Про затвердження Особливостей відбору та прийому на навчання до Національної академії Служби безпеки України та Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”, Служба безпеки УкраїниСЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Центральне управління

НАКАЗ

 1. 08.01.2013  № 6
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 січня 2013 р. за № 186/22718

  Про затвердження Особливостей відбору та прийому на навчання до Національної академії Служби безпеки України та Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

  Відповідно до статей 10, 19, 22 Закону України "Про Службу безпеки України"( 2229-12 ), Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про вищу освіту"( 2984-14 ), пункту 21.1 розділу XXI Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році( z1902-12 ), затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 05 листопада 2012 року № 1244, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за № 1902/22214, з метою врегулювання питань відбору та прийому кандидатів на навчання до Національної академії Служби безпеки України та Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Особливості відбору та прийому на навчання до Національної академії Служби безпеки України та Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", що додаються.

  2. Начальнику Управління роботи з особовим складом забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління роботи з особовим складом.

  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Голова Служби

  І. Калінін

  ПОГОДЖЕНО: Заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту України

  П. Куліков

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Центрального управління Служби безпеки України 08.01.2013  № 6

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 січня 2013 р. за № 186/22718

  ОСОБЛИВОСТІ відбору та прийому на навчання до Національної академії Служби безпеки України та Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

  І. Загальні положення

  1.1. Ці Особливості встановлюють вимоги щодо відбору та прийому на навчання громадян України до Національної академії Служби безпеки України та Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" (далі — ВВНЗ).

  1.2. У цих Особливостях терміни вживаються у таких значеннях:

 3. відбір — проведення заходів з визначення кандидатів на навчання у ВВНЗ;
 4. заінтересовані підрозділи — підрозділи Центрального управління, регіональні органи, органи військової контррозвідки, заклади й установи Служби безпеки України (далі — СБУ), Штаб Антитерористичного центру при СБУ, які здійснюють підбір та відбір кандидатів;

  кандидати — громадяни України, які виявили бажання за денною формою навчання здобути за державним замовленням у ВВНЗ освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за програмами підготовки для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу в СБУ та відповідають вимогам Положення про проходження військової служби (навчання) за контрактом курсантами (слухачами) вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України( 1053/2001 ), затвердженого Указом Президента України від 07 листопада 2001 року № 1053;

  комісія — Приймальна комісія Національної академії Служби безпеки України та відбіркова комісія Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого";

  Правила прийому — Правила прийому до Національної академії Служби безпеки України та Правила прийому до Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого".

  Інші терміни вживаються у значеннях, визначених у Законі України "Про вищу освіту"( 2984-14 ) та умовах прийому на навчання до вищих навчальних закладів, що затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки (далі — Умови прийому).

  1.3. Відповідно до вимог, визначених Умовами прийому, Головою СБУ щороку на підставі пропозицій Управління роботи з особовим складом (далі — УРОС), погоджених з ВВНЗ, визначаються конкурсні предмети (вступні екзамени) та їх статус — профільний або непрофільний, мінімальна кількість балів з профільних конкурсних предметів у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), необхідних для допуску до участі в конкурсі, квоти пільгових категорій від загального обсягу прийому, а також з урахуванням потреб комплектування СБУ граничні обсяги прийому кандидатів за статтю, напрямами підготовки та спеціальностями (спеціалізаціями), перелік яких оприлюднюється та доводиться до заінтересованих підрозділів і ВВНЗ для організації та проведення вступної кампанії не пізніше десяти робочих днів, наступних після набрання чинності Умовами прийому.

  1.4. Підбір та відбір кандидатів заінтересованими підрозділами здійснюються відповідно до Інструкції про порядок підбору кандидатів на навчання у вищих навчальних закладах України, які здійснюють підготовку фахівців для потреб Служби безпеки України за державним замовленням ( z1095-10 ), затвердженої наказом Центрального управління Служби безпеки України від 21 жовтня 2010 року № 542, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2010 року за № 1095/18390 (зі змінами), Положення про медичний огляд у Службі безпеки України, затвердженого наказом Центрального управління Служби безпеки України від 26 жовтня 2012 року № 482/ДСК, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2012 року за № 1932/22244, Інструкції про порядок організації та проведення професійно-психологічного відбору кандидатів на військову службу (навчання) та військовослужбовців в системі Служби безпеки України, затвердженої наказом Центрального управління Служби безпеки України від 15 березня 2011 року № 51/ДСК( z0438-11 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 квітня 2011 року за № 438/19176 (зі змінами).

  1.5. Відбір кандидатів на навчання для потреб СБУ за державним замовленням здійснюється з урахуванням їх подальшого проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу в оперативних підрозділах СБУ.

  На етапі відбору кандидатів на навчання до ВВНЗ заінтересовані підрозділи проводять з ними роз’яснювальну роботу щодо свідомого обрання напряму підготовки, спеціальності та спеціалізації з урахуванням подальшого використання випускників у сфері забезпечення державної безпеки.

  ІІ. Строки прийому заяв, проведення відбору кандидатів

  2.1. Прийом письмових заяв (рапортів) кандидатів здійснюється заінтересованими підрозділами до 01 березня.

  2.2. Заінтересовані підрозділи завершують вивчення кандидатів не пізніше ніж за два місяці до початку вступної кампанії і до 31 травня надсилають навчальні справи кандидатів до ВВНЗ.

  2.3. Після розгляду матеріалів навчальних справ кандидатів ВВНЗ не пізніше 30 червня надсилає до заінтересованих підрозділів виклики, у яких зазначаються дата прибуття кандидатів до ВВНЗ, місце знаходження, за яким вони мають прибути, а також перелік документів, необхідних для участі в конкурсному відборі.

