Про внесення змін до Інструкції про забезпечення доступу до публічної інформації в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, Міністерство оборони УкраїниМІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 12.02.2013  № 92
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 березня 2013 р. за № 359/22891

  Про внесення змін до Інструкції про забезпечення доступу до публічної інформації в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

  Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"( 2939-17 ), Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547( 547/2011 ) "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583( 583-2011-п ) "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" НАКАЗУЮ:

  1. Унести зміни до Інструкції про забезпечення доступу до публічної інформації в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України ( z1363-12 ), затвердженої наказом Міністерства оборони України від 24 липня 2012 року № 490, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2012 року за № 1363/21675, виклавши її в новій редакції, що додається.

  2. Відповідальним структурним підрозділом за забезпечення доступу до публічної інформації в Міністерстві оборони України визначити Управління по роботі з громадянами та доступу до публічної інформації Міністерства оборони України.

  3. Цей наказ подати в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  4. Начальнику Генерального штабу — Головнокомандувачу Збройних Сил України забезпечити розробку електронної бази даних системи обліку публічної інформації після отримання інформації відносно структури такої електронної бази.

  5. Начальнику Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України забезпечувати уточнення розміру відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк запитуваних документів.

  6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Міністр оборони України

  П. В. Лебедєв

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства оборони України 24.07.2012  № 490 (у редакції наказу Міністерства оборони України 12.02.2013 № 92)

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 березня 2013 р. за № 359/22891

  ІНСТРУКЦІЯ про забезпечення доступу до публічної інформації в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

  I. Загальні положення

  1.1. Ця Інструкція розроблена з метою впорядкування доступу до публічної інформації в Міністерстві оборони України (далі — Міноборони), установах та організаціях, що належать до сфери його управління, органах військового управління, з’єднаннях, військових частинах, військових навчальних закладах, установах, організаціях Збройних Силах України (далі — органи військового управління) і встановлює порядок створення, функціонування та ведення системи обліку публічної інформації, реєстрації запитів, їх опрацювання, систематизації, організації взаємодії, контролю за розглядом та підготовки звітів щодо їх опрацювання.

  Ця Інструкція визначає процедуру оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів військового управління щодо надання або відмови в наданні публічної інформації за запитом на інформацію.

  Дія цієї Інструкції не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень під час здійснення ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.

  Кожен з органів військового управління є розпорядником публічної інформації, яка отримана або створена ним у процесі здійснення своїх повноважень та перебуває в його володінні.

  1.2. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

  адміністратор системи обліку — спеціальний структурний підрозділ, що забезпечує створення, функціонування та ведення в межах своїх повноважень системи обліку публічної інформації;

 3. звітність — письмове або усне повідомлення про свою діяльність, виконання дорученої справи тощо;
 4. контроль — перевірка виконання поставлених доручень за запитами на інформацію та їх розгляду;
 5. опрацювання — надання відповіді запитувачу по суті з виконанням усіх вимог законодавства про доступ до публічної інформації;

 6. реєстрація — запис, фіксація з метою обліку і надання статусу документа;
 7. система обліку публічної інформації — система, в якій реєструються документи, що перебувають в органів військового управління;

  систематизація — розподіл запитів на інформацію у визначеному порядку (за алфавітом, у хронологічному порядку, за напрямом діяльності розпорядника інформації тощо);

  спеціальний структурний підрозділ — визначений Міноборони або іншим органом військового управління структурний підрозділ, який організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє Міноборони або орган військового управління;

  уповноважений структурний підрозділ — структурний підрозділ апарату Міноборони або органу військового управління, до компетенції якого належить запитувана публічна інформація.

  1.3. Забезпечення порядку доступу до публічної інформації

  У Міноборони та органах військового управління відповідно до статті 5 Закону України "Про доступ до публічної інформації"( 2939-17 ) доступ до інформації забезпечується шляхом:

 8. систематичного та оперативного оприлюднення інформації:
 9. в друкованих виданнях: "Народна армія України", "Військо України", "Флот України", "Крила України";

 10. на офіційному веб-порталі Міноборони в мережі Інтернет;
 11. на інформаційних стендах, розміщених у приміщеннях органів військового управління;
 12. будь-яким іншим способом;
 13. надання інформації за запитами на інформацію.
 14. 1.4. Безпосереднє забезпечення доступу до публічної інформації в органах військового управління покладається на спеціальні структурні підрозділи, які забезпечують організацію у встановленому порядку доступ до публічної інформації.

