Про внесення змін до Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, Кабінет Міністрів УкраїниКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від 24 липня 2013 р. № 549 Київ

  Про внесення змін до Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу ( 993-2008-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 993 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 88, ст. 2954), зміни, що додаються.

  Прем'єр-міністр України

  М. АЗАРОВ

  Інд. 70

  ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 549

  ЗМІНИ, що вносяться до Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу ( 993-2008-п )

  1. Пункт 1( 993-2008-п ) викласти в такій редакції:

  "1. Дитячо-юнацька спортивна школа (далі — спортивна школа) є позашкільним навчальним закладом спортивного профілю — закладом фізичної культури і спорту, який забезпечує розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, визнаному в Україні, створює необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.".

  2. У пункті 3( 993-2008-п ) слова "спеціалізовані дитячо-юнацькі школи олімпійського резерву" замінити словами "спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву".

  3. Пункт 4( 993-2008-п ) викласти в такій редакції:

  "4. Мінмолодьспорт здійснює в установленому порядку організаційно-методичне забезпечення діяльності спортивних шкіл незалежно від підпорядкування, типу і форми власності.".

  4. У пункті 8( 993-2008-п ):

  1) абзац перший доповнити реченням такого змісту: "Відкриття (закриття) відділень з певних видів спорту здійснюється за рішенням засновника (власника) спортивної школи, погодженим із структурним підрозділом з фізичної культури і спорту місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.";

  2) перше речення абзацу другого викласти в такій редакції: "Спортивна школа у місті повинна мати у штатному розписі не менше ніж вісім ставок тренера-викладача, з них не менше чотирьох штатних одиниць; у сільській місцевості — не менше ніж чотири ставки, з них не менше двох штатних одиниць (спортивна школа для інвалідів — відповідно чотири і три), а також власну або орендовану матеріально-технічну базу, науково-методичне і медичне забезпечення, необхідні кошти, зокрема фонд оплати праці.".

  5. В абзаці першому пункту 9( 993-2008-п ) слово "включає" замінити словами "може включати".

  6. У пункті 11( 993-2008-п ):

  1) абзаци другий і третій викласти в такій редакції:

  "вища категорія — Мінмолодьспортом за поданням Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

  перша категорія — Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій за поданням структурних підрозділів з фізичної культури та спорту районних держадміністрацій або органів місцевого самоврядування для міст обласного значення;";

  2) в абзаці п’ятому:

 1. після слів "засновника (власника)" доповнити словами "або уповноваженого ним органу";
 2. доповнити абзац реченнями такого змісту: "Орган, який надав спортивній школі вищу, першу або другу категорію, має право перевірити дотримання вимог, визначених у додатку до цього Положення. За підсумками перевірки спортивна школа може бути позбавлена наданої категорії.".

  7. У пункті 12( 993-2008-п ):

  1) слова "Спеціалізованою дитячо-юнацькою школою олімпійського резерву" замінити словами "Спеціалізованою дитячо-юнацькою спортивною школою олімпійського резерву";

  2) доповнити пункт абзацами такого змісту:

  "Спортивна школа набуває такого статусу за рішенням Мінмолодьспорту.

  Відділення з певного виду спорту відкривається у спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі олімпійського резерву за погодженням з Мінмолодьспортом за умови його відповідності вимогам, визначеним у додатку до цього Положення. У спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах олімпійського резерву не допускається відкриття відділень з неолімпійських видів спорту.".

  8. В абзаці другому пункту 16( 993-2008-п ):

  1) у першому реченні слова "кожного відділення" замінити словами "кожної групи";

  2) друге речення викласти в такій редакції: "У межах зазначеного плану передбачається проведення протягом шести тижнів навчально-тренувальних занять в умовах спортивно-оздоровчого табору та/або за індивідуальними планами вихованців на період їх активного відпочинку.".

  9. У пункті 17( 993-2008-п ):

  1) абзац четвертий після слова "підготовки" доповнити словами ", за винятком четвертого і п’ятого років навчання, коли допускається чотири навчальні години, але не більше двох разів на тиждень";

  2) абзац п’ятий викласти в такій редакції:

  "не менше чотирьох навчальних годин у групах спеціалізованої базової підготовки та підготовки до вищих досягнень.".