  2.4. Заінтересований підрозділ направляє кандидата для участі в конкурсному відборі у ВВНЗ лише у разі наявності виклику, сертифіката (ів) зовнішнього незалежного оцінювання з балами з конкурсних предметів для відповідного напряму підготовки не нижчими, ніж ті, що визначені відповідно до Умов прийому та пункту 1.3 розділу І цих Особливостей, або документів, що засвідчують право кандидата складати вступні екзамени.

  Про випадки невідповідності наданих кандидатом документів вимогам, визначеним цими Особливостями, або особистої відмови кандидата від участі в конкурсному відборі заінтересований підрозділ невідкладно письмово інформує УРОС та ВВНЗ.

  2.5. Проїзд кандидатів до ВВНЗ та у зворотному напрямі, їх проживання та харчування здійснюються за власні кошти.

  Кандидати з числа військовослужбовців строкової військової служби, дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування, протягом вступного періоду з дня прибуття до ВВНЗ забезпечуються місцем для проживання та безкоштовним харчуванням згідно з добовою вартістю продовольчих пайків для військовослужбовців за Нормою № 1 — загальновійськова Норм харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань ( 426-2002-п ), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 426.

  ІІІ. Організація проведення у ВВНЗ заходів щодо допуску кандидатів до конкурсного відбору

  3.1. Строки прийому документів у кандидатів, конкурсного відбору та зарахування на навчання у ВВНЗ визначаються Правилами прийому з дотриманням вимог Умов прийому.

  3.2. До участі в конкурсному відборі допускаються кандидати, які відповідають вимогам пункту 2.4 розділу ІІ цих Особливостей, подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (крім категорії осіб, які мають право брати участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів), успішно пройшли огляд лікарем-терапевтом, оцінювання рівня фізичної підготовленості та визначення придатності до проходження військової служби (навчання) курсантами ВВНЗ.

  3.3. Огляд лікарем-терапевтом проводиться перед оцінюванням рівня фізичної підготовленості кандидатів у порядку, визначеному Положенням про медичний огляд у Службі безпеки України, затвердженим наказом Центрального управління Служби безпеки України від 26 жовтня 2012 року № 482/ДСК, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 листопада 2012 року за № 1932/22244.

  3.4. Оцінювання рівня фізичної підготовленості кандидатів здійснюється комісією відповідно до Інструкції з організації фізичної та вогневої підготовки в Службі безпеки України( z0792-10 ), затвердженої наказом Служби безпеки України від 06 липня 2010 року № 369, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 792/18087.

  У разі однакової позиції у рейтинговому списку вступників перевага віддається кандидатові, який отримав вищу оцінку за результатами оцінювання фізичної підготовленості.

  Кандидати, які не виконали жодної з визначених вправ, що передбачені оцінюванням рівня фізичної підготовленості, а також ті, які отримали оцінку "незадовільно", до участі в конкурсному відборі для зарахування на навчання не допускаються.

  3.5. Проведення професійно-психологічного відбору кандидатів та визначення на його основі їх придатності до проходження військової служби (навчання) курсантами ВВНЗ здійснюється комісією відповідно до Інструкції про порядок організації та проведення професійно-психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах Служби безпеки України ( z0436-12 ), затвердженої наказом Центрального управління Служби безпеки України від 01 березня 2012 року № 79, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 березня 2012 року за № 436/20749. Придатність кандидата до проходження військової служби (навчання) курсантами ВВНЗ оцінюється так: "пройшов професійно-психологічний відбір" або "не пройшов професійно-психологічний відбір".

  3.6. Кандидати, які не пройшли професійно-психологічний відбір, до участі в конкурсному відборі для зарахування на навчання не допускаються.

  3.7. Кандидати, які без поважних причин не з’явилися для участі у заходах щодо допуску до конкурсного відбору у визначений розкладом час або забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в конкурсному відборі не допускаються.

  У разі наявності поважних причин, які підтверджені документально, кандидати допускаються до зазначених заходів за рішенням комісії лише в межах установлених строків їх проведення.

  3.8. Персональні дані осіб, які вступають на навчання до ВВНЗ за державним замовленням, до єдиної державної електронної бази з питань освіти не вносяться.

  3.9. Скарги та зауваження з питань відбору та прийому кандидатів на навчання до ВВНЗ розглядаються згідно із законодавством України.

  Начальник Управління роботи з особовим складом

  О. Коншин

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Щодо набрання чинності міжнародним договором, Міністерство закордонних справ України

  Копія: Міністерство оборони України Міністерство юстиції України Секретаріат Кабінету Міністрів України Апарат Верховної Ради України Посольство України в Словацькій Республіці

  Про визначення відповідності розміру місцевої складової 3 - 8 пускових комплексів Краснодонської ВЕС-1 ТОВ «Вітряний парк Краснодонський» встановленому Законом України «Про електроенергетику» розміру, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Про визначення відповідності розміру місцевої складової 3 — 8 пускових комплексів Краснодонської ВЕС-1 ТОВ «Вітряний парк Краснодонський» встановленому Законом України «Про електроенергетику» розміру

  Защита Ю.Тимошенко обратится в Верховный Суд Украины для отмены приговора по «газовому делу»

  В ближайшие дни защита экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко обратится в Верховный Суд Украины с требованием отменить приговор по газовому делу. Об этом защитник Сергей Власенко заявил ...

  Бюджет Пенсійного фонду поповнюється вчасно

  У лютому від сплати Єдиного соціального внеску (ЄСВ) до Пенсійного фонду надійшло 13,2 мільярда гривень. Про це поінформував директор департаменту пенсійного забезпечення Міністерства соціальної ...

  Об адвокате - устами Клиентов

  Большое Вам спасибо. С Вами приятно работать! Ребята - Вы молодцы.

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b