Про затвердження форми фінансової звітності «Баланс» (форма № 1) Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та Порядку її заповнення, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіттяПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

ПОСТАНОВА

 1. 26.07.2012  № 344
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2012 р. за № 1390/21702

  Про затвердження форми фінансової звітності «Баланс» (форма № 1) Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та Порядку її заповнення

  Відповідно до підпункту 2.3.1 пункту 2.3 глави 2 Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів( z0196-12 ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за № 196/20509, та пункту 14 Статуту Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затвердженого постановою правління Фонду від 06 липня 2000 року № 204, правління Фонду ПОСТАНОВЛЯЄ:

  1. Затвердити такі, що додаються:

  1.1. Форму фінансової звітності «Баланс» (форма № 1) ( z1390-12 ) Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

  1.2. Порядок заповнення форми фінансової звітності «Баланс» (форма № 1) Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

  2. Виконавчій дирекції Фонду подати постанову правління на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

  Голова правління Фонду

  В. Коломієць

  ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 26.07.2012  № 344

  БАЛАНС (ФОРМА № 1) Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 3. на _______________ 20__ р.
 4. Коди

  Установа _________________________________________ за ЄДРПОУ

  Територія ________________________________________ за КОАТУУ

  Організаційно-правова форма господарювання _________ за КОПФГ( v0097609-04 )

  Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування ( v0011201-11 ) ___________________________________________________________

  Періодичність: квартальна, річна.

  Одиниця виміру: тис. грн.

  АКТИВ

  Код рядка

  На початок звітного року

  На кінець звітного періоду (року)

  1

  2

  3

  4

  І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

  Нематеріальні активи

  Залишкова вартість

 5. 110
 6. Знос

 7. 111
 8. Первісна (відновлювальна) вартість

 9. 112
 10. Основні засоби

  Залишкова вартість

 11. 120
 12. Знос

 13. 121
 14. Первісна (відновлювальна) вартість

 15. 122
 16. Інші необоротні матеріальні активи

  Залишкова вартість

 17. 130
 18. Знос

 19. 131
 20. Первісна (відновлювальна) вартість

 21. 132
 22. Незавершене капітальне будівництво

 23. 140
 24. ІІ. ОБОРОТНІ АКТИВИ

  Матеріали і продукти харчування

 25. 150
 26. Малоцінні та швидкозношувані предмети

 27. 160
 28. Інші запаси

 29. 170
 30. Дебіторська заборгованість

 31. 180
 32. Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги

 33. 181
 34. Розрахунки із податків та платежів

 35. 182
 36. Розрахунки із страхування

 37. 183
 38. Розрахунки з відшкодування завданих збитків

 39. 184
 40. Розрахунки за спеціальними видами платежів

 41. 185
 42. Розрахунки з підзвітними особами

 43. 186
 44. Розрахунки за іншими операціями

 45. 187
 46. Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

 47. 190
 48. Розрахунки за окремими програмами

 49. 200
 50. Короткострокові векселі одержані

 51. 210
 52. Інші кошти

 53. 220
 54. Грошові кошти в дорозі

 55. 230
 56. Рахунки в банках

 57. 240
 58. Рахунки загального фонду

 59. 241
 60. Рахунки спеціального фонду

 61. 242
 62. Рахунки в іноземній валюті

 63. 243
 64. Інші поточні рахунки

 65. 244
 66. Рахунки в казначействі загального фонду

 67. 250
 68. Рахунки в казначействі спеціального фонду

 69. 260
 70. Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

 71. 261
 72. Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

 73. 262
 74. Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду

 75. 263
 76. Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

 77. 264
 78. Інші рахунки в казначействі

 79. 270
 80. Каса

 81. 280
 82. ІІІ. ВИТРАТИ

  Видатки та надання кредитів загального фонду

 83. 290
 84. Видатки та надання кредитів спеціального фонду

 85. 300
 86. Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги

 87. 301
 88. Видатки за іншими джерелами власних надходжень

 89. 302
 90. Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду

 91. 303
 92. Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

 93. 304
 94. БАЛАНС

 95. 310
 96. ПАСИВ

  Код рядка

  На початок звітного року

  На кінець звітного періоду (року)

