Про внесення змін до Положення про Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції, Державна митна служба УкраїниДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 10.10.2012 № 527
 2. Про внесення змін до Положення про Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції

  Керуючись частиною четвертою статті 548 Митного кодексу України( 4495д-17 ) та на виконання пп. 5.2 п. 5 наказу Державної митної служби України від 02.10.2012 № 510( v0510342-12 ) НАКАЗУЮ:

  1. Внести зміни до Положення про Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції Державної митної служби України ( v0289342-11 ), затвердженого наказом Державної митної служби України від 07.04.2011 № 289 (у редакції наказу Державної митної служби України від 06.06.2011 № 473, зі змінами, внесеними наказом Державної митної служби України від 17.07.2012 № 370) (далі — Положення), виклавши його в новій редакції, що додається.

  2. Начальнику Управління справами (Погорєлова Т. В.) направити до Департаменту боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями Державної митної служби України два примірники Положення та дві належним чином завірені копії цього наказу.

  3. Департаменту боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями Державної митної служби України (Попівняк О.І.) забезпечити державну реєстрацію змін до Положення відповідно до вимог чинного законодавства.

  4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Дериволкова С. Д.

  Голова Служби

  І. Г. Калєтнік

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної митної служби України 10.10.2012 № 527

  ПОЛОЖЕННЯ про Департамент боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями

  1. Загальні положення

  1.1. ДЕПАРТАМЕНТ БОРОТЬБИ З КОНТРАБАНДОЮ ТА МИТНИМИ ПРАВОПОРУШЕННЯМИ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (далі — Департамент) є спеціалізованим митним органом, який в межах своєї компетенції та делегованих Держмитслужбою повноважень здійснює на митній території України державну митну справу та забезпечує комплексний контроль за додержанням законодавства України з питань державної митної справи, керівництво та координацію діяльності інших митних органів з питань запобігання та протидії контрабанді, боротьби з порушеннями митних правил, організації та проведення службових розслідувань та перевірок, протидії легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму.

  1.2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), міжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку, Митним кодексом України( 4495-17 ), іншими законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами Держмитслужби, положенням, підписаним начальником Департаменту та затвердженим наказом Держмитслужби, іншими нормативно-правовими актами.

  1.3. Департамент здійснює свою діяльність згідно з планами роботи Держмитслужби й Департаменту.

  1.4. Положення про структурні підрозділи Департаменту, посадові інструкції посадових осіб Департаменту затверджуються начальником Департаменту.

  1.5. Зоною діяльності Департаменту є митна територія України, у тому числі контрольований прикордонний район та прикордонна смуга.

  З метою виконання оперативних завдань окремі підрозділи Департаменту можуть розташовуватись у зонах діяльності певної митниці або групи митниць. Зона діяльності таких підрозділів встановлюється у положеннях про такі підрозділи. У разі необхідності, за дорученням керівництва Держмитслужби або Департаменту, посадові особи зазначених підрозділів можуть виконувати свої обов'язки поза встановленою зоною діяльності свого підрозділу.

  1.6. Департамент підпорядковується Держмитслужбі.

  Спрямування, координацію та контроль діяльності Департаменту здійснює заступник Голови Держмитслужби відповідно до розподілу функціональних обов'язків між Головою Держмитслужби та його заступниками. Безпосереднє керівництво Департаментом здійснює начальник Департаменту.

  1.7. З питань організації службової діяльності Департаменту підпорядковуються підрозділи боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил митниць.

  1.8. Структура, штатний розпис та кошторис Департаменту затверджуються Головою Держмитслужби. Гранична чисельність працівників Департаменту затверджується наказом Держмитслужби.

  1.9. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України, своїм найменуванням та інші печатки, штампи, бланки, відповідні рахунки в територіальному органі Державної казначейської служби України та відділенні уповноваженого банку.

  1.10. Створення, реорганізація та ліквідація Департаменту здійснюються Держмитслужбою згідно з чинним законодавством.

