Про затвердження Положення про проведення інспекційних перевірок у сфері страхового фонду документації України, Міністерство юстиції УкраїниМІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 29.11.2013  № 2541/5
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 грудня 2013 р. за № 2047/24579

  Про затвердження Положення про проведення інспекційних перевірок у сфері страхового фонду документації України

  Відповідно до статті 14 Закону України «Про страховий фонд документації України»( 2332-14 ) НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Положення про проведення інспекційних перевірок у сфері страхового фонду документації України, що додається.

  2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 6 листопада 2001 року № 254 ( z1003-01 ) «Про затвердження Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок Державною технічною інспекцією Державного департаменту страхового фонду документації», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 4 грудня 2001 року за № 1003/6194.

  3. Департаменту взаємодії з органами влади (Анохін О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493( 493/92 ) «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної архівної служби України Гінзбург О. П.

  Міністр

  О. Лукаш

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України 29.11.2013  № 2541/5

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 грудня 2013 р. за № 2047/24579

  ПОЛОЖЕННЯ про проведення інспекційних перевірок у сфері страхового фонду документації України

  І. Загальні положення

  1. Це Положення визначає організаційні засади та порядок проведення Укрдержархівом (далі — орган контролю) інспекційних перевірок додержання вимог законодавства у сфері створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації (далі — сфера страхового фонду документації) суб’єктами державної системи страхового фонду документації.

  2. Це Положення поширюється на діяльність міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та фізичних осіб, які здійснюють підготовку і постачання документів для формування та ведення страхового фонду документації України (далі — суб’єкти державної системи страхового фонду документації).

  Інспекційні перевірки проводяться з метою контролю за додержанням законодавства у сфері страхового фонду документації суб’єктами державної системи страхового фонду документації, визначення й удосконалення стану робіт зі створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації.

  Періодичність проведення інспекційних перевірок юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, які віднесені до суб’єктів господарювання, визначається з урахуванням критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)( 1230-2010-п ), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 року № 1230, та цього Положення з додержанням вимог законодавства щодо основних засад державного контролю у сфері господарської діяльності.

  Орган контролю має право проводити планові інспекційні перевірки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування не частіше одного разу на три роки відповідно до планів інспекційних перевірок.

  3. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про страховий фонд документації України» ( 2332-14 ) та «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»( 877-16 ), Господарському кодексі України( 436-15 ).

  II. Організація інспекційних перевірок у сфері страхового фонду документації України

  1. Контроль у сфері страхового фонду документації здійснюється шляхом проведення планових та позапланових інспекційних перевірок.

  2. При проведенні інспекційних перевірок органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування контролю підлягає організаційна діяльність щодо планування, координування, забезпечення фінансування та виконання робіт зі створення, формування, ведення та використання галузевих та обласних (регіональних) страхових фондів документації.

  При проведенні інспекційних перевірок суб’єктів господарювання контролю підлягає організаційно-технічна діяльність щодо виконання нормативно-правових актів та державних стандартів, що визначають порядок створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації.

  3. Інспекційні перевірки суб’єктів державної системи страхового фонду документації проводяться відповідно до річних або квартальних планів інспекційних перевірок суб’єктів державної системи страхового фонду документації (далі — плани інспекційних перевірок), які затверджуються Головним державним інспектором з питань формування та ведення страхового фонду документації України до 1 грудня року, що передує плановому, та до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

  4. Плани інспекційних перевірок складаються на основі затверджених мобілізаційних планів (завдань), державного оборонного замовлення, планів технічного прикриття, Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року № 1288( 1288-2002-п ), програм створення галузевих та обласних (регіональних) страхових фондів документації, затверджених відповідно до законодавства.

  Плани інспекційних перевірок оприлюднюються на офіційному веб-сайті Укрдержархіву в установлені законодавством строки.

  5. Інспекційні перевірки поділяються на планові та позапланові.

  6. За видами планові інспекційні перевірки можуть бути комплексні та цільові.

