.

  4.4. При зміні (збільшенні або зменшенні) вартості виконання заходів, передбачених схваленою інвестиційною програмою, до п'яти відсотків ліцензіат може самостійно зробити перерозподіл фінансування між цими заходами в межах одного розділу за умови незмінності фізичних обсягів цих заходів.

  4.5. У випадку фактичного збільшення надходження коштів відповідно до визначених джерел фінансування ліцензіат ініціює процедуру внесення відповідних змін до інвестиційної програми згідно з цим Порядком у частині збільшення джерел фінансування та доповнення запланованих заходів.

  4.6. Профінансованими вважаються заходи інвестиційної програми, щодо яких здійснено фактичну оплату грошовими коштами.

  4.7. У разі недофінансування заходів інвестиційної програми базового періоду з причин, незалежних від ліцензіата, ліцензіат може продовжити фінансування цих заходів до 20 числа місяця, наступного після закінчення періоду дії цієї інвестиційної програми, за рахунок коштів, отриманих як джерело фінансування інвестиційної програми базового періоду.

  4.8. Об’єкти (заходи), які були профінансовані ліцензіатом, але не передбачені схваленою інвестиційною програмою або передбачені схваленою інвестиційною програмою у меншій кількості, не враховуються як виконання інвестиційної програми.

  V. Порядок надання звітів щодо виконання інвестиційних програм

  5.1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми ліцензіата з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, оформлений згідно з додатком 3 до цього Порядку, а для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами — згідно з додатком 4 до цього Порядку, в електронній формі та на паперових носіях надається ліцензіатом до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, апарату НКРЕ і територіального підрозділу НКРЕ у відповідному регіоні щокварталу та за підсумками року не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом.

  Сторінки звіту щодо виконання інвестиційної програми нумеруються, прошнуровуються, кількість прошнурованих аркушів завіряється підписом керівника ліцензіата або уповноваженої ним особи та скріплюється печаткою ліцензіата.

  5.2. У разі неповного виконання інвестиційної програми до звіту надається пояснювальна записка щодо причин неповного виконання.

  5.3. Електронна форма звіту щодо виконання інвестиційної програми оприлюднюється ліцензіатом шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, та зберігається на ньому не менше трьох років.

  5.4. Контроль за виконанням ліцензіатом інвестиційної програми здійснюється шляхом аналізу відповідним структурним підрозділом апарату НКРЕ та територіальним підрозділом НКРЕ у відповідному регіоні звітів щодо виконання інвестиційної програми та актів планових і позапланових перевірок діяльності ліцензіата НКРЕ.

  Начальник управління інвестиційної політики та технічного розвитку

  Д. Коваленко

  Додаток 1 до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії

  ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА( z0020-13 BF111.xls )

  Додаток 2 до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії

  ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА( z0020-13 BF112.xls )

  Додаток 3 до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії

  ЗВІТ ( z0020-13 BF113.xls ) щодо виконання інвестиційної програми

  Додаток 4 до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії

  ЗВІТ ( z0020-13 BF114.xls ) щодо виконання інвестиційної програми

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  На Полтавщині стартував Чемпіонат Державтоінспекції МВС України з міні-футболу

  Відкриття відбулося 10-го жовтня в спорткомплексі УМВС Полтавської області. Пять команд з 60 учасниками із Запоріжської, Дніпропетровської, Луганської, Донецької та Полтавської області приїхали ...

  «Щасливі долоні» з’єднали друзів

  Під дитячі оплески, сміх, сльози радості, яскравий феєрверк та сильну зливу пройшов фінал VII Міжнародного конкурсу-фестивалю талановитих дітей-сиріт Щасливі долоні. Кульмінацією свята стало ...

  Чому не літають мокрі кури?

  Деякі норми ДСТУ Мясо птиці. Загальні технічні умови не відповідають міжнародним вимогам до якості продукції. Тому довгоочікуваний ринок Європейського Союзу для вітчизняних птахівників може так ...

  Про заохочувальні відзнаки та пам’ятну відзнаку НКРЕ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Про заохочувальні відзнаки та пам’ятну відзнаку НКРЕ Відповідно до Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059/2011( 1059/2011 ) «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» НАКАЗУЮ:

  Об адвокате - устами Клиентов

  Ваш ресурс просто увлекательный.

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b