  1.11. Департамент виконує свої завдання як безпосередньо, так і через підрозділи митниць по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил.

  1.12. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Департаменту здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України у межах затвердженого кошторису та фактично виділених асигнувань.

  1.13. Департамент має митні забезпечення, передбачені Митним кодексом України( 4495-17 ), що зберігаються в окремому сейфі в приміщенні Департаменту й видаються у встановленому Держмитслужбою порядку начальником Департаменту або вповноваженою ним особою посадовим особам Департаменту (далі — працівники) під підпис на термін виконання службових повноважень.

  1.14. Місцезнаходження Департаменту: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-г.

  2. Основні завдання Департаменту

  Основними завданнями Департаменту є:

  2.1. Участь у реалізації державної політики України у сфері державної митної справи шляхом запобігання та протидії контрабанді, боротьбі з порушеннями митних правил на всій митній території України.

  2.2. Забезпечення правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання вчиненню порушень вимог законодавства України з питань державної митної справи.

  2.3. Організація діяльності митних органів з виявлення, розкриття, припинення й профілактики порушень законодавства з питань державної митної справи, запобігання таким правопорушенням.

  Координація, у межах компетенції, взаємодії з цих питань митних органів з правоохоронними органами України, митними та іншими компетентними органами зарубіжних країн, міжнародними організаціями.

  2.4. Організація та проведення заходів з протидії незаконному переміщенню через митний кордон України культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, а також зброї та боєприпасів, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, фальсифікованих лікарських засобів, у тому числі з використанням кінологічних команд митних органів.

  Контроль за проведенням таких заходів, надання методичної допомоги митним органам з питань організації практичної діяльності кінологічних команд у зонах митного контролю.

  2.5. Організація проведення у взаємодії із правоохоронними органами України та інших країн переміщення товарів під негласним контролем, контрольованих поставок наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

  Координація, в межах компетенції, взаємодії з цих питань митних органів з правоохоронними органами України, митними та іншими компетентними органами зарубіжних країн.

  2.6. Контроль за діяльністю митних органів з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, дотримання законодавства з питань державної митної справи, додержання законодавства під час здійснення митними органами дізнання в кримінальних справах про контрабанду й провадження у справах про порушення митних правил.

  Надання методичної й практичної допомоги митним органам з цих питань, що належать до компетенції Департаменту.

  2.7. Забезпечення взаємодії Держмитслужби з митними органами іноземних держав в напрямі надання адміністративної допомоги з питань виявлення, розкриття, припинення й профілактики порушень законодавства з питань державної митної справи.

  2.8. Організація взаємодії та проведення скоординованих дій з правоохоронними та іншими органами державної влади України, іншими митними органами за напрямом боротьби з контрабандою й порушеннями митних правил та дотриманням законодавства з питань державної митної справи.

  2.9. Аналіз форм, способів контрабанди й порушень митних правил, структури предметів правопорушень з метою усунення причин і умов їх вчинення, визначення можливих схем незаконного переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

  2.10. Проведення аналітичної, організаційної, перевірочної, профілактичної та роз'яснювальної роботи, спрямованої на запобігання, виявлення та припинення порушень законодавства з питань державної митної справи в митній службі України, а також фактів використання фінансових інструментів, незаконного переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України з метою легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом та фінансування тероризму.

  2.11. Організація і забезпечення роботи Моніторингового центру Держмитслужби.

  2.12. Контроль за дотриманням посадовими особами митниць вимог законодавства при здійсненні ними службової діяльності.

  2.13. Ініціювання, організація та безпосередня участь у проведенні службових розслідувань, службових перевірок, тематичних і комплексних перевірок службової діяльності митних органів, інших перевірочних заходів. Здійснення контролю та координації виконання рішень, прийнятих керівництвом Держмитслужби за результатами цих розслідувань, перевірок та контрольних заходів з питань, що належать до компетенції Департаменту.

  2.14. Узагальнення та аналіз результатів службових розслідувань, службових перевірок, тематичних і комплексних перевірок службової діяльності митних органів, інших перевірочних заходів.

