установ, організацій і розрахунку індексів тарифів, Державна служба статистики УкраїниДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 21.11.2012  № 476
 2. Про затвердження Методологічних положень щодо організації статистичного спостереження за змінами тарифів на послуги пошти та зв'язку для підприємств, установ, організацій і розрахунку індексів тарифів

  Відповідно до статей 8, 12, 13, 14 Закону України "Про державну статистику"( 2614-12 ) та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату України Методологічні положення щодо організації статистичного спостереження за змінами тарифів на послуги пошти та зв'язку для підприємств, установ, організацій і розрахунку індексів тарифів (далі — Методологічні положення), що додаються.

  2. Методологічні положення, затверджені цим наказом, увести в дію з 10 січня 2013 року.

  3. Департаменту статистики цін (Калабуха О. С.):

  3.1. Здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом.

  3.2. Забезпечити оприлюднення Методологічних положень, затверджених цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату України.

  4. Визнати таким, що втратив чинність, з 10 січня 2013 року наказ Держкомстату від 2 грудня 2008 року № 482( v0482202-08 ) "Про затвердження Методологічних положень щодо організації статистичного спостереження за змінами тарифів на послуги пошти та зв'язку для підприємств, установ, організацій і розрахунку індексу тарифів".

  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н. С.

  Голова

  О. Г. Осауленко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держстату України 21.11.2012 № 476

  МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ щодо організації статистичного спостереження за змінами тарифів на послуги пошти та зв'язку для підприємств, установ, організацій і розрахунку індексів тарифів

  Передмова

  Методологічні положення розроблені з метою визначення методологічної основи проведення статистичного спостереження за змінами тарифів на послуги пошти та зв'язку й розрахунків індексів тарифів на державному рівні.

  Методологічні положення містять:

  · основні визначення та терміни;

  · інструментарій, який використовується для проведення державного статистичного спостереження;

  · порядок організації та проведення державного статистичного спостереження, визначення базових організацій, формування вагової структури;

  · алгоритм розрахунку основних показників державного статистичного спостереження.

  Індекс тарифів використовується для аналізу та прогнозування цінових процесів в економіці.

  При підготовці Методологічних положень враховані норми Законів України "Про державну статистику"( 2614-12 ), "Про інформацію"( 2657-12 ), "Про поштовий зв'язок"( 2759-14 ), "Про телекомунікації"( 1280-15 ).

  1. Загальні положення

  Статистичне спостереження забезпечує інформаційну основу для розрахунків індексів тарифів на послуги пошти та зв'язку. Індекс тарифів характеризує зміни в часі рівня тарифів на послуги пошти та зв'язку для підприємств, установ, організацій при незмінній структурі надання послуг пошти та зв'язку за певний період часу. Він є показником зміни вартості фіксованого набору послуг пошти та зв'язку в поточному періоді порівняно з базисним.

  Ці Методологічні положення визначають:

  ··порядок організації та методологію проведення державних статистичних спостережень щодо зміни тарифів на послуги пошти та зв'язку;

  · порядок розробки вищезазначених державних статистичних спостережень і поширення їх результатів;

  · принципи відбору базових організацій та формування вагової структури;

  · порядок розрахунків основних показників статистичного спостереження.

  Органи державної статистики здійснюють розрахунки індексів тарифів на послуги пошти та зв'язку за видами послуг пошти та зв'язку в розрізі послуг-представників по країні в цілому.

  2. Словник термінів

  Для цілей цього Методологічного положення терміни вживаються в таких тлумаченнях.

  Базисний період вагової структури — період часу, до якого належить розрахована вагова структура.

  Базисний період індексу — період часу, для якого значення індексу приймається за 1,0 або 100%.

  Базова організація — організація, підприємство, установа пошти та зв'язку, де проводиться спостереження за тарифами.

  Вагова структура (вагові коефіцієнти) — частка доходів послуг-представників, яка визначена на основі фактичних доходів підприємств від надання послуг пошти та зв'язку.

  Індекс тарифів — відносний показник, виражений у коефіцієнтах або відсотках, що характеризує зміну рівня тарифів у часі (індекс динаміки).

  Індекс базисний — індекс, який отримують шляхом зіставлення з рівнем періоду, що прийнятий за базу порівняння.

  Індекс тарифів груповий — індекс для виду послуг, який є середньозваженим із індивідуальних індексів тарифів послуг-представників.