  1

  2

  3

  4

  І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

  Фонд у необоротних активах

 97. 330
 98. Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

 99. 340
 100. Результат виконання кошторису за загальним фондом

 101. 350
 102. Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

 103. 360
 104. Результати переоцінок

 105. 370
 106. ІІ. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

  Довгострокові зобов’язання

 107. 380
 108. Короткострокові позики

 109. 390
 110. Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

 111. 400
 112. Короткострокові векселі видані

 113. 410
 114. Кредиторська заборгованість

 115. 420
 116. Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги

 117. 421
 118. Розрахунки за спеціальними видами платежів

 119. 422
 120. Розрахунки із податків та платежів

 121. 423
 122. Розрахунки із страхування

 123. 424
 124. Розрахунки із заробітної плати та інших виплат

 125. 425
 126. Розрахунки зі стипендіатами

 127. 426
 128. Розрахунки з підзвітними особами

 129. 427
 130. Розрахунки за депозитними сумами

 131. 428
 132. Розрахунки за іншими операціями

 133. 429
 134. Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

 135. 430
 136. Розрахунки за окремими програмами

 137. 440
 138. ІІІ. ДОХОДИ

  Доходи загального фонду

 139. 450
 140. Доходи спеціального фонду

 141. 460
 142. Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги

 143. 461
 144. Доходи за іншими джерелами власних надходжень

 145. 462
 146. Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду

 147. 463
 148. Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

 149. 464
 150. БАЛАНС

 151. 470
 152. РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

  № з/п

  Назва рахунку позабалансового обліку

  Залишок на початок звітного року

  Надходження

  Вибуття

  Залишок на кінець звітного періоду (року)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1

 153. 01 «Орендовані необоротні активи»
 154. 2

 155. 02 «Активи на відповідальному зберіганні»
 156. 3

 157. 04 «Непередбачені активи і зобов’язання»
 158. 4

 159. 05 «Гарантії та забезпечення»
 160. 5

 161. 07 «Списані активи та зобов’язання»
 162. 6

 163. 08 «Бланки суворого обліку»
 164. 7

 165. 09 «Призначення та зобов’язання»
 166. Разом

  Керівник

  __________ (підпис)

  _____________________ (ініціали, прізвище)

  Головний бухгалтер

  __________ (підпис)

  _____________________ (ініціали, прізвище)

  Начальник відділу бухгалтерського обліку — головний бухгалтер Державного центру зайнятості — виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

  Л. Петрученко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 26.07.2012 № 344

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2012 р. за № 1390/21702

  ПОРЯДОК заповнення форми фінансової звітності «Баланс» (форма № 1) Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

  1. Загальні положення

  1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»( 996-14 ) і Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів( z0196-12 ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за № 196/20509, та з метою встановлення єдиних вимог до складання фінансової звітності форми № 1 «Баланс» Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі — «Баланс» (форма № 1)).

  1.2. «Баланс» (форма № 1) містить узагальнені підсумкові показники, отримані на підставі звірених даних бухгалтерського обліку, станом на початок звітного року та на кінець звітного періоду (року). Дані статей «Балансу» (форми № 1) на початок звітного року повинні бути тотожними даним графи «На кінець звітного періоду (року)» фінансової звітності попереднього звітного року.

  1.3. Розпорядники коштів складають «Баланс» (форма № 1), який відображає результат про всі проведені господарські операції за всіма виконуваними функціями.

  2. Порядок заповнення «Балансу» (форми № 1)

  Актив

  Розділ I. Необоротні активи

  2.1.1. У розділі I «Необоротні активи» відображається вартість матеріальних і нематеріальних активів, отриманих і призначених для використання розпорядниками коштів.

  Рядки 110, 120, 130 «Залишкова вартість». Наводиться залишкова вартість необоротних активів, яка визначається розрахунковим шляхом як різниця між первісною (відновлювальною) вартістю та сумою зносу.

  Рядки 111, 121, 131 «Знос». Призначені для відображення суми нарахованого зносу на необоротні активи.

  Рядки 112, 122, 132 «Первісна (відновлювальна) вартість». Відображається первісна (відновлювальна) вартість необоротних активів, тобто фактична вартість придбання, спорудження, виготовлення необоротних активів з урахуванням змін, що збільшували або зменшували цю вартість.

  Рядок 140 «Незавершене капітальне будівництво». Призначений для відображення вартості незавершеного капітального будівництва (виготовлення, створення, добудови, реконструкції, модернізації тощо) необоротних активів.