  Під час проведення комплексної інспекційної перевірки перевіряється та оцінюється стан створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації суб’єктом державної системи страхового фонду документації.

  Під час проведення цільової інспекційної перевірки перевіряються окремі питання у сфері страхового фонду документації, виконання рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо страхового фонду документації, виконання завдань або провадження діяльності у сфері страхового фонду документації за відповідними дозволами.

  Строк проведення планової інспекційної перевірки суб’єктів державної системи страхового фонду документації не може перевищувати п’ятнадцяти робочих днів, а для суб’єкта малого підприємництва — п’яти робочих днів, якщо інше не передбачено законом.

  Продовження строку проведення планової інспекційної перевірки не допускається.

  7. Підставами для проведення позапланової інспекційної перевірки є:

  звернення органів влади, фізичних та юридичних осіб щодо порушень суб’єктами державної системи страхового фонду документації вимог законодавства у сфері страхового фонду документації;

  перевірка виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів;

  подання суб’єктом господарювання письмової заяви про проведення інспекційної перевірки на його бажання.

  Під час проведення позапланової інспекційної перевірки перевіряються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов’язковим зазначенням цих питань у направленні на проведення перевірки.

  Суб’єкти державної системи страхового фонду документації повинні ознайомитися з наказом про проведення позапланової інспекційної перевірки.

  Строк проведення позапланової інспекційної перевірки суб’єктів державної системи страхового фонду документації не може перевищувати десяти робочих днів, а для суб’єктів малого підприємництва — двох робочих днів, якщо інше не передбачено законодавством.

  Продовження строку проведення позапланової інспекційної перевірки не допускається.

  8. Для проведення планової або позапланової інспекційної перевірки суб’єктів державної системи страхового фонду документації Укрдержархів видає наказ про проведення інспекційної перевірки, який містить:

  найменування суб’єкта державної системи страхового фонду документації, щодо якого буде проводитись захід контролю;

 3. предмет перевірки.
 4. Для проведення інспекційних перевірок формуються комісії.

  Комісію очолює голова комісії. Голова комісії встановлює завдання кожному члену комісії і несе персональну відповідальність за якість перевірки.

  До роботи в комісії залучаються позаштатні (громадські) інспектори з питань формування та ведення страхового фонду документації.

  Основними завданнями позаштатного (громадського) інспектора є:

  участь в інспекційних перевірках суб'єктів державної системи страхового фонду документації у закріпленому регіоні (галузі);

  проведення аналізу та подання рекомендацій щодо усунення недоліків, які були виявлені під час проведення інспекційних перевірок;

  підготовка інформації про стан формування та ведення страхового фонду документації суб'єктами державної системи страхового фонду документації у закріпленому регіоні (галузі).

  9. На підставі наказу оформляється направлення на проведення інспекційної перевірки, яке підписується Головним державним інспектором з питань формування та ведення страхового фонду документації України або його заступником (із зазначенням прізвища, ініціалів) і засвідчується печаткою.

  У направленні на проведення інспекційної перевірки зазначаються:

 5. тип заходу (плановий або позаплановий);
 6. місцезнаходження та найменування суб’єкта державної системи страхового фонду документації або прізвище, ініціали фізичної особи, щодо діяльності якого (якої) проводиться перевірка;

 7. номер і дата наказу, на виконання якого проводиться перевірка;
 8. дата початку та дата закінчення перевірки;
 9. перелік посадових осіб, які будуть проводити перевірку, із зазначенням їх посади, прізвища, ім’я та по батькові;

 10. предмет та підстава для проведення перевірки;
 11. інформація про проведення попередньої перевірки (тип та строк її проведення).

  Направлення на проведення інспекційної перевірки є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку проведення інспекційної перевірки.

  10. Інспекційна перевірка проводиться за місцем провадження діяльності суб’єктом державної системи страхового фонду документації або його відокремленим підрозділом.

  Планові та позапланові інспекційні перевірки проводяться в робочий час суб’єкта державної системи страхового фонду документації, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку.

