Про внесення змін до Порядку вибору банків, що залучаються до реалізації проектів, Міністерство фінансів УкраїниМІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 17.07.2012  № 840
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 р. за № 1619/21931

  Про внесення змін до Порядку вибору банків, що залучаються до реалізації проектів

  Відповідно до Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями( 1027-2008-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1027 (із змінами), та з метою вдосконалення процедури вибору банків, що залучаються до реалізації проектів, НАКАЗУЮ:

  1. Внести зміни до Порядку вибору банків, що залучаються до реалізації проектів( z0549-02 ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 травня 2002 року № 299, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2002 року за № 549/6837 (із змінами), виклавши його у новій редакції, що додається.

  2. Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики (Пахачук Г. Д.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рибака С. О.

  Міністр

  Ю. Колобов

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 07.05.2002  № 299 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17.07.2012 № 840)

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 р. за № 1619/21931

  ПОРЯДОК вибору банків, що залучаються до реалізації проектів

  І. Основні положення

  1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями ( 1027-2008-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1027 (із змінами), з метою вдосконалення процедури вибору банків для їх залучення до реалізації спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів.

  1.2. Наведені в цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

  Договір — міжнародний договір, який визначає умови фінансування Проекту;

  Заява — офіційний лист, який подається Претендентом до Міністерства з метою взяття участі у Конкурсі;

  Комітет — посадові особи Міністерства та інших органів державної влади (за згодою), яким надано повноваження для проведення Конкурсу та визначення його результатів;

  Конкурс — вибір банків Міністерством на конкурсній основі відповідно до цього Порядку;

  Критерії — один або більше визначених цим Порядком критеріїв, що застосовуються Міністерством для прийняття рішення про залучення Претендента до реалізації Проекту;

  Міністерство — Міністерство фінансів України;

  НБУ — Національний банк України;

  Претендент — банк, що офіційно звернувся до Міністерства з проханням залучити його до реалізації Проекту шляхом надання ним послуг з відкриття та ведення поточних рахунків та здійснення розрахунків в національній та іноземній валютах і за допомогою акредитивів;

  Проект — інвестиційний проект економічного і соціального розвитку, що підтримується міжнародними фінансовими організаціями відповідно до договорів України з міжнародними фінансовими організаціями;

  Стандартний пакет документів — комплект документів, які Претендент обов'язково додає до Заяви.

  1.3. Цим Порядком регулюється процедура вибору Міністерством Претендентів з метою залучення їх до реалізації Проектів шляхом надання ними послуг з відкриття та ведення поточних рахунків та здійснення розрахунків в національній та іноземній валютах та/або відкриття акредитивів в рамках спільних із міжнародними фінансовими організаціями проектів.

  ІІ. Організація, повноваження та функціонування Комітету

  2.1. Упродовж двох тижнів після отримання від міжнародної фінансової організації повідомлення про схвалення Проекту Міністерство утворює Комітет, склад та голову якого визначає заступник Міністра фінансів України, який відповідно до розподілу обов’язків координує діяльність, пов’язану із співробітництвом з міжнародними фінансовими організаціями (далі — заступник Міністра).

  2.2. Засідання Комітету вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 членів Комітету, у тому числі голова та секретар Комітету.

  2.3. Рішення Комітету приймаються простою більшістю голосів членів Комітету, присутніх на засіданні, при цьому члени Комітету мають право утриматись від голосування. У разі рівної кількості голосів "за" і "проти" ухвальний голос належить голові Комітету.

  2.4. Комітет може залучати до своєї роботи фахівців та експертів з правом дорадчого голосу.

  2.5. До компетенції Комітету належать такі питання:

 3. розгляд та оцінка Заяв, поданих Претендентами;
 4. визначення результатів Конкурсу;
 5. визнання Конкурсу таким, що не відбувся.
 6. 2.6. Повноваження Комітету припиняються з моменту затвердження заступником Міністра протоколу Комітету про визначення переможця Конкурсу.

  ІІІ. Заява та Стандартний пакет документів

  3.1. Претендентом подається Заява довільної форми із зазначенням такої інформації:

 7. мета звернення;
 8. повне найменування Претендента відповідно до установчих документів;
 9. місцезнаходження Претендента;
 10. назва міжнародної фінансової організації та Проекту або Договору (за формою, достатньою для ідентифікації Проекту).