  Індекс тарифів довгостроковий — індекс тарифів послуги-представника поточного або попереднього періоду порівняно з базисним.

  Індекс тарифів зведений — середньозважений із групових індексів.

  Індекс тарифів індивідуальний — індекс, отриманий на основі тарифів або середніх тарифів послуги-представника у звітному та попередньому місяцях.

  Послуга-представник — це сукупність послуг, які є однорідними за своїми властивостями та призначенням і мають однакові тенденції щодо зміни тарифів.

  Репрезентативність — властивість вибіркової сукупності відтворювати основні характеристики генеральної сукупності.

  Середній тариф — тариф, розрахований на основі встановлених тарифів на конкретні послуги в базових організаціях.

  Тариф — грошове відображення вартості надання послуги за її кількісну одиницю.

  3. Основні характеристики державного статистичного спостереження

  Обстеження зміни тарифів на послуги пошти та зв'язку для підприємств, установ, організацій — це державне статистичне спостереження, що здійснюється за видами послуг пошти та зв'язку в розрізі послуг-представників на постійній основі з місячною періодичністю.

  Метою проведення державного статистичного спостереження є отримання статистичної інформації щодо тарифів/середніх тарифів на послуги пошти та зв'язку, розроблення, узагальнення та поширення даних щодо зміни тарифів.

  Державне статистичне спостереження за змінами тарифів на послуги пошти та зв'язку для підприємств, установ, організацій має такі основні характеристики:

  · Вид державного статистичного спостереження:

  - за ступенем охоплення одиниць: несуцільне основного масиву;

   - за часом реєстрації даних: поточне.

  · Організаційна форма державного статистичного спостереження:

 3. статистична звітність.
 4. · Спосіб державного статистичного спостереження:

 5. документальний облік.
 6. · Одиниця державного статистичного спостереження:

 7. підприємство.
 8. · Органи, які здійснюють державне статистичне спостереження:

  Держстат України.

  · Місце проведення державного статистичного спостереження:

  м. Київ.

  · Національні класифікації, що використовуються при проведенні державного статистичного спостереження:

  КСПОВО — Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку.

  Державне статистичне спостереження зі статистики тарифів на послуги пошти та зв'язку проводиться за затвердженим наказом Держстату України бланком форми державного статистичного спостереження, який розміщується разом із Методологічними положеннями та метаописом на веб-сайті Держстату України. Терміни проведення державного статистичного спостереження визначаються планом державних статистичних спостережень, що затверджується актом Кабінету Міністрів України. Перелік респондентів, залучених до проведення державного статистичного спостереження, визначається наказом про затвердження форми державного статистичного спостереження.

  4. Етапи проведення та розробки державного статистичного спостереження

  Розробка та проведення розрахунків показників державного статистичного спостереження за змінами тарифів на послуги пошти та зв'язку для підприємств, установ, організацій здійснюється на державному рівні за такими етапами.

  4.1. Визначення базових організацій

  Визначення базових організацій для проведення державного статистичного спостереження за змінами тарифів на послуги пошти та зв'язку здійснюється на державному рівні.

  З метою проведення державного статистичного спостереження за змінами тарифів на послуги пошти та зв'язку залучається Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі — НКРЗІ) — на підставі Угоди про взаємообмін інформаційними ресурсами між Держстатом України та НКРЗІ, — яка встановлює граничні або фіксовані тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, й оператори мобільного зв'язку, які відповідно до повноважень установлюють тарифи на послуги мобільного зв'язку та мають частку доходів від надання послуг зв'язку в загальних доходах усіх операторів, які надають послуги у цій сфері, не менше 50%.

  Джерелом інформації щодо структури доходів від надання послуг пошти та зв'язку (включаючи послуги мобільного (стільникового) зв'язку) є дані державного статистичного спостереження за формою № 12-зв'язок( va257202-09 ) "Звіт про доходи від послуг зв'язку".

  4.2. Відбір видів послуг пошти та зв'язку, послуг-представників

  Основним принципом відбору видів послуг пошти та зв'язку і послуг-представників є забезпечення репрезентативності розрахунків індексів тарифів. Ознакою репрезентативності відібраних послуг є показник їх питомої ваги в загальному обсязі доходів від надання послуг пошти та зв'язку.