  У Міноборони спеціальним структурним підрозділом є Управління по роботі з громадянами та доступу до публічної інформації Міноборони (далі — Управління).

  В органах військового управління спеціальні структурні підрозділи визначаються рішенням відповідного керівника, а саме підрозділи, які виконують функції документального забезпечення та контролю.

  Спеціальні структурні підрозділи, на які у встановленому порядку покладається організація доступу до публічної інформації, у межах визначеної компетенції здійснюють створення, функціонування та ведення системи обліку публічної інформації, реєстрацію документів розпорядника інформації, розгляд запитів на інформацію, їх опрацювання, облік, систематизацію, аналізування, забезпечення координації дій працівників уповноважених структурних підрозділів з метою оперативної підготовки та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до Міноборони, інших органів військового управління, надання консультацій під час оформлення таких запитів, здійснення контролю за виконанням у самостійних та уповноважених структурних підрозділах вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації"( 2939-17 ) та цієї Інструкції, ведуть облік документів, що знаходяться у володінні розпорядника інформації.

  Спеціальні структурні підрозділи разом з підрозділами преси та інформації відповідають за оприлюднення інформації, розпорядниками якої є Міноборони або інші органи військового управління (стаття 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації"( 2939-17 )).

  Спеціальні структурні підрозділи зобов’язані мати спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації.

  У порядку та строки, визначені відповідними організаційно-розпорядчими документами керівників органів військового управління, спеціальні структурні підрозділи складають статистичний звіт про результати розгляду запитів на інформацію.

  II. Порядок отримання запитів на інформацію

  2.1. Публічна інформація щодо документів, які перебувають у володінні Міноборони, розміщені на офіційному веб-порталі Міноборони: www.mil.gov.ua

  2.2. Запит може бути поданий особисто до спеціального структурного підрозділу, який є відповідальним за організацію доступу осіб до публічної інформації, розпорядником якої є Міноборони або інший орган військового управління, у робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

  Запити на інформацію приймаються в робочі дні з 10.00 до 17.00.

  Запити на інформацію не приймаються під час перерви для відпочинку та харчування (з 13.00 до 14.00), а також у вихідні, святкові та неробочі дні.

  Запит на інформацію подається до Міноборони, інших органів військового управління в письмовій, усній формі під час особистого прийому чи іншій формі (поштовим зв’язком, електронною поштою, факсом або телефонними засобами) на вибір запитувача.

  Запит на інформацію безпосередньо до Міноборони письмово, в усній формі або телефоном може бути поданий на поштову адресу: вул. Грушевського, 30/1, місто Київ, 01021 (Центральний будинок офіцерів Збройних Сил України, під’їзд № 5);

 15. на електронну адресу: zapytmou@gmail.com.
 16. Інформацію про телефони та факс розміщено на веб-порталі Міноборони.

  Запит на інформацію приймається посадовою особою Управління, при цьому необхідно надати:

  прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу (адресу електронної пошти) або номер засобу зв’язку (якщо такий є);

  загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

 17. підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
 18. Рекомендовані форми запитів на інформацію розміщуються на офіційному веб-порталі Міноборони та на інформаційному стенді у приміщенні приймальні.

  2.3. Під час отримання інформаційного запиту в усній формі або телефоном відповідальна особа спеціального структурного підрозділу складає запит на інформацію за формою, наведеною в додатку 1 до цієї Інструкції.

  2.4. Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) запитувачі інформації не можуть подати письмовий запит на інформацію, його має оформити працівник спеціального структурного підрозділу, обов’язково зазначивши в запиті свою посаду, прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон, та надати копію запиту запитувачам інформації, які його подали.

  Під час отримання та надання відповіді на запит по телефону розмова фіксується технічними засобами, про що на початку розмови повідомляють запитувачу.