  2.15. Участь у державній системі запобігання та протидії легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

  2.16. Проведення комплексного аналізу статистичної та іншої інформації, яка надходить до Департаменту від митниць про результати їх роботи з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

  Організація заходів щодо підвищення ефективності та якості роботи митниць в цьому напрямі.

  2.17. Отримання, опрацювання, організація, перевірка, а також узагальнення і облік інформації, яка надходить у повідомленнях фізичних і юридичних осіб до Моніторингового центру Держмитслужби. Вжиття відповідних заходів реагування з питань, віднесених до компетенції Департаменту.

  2.18. Розробка нормативно-правових актів з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

  2.19. Забезпечення раціонального використання матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до нормативів і кошторисів, збереження державної власності.

  2.20. Узагальнення та аналіз результатів роботи підпорядкованих підрозділів митниць в частині звернення постанов у справах про порушення митних правил до органів Державної виконавчої служби України.

  Аналіз прийнятих судами рішень в справах про порушення митних правил, зокрема щодо їх виконання, спільно з Департаментом фінансів, бухгалтерського обліку та звітності.

  2.21. Організація інформаційної взаємодії та координація співробітництва Держмитслужби з митними й правоохоронними службами країн ближнього та дальнього зарубіжжя, Всесвітньою митною організацією (далі — ВМО), регіональним інформаційним вузлом зв'язку країн Центральної/Східної Європи (RILO — Варшава), регіональними та національними вузлами зв'язку ВМО з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

  2.22. Забезпечення інформаційного обміну з органами охорони державного кордону з використанням можливостей відомчої підсистеми Держмитслужби системи "Аркан".

  2.23. Здійснення кадрового забезпечення Департаменту.

  2.24. Виконання інших завдань, визначених керівництвом Держмитслужби.

  3. Основні повноваження Департаменту

  В межах компетенції Департамент:

  3.1. Організує проведення митними органами заходів з виявлення, розкриття, припинення й профілактики порушень встановленого порядку митного контролю та оформлення.

  Розробляє й вносить керівництву Держмитслужби пропозиції щодо вдосконалення форм і методів роботи митних органів в цьому напрямку.

  У встановленому Держмитслужбою порядку бере участь у перевірках митних органів з питань, що належать до компетенції Департаменту.

  3.2. Розробляє, організовує та здійснює самостійно або у взаємодії з правоохоронними органами України, іншими митними органами скоординовані заходи й спеціальні операції з виявлення і припинення контрабанди та порушень митних правил, у тому числі поза пунктами пропуску на державному кордоні України, у межах контрольованого прикордонного району та прикордонної смуги, а також із запобігання незаконному переміщенню товарів, транспортних засобів через митний кордон України й затримання осіб, причетних до такого переміщення.

  Організовує проведення заходів з попередження незаконного переміщення через митний кордон України культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї та боєприпасів, спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, фальсифікованих лікарських засобів.

  Проводить самостійно або у взаємодії з правоохоронними органами України оперативні заходи щодо виявлення, попередження та припинення контрабанди й порушень митних правил, у тому числі шляхом переоглядів товарів і транспортних засобів, після завершення митного контролю або митного оформлення.

  3.3. Здійснює обмін інформацією з правоохоронними та митними органами, іншими органами виконавчої влади з питань, що стосуються виконання покладених на Департамент завдань.

  3.4. Здійснює оперативне інформування митниць щодо фактів підготовки до незаконного переміщення через митний кордон України товарів, транспортних засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, фальсифікованих лікарських засобів, культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї та боєприпасів, спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

  3.5. Проводить спеціальні заходи самостійно або у взаємодії з правоохоронними органами України, у тому числі контрольовані поставки щодо виявлення, попередження, припинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а також заходи по переміщенню товарів під негласним контролем.

  Контролює проведення таких заходів митницями.