  11. Орган контролю не пізніше ніж за десять календарних днів до дня проведення планової інспекційної перевірки надає особисто під розписку керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта державної системи страхового фонду документації або надсилає рекомендованим листом повідомлення про проведення перевірки.

  У повідомленні про проведення планової або позапланової інспекційної перевірки зазначаються:

 12. дата початку та дата закінчення проведення інспекційної перевірки;
 13. найменування суб’єкта державної системи страхового фонду документації або прізвище та ініціали фізичної особи — підприємця, щодо діяльності якого (якої) проводиться інспекційна перевірка;

 14. найменування органу контролю, посадові особи якого будуть проводити перевірку.
 15. IІІ. Проведення інспекційних перевірок

  1. Інспекційна перевірка складається з таких основних частин:

 16. підготовка до перевірки;
 17. проведення перевірки;
 18. оформлення результатів перевірки;
 19. вжиття відповідних заходів за результатами перевірки.
 20. 2. Посадова особа органу контролю без службового посвідчення та направлення на інспекційну перевірку не має права здійснювати перевірку суб’єкта державної системи страхового фонду документації.

  3. Перед початком інспекційної перевірки посадові особи органу контролю вносять запис про проведення інспекційної перевірки до відповідного журналу суб’єкта державної системи страхового фонду документації (у разі його наявності).

  4. Під час інспекційної перевірки посадові особи органу контролю та особи, які залучені до перевірки, зобов’язані дотримуватись установлених правил внутрішнього трудового розпорядку та вимог щодо охорони праці.

  5. Інформація, одержана посадовими особами органу контролю, доступ до якої обмежено законом, використовується виключно в порядку, установленому законом.

  Розголошення інформації, яка становить комерційну та/або іншу таємницю суб’єкта державної системи страхового фонду документації, забороняється.

  6. Посадові особи органу контролю під час проведення інспекційних перевірок мають право:

  доступу на території суб’єктів державної системи страхового фонду документації, щодо яких проводяться перевірки;

  отримувати від суб’єктів державної системи страхового фонду документації необхідні документи, інформацію та пояснення;

  вимагати від суб’єктів державної системи страхового фонду документації усунення виявлених порушень вимог законодавства у сфері страхового фонду документації;

 21. вимагати припинення дій, які перешкоджають проведенню інспекційної перевірки;
 22. надавати (надсилати) суб’єктам державної системи страхового фонду документації обов’язкові для виконання приписи про усунення виявлених порушень і недоліків.

  7. Посадові особи органу контролю, які проводять інспекційні перевірки, зобов’язані:

 23. повно, об’єктивно та неупереджено проводити перевірку в межах повноважень, передбачених законом;
 24. дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб’єктами державної системи страхового фонду документації;

  не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності під час проведення перевірки, якщо це не загрожує життю або здоров’ю людей;

  забезпечувати нерозголошення державної та комерційної таємниці суб’єкта державної системи страхового фонду документації, що стає доступною під час проведення перевірки;

  ознайомлювати керівника суб’єкта державної системи страхового фонду документації, а в разі його відсутності — його заступника або уповноважену ним особу з результатами перевірки у строки, передбачені законом;

 25. надавати суб’єктам державної системи страхового фонду документації консультаційну допомогу.
 26. 8. Суб’єкти державної системи страхового фонду документації, діяльність яких перевіряється, зобов’язані:

 27. допускати посадових осіб органу контролю до здійснення інспекційної перевірки;
 28. виконувати вимоги органу контролю щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства;
 29. надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час інспекційної перевірки;

  одержувати примірник припису або акта органу контролю за результатами проведеної планової чи позапланової інспекційної перевірки.

  9. Суб’єктам державної системи страхового фонду документації, діяльність яких перевіряється, забороняється перешкоджати посадовим особам органу контролю виконувати свої обов'язки з проведення інспекційної перевірки.

  10. За фактами виявлених під час інспекційної перевірки порушень посадові особи органу контролю мають право одержувати письмові пояснення від керівника суб’єкта державної системи страхового фонду документації або уповноваженої ним особи, які долучаються до матеріалів перевірки.