  2.5. На вимогу запитувачів інформації на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачам інформації.

  III. Порядок реєстрації запитів на інформацію

  3.1. Приймання та реєстрація запитів на інформацію Міноборони проводяться Управлінням шляхом отримання поштою, на визначені номери телефонів, факсів, адресу електронної пошти Міноборони, а також прийому запитувачів інформації в спеціально визначеному приміщенні. У цьому приміщенні мають бути створені умови для подання запитів громадян з обмеженими фізичними можливостями.

  3.2. Прийом запитувачів інформації — фізичних осіб проводиться за наявності паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, запитів від фізичних осіб поштою, телефоном та факсом — за умови надання даних про особу запитувача, на електронну адресу — після надання інформації про особу запитувача через веб-портал Міноборони.

  3.3. У такому самому порядку проводиться прийом запитувачів на інформацію від юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи, а від їх представників також за умови надання належно засвідчених документів, які надають право представництва у відносинах із суб’єктами владних повноважень.

  3.4. У разі надходження запиту на інформацію, в якому порушується питання надання інформації про іншу особу, працівниками спеціального структурного підрозділу з’ясовується наявність у запитувача інформації повноважень на одержання такої інформації, після чого запит та отримані у запитувача інформації матеріали (довіреність, доручення, рішення суду) опрацьовуються по суті або передаються до уповноваженого структурного підрозділу апарату Міноборони чи іншого органу військового управління, який буде готувати проект відповіді на запит на інформацію.

  3.5. Запити на інформацію, що надходять поштовим зв’язком, факсом на адресу Міноборони, іншого органу військового управління приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються підрозділом документального забезпечення та контролю відповідно до чинного законодавства з урахуванням вимог цієї Інструкції та невідкладно передаються по факсу та поштовим зв’язком до спеціального структурного підрозділу.

  3.6. Спеціальний структурний підрозділ отримує запити на інформацію, здійснює їх електронну реєстрацію в день їх надходження.

  3.7. Якщо запит за своїм змістом є зверненням громадян, спеціальний структурний підрозділ розглядає такий документ у порядку, визначеному Законом України "Про звернення громадян"( 393/96-ВР ).

  3.8. Запит на інформацію, що надійшов на адресу Управління, приймається, реєструється та подається на розгляд начальнику Управління.

  Під час розгляду запиту на інформацію начальником Управління визначається уповноважений структурний підрозділ Міноборони або іншого органу військового управління, до компетенції якого належить запитувана публічна інформація (далі — уповноважений структурний підрозділ).

  3.9. Уповноваженими структурними підрозділами, відповідальними за надання відомостей за запитами на інформацію, є керівники самостійних структурних підрозділів апарату Міноборони, інших органів військового управління в межах своєї компетенції.

  3.10. Уповноваженими структурними підрозділами, які забезпечують надання публічної інформації про діяльність Міноборони запитувачам інформації на їх запит, а також розміщення вказаної інформації на веб-порталі Міноборони та інформаційних стендах, є керівники самостійних структурних підрозділів апарату Міноборони та інших органів військового управління за такими напрямами діяльності:

  щодо діяльності Збройних Сил України — начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України;

  щодо бюджету за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету; про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, — структурний підрозділ фінансово-економічного забезпечення діяльності Міноборони;

 19. щодо організації правової роботи — підрозділ правового забезпечення Міноборони;
 20. щодо забезпечення правопорядку і військової дисципліни серед військовослужбовців Збройних Сил України — начальник Головного управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України;

  щодо запобігання та виявлення корупції — підрозділ запобігання та виявлення корупції, начальник Головного управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України;

 21. щодо кадрової політики — підрозділ забезпечення та реалізації кадрової політики Міноборони;
 22. щодо медичного забезпечення — Військово-медичний департамент;
 23. з питань соціального захисту — підрозділи: розгляду звернень та прийому громадян, соціальної та гуманітарної політики, нагляду за охороною праці;

 24. щодо забезпечення житлом — квартирно-експлуатаційні органи управління;
 25. щодо наказів Міноборони — підрозділи документального забезпечення та контролю;
 26. з питань військової освіти та науки — підрозділ військової освіти та науки.
 27. Уповноваженими структурними підрозділами можуть бути й інші структурні підрозділи апарату Міноборони за визначеними їх положеннями напрямами діяльності.

