Про затвердження Правил надання повноважень авіаційним медичним центрам на проведення медичної сертифікації авіаційного персоналу, Міністерство інфраструктури УкраїниМІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 30.11.2012 № 730
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2012 р. за № 2144/22456

  Про затвердження Правил надання повноважень авіаційним медичним центрам на проведення медичної сертифікації авіаційного персоналу

  Відповідно до статті 54 Повітряного кодексу України( 3393-17 ) та з метою приведення нормативно-правових актів, що регулюють діяльність цивільної авіації України в сфері авіаційної медичної діяльності, у відповідність до законодавства Європейського Союзу НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Правила надання повноважень авіаційним медичним центрам на проведення медичної сертифікації авіаційного персоналу, що додаються.

  2. Державній авіаційній службі України забезпечити:

  2.1. Подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  2.2. Оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

  3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К. О.

  Віце-прем’єр-міністр України — Міністр інфраструктури України

  Б. Колесніков

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства інфраструктури України 30.11.2012  № 730

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2012 р. за № 2144/22456

  ПРАВИЛА надання повноважень авіаційним медичним центрам на проведення медичної сертифікації авіаційного персоналу

  І. Загальні положення

  1.1. Ці Правила розроблені з метою здійснення державного контролю за діяльністю авіаційних медичних центрів, які проводять медичну сертифікацію авіаційного персоналу, та визначають основні організаційні вимоги до авіаційних медичних центрів під час медичної сертифікації авіаційного персоналу.

  1.2. Ці Правила поширюються на:

  посадових осіб Державної авіаційної служби України, які вповноважені здійснювати контроль за діяльністю авіаційних медичних центрів;

  керівників підприємств, установ, організацій цивільної авіації, закладів охорони здоров’я незалежно від їх підпорядкованості та форм власності, в структурі яких знаходяться авіаційні медичні центри;

 3. керівників авіаційних медичних центрів.
 4. 1.3. Діяльність авіаційних медичних центрів регулюється наказами Державіаслужби України.

  1.4. У цих Правилах наведені терміни вживаються у таких значеннях:

  авіаційний медичний екзаменатор (далі — АМЕ) — лікар, який має кваліфікацію в галузі авіаційної медицини та посвідчення АМЕ, видане відповідно до вимог чинного законодавства Державіаслужбою України;

  авіаційний медичний центр цивільної авіації України (далі — АМЦ) — структурний підрозділ підприємства, установи, організації цивільної авіації, закладу охорони здоров’я незалежно від їх підпорядкованості та форм власності або окрема юридична особа (діагностично-сертифікаційний центр), який має свідоцтво АМЦ;

  авіаційний персонал (далі — АП) — особи, які пройшли спеціальну фахову підготовку, мають відповідне свідоцтво і здійснюють льотну експлуатацію, технічне обслуговування повітряних суден, організацію повітряного руху, технічну експлуатацію наземних засобів зв’язку, навігації, спостереження;

 5. анулювання свідоцтва АМЦ — порядок визнання Державіаслужбою України свідоцтва АМЦ недійсним;
 6. заявка про отримання (продовження строку дії) свідоцтва АМЦ — звернення заявника за встановленою формою до Державіаслужби України щодо одержання чи продовження строку дії свідоцтва АМЦ;

 7. заявник — юридична особа, яка подала заявку на отримання (продовження строку дії) свідоцтва АМЦ;
 8. лікар-спеціаліст — лікар в галузі лікувальної справи, який має підготовку з авіаційної медицини та бере участь в проведенні медичної сертифікації АП;

  медична сертифікація — комплекс медичних обстежень з метою визначення психічної та фізичної відповідності заявника вимогам авіаційних правил України та видання відповідного сертифіката;

  медичний стандарт відповідного класу — це сукупність відповідних норм фізіологічного стану органів і систем організму, яка приймається за вихідну під час медичної сертифікації АП;

 9. перевірка АМЦ — перевірка АМЦ на предмет відповідності вимогам авіаційних правил України;
 10. призупинення дії свідоцтва АМЦ — порядок тимчасового призупинення Державіаслужбою України дії свідоцтва АМЦ з правом її відновлення після усунення виявлених недоліків;

 11. свідоцтво АМЦ — документ, який дає право проводити медичну сертифікацію АП цивільної авіації.
 12. ІІ. Загальні вимоги до АМЦ

  2.1. Проведення АМЦ медичної сертифікації АП здійснюється на підставі свідоцтва авіаційного медичного центру, форма якого наведена в додатку 1 до цих Правил.