  Формування набору послуг пошти та зв'язку і послуг-представників, на підставі якого здійснюється спостереження за змінами тарифів і розраховується індекс тарифів, проводить централізовано Держстат України.

  Відібрані для спостереження види послуг та послуги-представники охоплюють основні послуги пошти та зв'язку, що надаються підприємствам, установам, організаціям.

  Відбір проводиться у два етапи:

  На першому етапі відбираються види послуг пошти та зв'язку, доходи від надання яких переважають у загальному обсязі наданих послуг:

  · поштовий;

  · місцевий телефонний;

  · міжміський та міжнародний телефонний;

  · мобільний (стільниковий).

  На другому етапі для кожного відібраного виду послуг формується перелік послуг-представників, що забезпечують найбільшу суму доходів відповідного виду послуг пошти та зв'язку, тобто для:

  - поштового виду послуг відбирається тариф за пересилку непріоритетного простого листа вагою до 20 г включно в межах України;

  - місцевого телефонного — абонентна плата за користування основним телефонним апаратом, підключеним до окремої лінії (середній тариф за місяць), та плата за кожну секунду розмови для всіх видів уключення телефону понад установлений ліміт (середній тариф);

  - міжміського та міжнародного телефонного — тариф за міжміські розмови в межах України за автоматичним телефонним зв'язком у робочі дні тижня з 8:00 до 18:00 год (середній тариф за кожну секунду розмови в межах області та України); тариф за міжнародні розмови з державами СНД за автоматичним телефонним зв'язком у робочі дні тижня з 8:00 до 18:00 год (середній тариф за кожну секунду розмови); тариф за міжнародні розмови з іноземними державами за автоматичним телефонним зв'язком у робочі дні тижня з 8:00 до 18:00 год (середній тариф за кожну секунду розмови);

  - мобільного (стільникового) — абонентна плата або вартість пакета; тариф за 1 секунду розмови понад пакетних хвилин вихідного виклику на номери мобільних операторів у межах України; тариф за 1 секунду розмови понад пакетних хвилин вихідного виклику на номери фіксованого зв'язку в межах України; тариф за 1 секунду розмови понад пакетних хвилин вихідного виклику між абонентами в мережі оператора.

  4.3. Документи первинного обліку та порядок збору інформації щодо тарифів

  Інформація щодо тарифів на послуги пошти та зв'язку формується з використанням таких документів первинного обліку: рішення НКРЗІ щодо тарифного регулювання у сфері телекомунікацій та розпорядження операторів мобільного зв'язку, що мають чинність відповідно до ст. 66, 67 Закону України "Про телекомунікації"( 1280-15 ) та п. 27 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг( 720-2005-п ), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2005 № 720.

  Від базових організацій отримується інформація щодо тарифів на послуги мобільного (стільникового) зв'язку, загальнодоступні телекомунікаційні послуги та універсальні послуги поштового зв'язку відповідно до бланка форми державного статистичного спостереження № 1-тариф (мобіл) ( vb194202-10 ) "Звіт про тарифи на послуги мобільного (стільникового) зв'язку для підприємств, установ, організацій" та Угоди про взаємообмін інформаційними ресурсами між Держстатом України та НКРЗІ.

  Спостереженню підлягають тарифи на послуги пошти та зв'язку без податку на додану вартість станом на 28 число звітного місяця.

  4.4. Формування вагової структури

  Основою інформаційної бази для формування вагової структури (вагових коефіцієнтів) є дані про доходи від надання послуг пошти та зв'язку, отримані за результатами проведення спостережень статистики послуг.

  Вагові коефіцієнти відображають відносну значимість виду послуг пошти та зв'язку, що вимірюється їх часткою в доходах від надання послуг пошти та зв'язку, та віддзеркалюють ступінь впливу зміни тарифів кожного виду послуг на величину індексів у цілому. За допомогою вагових коефіцієнтів здійснюється агрегація індивідуальних індексів до зведеного.

  Вагові коефіцієнти розраховуються як частка доходів кожної послуги-представника в загальних доходах від надання послуг пошти та зв'язку за рік.

  Перегляд вагової структури та перехід на нові вагові коефіцієнти органи державної статистики здійснюють щорічно, що дозволяє розрахувати індекси тарифів на послуги пошти та зв'язку за різні періоди з використанням різних базисних років.