  3.11. У такому разі, якщо запитувана інформація належить до сфери діяльності двох або більше структурних підрозділів Міноборони або органів військового управління, а також якщо за результатами попереднього розгляду Управлінням неможливо визначити уповноважений структурний підрозділ, рішення щодо визначення головного виконавця запиту на інформацію чи уповноваженого структурного підрозділу приймає заступник Міністра оборони України — керівник апарату.

  3.12. Запити на інформацію, що надійшли на адресу органів військового управління, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій, приймаються, реєструються підрозділами, до обов’язків яких належить безпосереднє забезпечення доступу до публічної інформації, та подається на розгляд начальників (командирів), якими визначається уповноважений структурний підрозділ, до компетенції якого належить запитувана публічна інформація.

  3.13. Усні та письмові запити на інформацію, які отримано телефоном, телефаксом, поштою, електронною поштою, приймаються, попередньо розглядаються і централізовано реєструються спеціальним структурним підрозділом у день їх надходження в реєстраційно-контрольній картці (додаток 2), придатних для обробки на персональних комп’ютерах, або в Журналі реєстрації запитів на інформацію (додаток 3).

  Журнальна форма реєстрації запитів на інформацію допускається в органах військового управління з річним обсягом надходження до 500 запитів. Журнали реєстрації запитів на інформацію прошиваються, прошнуровуються, пронумеровуються, підписуються посадовою особою та скріплюються печаткою.

  3.14. Запити на інформацію, подані під час особистого прийому Міністром оборони України, першим заступником Міністра оборони України, заступником Міністра оборони України, заступником Міністра оборони України — керівником апарату та керівниками структурних підрозділів апарату Міноборони, приймаються, реєструються, розглядаються безпосередньо Управлінням або в цей самий день з дорученням для опрацювання направляються відповідному уповноваженому структурному підрозділу, який є розпорядником інформації.

  У такому випадку, коли запит на інформацію потребує його опрацювання кількома виконавцями, рішення щодо визначення уповноважених структурних підрозділів та головного виконавця запиту на інформацію приймає начальник Управління. У випадку виникнення спірних питань рішення щодо визначення уповноважених структурних підрозділів та головного виконавця запиту на інформацію приймає заступник Міністра оборони України — керівник апарату.

  Відповіді на запити на інформацію, отримані під час особистого прийому, надаються за підписом начальника Управління.

  3.15. У разі безпосереднього надходження запиту на інформацію до будь-якого структурного підрозділу апарату Міноборони або Генерального штабу Збройних Сил України такий запит невідкладно направляється до Управління, яке в установленому порядку реєструє такий запит та визначає уповноважений структурний підрозділ Міноборони або орган військового управління, до компетенції якого належить розгляд запитуваної інформації.

  3.16. Керівники самостійних структурних підрозділів Міноборони та органів військового управління несуть персональну відповідальність за стан роботи з організації опрацювання запитів на інформацію. Опрацювання запитів на інформацію вважається окремим пріоритетним напрямом діяльності структурного підрозділу (органу військового управління).

  З метою забезпечення належної організації опрацювання запитів командири (начальники) зобов’язані:

  визначити відповідального працівника (працівників) за опрацювання запитів на інформацію, здійснення особистого прийому та підготовку копій документів з питань, що належать до компетенції самостійного структурного підрозділу, органу військового управління;

  з метою організації належної реєстрації документів Міноборони як розпорядника інформації в системі обліку структурні підрозділи апарату Міноборони щомісяця надають до Управління переліки документів, що перебувають у їх розпорядженні та містять публічну інформацію, на підставі яких формується реєстр публічної інформації. Функціонування реєстру публічної інформації забезпечується відповідно до Положення про систему обліку публічної інформації ( 1277-2011-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року № 1277;

  у положеннях про окремі структурні підрозділи, органи військового управління, у номенклатурах справ та посадових інструкціях (функціональних обов’язках) службових осіб, визначених для опрацювання запитів на інформацію, передбачити відповідні положення щодо роботи із запитами на публічну інформацію;

  інформацію про визначених службових осіб самостійного структурного підрозділу апарату Міноборони (витяги з наказів) подавати до Управління щорічно, після видання наказу про організацію службової діяльності структурного підрозділу на відповідний рік.