 3. 10. Пункт 19( 993-2008-п ) доповнити абзацом такого змісту:
 4. "Наповненість груп початкової підготовки та груп попередньої базової підготовки у канікулярний період корегується директором спортивної школи і повинна становити не менше 50 відсотків норми наповнюваності.".

 5. 11. У пункті 20( 993-2008-п ):
 6. 1) абзац перший після слів "засновникові (власникові)" доповнити словами "або уповноваженому ним органу", а слова і цифру "до 1 серпня" замінити словами і цифрами "до 25 серпня";

  2) у першому реченні абзацу другого слова "за погодженням з її засновником (власником)" виключити;

  3) в абзаці третьому слова "також відповідно з Республіканським комітетом по фізичній культурі та спорту Автономної Республіки Крим" замінити словами "відповідно з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим".

 7. 12. В абзаці п’ятому пункту 21( 993-2008-п ):
 8. 1) у першому реченні слова "Республіканським комітетом по фізичній культурі та спорту Автономної Республіки Крим" замінити словами "Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим";

  2) у другому реченні слова і цифри "за умови навчання їх у вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації" виключити;

  3) доповнити абзац реченням такого змісту: "У разі досягнення вихованцями граничного віку під час навчального року вони мають право продовжити навчання до закінчення поточного навчального року.".

 9. 13. У пункті 22( 993-2008-п ):
 10. 1) перше речення після слова "направлення" доповнити словами "за рахунок коштів такої спортивної школи виходячи з її фінансових можливостей";

  2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

  "Для доукомплектування відповідних груп підготовки, з яких вихованці направлені для подальшого підвищення рівня спортивної майстерності, до таких груп можуть зараховуватися вихованці з нижчим рівнем підготовки, які виконують обсяг навантажень, передбачений навчальними програмами з видів спорту для відповідного етапу підготовки, з дотриманням при цьому тижневого режиму навчально-тренувальної роботи та вимог до наповненості груп.".

 11. 14. У пункті 25( 993-2008-п ):
 12. абзац перший викласти в такій редакції:
 13. "25. Спортивна школа виходячи із своїх фінансових можливостей має право проводити відповідно до вимог законодавства навчально-тренувальні збори для підготовки команд, спортсменів до місцевих, обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань та організовувати спортивно-оздоровчі табори із забезпеченням вихованців харчуванням, фармакологічними медико-відновлювальними засобами, вітамінами, білково-глюкозними препаратами, спортивною екіпіровкою та інвентарем, необхідними транспортними засобами і пально-мастильними матеріалами до них для супроводження і забезпечення безпеки вихованців під час навчально-тренувального процесу відповідно до порядку та норм, затверджених Мінмолодьспортом, та інших нормативних актів.";

  абзац третій після слова "України" доповнити словами "відповідних вікових груп", а після слова "досягнень" — словами "і спеціалізованої базової підготовки".

 14. 15. У пункті 29( 993-2008-п ):
 15. 1) абзац сьомий після слова "користування" доповнити словами "виходячи з фінансових можливостей спортивної школи";

  2) абзаци восьмий і дев’ятий викласти в такій редакції:

  "забезпечення в установленому порядку виходячи з фінансових можливостей спортивної школи спортивним одягом та спортивним взуттям, а також харчуванням, організація проживання під час навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань, проїзду до місця проведення таких зборів і змагань. Порядок забезпечення вихованців спортивної школи харчуванням, спортивним одягом та спортивним взуттям під час навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань визначається Мінмолодьспортом за погодженням з Мінфіном;

  медичне обслуговування та фармакологічне забезпечення відповідно до законодавства виходячи з фінансових можливостей спортивної школи;".

  16. Абзац восьмий пункту 32( 993-2008-п ) після слів "спортивною формою і спортивним взуттям" доповнити словами "виходячи з фінансових можливостей спортивної школи".