  4.5. Розрахунки індивідуальних та групових індексів тарифів

  Індивідуальні індекси тарифів розраховуються на основі отриманих тарифів на відібрані для спостереження послуги-представники за формулою:

 9. де:
 10. На основі індивідуальних індексів тарифів послуг-представників розраховуються групові індекси тарифів відповідного виду послуг пошти та зв'язку за формулами середньогеометричної незваженої та середньогеометричної зваженої.

  Для розрахунку групових індексів тарифів на послуги місцевого, міжміського та міжнародного телефонного зв'язку застосовується формула середньогеометричної незваженої:

 11. де:
 12. Індекс тарифів мобільного (стільникового) зв'язку розраховується за формулою середньогеометричної зваженої:

 13. де:
 14. Приклад розрахунку індивідуальних та групових індексів тарифів на послуги пошти та зв 'язку (крім мобільного) наведено нижче:

  Таблиця 1

  № п/п

  Види послуг пошти та зв'язку

  Тариф, грн.

  Індивідуальний індекс тарифів, %

 15. попередній місяць (t-1)
 16. звітний місяць (t)
 17. А

  Б

  1

  2

 18. 3=2:1х100
 19. 01
 20. Поштовий

  Тариф за пересилку непріоритетного простого листа вагою до 20 г включно в межах України

 21. 1,70
 22. 1,80
 23. 105,9
 24. 02
 25. Місцевий телефонний

  Середній тариф абонентної плати за користування основним телефонним апаратом, підключеним до окремої лінії (за місяць)

 26. 23,00
 27. 25,00
 28. 108,7
 29. Середній тариф за кожну секунду розмови для всіх видів включення телефону понад установлений ліміт

 30. 0,0060
 31. 0,0060
 32. 100,0
 33. 03
 34. Міжміський та міжнародний телефонний

  Середній тариф за міжміські розмови в межах України за автоматичним телефонним зв'язком у робочі дні тижня з 8:00 до 18:00 години (за секунду)

 35. 0,0054
 36. 0,0058
 37. 107,4
 38. Середній тариф за міжнародні розмови з державами СНД за автоматичним телефонним зв'язком у робочі дні тижня з 8:00 до 18:00 години (за секунду), дол. США

 39. 0,0030
 40. 0,0030
 41. 100,0
 42. Середній тариф за міжнародні розмови з іншими іноземними державами за автоматичним телефонним зв'язком у робочі дні тижня з 8:00 до 18:00 години (за секунду), дол. США

 43. 0,0052
 44. 0,0054
 45. 103,8
 46. Приклад розрахунку (за формулою 2) групових індексів тарифів на основі індивідуальних індексів послуг-представників відповідного виду зв'язку наведено нижче:

  Таким чином, тарифи на послуги пошти у звітному місяці (t) порівняно з попереднім місяцем (t-1) зросли на 5,9%, на послуги місцевого телефонного зв'язку — на 4,3%, міжміського та міжнародного телефонного зв'язку — на 3,7%.

  Приклад розрахунку (за формулою 3) індивідуальних та групових індексів тарифів на послуги мобільного (стільникового) зв'язку наведено нижче:

  Таблиця 2

  № п/п

  Послуги-представники

  Тариф, грн.

  Індивідуальний індекс тарифів, %

  Частка доходів, %

 47. попередній місяць (t-1)
 48. звітний місяць (t)
 49. А

  Б

  1

  2

 50. 3=2:1х100
 51. 4

 52. 01
 53. Мобільний (стільниковий зв’язок)

 54. 100,0
 55. Оператор мобільного зв’язку № 1

 56. 25,4
 57. Пакет № 1

  1.1

  Абонентна плата/вартість

 58. 20,00
 59. 20,00
 60. 100,0
 61. х

  1.2

  Тариф за 1 секунду розмови понад пакетних хвилин вихідного виклику на номери мобільних операторів у межах України

 62. 0,0190
 63. 0,0200
 64. 105,3
 65. х

  1.3

  Тариф за 1 секунду розмови понад пакетних хвилин вихідного виклику фіксованого зв'язку в межах України

 66. 0,0150
 67. 0,0160
 68. 106,7
 69. х

  1.4

  Тариф за 1 секунду розмови понад пакетних хвилин вихідного виклику між абонентами в мережі оператора