  3.2. До Стандартного пакета документів належать:

  3.2.1 виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

  3.2.2 нотаріально засвідчені копії установчих документів (для нерезидентів — витяг з банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований Претендент);

  3.2.3 нотаріально засвідчені копії ліцензій та дозволів, виданих НБУ;

  3.2.4 аудиторські висновки за останніх два календарних роки та фінансова звітність (для резидентів — форми 1, 2) за два останніх календарних роки та останній звітний період;

  3.2.5 інформація НБУ про відсутність у Претендента протягом останніх шести місяців, що передують поданню ним Заяви, порушень установлених НБУ вимог щодо економічних нормативів, лімітів валютної позиції та нормативів формування банками обов’язкових резервів, яку НБУ надає на письмовий запит Претендента;

  3.2.6 довіреність на ім'я особи, яка представлятиме інтереси Претендента;

  3.2.7 перелік банків, що мають кореспондентські відносини з Претендентом;

  3.2.8 перелік електронних платіжних систем, учасником яких є Претендент;

  3.2.9 інформація щодо наявності відокремлених підрозділів (у тому числі відділень) Претендента в Україні із зазначенням їх повного найменування, а також місцезнаходження;

  3.2.10 інформація за формою згідно з додатками 1, 2 до цього Порядку.

  3.3. Дія підпунктів 3.2.1, 3.2.3, 3.2.5 не поширюється на Претендентів, які відповідно до законодавства України є нерезидентами.

  ІV. Проведення Конкурсу

  4.1. Офіційне оголошення про проведення Конкурсу публікується Міністерством в офіційному друкованому виданні Кабінету Міністрів України (газета "Урядовий кур'єр") не пізніше ніж за 10 робочих днів до граничного терміну подання Претендентами Заяв. Інформація про проведення Конкурсу також розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства.

  4.2. У разі потреби Претендент може вносити зміни до Заяви. У такому разі зміни до Заяви будуть враховані, якщо вони офіційно надійшли до Міністерства до настання граничного терміну подання Заяв.

  4.3. У разі потреби проводяться переговори з Претендентом щодо уточнення інформації, зазначеної в Заяві.

  4.4. Заява або зміни до Заяви, подані Претендентом пізніше граничного терміну подання Заяв, не розглядаються.

  4.5. Якщо до настання граничного терміну подання Заяв до Міністерства не надійшло жодної Заяви або надійшла Заява тільки від одного Претендента, Комітет приймає рішення про визнання Конкурсу таким, що не відбувся, і оголошує Конкурс повторно.

  4.6. При прийнятті рішення щодо залучення Претендента до участі у Конкурсі застосовуються загальні та спеціальні Критерії.

  4.7. Загальним Критерієм є повнота Стандартного пакета документів, поданого Претендентом.

  4.8. Розгляд відповідності Претендента спеціальним Критеріям здійснюється лише в разі відповідності Претендента загальним Критеріям.

  4.9. Спеціальні Критерії та відповідні коефіцієнти значущості для вибору банків наведено в додатках 1, 2 до цього Порядку.

  4.10. Кожен спеціальний Критерій оцінюється за диференційною шкалою від 1 до 5 балів, при цьому найкращий показник спеціального Критерію оцінюється в 5 балів, найгірший — в 1 бал.

  4.11. Після того як кожний спеціальний Критерій отримав оцінку за диференційною шкалою ця оцінка перемножується на відповідний коефіцієнт значущості від 0,5 до 1,0, указаний в додатках 1, 2 до цього Порядку.

  4.12. Засідання, на якому приймається рішення про визначення переможця Конкурсу або визнання Конкурсу таким, що не відбувся, проводиться не пізніше 15 днів після закінчення граничного терміну подання Претендентами Заяв.

  4.13. Якщо певний спеціальний Критерій не використовується (або Претендент не подав відповідної інформації), він отримує 0 балів.

  4.14. Переможцем Конкурсу визнається Претендент, який отримав максимальну суму балів за всіма спеціальними Критеріями.

  4.15. Після проведення засідання Комітету протокол про визначення переможця Конкурсу подається на затвердження заступнику Міністра. До цього протоколу додаються усі протоколи попередніх засідань та рішень Комітету.

  4.16. Міністр фінансів України підписує відповідний наказ та доручає укласти відповідний(і) договір(ори) з переможцем Конкурсу на умовах, які були запропоновані переможцем Конкурсу у Стандартному пакеті документів.

  4.17. Результати Конкурсу розміщуються на веб-сайті Міністерства після видання наказу, зазначеного у пункті 4.16 цього розділу. Про результати Конкурсу Міністерство письмово повідомляє Претендентів.

  4.18. У разі якщо в повторному Конкурсі бере участь один Претендент, його може бути визначено переможцем Конкурсу за умови відповідності Критеріям, встановленим цим Порядком.