  2.2. Проведення медичної сертифікації АП без свідоцтва АМЦ забороняється.

  2.3. Свідоцтво АМЦ надається АМЦ, який знаходиться на території України.

  2.4. АМЕ, який проводить медичну сертифікацію АП, повинен мати посвідчення АМЕ, видане відповідно до вимог чинного законодавства Державіаслужбою України.

  2.5. Медична сертифікація АП в АМЦ проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

  2.6. АМЦ повинен мати медичну апаратуру та інструментарій, необхідний для проведення медичної сертифікації, перелік яких наведено у додатку 2 до цих Правил.

  2.7. В штаті АМЦ повинен бути щонайменше один АМЕ та лікарі-спеціалісти (лікар-офтальмолог, лікар-отоларинголог, лікар-функціоналіст), які пройшли відповідне навчання та мають досвід роботи в галузі авіаційної медицини.

  2.8. В АМЦ навчального закладу повинні бути лікарі, які визначають професійну придатність абітурієнтів за станом здоров’я.

  2.9. АМЦ очолює АМЕ, який відповідає за достовірність винесення результатів оцінювання, оформлення звітів та медичних сертифікатів.

  2.10. Керівник АМЦ призначається на посаду та звільняється з посади керівником підприємства, установи, організації цивільної авіації, закладу охорони здоров’я, в структурі яких знаходиться АМЦ, за погодженням з Державіаслужбою України.

  Кандидатура керівника діагностично-сертифікаційного центру підлягає погодженню з Державіаслужбою України.

  2.11. Державіаслужба України має право відкликати надане погодження керівника АМЦ (діагностично-сертифікаційного центру) у разі порушення ним вимог чинного законодавства та нормативних документів у сфері медичної сертифікації АП.

  2.12. У разі неможливості (у зв’язку з відсутністю відповідної медичної апаратури, інструментарію та фахівців) проведення окремих медичних обстежень фахівцями АМЦ, АМЦ укладає договори на проведення таких обстежень із закладами охорони здоров’я, у яких наявність фахівців, апаратури та інструментарію дозволяє провести зазначені обстеження.

  ІІІ. Видача Свідоцтва АМЦ

  3.1. Для видачі свідоцтва АМЦ керівник підприємства, установи, організації цивільної авіації або закладу охорони здоров’я, на базі якого створюється АМЦ (керівник діагностично-сертифікаційного центру), подає до Державіаслужби України заявку на отримання (продовження строку дії) свідоцтва авіаційного медичного центру (додаток 3) (далі — заявка).

  3.2. До заявки додаються такі документи:

  копія статуту підприємства, установи, організації цивільної авіації або закладу охорони здоров’я, на базі якого створюється АМЦ (копія статуту діагностично-сертифікаційного центру);

 13. копія ліцензії на провадження медичної практики;
 14. копія акредитаційного сертифіката закладу охорони здоров’я;
 15. табелі оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення АМЦ;
 16. копія висновку про метрологічну повірку медичного обладнання та техніки, проведену відповідно до вимог чинного законодавства;

 17. копії посвідчення АМЕ та наказу про прийняття його на роботу;
 18. дані про підготовку лікарів-спеціалістів, задіяних в процесі медичної сертифікації авіаційного персоналу (додаток 4) та накази про прийняття їх на роботу;

 19. штатна структура АМЦ.
 20. Копії зазначених документів повинні бути засвідчені в установленому порядку.

  3.3. Державіаслужба України для видачі свідоцтва АМЦ:

  а) реєструє подану заявку разом із доданими до неї документами в день її подання;

  б) за результатами розгляду заявки та доданих до неї документів в десятиденний строк письмово повідомляє заявника про виявлені (у разі їх виявлення) недоліки або (у разі відсутності недоліків) — про строки проведення перевірки відповідності АМЦ вимогам цих Правил (далі — перевірка);

  в) проводить перевірку;

  г) готує рішення про видачу (відмову у видачі) свідоцтва АМЦ;

  ґ) оформляє та видає свідоцтво АМЦ (або складає в письмовій формі вмотивовану відмову у видачі свідоцтва АМЦ).