  3.6. Організовує в установленому Держмитслужбою порядку взаємодію й обмін інформацією з митними, правоохоронними органами та іншими органами зарубіжних країн з питань протидії незаконному переміщенню наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

  3.7. Забезпечує у встановленому Держмитслужбою порядку та на підставі міжнародних угод участь митних органів у міжнародному співробітництві з питань протидії контрабанді й порушенням митних правил, зокрема, щодо надання взаємної адміністративної допомоги у запобіганні, виявленні й розслідуванні порушень законодавства з питань державної митної справи.

  3.8. Організовує, у межах своєї компетенції, ведення і обробку встановлених Держмитслужбою форм звітності та інформаційних баз даних Держмитслужби.

  3.9. Забезпечує збирання, узагальнення й аналіз інформації про стан дотримання законодавства України з питань державної митної справи, а також про стан і результати боротьби з контрабандою, порушеннями митних правил. Інформує з цих питань керівництво Держмитслужби.

  3.10. Інформує підрозділ Держмитслужби, до повноважень якого відносяться питання боротьби з корупцією, про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами митних органів під час виконання ними службових обов'язків.

  3.11. Контролює дотримання вимог законодавства при проведенні митницями дізнання в кримінальних справах про контрабанду й провадження у справах про порушення митних правил.

  3.12. Самостійно проводить дізнання в кримінальних справах про контрабанду; безпосередньо порушує або бере до свого провадження будь-які інші справи про порушення митних правил, порушені митницями; здійснює передачу справ про порушення митних правил для провадження будь-якій митниці.

  3.13. Від імені Держмитслужби виносить постанови в справах про порушення митних правил за результатами перевірки законності постанов митниць у цих справах.

  3.14. Надає митницям методичні рекомендації щодо використання криміналістичної та іншої спеціальної техніки при проведенні дізнання в кримінальних справах про контрабанду, а також щодо належного процесуального оформлення її використання.

  3.15. Забезпечує збір, обробку та узагальнення інформації про випадки затримань товарів, валютних та культурних цінностей, наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, зброї, боєприпасів, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, для подальшого внесення цих відомостей в базу даних митної правоохоронної мережі CEN ВМО, а також формування відповідних баз даних.

  3.16. Забезпечує інформаційну підтримку проведення спеціальних митних міжнародних операцій з використанням системи обміну даними CENcomm митної правоохоронної мережі.

  3.17. Здійснює обмін інформацією з органами охорони державного кордону з використанням можливостей відомчої підсистеми Держмитслужби системи "Аркан".

  3.18. Здійснює супроводження програмно-інформаційного комплексу ЄАІС Держмитслужби "Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил" в межах компетенції Департаменту. Надає пропозиції по вдосконаленню його функціонування.

  3.19. Контролює забезпечення митницями дотримання режиму правопорядку в зонах митного контролю.

  3.20. Організовує й проводить перевірки діяльності митниць за напрямом боротьби з порушеннями законодавства з питань державної митної справи. Надає пропозиції керівництву Держмитслужби за результатами таких перевірок.

  3.21. У межах, визначених законом, представляє інтереси держави в судах під час розгляду справ про порушення митних правил, заведених Департаментом, а також справ за позовами юридичних та фізичних осіб.

  3.22. Приймає участь у розгляді звернень, запитів та інших документів, що надходять від депутатів усіх рівнів, органів державної влади, юридичних і фізичних осіб.

  3.26. Вживає заходів з метою перевірки відповідності дій посадових осіб митних органів під час здійснення процедур митного контролю та митного оформлення із використанням наявної в ЄАІС Держмитслужби попередньої інформації про товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України, яка надходить до Держмитслужби від митних органів зарубіжних країн.

  3.27. За допомогою програмно-інформаційних комплексів ЄАІС Держмитслужби здійснює дистанційний контроль (моніторинг) митного контролю та митного оформлення зовнішньоекономічних операцій.

  3.28. Ініціює застосування методів посиленого контролю до суб'єктів і об'єктів митного контролю з метою запобігання порушенням чинного законодавства.

