Про затвердження положень про структурні підрозділи у складі управління внутрішніх комунікацій, Міністерство економічного розвитку і торгівлі УкраїниМІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 14.02.2013  № 132
 2. Про затвердження положень про структурні підрозділи у складі управління внутрішніх комунікацій

  НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи у складі управління внутрішніх комунікацій:

 3. відділ організації роботи колегії та проведення нарад;
 4. відділ організаційних комунікацій.
 5. 2. Абзац шостий пункту 2 наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.02.2012 № 207( v0207731-12 ) "Про затвердження положень про структурні підрозділи у складі департаментів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України" виключити.

  Заступник Міністра — керівник апарату

  В. П. Павленко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 14.02.2013 № 132

  ПОЛОЖЕННЯ про відділ організації роботи колегії та проведення нарад у складі управління внутрішніх комунікацій

  1. Загальні положення

  1.1. Відділ організації роботи колегії та проведення нарад у складі управління внутрішніх комунікацій (далі — відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку).

  1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про управління внутрішніх комунікацій( v1377731-12 ), цим Положенням, а також дорученнями керівництва Мінекономрозвитку.

  1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

  1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

  2. Завдання та функції відділу

  2.1. Завданнями відділу є:

  організація проведення засідань колегії, підготовки рішень колегії, здійснення оперативного контролю за виконанням прийнятих рішень;

  організація проведення апаратних нарад керівного складу Мінекономрозвитку, а також інших нарад під головуванням керівництва Мінекономрозвитку;

  взаємодія з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськістю, іноземними та міжнародними організаціями, засобами масової інформації з метою обміну інформаційними матеріалами, необхідними для виконання керівництвом Мінекономрозвитку службових обов'язків.

  2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 6. забезпечує роботу колегії Мінекономрозвитку:
 7. - розробляє плани роботи колегії на відповідний період, організовує підготовку до проведення засідань колегії;

  - готує проекти порядку денного засідань колегії Мінекономрозвитку;

  - забезпечує проведення засідань колегії Мінекономрозвитку та готує за їх результатами відповідні протокольні рішення;

  - здійснює контроль за виконанням рішень засідань колегії Мінекономрозвитку;

 8. забезпечує проведення апаратних нарад керівного складу Мінекономрозвитку:
 9. - організовує проведення апаратних нарад та за їх результатами готує протокольні рішення;

  - здійснює оперативний контроль за своєчасним виконанням доручень, наданих на апаратних нарадах, та інформує першого заступника Міністра з цього питання;

  надає сприяння структурним підрозділам Мінекономрозвитку в організації та проведенні нарад під головуванням керівництва Мінекономрозвитку;

  за дорученням першого заступника Міністра розробляє, опрацьовує та здійснює аналіз проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

  готує проекти окремих доручень за підписом першого заступника Міністра з питань, що належать до компетенції відділу, здійснює оперативний контроль за своєчасним їх виконанням;

  взаємодіє зі структурними підрозділами Мінекономрозвитку з метою виконання завдань, визначених керівництвом Мінекономрозвитку;

 10. виконує інші завдання та функції, покладені на відділ.
 11. 3. Права відділу

  Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

  отримувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку необхідну інформацію (аналітичні матеріали, методики та методичні рекомендації, окремі економічні показники тощо), а в разі потреби вимагати її доопрацювання;

  ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;

  за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та начальника управління брати участь у нарадах, семінарах та інших заходах з питань, що належать до компетенції відділу.

  4. Керівництво відділу

  4.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України — керівник апарату.

  4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований начальнику управління.

  4.3. Начальник відділу:

  здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

  організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та начальника управління, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

  забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

  організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до компетенції відділу;

 12. контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;
 13. визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки співробітників відділу, затверджує посадові інструкції співробітників відділу;

  організовує разом з начальником управління і департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

 14. організовує роботу з формування кадрового резерву відділу;
 15. погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення співробітників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

  готує і подає на підпис начальнику управління подання про заохочення співробітників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

 16. розробляє і вживає заходів щодо підвищення ефективності роботи відділу;
 17. за дорученням першого заступника Міністра та начальника управління здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

  4.4. Начальник відділу має право підпису документів з питань, що належать до компетенції відділу, які надсилаються від імені відділу на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

  Начальник відділу організації роботи колегії та проведення нарад

  К. Г. Мкртумян

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 14.02.2013 № 132

  ПОЛОЖЕННЯ про відділ організаційних комунікацій у складі управління внутрішніх комунікацій

  1. Загальні положення

  1.1. Відділ організаційних комунікацій у складі управління внутрішніх комунікацій (далі — відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку).