  Розділ II. Оборотні активи

  2.1.2. Розділ II «Оборотні активи» передбачений для відображення грошових коштів і їх еквівалентів, а також інших активів, призначених для реалізації або використання протягом року.

  Рядок 150 «Матеріали і продукти харчування». Призначений для відображення вартості матеріалів та продуктів харчування, що зберігаються на складах або в коморах: реактивів і хімікатів, скла і хімпосуду, металу, електроматеріалу і радіоматеріалу, радіоламп, фотоприладдя, паперу, медикаментів, компонентів, бактерицидних препаратів, перев'язувальних засобів, господарських матеріалів, що використовуються для поточних потреб розпорядників коштів (електричні лампи, мило, щітки тощо), будівельних матеріалів для поточного ремонту; усіх видів палива, пального і мастильних матеріалів (дрова, вугілля, торф, бензин, гас, мазут, автол тощо); поворотної тари та обмінної тари (бочки, бідони, ящики, банки скляні, пляшки тощо); запасних частин для ремонту і заміни спрацьованих частин машин (медичних, електронно-обчислювальних тощо), обладнання, тракторів, комбайнів, транспортних засобів; сіна, вівса, інших видів кормів і фуражу для худоби та інших тварин, а також насіння, добрив та інших матеріалів.

  Рядок 160 «Малоцінні та швидкозношувані предмети». Наводиться вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, термін експлуатації яких не перевищує одного року.

  Рядок 170 «Інші запаси». Наводиться вартість запасів розпорядників коштів, що не враховані в рядках 150 «Матеріали і продукти харчування» та 160 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», зокрема:

  сировини і матеріалів, конструкцій, деталей і спеціального обладнання, що призначені для науково-дослідних робіт і капітального будівництва;

  тварин на вирощуванні і відгодівлі, птиці, звірів, кролів, сімей бджіл, хутрових звірів незалежно від їх вартості;

  готових виробів, виготовлених у виробничих (навчальних) майстернях, готової друкованої продукції та продукції підсобних сільських і навчально-дослідних господарств.

  Рядок 180 «Дебіторська заборгованість». Відображається сума дебіторської заборгованості. Сума рядка утворюється з таких рядків:

  181 «Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги». Призначений для відображення дебіторської заборгованості за попередньо оплачені матеріальні цінності, роботи та послуги, роботи з капітального будівництва, а також за нараховані та не отримані доходи за послуги, надані розпорядниками коштів;

  182 «Розрахунки із податків та платежів». Наводиться сума переплат за податками, зборами, а також інша дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом, які відносяться до виконання кошторису;

  183 «Розрахунки із страхування». Відображається дебіторська заборгованість Фондів та інших організацій, що проводять страхування, яка відноситься до виконання кошторису;

  184 «Розрахунки з відшкодування завданих збитків». Відображається дебіторська заборгованість за сумами недостач і крадіжок коштів та матеріальних цінностей, сумами збитків від псування матеріальних цінностей, віднесеними на рахунок винних осіб, та іншими сумами, що підлягають утриманню в установленому порядку. Дана заборгованість відноситься до виконання кошторису;

 167. 185 «Розрахунки за спеціальними видами платежів». Не заповнюється;
 168. 186 «Розрахунки з підзвітними особами». Відображається дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами;

  187 «Розрахунки за іншими операціями». Призначений для відображення всієї іншої дебіторської заборгованості, яка не включена до рядків 181-186 і не відноситься до виконання кошторису, у тому числі заборгованість за розрахунками з виплати допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також з виплати допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, що здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності; заборгованості установ банків, які ліквідовані; заборгованості за відсотками, нарахованими банком на залишок коштів у національній та іноземній валютах за користування тимчасово вільними коштами, якщо зазначене передбачено нормативно-правовими актами, крім відсотків, які отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади; заборгованість за сумою збитків, яка підлягає перерахуванню до державного бюджету.

  Рядок 190 «Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів». Відображається сума дебіторської заборгованості, яка виникла за операціями з внутрівідомчої передачі.

  Рядок 200 «Розрахунки за окремими програмами». Відображається сума заборгованості, що виникла при виконанні кошторису в частині видатків та надання кредитів за окремими програмами, передбаченими в Державному бюджеті України (за придбані та відпущені матеріальні цінності державного резерву, за операціями з кредитування з бюджету тощо). Ця заборгованість не пов'язана з видатками розпорядників коштів на їх утримання.