  В органах військового управління інформацію про визначених службових осіб подавати до спеціальних структурних підрозділів.

  3.17. Недодержання встановленого цією Інструкцією порядку організації опрацювання запитів на інформацію є порушенням військової та трудової дисципліни. Посадові (службові) особи відповідають за порушення цієї Інструкції згідно з чинним законодавством України.

  3.18. Порушення законодавства про доступ до публічної інформації, за які відповідають посадові (службові) особи:

 28. ненадання відповіді на запит;
 29. ненадання інформації на запит;
 30. безпідставна відмова в задоволенні запиту на інформацію;
 31. неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації"( 2939-17 );

 32. надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;
 33. несвоєчасне надання інформації;
 34. необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;
 35. нездійснення реєстрації документів;
 36. навмисне приховування або знищення інформації чи документів.
 37. IV. Опрацювання запитів на інформацію та здійснення контролю щодо надання відповідей

  4.1. Керівники уповноважених структурних підрозділів, органів військового управління після отримання запитів зобов’язані негайно визначити осіб, відповідальних за надання інформації, та забезпечити контроль за опрацюванням запитів.

  Кореспонденція щодо запитів на публічну інформацію підлягає невідкладному опрацюванню, такі документи повинні мати позначку — "Невідкладно".

  4.2. Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту розпорядником інформації.

  У такому разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

  Якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, уповноважений структурний підрозділ невідкладно повідомляє в письмовій формі Управління про необхідність продовження строку розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

  Про продовження строку Управління повідомляє запитувачу в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту за підписом:

 38. у Міноборони — начальника Управління;
 39. в органах військового управління, військових частинах, установах, організаціях — начальників (командирів).

  Уповноважені структурні підрозділи Міноборони, які не володіють запитуваною публічною інформацією, але їм за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язані невідкладно подати пропозиції до Управління щодо необхідності повідомити запитувачу про надіслання цього запиту на інформацію суб’єкту владних повноважень, який володіє цією інформацією, або іншим розпорядникам публічної інформації, які визначені в статті 13 Закону України "Про доступ до публічної інформації"( 2939-17 ).

  Управління в такому випадку надсилає запит на інформацію суб’єкту владних повноважень, який володіє цією інформацією, при цьому повідомляє запитувачу про пересилання запиту.

  4.3. Усі необхідні матеріали для надання відповіді по суті запиту на інформацію готуються уповноваженим структурним підрозділом і направляються до Управління по роботі з громадянами та доступу до публічної інформації за підписом керівника уповноваженого структурного підрозділу.

  З метою оперативності опрацювання запитів на інформацію відповідні матеріали передаються до Управління електронною поштою.

  Управління по роботі з громадянами та доступу до публічної інформації опрацьовує отримані матеріали та надає відповідь запитувачу за підписом начальника Управління.

  4.4. Контроль за своєчасним, правильним розглядом і наданням відповідей на запити на інформацію, виконанням доручень здійснюється:

 40. у Міноборони — Управлінням;
 41. в органах військового управління, військових частинах, установах, організаціях — підрозділами документального забезпечення.

  4.5. Відповідно до статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації"( 2939-17 ) Міноборони, інші органи військового управління мають право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

  не володіє і не зобов’язано відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

  інформація, що запитується, належить до категорії публічної інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації"( 2939-17 );

  особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені цією Інструкцією фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів обсягом більше 10 аркушів;

 42. не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених цією Інструкцією.
 43. 4.6. Відповідь на запит може містити:

 44. усю запитувану інформацію;
 45. її частину і відмову в задоволенні запиту в іншій частині;

 46. відмову в задоволенні запиту повністю.
 47. Відповідь на запит вважається наданою лише тоді, коли на поставлені в запиті питання дано відповідь по суті. Посилання на те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, не допускається.