  3.29. Посадові особи Департаменту користуються безперешкодним доступом на території пунктів пропуску через державний кордон України, зон митного контролю, складів митних органів, інших об'єктів митної інфраструктури, можуть вилучати в установленому порядку відповідну документацію.

  3.30. Організує й впроваджує планову роботу в напрямку проведення комплексних перевірок з питань службової діяльності митних органів, а також тематичних перевірок митниць за напрямками роботи Департаменту.

  3.31. Вивчає форми, способи, характер вчинення порушень законодавства України з питань державної митної справи учасниками зовнішньоекономічної діяльності, а також причини, що до них призводять, і умови, що їм сприяють.

  3.32. Отримує, накопичує, обробляє та систематизує інформацію про учасників зовнішньоекономічної діяльності щодо можливої причетності їх до реалізації схем легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, здійснює інформаційний обмін з відповідними органами виконавчої влади.

  3.33. Забезпечує аналіз інформації, на підставі якої формує вірогідні схеми відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму.

  3.34. Забезпечує участь Держмитслужби в проведенні правоохоронними та іншими державними органами заходів щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) коштів, одержаних злочинним шляхом, координує роботу митних органів при проведенні таких заходів.

  3.35. Організує та координує взаємодію митних органів з регіональними підрозділами, органами державної влади та управління, місцевого самоврядування в напрямі запобігання та протидії легалізації (відмиванню) коштів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

  3.36. Вносить на розгляд керівництва Держмитслужби пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів з питань боротьби з контрабандою й порушеннями митних правил, форм і методів роботи митних органів в цьому напрямі, а також з інших питань, що належать до компетенції Департаменту.

  Розробляє проекти актів з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

  3.37. Надає практичну та методичну допомогу митним органам в організації їх діяльності з питань, що належать до компетенції Департаменту.

  3.38. Забезпечує отримання, опрацювання, організацію перевірок, а також узагальнення і облік інформації, яка надходить у повідомленнях фізичних і юридичних осіб до Моніторингового центру Держмитслужби.

  3.39. За дорученням Голови держмитслужби організує, контролює та координує проведення службових розслідувань і перевірок, інших перевірочних заходів в митній службі України, тематичних перевірок службової діяльності митниць з питань, що віднесені до компетенції Департаменту.

  3.40. Ініціює та проводить профілактичну, аналітичну, перевірочну, організаційну та роз'яснювальну роботу щодо запобігання порушенням встановленого порядку митного контролю та оформлення, а також протидії використанню незаконного переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України для легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом.

  Узагальнює практику та результати цієї роботи, розробляє пропозиції щодо її вдосконалення.

  3.41. Здійснює оперативне інформування митних органів щодо фактів підготовки операцій з легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом, з використанням незаконного переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів.

  3.42. Забезпечує в Департаменті реалізацію державної політики з питань кадрової роботи. Забезпечує належний рівень професійної підготовки працівників Департаменту. Організує роботу з проведення атестації працівників Департаменту, підвищення кваліфікації його особового складу й формування кадрового резерву, стажування працівників.

  3.43. Проводить виховну, попереджувально-профілактичну та роз'яснювальну роботу з працівниками Департаменту відповідно до положень Митного кодексу України( 4495-17 ), Законів України "Про державну службу"( 3723-12 ), "Про державну таємницю"( 3855-12 ), "Про Дисциплінарний статут митної служби України"( 2805-15 ) та інших нормативно-правових актів.

  3.44. Здійснює облік військовозобов'язаних працівників Департаменту.

  3.45. Веде згідно із законодавством України фінансово-господарську діяльність, бухгалтерський облік усіх фінансово-господарських операцій з відображенням їх у регістрах бухгалтерського обліку.

  3.46. Забезпечує раціональне використання матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до нормативів та кошторисів, збереження державної власності.

  3.47. Взаємодіє з Департаментом фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Держмитслужби з питань обліку та звіряння обсягів вилученого, конфіскованого та повернутого майна, а також обсягів коштів, що надходять від його реалізації до Державного бюджету.