 70. 0,0009
 71. 0,0010
 72. 111,1
 73. х

  Пакет № 2

  1.5

  Абонентна плата /вартість

 74. 28,00
 75. 28,50
 76. 101,8
 77. х

  1.6

  Тариф за 1 секунду розмови понад пакетних хвилин вихідного виклику на номери мобільних операторів у межах України

 78. 0,0015
 79. 0,0014
 80. 93,3
 81. х

  1.7

  Тариф за 1 секунду розмови понад пакетних хвилин вихідного виклику фіксованого зв'язку в межах України

 82. 0,0014
 83. 0,0014
 84. 100,0
 85. х

  1.8

  Тариф за 1 секунду розмови понад пакетних хвилин вихідного виклику між абонентами в мережі оператора

 86. 0,0002
 87. 0,0002
 88. 100,0
 89. Оператор мобільного зв'язку № 2

 90. 74,6
 91. Пакет № 1

  2.1

  Абонентна плата /вартість

 92. 14,50
 93. 14,00
 94. 96,6
 95. х

  2.2

  Тариф за 1 секунду розмови понад пакетних хвилин вихідного виклику на номери мобільних операторів у межах України

 96. 0,0185
 97. 0,0180
 98. 97,3
 99. х

  2.3

  Тариф за 1 секунду розмови понад пакетних хвилин вихідного виклику фіксованого зв'язку в межах України

 100. 0,0155
 101. 0,0170
 102. 109,7
 103. х

  2.4

  Тариф за 1 секунду розмови понад пакетних хвилин вихідного виклику між абонентами в мережі оператора

 104. 0,0016
 105. 0,0017
 106. 106,3
 107. х

  Пакет № 2

  2.5

  Абонентна плата /вартість

 108. 12,00
 109. 11,00
 110. 91,7
 111. х

  2.6

  Тариф за 1 секунду розмови понад пакетних хвилин вихідного виклику на номери мобільних операторів у межах України

 112. 0,1400
 113. 0,1300
 114. 92,9
 115. х

  2.7

  Тариф за 1 секунду розмови понад пакетних хвилин вихідного виклику на номери фіксованого зв'язку в межах України

 116. 0,0950
 117. 0,1000
 118. 105,3
 119. х

  2.8

  Тариф за 1 секунду розмови понад пакетних хвилин вихідного виклику між абонентами в мережі оператора

 120. 0,0080
 121. 0,0078
 122. 97,5
 123. х

  Таким чином, тарифи на послуги мобільного (стільникового) зв'язку у звітному місяці (t) порівняно з попереднім місяцем (t-1) зросли на 0,2%.

  4.6. Розрахунки зведеного індексу тарифів

  Зведений індекс тарифів на послуги пошти та зв'язку розраховується на основі групових індексів тарифів послуг-представників і питомої ваги доходів відповідного виду послуг пошти та зв'язку в доходах від надання послуг за базисний період.

  Розрахунки зведених індексів тарифів здійснюються за модифікованою формулою Ласпейреса:

 124. де:
 125. Приклад розрахунку зведеного індексу тарифів на послуги пошти та зв'язку наведено нижче:

  Групові індекси тарифів (довгострокові), %

  Поштовий зв'язок

  Місцевий телефонний зв'язок

  Міжміський та міжнародний телефонний зв'язок

  Мобільний (стільниковий) зв'язок

  Попередній місяць (t-1)

 126. 116,0
 127. 110,0
 128. 105,0
 129. 104,0
 130. Звітний місяць (t)

 131. 122,1
 132. 117,2
 133. 111,1
 134. 103,1
 135. Частка доходів

  Базисний рік (0)

 136. 10,0
 137. 12,0
 138. 16,0
 139. 62,0
 140. Таким чином, тарифи на послуги пошти та зв'язку у звітному періоді (t) порівняно з попереднім (t-1) підвищилися на 1,7%.

  5. Розрахунки індексів тарифів на послуги пошти та зв'язку до різних базисних періодів

  Розрахунки індексів тарифів на послуги пошти та зв'язку проводяться з місячною періодичністю.

  Щомісячно, крім індексів тарифів на послуги пошти та зв'язку до попереднього місяця, обчислюються також індекси тарифів на послуги пошти та зв'язку до грудня попереднього року, до відповідного місяця та до відповідного періоду попереднього року.