  1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про управління внутрішніх комунікацій ( v1377731-12 ), а також цим Положенням.

  1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

  1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

  2. Завдання та функції відділу

  2.1. Завданнями відділу є:

  забезпечення оперативних комунікацій керівного складу Мінекономрозвитку для прийняття ефективних управлінських рішень;

  інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності першого заступника Міністра;

  за дорученням першого заступника Міністра забезпечення належного рівня комунікацій керівництва Мінекономрозвитку з Адміністрацією Президента України, Апаратом Верховної Ради України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, іншими органами державної влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування.

  2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

  взаємодіє зі структурними підрозділами Мінекономрозвитку з метою виконання завдань, визначених керівництвом Мінекономрозвитку;

 18. здійснює приймання документів, які надходять на підпис першому заступнику Міністра;
 19. за дорученням першого заступника Міністра розробляє, опрацьовує та здійснює аналіз проектів нормативно-правових актів;

  перевіряє додержання вимог щодо підготовки проектів нормативно-правових актів, листів та інших матеріалів, що надходять на візування та підпис до першого заступника Міністра;

 20. готує проекти окремих доручень за підписом першого заступника Міністра;
 21. здійснює попередній розгляд документів, що надходять на ім'я першого заступника Міністра;
 22. виконує окремі доручення першого заступника Міністра та начальника управління внутрішніх комунікацій.

  3. Права відділу

  Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

  отримувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку необхідну інформацію (аналітичні матеріали, методики та методичні рекомендації, окремі економічні показники тощо), а в разі потреби вимагати її доопрацювання;

  вимагати доопрацювання неналежно оформлених за змістом та формою проектів нормативно-правових актів, листів та інших матеріалів, що надходять на візування та підпис до першого заступника Міністра;

  ініціювати скликання нарад з питань, що належать до компетенції відділу;

  за дорученням начальника управління брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу.

  4. Керівництво відділу

  4.1. Відділ очолює заступник начальника управління внутрішніх комунікацій — начальник відділу організаційних комунікацій (далі — заступник начальника управління — начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

  4.2. Заступник начальника управління — начальник відділу безпосередньо підпорядкований начальнику управління внутрішніх комунікацій.

  4.3. Заступник начальника управління — начальник відділу:

 23. виконує обов'язки начальника управління в разі його тимчасової відсутності;
 24. здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

 25. організовує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до компетенції відділу;
 26. організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та начальника управління, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

  забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

 27. контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;
 28. визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки співробітників відділу, затверджує посадові інструкції співробітників відділу;

  організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

 29. організовує роботу з формування кадрового резерву відділу;
 30. погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення співробітників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

  готує і подає на підпис начальнику управління подання про заохочення співробітників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про держави) службу;

 31. розробляє і вживає заходів щодо організації та підвищення ефективності роботи відділу;
 32. співпрацює з керівниками інших самостійних структурних підрозділів Мінекономрозвитку з питань, які потребують спільного вирішення.

  4.4. Заступник начальника управління — начальник відділу має право підпису документів з питань, що належать до компетенції відділу, які надсилаються від імені відділу на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

  Заступник начальника управління внутрішніх комунікацій — начальник відділу організаційних комунікацій

  О. В. Кюрчу

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  От парка «Диснейленд» через суд потребовали уволить сотрудника-расиста в костюме кролика

  Темнокожая семья из Сан-Диего (США) подала иск «Диснейленду», утверждая, что сотрудник парка развлечений в костюме кролика оказался расистом. Инцидент, возмутивший членов семейства с говорящей ...

  Парламентарии предлагают запретить выселять военнослужащих из общежитий при отсутствии в их собственности другого жилья

  Парламентский комитет рекомендует Верховному Совету принять проект постановления, запрещающий выселять военнослужащих из общежитий всех форм собственности при отсутствии в их собственности другого ...

  Про відзначення 145-річчя з дня заснування Національного академічного театру опери та балету України імені Т.Г. Шевченка, Верховна Рада України

  ПОСТАНОВА  Верховної Ради України У листопаді 2012 року виповнюється 145 років з дня заснування Національного академічного театру опери та балету України імені Т. Г. Шевченка.

  УХСПЛ констатирует снижение уровня политических репрессий на Украине

  Председатель правления Украинского Хельсинского союза по правам человека Евгений Захаров отмечает, что на Украине уменьшается количество политически мотивированных уголовных дел. Об этом он сообщил ...

  Об адвокате - устами Клиентов

  Ваш интернет проект не только лучший друг - этот портал, практически, - родственник для всех, кто живёт интересными взглядами!

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b