  У разі виявлення за результатами розгляду заявки та доданих до неї документів Державіаслужбою України недоліків заявник повинен повторно надати документи, що свідчать про усунення таких недоліків.

  3.4. У разі подання документів, визначених у пункті 3.2 ( z2144-12 ) цього розділу, не в повному обсязі або подання документів не уповноваженою на вчинення зазначених дій особою заявка повертається без розгляду.

  3.5. Перевірку здійснює комісія, склад якої затверджується наказом Державіаслужби України.

  3.6. Перевірка АМЦ проводиться в дводенний строк відповідно до програми, затвердженої наказом Державіаслужби України.

  3.7. За результатами перевірки комісія у п’ятиденний строк складає акт перевірки (далі — акт) та подає його на затвердження Голові Державіаслужби України. В акті зазнаються виявлені недоліки (у разі їх наявності), встановлюється строк їх усунення, а в разі їх відсутності — можливість видачі свідоцтва АМЦ.

  3.8. Про усунення недоліків, виявлених під час перевірки, АМЦ в установлений комісією строк письмово інформує Державіаслужбу України.

  3.9. Після закінчення перевірки у разі відсутності недоліків та прийняття рішення щодо можливості видачі свідоцтва АМЦ, яке фіксується в акті, Голова Державіаслужби України в десятиденний строк видає наказ про видачу свідоцтва АМЦ.

  3.10. Свідоцтво АМЦ видається протягом десяти днів від дати видання наказу. Свідоцтво АМЦ видається на строк, що не перевищує три роки.

  3.11. Продовження строку дії свідоцтва АМЦ здійснюється за заявкою, яка подається за три місяці до закінчення строку дії свідоцтва АМЦ, та надання документів, визначених пунктом 3.2 цього розділу, а також на підставі довідки про проведену медичну сертифікацію авіаційного персоналу (додаток 5).

  3.12. У разі неусунення у визначений строк порушень, зазначених у пункті 3.14 цього розділу, Державіаслужба України відхиляє заявку на продовження строку дії свідоцтва АМЦ.

  3.13. Дія свідоцтва АМЦ продовжується на строк до трьох років.

  3.14. Голова Державіаслужби України має право призупинити дію свідоцтва АМЦ у разі:

  а) невиконання вимог чинного законодавства України, що регламентує медичне забезпечення безпеки польотів цивільної авіації;

  б) закінчення строку дії посвідчення АМЕ, який працює в АМЦ (за умови, що в АМЦ він один);

  в) порушення вимог, визначених пунктами 2.4-2.9, 2.12 розділу ІІ цих Правил.

  3.15. Призупинення дії свідоцтва АМЦ здійснюється до дати усунення виявлених порушень, на строк не більше трьох місяців.

  3.16. Після усунення виявлених в установлений Державіаслужбою України строк порушень, про що АМЦ листом повідомляє Державіаслужбу України, дія свідоцтва АМЦ відновлюється на підставі наказу Голови Державіаслужби України.

  3.17. Анулювання дії свідоцтва АМЦ здійснюється на підставі поданої АМЦ заяви, а також при призупиненні дії свідоцтва АМЦ, яке триває довше трьох місяців.

  3.18. Призупинення дії або анулювання свідоцтва АМЦ здійснюється на підставі наказу Голови Державіаслужби України з подальшим письмовим інформуванням АМЦ в десятиденний строк.

  3.19. АМЦ має право оскаржити рішення Державіаслужби України у встановленому законодавством порядку.

  3.20. Видача свідоцтва АМЦ після його анулювання проводиться на загальних засадах, визначених цим розділом.

  ІV. Контроль за діяльністю АМЦ

  4.1. Контроль за діяльністю АМЦ здійснюється Державіаслужбою України шляхом проведення планових та позапланових перевірок для визначення відповідності, здійснення контролю за дотриманням вимог авіаційних правил України, розпорядчих документів.

  4.2. Планова перевірка здійснюється з періодичністю один раз на рік.

  4.3. Планові та позапланові перевірки здійснюються відповідно до Закону України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"( 877-16 ).

  4.4. Керівник АМЦ зобов’язаний надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час перевірки, відповідно до вимог чинного законодавства.