  Для розрахунку зазначених індексів використовуються такі формули:

 141. до грудня попереднього року:
 142. де:
 143. до відповідного місяця попереднього року:
 144. де:
 145. 6. Поширення даних державного статистичного спостереження

  Статистична інформація щодо індексів тарифів на послуги пошти та зв'язку для підприємств, установ, організацій поширюється у вигляді економічних доповідей, статистичних збірників і бюлетенів, таблиць для веб­сайту в друкованому й електронному вигляді.

  Основними статистичними публікаціями зі статистики щодо індексів тарифів на послуги пошти та зв'язку для підприємств, установ, організацій є:

 146. економічна доповідь "Про соціально-економічне становище України";
 147. збірник "Україна у цифрах" та "Статистичний щорічник України";
 148. статистичні бюлетені:
 149. · "Статистичний бюлетень № 1";

  · "Основні макроекономічні показники соціально-економічного розвитку України";

 150. статистичний збірник "Індекси цін виробників";
 151. таблиці для офіційного веб-сайту.
 152. При поширенні інформації користувачам виконуються вимоги Закону України "Про державну статистику"( 2614-12 ) стосовно конфіденційності даних.

  Департамент статистики цін

  Перелік використаної літератури

  1. Закон України "Про державну статистику" (зі змінами та доповненнями) від 17.09.1992 № 2614-XII( 2614-12 ).

  2. Закон України "Про інформацію" від 02.10.1992 № 2657-XII( 2657-12 ).

  3. Закон України "Про поштовий зв'язок" від 04.10.2001 № 2759-ІІІ( 2759-14 ).

  4. Закон України "Про телекомунікації" від 18.11.2003 № 1280-IV( 1280-15 ).

  5. Глосарій до плану державних статистичних спостережень, затверджений наказом Держкомстату України від 29.12.2009 № 498.

  6. Єріна А. М. Організація вибіркових обстежень: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2004.

  7. Статистика: Підручник / Герасименко С. С., Головач А. В., Єріна А. М. та ін.; за наук. ред. Герасименка С. С. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 467 с.

  8. Термінологічний словник / наук. керівник О. О.Васєчко — 1-е видання, — К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. — 140 с.

  Додаток до Протоколу № 1 від "__ "______ 2012 р. до Угоди № ___ від "___" _______ 2012 р. про взаємообмін інформаційними ресурсами Держстату України та НКРЗІ

  Щомісячно 1 числа після звітного періоду

  ІНФОРМАЦІЯ щодо тарифів на послуги пошти та зв'язку для підприємств, установ, організацій

 153. за ____________________________ 20___ року
 154. № п/п

  Найменування послуг-представників

  Тариф на 28 число без ПДВ, грн.

 155. попереднього місяця
 156. звітного місяця
 157. А

  Б

  1

  2

  1.

  Тариф за пересилку непріоритетного простого листа вагою до 20 г включно в межах України

  2.

  Середній тариф абонентної плати  за користування основним телефонним апаратом, підключеним до окремої лінії (за місяць)

  3.

  Середній тариф за кожну секунду розмови для всіх видів включення телефону понад встановлений ліміт

  {Текст взято з сайту Держстату України http://www.ukrstat.gov.ua/}

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Про підписання Угоди між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про техніко-економічне співробітництво, Кабінет Міністрів України

  Про підписання Угоди між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про техніко-економічне співробітництво Схвалити проект Угоди між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про техніко-економічне співробітництво.

  які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, ТОВ "АФ "ПРОМИСЛОВА АУДИТОРСЬКА СПІЛКА", Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  Про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, ТОВ "АФ "ПРОМИСЛОВА АУДИТОРСЬКА СПІЛКА"

  На Херсонщині у ДТП загинуло троє людей, ще троє травмовано

  20 березня, близько 18-ї години, у Херсонській області, на 59 км автодороги Марянське-Берислав сталося зіткнення двох легковиків.

  Про зняття з реєстрації колективного трудового спору між найманими працівниками державного підприємства "Харківський електромеханічний завод" міста Харкова та директором державного підприємства "Харківський електромеханічний завод" міста Харкова, Національна служба посередництва і примирення

  Про зняття з реєстрації колективного трудового спору між найманими працівниками державного підприємства "Харківський електромеханічний завод" міста Харкова та директором державного підприємства "Харківський електромеханічний завод" міста Харкова

  Об адвокате - устами Клиентов

  Благодарим всех, от кого зависит наполнение этого портала.

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b