  4.7. У разі якщо запит поряд із проханням надати публічну інформацію потребує надання інформації, що не належить до публічної, відповідь направляється заявнику окремо у строки, передбачені чинним законодавством.

  4.8. Якщо запит потребує надання інформації з обмеженим доступом, така інформація запитувачу не надається.

  Якщо обмеження доступу містить частина запитуваної інформації, а інша частина є загальнодоступною, надається тільки загальнодоступна інформація.

  4.9. У разі якщо запитувана публічна інформація належить до публічної інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит зазначаються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації — обмежений. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до публічної інформації з обмеженим доступом, а інша є загальнодоступною, надається запитувана інформація, доступ до якої необмежений. Відповідь на такий запит підлягає обов’язковому погодженню з підрозділами правового забезпечення та захисту інформації.

  При визначенні належності інформації до службової розпорядникам інформації необхідно керуватися відповідним переліком відомостей Міноборони, які містять службову інформацію та переліком службової інформації Збройних Сил України.

  Якщо запит поряд з проханням надати публічну інформацію містить прохання надати також інформацію, що не належить до публічної, відповідь на питання, які не належать до публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у строки, передбачені Законом України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ), про що запитувачам інформації повідомляється у відповіді на запит на інформацію.

  4.10. Не належать до публічної інформації:

  інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях і її відображення та документування не передбачено чинним законодавством;

  внутрішньоорганізаційна інформація, у тому числі внутрішня службова кореспонденція, доповідні та службові записки, рекомендації, проекти будь-яких документів тощо.

  4.11. Відмова в задоволенні на інформацію надається в письмовій формі. У відповіді про відмову в задоволенні запиту про інформацію мають зазначатися:

  прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, відповідальної за розгляд запиту, Міноборони, іншого органу військового управління;

 48. дата відмови;
 49. мотивована підстава відмови;
 50. порядок оскарження відмови;
 51. підпис.
 52. 4.12. У разі якщо Міноборони або іншим органом військового управління не може бути надана запитувана публічна інформація в передбачені цією Інструкцією строки у разі настання обставин непереборної сили, допускається відстрочка в задоволенні запиту на інформацію. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

   4.13. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію мають зазначатися:

 53. прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, відповідальної за розгляд запиту;
 54. дата надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;
 55. причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цією Інструкцією строк;

 56. строк, у який буде задоволено запит;
 57. підпис.
 58. V. Систематизація та звітність

  5.1. Адміністратором системи обліку публічної інформації в Міноборони є Управління, яке забезпечує:

 59. створення, функціонування та ведення системи обліку публічної інформації;
 60. доступ до системи обліку публічної інформації.
 61. Керівники органів військового управління забезпечують ведення обліку публічної інформації відповідного органу військового управління.

  5.2. Усі запити на інформацію, які надходять до Управління, разом із копіями відповідей запитувачам, підтвердженнями оплати послуг за копіювання або друк документів обсягом більше 10 аркушів розміщуються у справах у хронологічному або алфавітному порядку або за напрямом діяльності розпорядника інформації.

  Кожен запит на інформацію з усіма документами щодо його розгляду становить у справі самостійну групу.

  5.3. Установлюється п’ятирічний строк зберігання запитів на інформацію та документів до нього.

  5.4. Після закінчення строку, встановленого для зберігання документів за запитами на інформацію, вони підлягають знищенню.

  5.5. Керівники органів військового управління, які є розпорядниками інформації, подають звіт за формою, наведеною в додатку 4 до цієї Інструкції, один раз на півроку до Управління для оприлюднення на веб-порталі Міноборони в мережі Інтернет.

  VI. Перевірка структурних підрозділів Міноборони та органів військового управління

  Управління згідно з графіком та приписом, затвердженими Міністром оборони України, здійснює перевірку уповноважених структурних підрозділів Міноборони та органів військового управління щодо своєчасного опрацювання запитів на інформацію.

  VII. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію

  7.1. Відповіді на запити на інформацію надаються безкоштовно.

  7.2. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби виготовлення більш як 10 сторінок запитуваних документів. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається відповідно до розрахунку.

  Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів підлягає періодичному оновленню відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740( 740-2011-п ). Інформація про оновлення в установленому порядку розміщується на веб-порталі Міноборони.

  Розрахунок уточнюється Центром забезпечення службової діяльності Міноборони та Генерального штабу Збройних Сил України (далі — Центр) після набрання чинності Законом України про державний бюджет України на відповідний бюджетний рік та надсилається до Управління.

  Управління доводить інформацію щодо розміру відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк запитуваних документів згідно з розрахунком до органів військового управління.

  Оплата рахунка на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється в будь-якій фінансовій установі. Зразок рахунка (додаток 5) та розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, які надходять у Міноборони та інші органи військового управління (додаток 6), розміщено на веб-порталі Міноборони.

  Розрахунок на оплату послуг з копіювання та друку документів обсягом більше 10 аркушів заповнюється у трьох примірниках спеціальним структурним підрозділом, при цьому зазначаються найменування, вартість, кількість та сума послуг. Після цього документи надсилаються до Центру для контролю за надходженням коштів.

  Центр після заповнення рахунка необхідними банківськими реквізитами та підпису керівника здійснює реєстрацію рахунків та повертає їх до Управління.

  Управління повідомляє запитувачу будь-яким способом (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) про розмір фактичних витрат згідно з рахунком.

  7.3. Про надходження коштів та фактичну оплату послуг запитувачем інформації за виставленим рахунком Центр письмово сповіщає Управління. Запитувана інформація надається після отримання документів, що підтверджують повну оплату витрат, пов’язаних із наданням відповіді.

  Облік зазначених коштів здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства.

  У разі ненадходження документів, що підтверджують повну оплату витрат, у базі запитів на інформацію робиться про це відповідна позначка.

  Центр робить запис у книзі реєстрації рахунків про відмову запитувача сплатити фактичні витрати на копіювання або друк запитуваних документів.

  VIII. Розгляд скарг та прийняття рішень за результатами оскарження

  8.1. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності Міноборони до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

  Рішення, дії чи бездіяльність органів військового управління можуть бути оскаржені до вищого органу військового управління за підпорядкованістю або безпосередньо в суді.

  Скарги фізичних осіб розглядаються в порядку та строки, визначені Законом України "Про звернення громадян"( 393/96-ВР ).

  Скарги стосовно рішень, дій чи бездіяльності працівників Міноборони розглядаються і відповіді за ними надаються за підписом заступника Міністра оборони України — керівника апарату.

  8.2. У разі оскарження рішень, дій чи бездіяльності заступника Міністра оборони України — керівника апарату, який відповідно до розподілу обов’язків забезпечує реалізацію вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації"( 2939-17 ), скарга розглядається і відповідь на неї надається за підписом Міністра оборони України.

  Тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту правового забезпечення Міністерства оборони України

  Д. Ю.Дем’яненко

  Додаток 1 до Інструкції про забезпечення доступу до публічної інформації в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

  ЗАПИТ ( z0359-13 BF238.doc ) на інформацію

  Додаток 2 до Інструкції про забезпечення доступу до публічної інформації в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

  РЕЄСТРАЦІЙНО-КОНТРОЛЬНА КАРТКА

  № з/п

  Тип

  Дата реєстрації

  Реєстраційно-контрольна картка

  Реєстраційний індекс

  Зміст

  Відповідальний

  Строк виконання

  Дата виконання

  Резолюція

  Строк виконання

  Лист до відповідального виконавця

  Виконано за ___ днів

  Додаток 3 до Інструкції про забезпечення доступу до публічної інформації в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

  ЖУРНАЛ реєстрації запитів на інформацію

  № документа

  Назва доку мента

  Дата надходження

  Звідки надійшов запит

  Вхідний номер

  Дата запиту

  Строк виконання

  Зміст

  Відповідальний (уповноважений) структурний підрозділ

  Вихідний номер, яким закрито документ

  Дата

  Кому надіслано відповідь

  № справи

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 62. 10
 63. 11
 64. 12
 65. 13
 66. Додаток 4 до Інструкції про забезпечення доступу до публічної інформації в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