  Рядок 210 «Короткострокові векселі одержані». Наводиться сума короткострокових векселів, що одержані розпорядниками коштів у випадках, передбачених законодавством України.

  Рядок 220 «Інші кошти». Відображається сума коштів, що перебуває в акредитивах, чекових книжках, смарт-картках, оплачених талонах на бензин, мазут, харчування тощо, оплачених путівках у будинки відпочинку, санаторії, на турбази, повідомленнях на поштові перекази та в інших грошових документах (фінансових активах (акціях, облігаціях тощо) у випадках, передбачених законодавством України).

  Рядок 230 «Грошові кошти в дорозі». Відображається сума коштів, яка перерахована в останні дні звітного періоду на реєстраційні, спеціальні реєстраційні, відкриті в органах Казначейства, поточні, відкриті в установі банку рахунки розпорядників коштів, але буде зарахована на ці рахунки в наступному місяці. У цьому рядку на початок та на кінець звітного року залишку не повинно бути, якщо інше не встановлено відповідними нормативно-правовими актами.

  Рядок 240 «Рахунки в банках». Відображається залишок невикористаних коштів, що зберігаються розпорядниками коштів на поточних рахунках в установі банку.

  Сума рядка утворюється з таких рядків:

  241 «Рахунки загального фонду». Відображається залишок невикористаних коштів загального фонду, що зберігаються розпорядниками коштів на поточних рахунках в установі банку. У цьому рядку залишку коштів на кінець звітного періоду (року) не повинно бути, якщо інше не встановлено відповідним нормативно-правовим актом;

 169. 242 «Рахунки спеціального фонду». Не заповнюється;
 170. 243 «Рахунки в іноземній валюті». Наводиться залишок коштів в іноземній валюті, що належать розпорядникам коштів і перебувають на поточних рахунках в установах банків на звітну дату. Сума коштів відображається у фінансовій звітності в національній валюті України та розшифровується в довідці про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків;

  244 «Інші поточні рахунки». Відображається не наведена у рядках 241-243 сума коштів, що зберігаються на поточних рахунках в установах банків, відкритих на ім'я розпорядників коштів, які отримані ними у тимчасове розпорядження.

  Рядок 250 «Рахунки в казначействі загального фонду». Відображається залишок коштів, що перебуває на реєстраційному рахунку, відкритому в органі Казначейства.

  Рядок 260 «Рахунки в казначействі спеціального фонду», що складається з суми рядків 261,262, 263, 264, не заповнюється.

  Рядок 270 «Інші рахунки в казначействі». У цьому рядку відображаються залишки коштів, які обліковуються на інших рахунках в органах Казначейства, що не зазначені в рядках 250, 260, та залишки коштів, отриманих у тимчасове розпорядження.

  Рядок 280 «Каса». Наводиться залишок коштів, які зберігаються в касі розпорядників коштів на звітну дату в національній та іноземній валюті, що перерахована в національну валюту за офіційним курсом Національного банку України.

  Розділ III. Витрати

  2.1.3. Розділ III «Витрати» призначений для відображення у квартальній фінансовій звітності фактичних видатків і витрат розпорядників коштів, проведених у звітному періоді.

  У річній фінансовій звітності розділ III «Витрати» не заповнюється у зв'язку з тим, що усі фактичні видатки і витрати розпорядників коштів, проведені у звітному році, підсумковими оборотами в кінці звітного року списуються на результат виконання кошторису за звітний рік.

  У графі 3 «На початок звітного року» записів не повинно бути, у графі 4 «На кінець звітного періоду (року)» відображаються суми фактичних видатків, які склалися на кінець звітного періоду (року).

  Рядок 290 «Видатки та надання кредитів загального фонду». Наводиться сума проведених фактичних видатків розпорядниками коштів відповідно до кошторису.

  Рядок 300 «Видатки та надання кредитів спеціального фонду», що складається з суми рядків 301, 302, 303, 304, не заповнюється.

  Рядок 310 складається із суми рядків: 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300.

  Пасив

  Розділ І. Власний капітал

  2.2.1. Розділ I «Власний капітал». Призначений для відображення коштів фондів розпорядників коштів і фінансових результатів їх діяльності за минулі звітні роки.

  Фонди розпорядників коштів складаються з фонду в необоротних активах і фонду в малоцінних та швидкозношуваних предметах.

