Про деякі положення про самостійні структурні підрозділи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі УкраїниМІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 12.08.2013  № 959
 2. Про деякі положення про самостійні структурні підрозділи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

  НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Положення про управління комунікацій з громадськістю, що додається.

  2. Унести до Положення про департамент документального забезпечення, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.12.2011 № 455( v0455731-11 ), зміни, що додаються.

  3. Визнати такими, що втратили чинність:

  наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 10.01.2012 № 14( v0014731-12 ) "Про затвердження положень про самостійні структурні підрозділи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України";

  пункти 27( v0672731-12 ) і 28 змін, що вносяться до деяких наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України( v0672731-12 ), затверджених наказом Мінекономрозвитку України від 06.06.2012 № 672.

  4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

  Виконувач обов'язків Міністра

  А. А. Максюта

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 12.08.2013 № 959

  ПОЛОЖЕННЯ про управління комунікацій з громадськістю

  1. Загальні положення

  1.1. Управління комунікацій з громадськістю (далі — управління) є самостійним структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку).

  1.2. Головною метою діяльності управління є забезпечення прозорості та відкритості діяльності Мінекономрозвитку.

  1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономрозвитку, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

  1.4. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

  1.5. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

 3. відділ взаємодії із засобами масової інформації;
 4. відділ Інтернет-комунікацій;
 5. сектор взаємодії з громадськістю.
 6. 1.6. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що і входять до складу управління, визначаються в положеннях про них.

  1.7. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи та сектор, утворені у складі управління, та посадовими інструкціями.

  2. Завдання та функції управління

  2.1. Завданнями управління є:

  забезпечення оперативного та об'єктивного інформування громадськості про діяльність Мінекономрозвитку;

  підготовка та проведення публічних заходів Мінекономрозвитку із залученням громадськості та засобів масової інформації;

  організація проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації економічної політики держави шляхом проведення круглих столів, семінарів, конференцій, публічних обговорень за участю представників органів виконавчої влади та громадськості;

 7. висвітлення діяльності Мінекономрозвитку в мережі Інтернет;
 8. організаційне супроводження прес-конференцій, брифінгів, інтерв'ю посадових осіб Мінекономрозвитку.
 9. 2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 10. організовує виступи посадових осіб Мінекономрозвитку;
 11. розробляє плани інформаційного супроводження діяльності Мінекономрозвитку, готує медіаплани;
 12. забезпечує здійснення фото- та відеосупроводження публічних заходів, що проводяться в Мінекономрозвитку, оперативне розповсюдження фото- та відеоматеріалів про ці заходи;

  проводить акредитацію представників засобів масової інформації, веде базу даних засобів масової інформації;

  сприяє засобам масової інформації у висвітленні діяльності Мінекономрозвитку, надає допомогу в підготовці публікацій, радіо- та телематеріалів стосовно пріоритетних напрямів діяльності Мінекономрозвитку, робочих поїздок та офіційних візитів керівництва Мінекономрозвитку;

  опрацьовує матеріали, надані іншими структурними підрозділами Мінекономрозвитку, для розміщення їх у засобах масової інформації та мережі Інтернет;

  забезпечує інформаційну підтримку рубрик "Прес-центр" та "Громадська рада" на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в мережі Інтернет;

  забезпечує наповнення та інформаційну підтримку офіційних сторінок Мінекономрозвитку в мережі Інтернет;

  погоджує інформацію, надану структурними підрозділами, для розміщення на офіційній сторінці Мінекономрозвитку в мережі Інтернет;

 13. взаємодіє з громадською радою при Мінекономрозвитку, сприяє її діяльності;
 14. проводить моніторинг публікацій у засобах масової інформації;
 15. готує інформаційний бюлетень щодо висвітлення головних подій Мінекономрозвитку;
 16. здійснює координацію проведення структурними підрозділами Мінекономрозвитку громадських обговорень, надає їм організаційну та методичну допомогу;

  готує орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на рік, організовує його обговорення з представниками об'єднань громадян та громадської ради при Мінекономрозвитку;

  організовує здійснення заходів щодо сприяння проведенню громадської експертизи діяльності Мінекономрозвитку;

  організовує проведення відеоконференцій Мінекономрозвитку для роз'яснення та обговорення пріоритетів урядової політики, цілей і змісту соціально-економічних реформ;

  взаємодіє з відповідними структурними підрозділами Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, державних установ та організацій;

  розробляє проекти нормативно-правових актів та бере участь в опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції управління.

  3. Права управління

  Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

  одержувати у визначені терміни інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, зокрема інформаційно-аналітичні матеріали, за запитами засобів масової інформації;

  залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за згодою їх керівників), структурних підрозділів Мінекономрозвитку з питань, що належать до їх компетенції, до спільного розв'язання покладених на управління завдань;

 17. скликати наради та утворювати робочі групи;
 18. одержувати інформацію, документи і матеріали від центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

  користуватися для виконання службових завдань телефонним зв'язком (включаючи міжміський), існуючими комп'ютерними мережами (включаючи Інтернет), іншою оргтехнікою Мінекономрозвитку, засобами поштових та кур'єрських служб;

 19. брати участь у нарадах, конференціях та семінарах з питань, що належать до компетенції управління.
 20. 4. Керівництво управління

  4.1. Управління очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

  4.2. Начальник управління безпосередньо підпорядкований заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України — керівнику апарату.