  Начальник відділу авіаційного транспорту

  В. О. Згурський

  Додаток 1 до Правил надання повноважень авіаційним медичним центрам на проведення медичної сертифікації авіаційного персоналу

  Державна авіаційна служба України

  State Aviation Administration of Ukraine

  СВІДОЦТВО авіаційного медичного центру № 00/0000

  CERTIFICATE AUTHORISED AEROMEDICAL CENTRE

  Цим засвідчується, що This certifies that

  НАЙМЕНУВАННЯ (англ. та укр. мовами)

  МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ (англ. та укр. мовами)

  відповідає вимогам законодавства України про цивільну авіацію, зокрема Правилам надання повноважень авіаційним медичним центрам на проведення медичної сертифікації авіаційного персоналу, затвердженим наказом Міністерства інфраструктури України від 30 листопада 2012 року № 730, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України ___ грудня 2012 року за № _______, та має право проводити медичну сертифікацію авіаційного персоналу ____________ класу.

  Це свідоцтво не підлягає передаванню.

  meets the requirements of the Ukrainian Laws and Rules for certification of medical centers, and this medical centers can carry out aeromedical examinations and issue medical certification class _____ in Ukraine.

  This Certificate is non-transferable.

  Голова

  Chairman

  А. Колісник

  A. Kolisnyk

  Свідоцтво №

  Certificate №

  Дата введення в дію

  Effective date

  Свідоцтво дійсне до

  Certificate is valid till

  Додаток 2 до Правил надання повноважень авіаційним медичним центрам на проведення медичної сертифікації авіаційного персоналу

  ПЕРЕЛІК медичної апаратури та інструментарію, необхідного для проведення медичної сертифікації

  Кабінет авіаційного медичного екзаменатора

  1. Ваги медичні

  2. Динамометр ручний

  3. Ростомір

  4. Секундомір

  5. Стетофонендоскоп

  6. Сфігноманометр (тонометр)

  7. Таблиця для вимірювання гостроти зору

  8. Термометри медичні

  9. Неврологічний молоток

 21. 10. Таблиця для вимірювання гостроти зору
 22. 11. Шпателі
 23. Кабінет отоларинголога

  1. Аудіометр (із бланками)

  2. Дзеркало вушне

  3. Дзеркало носове

  4. Інсуфлятор

  5. Камертони (набір)

  6. Крісло Барані

  7. Манометр вушний

  8. Набір оториноларингологічних інструментів

  9. Негатоскоп

 24. 10. Отоскоп
 25. 11. Рефлектор лобний
 26. 12. Секундомір
 27. 13. Тріщотка Барані (заглушник)
 28. Кабінет офтальмолога

  1. Акомодометр з астоптометром

  2. Випромінювач бактеріоцидний

  3. Гоніоскоп

  4. Діоптриметр

  5. Кольротест

  6. Лампа щілинна

  7. Макулотестер

  8. Набір пробних окулярних лінз і призм

  9. Офтальмометр

 29. 10. Офтальмоскоп прямий
 30. 11. Офтальмоскоп ручний
 31. 12. Периметр поля зору
 32. 13. Прилад для вимірювання внутрішньо очного тиску
 33. 14. Проектор знаків
 34. 15. Рефрактометр
 35. 16. Таблиця для вимірювання гостроти зору
 36. Кабінет функціональної діагностики

  1. Велоергометр

  2. Електрокардіограф 12-канальний

  3. Реоаналізатор

  4. Система моніторна для дослідження серцево-судинної системи по Холтеру

  5. Спірометр

  6. Стетофонендоскоп кардіологічний

  7. Дефібрилятор

  8. Електроенцефалограф

  9. Реограф

 37. 10. Пневмотахометр
 38. Додаток 3 до Правил надання повноважень авіаційним медичним центрам на проведення медичної сертифікації авіаційного персоналу

  Голові Державіаслужби України ___________________________ ___________________________ ___________________________

  ЗАЯВКА на отримання (продовження строку дії) свідоцтва авіаційного медичного центру

  1. Найменування: ______________________________________________________________

  2. Місцезнаходження: __________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

  3. Ліцензія на провадження медичної практики _____________________________________ _____________________________________________________________________________