  Рядок 330 «Фонд у необоротних активах». Наводиться сума вкладень у фонд основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, у незавершене капітальне будівництво, створення, виготовлення необоротних активів, що перебувають у безпосередньому розпорядженні розпорядників коштів, за вирахуванням нарахованого зносу.

  Рядок 340 «Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах». Відображається сума вкладень у фонд у малоцінних і швидкозношуваних предметах, строк експлуатації яких не перевищує одного року.

  Рядок 350 «Результат виконання кошторису за загальним фондом». У цьому рядку відображається результат виконання кошторису. Результат виконання кошторису коригується на звітну дату у разі повернення сум дебіторської заборгованості або списання дебіторської та кредиторської заборгованості тощо.

  Рядок 360 «Результат виконання кошторису за спеціальним фондом». Не заповнюється.

  Показник за рядком 350 може бути від'ємними.

  Рядок 370 «Результати переоцінок». Наводиться результат переоцінок матеріальних, нематеріальних і фінансових активів, крім операцій з курсовими різницями, що склався на кінець звітного періоду.

  За цим рядком на початок та на кінець звітного року записів не повинно бути, оскільки суми переоцінок у кінці звітного року підсумковими оборотами переносяться на результат виконання кошторису.

  Розділ ІІ. Зобов'язання

  2.2.2. У розділі II «Зобов'язання» відображаються поточні та довгострокові зобов'язання розпорядників коштів.

  Рядок 380 «Довгострокові зобов'язання». Не заповнюється.

  Рядок 390 «Короткострокові позики». Не заповнюється.

  Рядок 400 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями». Відображається сума довгострокових зобов'язань, яка підлягає погашенню протягом бюджетного періоду.

  Рядок 410 «Короткострокові векселі видані». Наводиться сума векселів, виданих розпорядниками коштів згідно із законодавством України, термін сплати яких установлено протягом одного бюджетного року.

  Рядок 420 «Кредиторська заборгованість». Відображається сума кредиторської заборгованості розпорядників коштів. Сума рядка утворюється з таких рядків:

  421 «Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги». Призначений для відображення кредиторської заборгованості розпорядників коштів за отримані товари, роботи і послуги перед постачальниками та підрядниками. Крім того, відображається заборгованість перед підприємствами й організаціями за капітальним будівництвом та за роботи, виконані учнями в процесі виробничого навчання;

 171. 422 «Розрахунки за спеціальними видами платежів». Не заповнюється;
 172. 423 «Розрахунки із податків та платежів». Відображається кредиторська заборгованість розпорядників коштів за податками та платежами до бюджетів та іншими розрахунками, які відносяться до виконання кошторису;

  424 «Розрахунки із страхування». Наводиться кредиторська заборгованість перед фондами та іншими організаціями зі страхування, яка відноситься до виконання кошторису;

  425 «Розрахунки із заробітної плати та інших виплат». Відображаються суми кредиторської заборгованості перед працівниками, які перебувають або не перебувають у штаті розпорядників коштів, з усіх видів оплати праці, включаючи утримання за товари, продані в кредит торговельними організаціями, заробітної плати з безготівкового перерахування на особистий вклад працівника в установу банку, членських профспілкових внесків, за виконавчими листами та іншими документами; з допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, яка відшкодовується за рахунок бюджетних асигнувань, передбачених на оплату праці працівників розпорядників бюджетних коштів; за розрахунками з виплати пільг, субсидій, допомоги і компенсацій;

  426 «Розрахунки зі стипендіатами». Відображаються суми кредиторської заборгованості перед студентами й аспірантами вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ та учнями технікумів, училищ, шкіл, слухачами курсів зі стипендій;

  427 «Розрахунки з підзвітними особами». Відображається кредиторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами;

  428 «Розрахунки за депозитними сумами». Наводяться суми кредиторської заборгованості розпорядників коштів за операціями з грошовими документами, матеріальними цінностями та іншими депозитними операціями (правоохоронних, митних органів, органів державної податкової служби тощо);

  429 «Розрахунки за іншими операціями». Відображаються суми кредиторської заборгованості за всіма іншими операціями розпорядників коштів, що не ввійшли до рядків 421-428, у тому числі з виплати допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також з допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, що здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності; з депонованої заробітної плати; за сумою збитків, яка підлягає перерахуванню до державного бюджету. Відображаються також грошові кошти, отримані в тимчасове розпорядження, які на кінець бюджетного періоду надійшли на ім'я розпорядників бюджетних коштів (правоохоронних, митних органів, органів державної податкової служби тощо) і з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням.