  Директор Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики

  Г. Д. Пахачук

  Додаток 1 до Порядку вибору банків, що залучаються до реалізації проектів

  СПЕЦІАЛЬНІ КРИТЕРІЇ та відповідні коефіцієнти значущості для вибору банків, які відповідно до законодавства України є резидентами*

  № з/п

  Найменування спеціального критерію

  Коефіцієнт значущості

  1

  Комісійні за відкриття рахунка в національній валюті

 11. 0,7
 12. 2

  Комісійні за закриття рахунка в національній валюті

 13. 0,7
 14. 3

  Комісійні за відкриття рахунка в іноземній валюті

 15. 0,8
 16. 4

  Комісійні за закриття рахунка в іноземній валюті

 17. 0,8
 18. 5

  Комісійні за відкриття акредитива

 19. 1,0
 20. 6

  Комісійні за закриття акредитива

 21. 1,0
 22. 7

  Комісійні за проведення платежів у національній валюті

 23. 1,0
 24. 8

  Термін проведення платежів у національній валюті

 25. 0,8
 26. 9

  Комісійні за проведення платежів в іноземній валюті

 27. 1,0
 28. 10
 29. Вартість обслуговування акредитива

 30. 1,0
 31. 11
 32. Комісійні за зміну умов акредитива

 33. 0,8
 34. 12
 35. Термін проведення платежів в іноземній валюті

 36. 0,8
 37. 13
 38. Комісійні за продаж іноземної валюти

 39. 1,0
 40. 14
 41. Комісійні за купівлю іноземної валюти

 42. 1,0
 43. 15
 44. Відсоток на кредитовий залишок у національній валюті

 45. 1,0
 46. 16
 47. Відсоток на кредитовий залишок в іноземній валюті

 48. 1,0
 49. 17
 50. Комісійні за надання виписок

 51. 1,0
 52. 18
 53. Вартість установлення системи "Клієнт-Банк"

 54. 1,0
 55. 19
 56. Вартість обслуговування системи "Клієнт-Банк"

 57. 1,0
 58. 20
 59. Тривалість операційного дня

 60. 0,5
 61. 21
 62. Наявність відділу супроводження клієнта

 63. 0,7
 64. __________ *Дані вказуються відповідно до застосування критерію.

  Додаток 2 до Порядку вибору банків, що залучаються до реалізації проектів

  СПЕЦІАЛЬНІ КРИТЕРІЇ та відповідні коефіцієнти значущості для вибору банків, які відповідно до законодавства України є нерезидентами*

  № з/п

  Найменування спеціального критерію

  Коефіцієнт значущості

  1

  Комісійні за відкриття рахунка

 65. 0,8
 66. 2

  Комісійні за закриття рахунка

 67. 0,8
 68. 3

  Комісійні за відкриття акредитива

 69. 1,0
 70. 4

  Комісійні за закриття акредитива

 71. 1,0
 72. 5

  Вартість обслуговування рахунка

 73. 1,0
 74. 6

  Вартість обслуговування акредитива

 75. 1,0
 76. 7

  Комісійні за зміну умов акредитива

 77. 0,8
 78. 8

  Комісійні за проведення платежів

 79. 1,0
 80. 9

  Термін проведення платежів

 81. 0,8
 82. 10
 83. Комісійні за продаж іноземної валюти

 84. 1,0
 85. 11
 86. Комісійні за купівлю іноземної валюти

 87. 1,0
 88. 12
 89. Відсоток на кредитовий залишок

 90. 1,0
 91. 13
 92. Комісійні за надання виписок

 93. 1,0
 94. 14
 95. Вартість установлення системи "Клієнт-Банк"

 96. 1,0
 97. 15
 98. Вартість обслуговування системи "Клієнт-Банк"

 99. 1,0
 100. 16
 101. Тривалість операційного дня

 102. 0,5
 103. 17
 104. Наявність відділу супроводження клієнта

 105. 0,7
 106. __________ *Дані вказуються відповідно до застосування критерію.

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. № 1210, Кабінет Міністрів України

  Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. № 1210 Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. № 1210( 1210-2011-р ), із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 травня 2011 р. № 335, такі зміни:

  Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми адміністративних даних про діяльність осіб, що здійснюють депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарієм цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми адміністративних даних про діяльність осіб, що здійснюють депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарієм цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

  Львовянин получит паспорт без страницы на русском языке

  Львовский окружной административный суд принял решение, согласно которому преподаватель Львовского государственного университета имени Ивана Франко Святослав Литинский должен получить новый паспорт гражданина Украины, но без второй страницы, на которой информация дублируется на русском языке.

  На шахті в Донецькій області загинули 3 людини

  Три людини загинули, одна перебуває у тяжкому стані внаслідок обриву канату транспортного візка, - повідомляє прес-служба МНС у четвер.

  Об адвокате - устами Клиентов

  Этот сайт просто отпад. Thanky! Несомненно необходимый и в тоже время функциональный интернет портал.

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b