  11. За результатами проведеної інспекційної перевірки посадовою особою органу контролю складається акт перевірки додержання суб’єктом державної системи страхового фонду документації вимог законодавства у сфері страхового фонду документації (далі — акт перевірки) у двох примірниках. Для органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування акт перевірки ( z2047-13 ) складається за формою, зразок якої наведено в додатку 1 до цього Положення; для суб’єктів господарювання (уніфікована форма) — в додатках 2, 3 до цього Положення.

  Не допускається внесення до акта перевірки недостовірної інформації. Акт перевірки оформлюється з використанням комп’ютерної техніки або розбірливим почерком на друкованих формах.

  12. Посадові особи органу контролю зазначають в акті перевірки стан додержання і виконання вимог законодавства у сфері страхового фонду документації суб’єктом державної системи страхового фонду документації, а в разі невиконання — детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідний нормативно-правовий акт та нормативний документ, вимоги яких порушені.

  13. В останній день інспекційної перевірки два примірники акта перевірки підписують посадові особи органу контролю, які проводили перевірку, та під підпис ознайомлюють керівника суб’єкта державної системи страхового фонду документації або уповноважену ним особу, щодо якого проводилась інспекційна перевірка.

  14. У разі якщо суб’єкт державної системи страхового фонду документації при ознайомленні з актом перевірки має зауваження, вони додаються до акта.

  У разі відмови суб’єкта державної системи страхового фонду документації ознайомитися з актом перевірки посадова особа органу контролю вносить до нього відповідний запис.

  15. Один примірник акта перевірки надається суб’єкту державної системи страхового фонду документації.

  Другий примірник акта перевірки залишається в органі контролю.

  16. На підставі акта перевірки, якщо під час проведення інспекційної перевірки суб’єкта державної системи страхового фонду документації виявлено порушення вимог законодавства у сфері страхового фонду документації, протягом п’яти днів з дня її завершення складається припис за формою, наведеною в додатку 4 до цього Положення (далі — припис).

  17. Припис складається у двох примірниках, один з яких не пізніше п’яти робочих днів з дня складання надається суб’єкту державної системи страхового фонду документації чи уповноваженій ним особі для виконання, а другий примірник з підписом такої особи щодо погоджених строків усунення порушень вимог законодавства зберігається в органі контролю.

  Під час проведення планової або позапланової інспекційної перевірки у попередньому приписі, якщо такий є, посадова особа органу контролю, яка проводить інспекційну перевірку, зобов’язана зробити відмітки. При виконанні запропонованих у приписі заходів навпроти кожного з них робиться запис «Виконано», ставиться дата перевірки та проставляється підпис посадової особи органу контролю, а при невиконанні — у кінці припису відмічаються порядкові номери невиконаних пунктів, указуються вжиті заходи, з чим ознайомлюється суб’єкт державної системи страхового фонду документації чи уповноважена ним особа.

  Припис може бути оскаржено до суду у строки, встановлені законодавством.

  18. У разі якщо суб’єкт державної системи страхового фонду документації чи уповноважена ним особа відмовляється від отримання припису особисто, припис надсилається рекомендованим листом із повідомленням про вручення із зазначенням дати реєстрації в органі контролю та вихідного номера.

  19. Строк виконання припису встановлюється посадовою особою органу контролю за погодженням із суб’єктом державної системи страхового фонду документації чи уповноваженою ним особою залежно від виявлених порушень законодавства у сфері страхового фонду документації.

  У разі неможливості виконання приписів у встановлені строки суб’єкт державної системи страхового фонду документації чи уповноважена ним особа звертається листом до органу контролю з проханням щодо продовження строків усунення порушень.

  20. Контроль за виконанням приписів, наданих за результатами інспекційної перевірки, здійснює орган контролю.

  За необхідності інформація про порушення, виявлені під час інспекційних перевірок, і пропозиції з їх усунення та недопущення в майбутньому доводяться до відома Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних або місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів управління суб’єктів господарювання.