 16. 17. Абзац перший пункту 35( 993-2008-п ) викласти в такій редакції:
 17. "35. Обсяг навантаження тренерів-викладачів визначається згідно з тарифікаційним списком, який затверджується в установленому порядку.".

 18. 18. Пункт 38( 993-2008-п ) викласти в такій редакції:
 19. "38. Тренери-викладачі спортивної школи організовують і здійснюють навчально-тренувальну та спортивну роботу, несуть відповідальність перед директором за її результати та підлягають атестуванню один раз на чотири роки в порядку, визначеному Мінмолодьспортом.".

  19. Абзац десятий пункту 41( 993-2008-п ) після слова "установлює" доповнити словами "в межах затвердженого фонду заробітної плати".

  20. У пункті 42( 993-2008-п ) слова "тренером-викладачем" замінити словами "у сфері фізичної культури і спорту", а слово "п’яти" — словом "трьох".

  21. Абзац перший пункту 46( 993-2008-п ) доповнити реченням такого змісту: "У новоутвореній спортивній школі, якій протягом перших трьох років не надана категорія, може передбачатися одна посада інструктора-методиста.".

  22. Абзац другий пункту 48( 993-2008-п ) після слів "освітньо-кваліфікаційного рівня" доповнити словом "бакалавр,".

 20. 23. У пункті 56( 993-2008-п ):
 21. абзац четвертий після слова "статуту" доповнити словами ", у тому числі спеціалізованим транспортом для супроводження і забезпечення безпеки вихованців під час здійснення навчально-тренувальної та спортивної роботи, або орендувати такий транспорт на договірних засадах";

 22. доповнити пункт після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:
 23. "надавати в установленому порядку платні послуги;".

  У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.

  24. У тексті Положення( 993-2008-п ) слово "Мінсім’ямолодьспорт" у всіх відмінках замінити словом "Мінмолодьспорт" у відповідному відмінку.

 24. 25. У додатку до Положення( 993-2008-п ):
 25. 1) у графі "Найменування показника":

  пункт 1 після слова "двох" доповнити словом "навчальних", а слова "режиму навчально-тренувальної роботи, забезпечення" виключити;

  пункти 2, 3 і 6 після слів "початкової підготовки" доповнити словами "та груп попередньої базової підготовки першого-другого років навчання";

  в абзаці третьому пункту 6 слова "заслужені майстри спорту" замінити словами "крім вихованців, які займаються ігровими видами спорту";

  в абзаці першому пункту 7 слова "крім вихованців груп початкової підготовки" замінити словами "що займаються у групах початкової підготовки та попередньої базової підготовки";

  2) пункт 10 викласти в такій редакції:

  "10.

  Наявність власних або орендованих спортивних споруд (у відсотках обсягу необхідного забезпечення в кожному виді спорту)

 26. 75-100
 27. 50-70
 28. 45";
 29. 3) пункти 14 і 15 виключити.

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Компании British Petroleum предложили откупиться от суда по делу о разливе нефти за $16 млрд

  Министерство юстиции США и правительства штатов, расположенных на побережье Мексиканского залива, предложили компании British Petroleum (BP) заплатить 16 миллиардов долларов в обмен на отказ ...

  Про зразки та опис вивісок окружної комісії з всеукраїнського референдуму та дільничних комісій з всеукраїнського референдуму звичайної, спеціальної та закордонної дільниць, Центральна виборча комісія

  Про зразки та опис вивісок окружної комісії з всеукраїнського референдуму та дільничних комісій з всеукраїнського референдуму звичайної, спеціальної та закордонної дільниць

  Венецианская комиссия одобрила конституционную реформу на Украине

  Комиссия Совета Европы За демократию через право (Венецианская комиссия) проанализировала предложенную президентом Петром Порошенко конституционную реформу.

  В Бельгии посмертно реабилитировали «ведьм» и «колдунов», сожженных в XVII веке

  Власти Ньюпорта, курортного городка на бельгийском побережье Северного моря, реабилитировали 17 местных жителей, которые в XVII веке были приговорены к сожжению на костре.

  Об адвокате - устами Клиентов

  Большое Вам спасибо. С Вами приятно работать! Ребята - Вы молодцы.

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b