  4. Акредитаційний сертифікат закладу охорони здоров’я _____________________________ _____________________________________________________________________________

  5. Ця заявка подається для: ______________________________________________________                                                                                      (отримання (продовження строку дії) свідоцтва АМЦ)

  6. Опис організаційної діяльності заявника _________________________________________

  7. Штатна структура АМЦ ______________________________________________________

  8. Дані про підготовку лікарів-спеціалістів, задіяних в процесі медичної сертифікації авіаційного персоналу __________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

  9. Перелік передбачуваних під час медичної сертифікації видів обстежень _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

  10. Перелік приміщень, що використовуються під час медичної сертифікації, та їх площа: _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

  11. Табелі оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення АМЦ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

  12. Номер, дата видачі, строк дії посвідчення АМЕ __________________________________ _____________________________________________________________________________

  13. Організація контролю за якістю проведення медичної сертифікації здійснюється _____________________________________________________________________________

  14. Відомості, які заявник хоче повідомити додатково _______________________________ _____________________________________________________________________________

  15. Заявник зобов'язується: гарантувати якісне виконання всіх вищезазначених видів діяльності; допускати посадових осіб Державіаслужби України до здійснення заходів державного контролю за умови дотримання порядку здійснення державного контролю, передбаченого чинним законодавством; забезпечувати проходження АМЕ та лікарів-спеціалістів АМЦ відповідного навчання. У разі зміни даних, зазначених у цій заявці та доданих до неї документах, АМЦ інформує Державіаслужбу України у 10-денний строк.

 39. 16. Засвідчую, що надана у цій заявці та долучених до неї документах інформація є достовірною.
 40. _________________________ (підпис заявника)

  "___" _____________ 20 __ року (дата)

  М. П.

  Додаток 4 до Правил надання повноважень авіаційним медичним центрам на проведення медичної сертифікації авіаційного персоналу

  ДАНІ про підготовку лікарів-спеціалістів, задіяних в процесі медичної сертифікації авіаційного персоналу

  № з/п

  Прізвище, ім’я, по батькові

  Посада

  Освіта (вищий, навчальний заклад, факультет, № та дата видачі диплома про вищу освіту)

  Стаж роботи

  Кваліфікаційна категорія, дата присвоєння

  Підвищення кваліфікації (найменування вищого навчального закладу, дата проходження передатестаційного циклу)

  Сертифікат (№, дата видачі)

  Додаток 5 до Правил надання повноважень авіаційним медичним центрам на проведення медичної сертифікації авіаційного персоналу

  ДОВІДКА про проведену медичну сертифікацію авіаційного персоналу

  ______________________________________________ (найменування авіаційного медичного центру)

 41. з «__» _____ р. по «__» ____ р.
 42. 1. Загальна кількість проведених сертифікацій, у тому числі кількість проведених сертифікацій за роками ______________________________________________ ____________________________________________________________________________

  2. Кількість проведених сертифікацій за класом

  1._______________________________________________________ 2._______________________________________________________ 3._______________________________________________________

  3. Накладені вперше обмеження (вид обмеження та кількість) _________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

  Керівник авіаційного медичного центру

  _______ підпис

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Прокуратура открыла уголовное производство в отношении главы Госагентства водных ресурсов

  Прокуратурой Киевской области открыто уголовное производство в отношении Председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины Василия Сташука, который подозревается в совершении уголовного ...

  На Буковині відбувся круглий стіл «теорія і практика з дотримання Правил дорожнього руху»

  Під такою умовною назвою в УДАІ УМВС України в Чернівецькій області з участю представників громадськості, перевізників, фахівців з правил дорожнього руху відбувся круглий стіл.

  Президент РФ признал действительными документы крымчан, служивших в украинской армии

  Президент России Владимир Путин подписал указ о признании действительными военных документов крымчан, служивших в армии Украины. Об этом говорится на портале правовой информации РФ.

  Травля неугодных: так может быть с каждым

  В судейской среде развернулась новая борьба завысшие должности всудейском корпусе. Речь идет одолжности председателя Верховного суда Украины (ВСУ), председателя изаместителя Высшего специализированного ...

  Об адвокате - устами Клиентов

  Довольно оригинальный, актуальный и новый интернет портал! Хочется отблагодарить вас денежкой. Как это можно организовать?

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b