  21. Орган контролю вживає в установленому порядку заходів щодо притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб суб’єктів державної системи страхового фонду документації та фізичних осіб, винних у порушенні вимог законодавства у сфері страхового фонду документації, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення( 80731-10 ).

  22. За результатами інспекційних перевірок складається інформаційна довідка, яка протягом десяти днів після закінчення перевірки надається Головному державному інспектору з питань формування та ведення страхового фонду документації України.

  23. Щороку до 1 квітня Головному державному інспектору з питань формування та ведення страхового фонду документації України надається звіт про виконання планів інспекційних перевірок суб’єктів державної системи страхового фонду документації за попередній рік, який оприлюднюється в мережі Інтернет на веб-сайті Укрдержархіву.

  Директор Департаменту взаємодії з органами влади

  О. В. Анохін

  Додаток 1 до Положення про проведення інспекційних перевірок у сфері страхового фонду документації України (пункт 11 розділу ІІІ)

  АКТ ( z2047-13 BF138.doc ) перевірки додержання вимог законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації

  Додаток 2 до Положення про проведення інспекційних перевірок у сфері страхового фонду документації України (пункт 11 розділу ІІІ)

  АКТ ( z2047-13 BF139.doc ), складений за результатами перевірки додержання вимог законодавства у сфері страхового фонду документації постачальником документів

  Додаток 3 до Положення про проведення інспекційних перевірок у сфері страхового фонду документації України (пункт 11 розділу ІІІ)

  АКТ ( z2047-13 BF140.doc ), складений за результатами перевірки додержання вимог законодавства у сфері страхового фонду документації підприємств, що здійснюють виготовлення та зберігання документів страхового фонду

  Додаток 4 до Положення про проведення інспекційних перевірок у сфері страхового фонду документації України (пункт 16 розділу ІІІ)

  ПРИПИС ( z2047-13 BF141.doc )

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Про призупинення дії розпорядження Національної служби посередництва і примирення від 12.04.2013 № 106-р, Національна служба посередництва і примирення

  Про призупинення дії розпорядження Національної служби посередництва і примирення від 12.04.2013 № 106-р Національною службою посередництва і примирення розглянуто подання відділення Національної служби посередництва і примирення в Одеській області від 20.08.2013 № 02-15/18-174 щодо призупинення дії розпорядження Національної служби посередництва і примирення від 12.04.2013 № 106-р ( v106p299-13 ) "Про реєстрацію колективного трудового спору між найманими працівниками комунальної установи "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Київського району міста Одеси" та комунальною установою "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Київського району міста Одеси", у зв'язку з поданням апеляційної скарги відповідачем в цивільній справі № 520/3707/13-ц за позовом Стояновської Уляни Олександрівни до профспілкової організації комунальної установи "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Київського району міста Одеси" (апеляційна скарга від 06.08.2013 по справі № 520/3707/13-ц).

  Про моніторинг надання медичної допомоги дітям, хворим на ендокринологічні захворювання, Міністерство охорони здоров'я України

  Про моніторинг надання медичної допомоги дітям, хворим на ендокринологічні захворювання На виконання спільного наказу МОЗ України та НАМН України від 28 березня 2006 року № 175/23( v0175282-06 ) "Про удосконалення організації надання ендокринологічної допомоги населенню України" та з метою підвищення якості надання медичної допомоги дітям, хворим на ендокринологічні захворювання, шляхом моніторингу НАКАЗУЮ:

  Не тільки отримувати послуги

  Нині в нас розповсюджена медична модель інвалідності, за якою людину розглядають як хворого пацієнта. Його повинні лікувати, реабілітувати, надавати медичні послуги.

  Британці хочуть дістатися до озера в Антарктиді, яке поховала трикілометрова крига

  Британські вчені розпочали бурити поверхню льоду Антарктиди, аби дістатися до глибинного озера Еллсворт у надії виявити життя під багатокілометровим шаром криги.

  Об адвокате - устами Клиентов

  Большущее Вам спасибо. Очень благодарны! Ребята - Вы действительно молодцы.

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b