  4.3. Начальник управління:

  здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

  організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

  організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;

  візує проекти рішень та документи з питань, що належать до компетенції управління, які подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку;

  у межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку, підписує листи, запити та документи з питань, що виникають у сфері діяльності управління, які надсилаються до інших органів виконавчої влади;

  з питань, що належать до компетенції управління, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, що використовуються в управлінській діяльності, для подання керівництву Мінекономрозвитку або іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

  співпрацює з керівниками інших самостійних структурних підрозділів Мінекономрозвитку з питань, які потребують спільного вирішення;

  забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в управлінні;

 21. контролює додержання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку;
 22. за дорученням керівництва Мінекономрозвитку представляє Міністерство в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

  у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління — начальника відділу взаємодії із засобами масової інформації, начальника відділу Інтернет-комунікацій та завідувача сектору взаємодії з громадськістю;

 23. погоджує положення про відділи та сектор, утворені у складі управління;
 24. координує разом із керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, і департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в управлінні з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; координує роботу з формування кадрового резерву управління;

  погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

  уносить подання заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України — керівнику апарату про заохочення державних службовців і працівників управління та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

  готує, візує, погоджує та подає заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України — керівнику апарату для внесення на розгляд Міністра економічного розвитку і торгівлі України подання про заохочення заступника начальника управління — начальника відділу взаємодії із засобами масової інформації, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння йому рангу державного службовця відповідно до законодавства про державну службу.

  4.4. Заступник начальника управління — начальник відділу взаємодії із засобами масової інформації виконує обов'язки начальника управління в разі його відсутності.

  Начальник управління комунікацій з громадськістю

  О.Є. Фітьє

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 12.08.2013 № 959

  ЗМІНИ, що вносяться до Положення про департамент документального забезпечення ( v0455731-11 )

  1. У розділі 1( v0455731-11 ):

  1) пункт 1.2( v0455731-11 ) доповнити словами ", а також забезпечення реалізації права кожного на доступ до публічної інформації та можливості участі громадян України в управлінні державними і громадськими справами";

  2) доповнити пункт 1.5( v0455731-11 ) після абзацу п'ятого новим абзацом такого змісту: "відділ доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян;".

  У зв'язку з цим абзац шостий уважати абзацом сьомим.

  2. У розділі 2( v0455731-11 ):

  1) абзац дванадцятий( v0455731-11 ) після слів "з питань діловодства та архівної справи" доповнити словами ", з питань забезпечення реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України( 254к/96-ВР ) права участі в управлінні державними і громадськими справами";

  2) доповнити розділ після абзацу дев'ятнадцятого( v0455731-11 ) новими абзацами такого змісту:

  "організація в установленому порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Мінекономрозвитку;

  об'єктивний і всебічний розгляд звернень громадян — заяв та пропозицій з питань, що належать до компетенції Мінекономрозвитку, у визначений законодавством термін;

  забезпечення інформаційної підтримки рубрик "Доступ до публічної інформації", "Звернення громадян" та "Зворотний зв'язок" на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в мережі Інтернет;

  забезпечення оперативного опрацювання та надання у визначені терміни відповідей за запитами на публічну інформацію, що надходять від фізичних та юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної особи;

  забезпечення моніторингу розгляду звернень громадян, здійснення аналізу причин звернень, підготовка Секретаріату Кабінету Міністрів України та керівництву Міністерства аналітичних довідок про стан роботи зі зверненнями громадян у звітному періоді;

  організація особистого прийому громадян Міністром економічного розвитку і торгівлі України через приймальню громадян Кабінету Міністрів України згідно з Порядком організації та проведення особистого прийому громадян у Кабінеті Міністрів України( 924-2010-п ), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 № 924;

 25. організація роботи громадської приймальні Мінекономрозвитку;
 26. взаємодія з відповідними структурними підрозділами Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, державних установ та організацій;".

  У зв'язку з цим абзац двадцятий уважати абзацом двадцять восьмим.

  3. Абзац дванадцятий пункту 4.3 розділу 4 ( v0455731-11 ) після слів "начальника відділу організаційно-методичного забезпечення діловодства та архіву" доповнити словами ", начальника відділу доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян".

  Заступник директора департаменту документального забезпечення

  В. А. Хорошилов

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Працівники ДАІ Житомирщини несуть службу в зоні проведення АТО

  Про це під час прес-конференції в УМВС України в Житомирській області повідомив керівник регіонального управління ДАІ Володимир Гриб. Також він розповів про заходи з наведення ладу на автодорогах ...

  С.Власенко попросит ВАСУ пересмотреть дело о лишении его депутатского мандата

  Сергей Власенко попросит Высший админсуд Украины пересмотреть дело о досрочном прекращении его депутатских полномочий и лишении депутатского мандата. Об этом он рассказал на заседании временной ...

  Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про умови поставок в Україну шин пневматичних гумових нових для легкових автомобілів, Кабінет Міністрів України

  Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про умови поставок в Україну шин пневматичних гумових нових для легкових автомобілів

  Музей виїхав у «нікуди»

  Так сталося, що наша сімейна історія одного разу перетнулася з історією музею декоративно-ужиткового мистецтва Чернігівщини, розташованого на той час у приміщенні церкви святої великомучениці ...

  Об адвокате - устами Клиентов

  Большущее спасибо творцам этого портала!!! Он на самом деле - находка! Удачи!

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b