  ЗВІТ

  Найменування структурного підрозділу

  Загальна кількість отриманих запитів на інформацію

  Кількість запитів на інформацію, що надійшли

  Результати розгляду запитів на інформацію

  Звідки надійшли запити на інформацію (область, район, місто, село)

  Види запитуваної інформації

  Найбільш запитувані документи

 67. поштою
 68. телефоном
 69. факсом
 70. електронною поштою . поштою
 71. від представників засобів масової інформації
 72. від громадян
 73. від юридичних осіб
 74. від об’єднань громадян без статусу юридичних осіб
 75. надіслано як розпоряднику інформації
 76. задоволено
 77. 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 78. 10
 79. 11
 80. 12
 81. 13
 82. 14
 83. 15
 84. Додаток 5 до Інструкції про забезпечення доступу до публічної інформації в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

  ЗРАЗОК

  Одержувач: Реєстраційний рахунок: МФО банку: Код за ЄДРПОУ: Платник: ______________________________________________________________________________

  РАХУНОК № __________ від "_____" _______________20___ року

  № з/п

  Найменування послуг

  Вартість виготовлення 1 аркуша, грн

  Кількість аркушів, одиниць

  Сума, грн

  РАЗОМ

  Усього до сплати: ______________________________________________________________________________                                                                                                 (сума словами)

  Керівник______________________________________________________________________

  __________________                 (підпис)

  _________________________________ (посада, прізвище, ім’я та по батькові)

  Виконавець____________________________________________________________________

  __________________                 (підпис)

  _________________________________ (посада, прізвище, ім’я та по батькові)

  М. П.

  Додаток 6 до Інструкції про забезпечення доступу до публічної інформації в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

  РОЗМІР фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, які надходять у Міністерство оборони України та інші органи військового управління

  1. Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк) оплачується в розмірі не більше ніж 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки.

  2. Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк) оплачується в розмірі не більше ніж 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки.

  3. Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк), оплачується в розмірі від 0.3 до 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки.

  Примітки:

  1. Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документів.

  2. Під час копіювання та друку документів, що надаються за запитом на інформацію, у кількості, що перевищує 10 сторінок, зазначені норми застосовуються, починаючи з першої сторінки.

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Про внесення змін до наказу МОЗ України від 25 лютого 2008 року № 98, Міністерство охорони здоров'я України

  Про внесення змін до наказу МОЗ України від 25 лютого 2008 року № 98 Відповідно до пункту 4.2 Положення про Раду представників студентського самоврядування при МОЗ України( v0098282-08 ), затвердженого наказом МОЗ України від 25 лютого 2008 року № 98, та з метою забезпечення участі студентів у прийнятті управлінських рішень з питань розвитку вищої медичної та фармацевтичної освіти НАКАЗУЮ:

  Щодо стану комп'ютеризації загальних судів, Рада суддів загальних судів України

  Заслухавши та обговоривши інформацію заступників Голови Державної судової адміністрації України Холоднюка З. В., Положишника В. В. та членів ради суддів загальних судів Мельника Ю. М., Бабія А. П. про стан комп'ютеризації загальних судів для здійснення судочинства, діловодства, інформаційно-нормативного забезпечення судової діяльності та забезпечення функціонування автоматизованої системи документообігу в судах, забезпечення загальних судів необхідними технічними засобами фіксування судового процесу, відповідно до частини шостої статті 122, частини першої статті 146 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"( 2453-17 ) рада суддів загальних судів ВИРІШИЛА:

  Про затвердження нормативно-правового акта з питань здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, Національний банк України

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2013 р. за № 2039/24571 Про затвердження нормативно-правового акта з питань здійснення закупівель товарів, робіт і послуг

  Хостели: дешево і сердито

  Кілька років тому знайома запропонувала поїхати на відпочинок в Крим у розпал сезону. У всесвітній мережі вона знайшла непоганий і, головне, дешевий хостел. Принаймні так себе вони позиціонували. ...

  Об адвокате - устами Клиентов

  Хочется просто сказать спасибо!. Случайно набрел на сайт, чему очень рад! С большим удовольствием сошлюсь на Вас на своей страничке в блоге!

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b