  Рядок 430 «Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів». Відображається сума кредиторської заборгованості з внутрівідомчої передачі запасів.

  Рядок 440 «Розрахунки за окремими програмами». Відображається сума заборгованості, що виникла при виконанні кошторису, в частині видатків та надання кредитів за окремими програмами, передбаченими в державному та місцевих бюджетах (за придбані та відпущені матеріальні цінності державного резерву, за операціями з кредитування з бюджету тощо). Ця заборгованість не пов'язана з видатками розпорядників коштів на їх утримання.

  Розділ ІІІ. Доходи

  2.2.3. Розділ III «Доходи» у квартальній фінансовій звітності призначений для відображення всіх надходжень розпорядників коштів, які вони отримують на виконання кошторису. Залежно від джерел утворення доходів у формах фінансової звітності вони відображаються при фактичному надходженні коштів або при нарахуванні доходу за надані послуги.

  У річній фінансовій звітності розділ III «Доходи» не заповнюється у зв'язку з тим, що усі доходи розпорядників коштів, отримані на виконання кошторису, підсумковими оборотами в кінці звітного року списуються на результати виконання кошторису за звітний період.

  У графі 3 «На початок звітного року» записів не повинно бути.

  У графі 4 «На кінець звітного періоду (року)» фінансової звітності відображаються отримані та нараховані доходи, які склалися на кінець звітного періоду.

  Рядок 450 «Доходи загального фонду». Наводяться суми коштів, що фактично надійшли на рахунок розпорядників коштів.

  Рядок 460 «Доходи спеціального фонду», що складається з суми рядків 461, 462, 463, 464, не заповнюється.

  Рядок 470 складається із суми рядків: 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460.

  Розшифровка позабалансових рахунків

  У розшифровці позабалансових рахунків наводяться суми залишків на початок звітного року, надходження та вибуття протягом звітного періоду (року), залишки на кінець звітного періоду (року): орендованих необоротних активів, активів на відповідальному зберіганні та інше.

  Начальник відділу бухгалтерського обліку — головний бухгалтер Державного центру зайнятості — виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

  Л. Петрученко

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  4 травня Володимир Кличко проведе бій проти Піанети

  Наступним суперником чемпіона WBA, WBO, IBF та IBО українця Володимира Кличка стане лівша Франческо Піанета, який не має поразок.

  які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, Кабінет Міністрів України

  Про вилучення та/або надання земельних ділянок у постійне користування із зміною їх цільового призначення та викуп або примусове відчуження земельних ділянок, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності

  Про тимчасове зупинення дії спеціальної санкції, що застосована до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

  Про тимчасове зупинення дії спеціальної санкції, що застосована до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України Відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"( z0260-00 ), затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.05.2000 за № 260/4481, ураховуючи вжиття суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України практичних заходів, що гарантують виконання Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"( 959-12 ) і пов'язаних з ним законів, та на підставі матеріалів ТОВ "Торговий дім "Енергетичні технології" вих. від 31.07.2013 № 31/07/2013-03, вх. від 05.08.2013 № 12/78770-13, вих. від 07.08.2013 № 07/08/2013-04, вх. від 08.08.2013 № 12/80222-13, вих. від 14.08.2013 № 14/08/2013-04, вх. від 15.08.2013 № 12/82353-13 НАКАЗУЮ:

  Про заходи стосовно дотримання вимог законодавства при затриманні без ухвали слідчого судді, підозрюваних у вчиненні злочину, та при обранні стосовно підозрюваних запобіжного заходу - тримання під вартою під час кримінального провадження, Міністерство внутрішніх справ України

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2013 р. за № 602/23134 Про заходи стосовно дотримання вимог законодавства при затриманні без ухвали слідчого судді, суду осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, та при обранні стосовно підозрюваних запобіжного заходу — тримання під вартою під час кримінального провадження

  Об адвокате - устами Клиентов

  Всем большое спасибо. Ваш портал сейчас - неповторимый в своем роде. Как здорово, что есть такие полезные порталы. Этот портал очень удобен в пользовании. На нем удобно отдыхать - просто, удобно,быстро.

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b