  3.48. Забезпечує складання та подання до Держмитслужби та інших уповноважених органів фінансової, бюджетної, податкової та статистичної звітності з дотриманням строків, встановлених чинним законодавством.

  3.49. Одержує в установленому порядку від інших митних органів, а також міжнародних організацій і установ, митних органів зарубіжних країн відомості, документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань.

  3.50. Використовує в установленому Держмитслужбою порядку інформаційні й довідкові бази даних ЄАІС Держмитслужби та відповідні програмно-інформаційні комплекси, створює власні та використовує міжнародні інформаційні бази даних з метою виконання завдань, покладених на Департамент.

  3.51. У встановленому Держмитслужбою порядку залучає посадових осіб митної служби України до виконання завдань, покладених на Департамент.

  3.52. У встановленому законодавством України порядку звертається до органів державної влади, правоохоронних органів України, підприємств, установ, організацій, громадян України й зарубіжних країн із запитами про надання необхідної інформації.

  3.53. Вимагає в межах компетенції від керівників митних органів додержання вимог законодавства України з питань державної митної справи.

  3.54. Організує та здійснює в установленому порядку огляд територій і приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі й інших місць, де розміщені або можуть бути розміщені товари й транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи.

  3.55. У встановленому порядку бере участь у проведенні митного огляду товарів і транспортних засобів.

  Дає митницям обов'язкові для виконання письмові доручення щодо проведення цілеспрямованого митного огляду товарів, транспортних засобів, особистого огляду громадян, а також переогляду оформлених у митному відношенні або таких, що пройшли митний контроль, товарів і транспортних засобів.

  3.56. Проводить заходи з митного контролю, у тому числі документальні перевірки, розпочаті та не завершені до моменту затвердження цього Положення.

  3.57. Дає доручення керівникам митниць, митних організацій для вжиття заходів чи здійснення дій, спрямованих на виконання завдань, що належать до компетенції Департаменту, та вимагає звіти про їх виконання.

  3.58. Організовує й проводить в установленому законодавством України порядку перевірки діяльності митних органів, митних організацій та учасників зовнішньоекономічної діяльності в межах компетенції Департаменту, у тому числі з залученням спеціалістів і експертів. У ході проведення таких перевірок користується матеріально-технічними засобами митних органів, у зоні діяльності яких вони здійснюються.

  3.59. Вносить пропозиції керівництву Держмитслужби про притягнення до відповідальності посадових осіб та працівників митних органів, щодо яких встановлено факти порушень ними законодавства України або зловживань посадовим становищем.

  3.60. Ініціює скликання в установленому порядку нарад із залученням посадових осіб митних органів, представників органів державної влади, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, установ і організацій управління, суб'єктів підприємницької діяльності для вирішення завдань, що належать до компетенції Департаменту.

  3.61. Використовує в роботі криміналістичну, спеціальну техніку, засоби зв'язку й транспорт.

  3.62. Здійснює аналіз впливу використання технічних засобів митного контролю підрозділами митних органів, які підпорядковуються Департаменту з питань організації службової діяльності, на результативність запобігання і протидії контрабанді та боротьбі з порушеннями митних правил.

  3.63. Використовує бланк Департаменту встановленого зразка для листування із зовнішніми кореспондентами з питань, що належать до компетенції Департаменту.

  4. Керівництво Департаментом

  4.1. Департамент очолює начальник Департаменту, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою Держмитслужби за погодженням з Міністром фінансів України.

  4.2. Начальник Департаменту має заступників за напрямами діяльності. Повноваження заступників визначаються Держмитслужбою за поданням начальника Департаменту.

  4.3. Посадові особи Департаменту, посади яких віднесено до номенклатури посад Голови Держмитслужби, призначаються на посади й звільняються з посад наказом Держмитслужби за поданням начальника Департаменту.

  4.4. Начальник Департаменту є розпорядником фінансових та матеріальних ресурсів Департаменту.

  4.5. Начальник Департаменту при виконанні покладених на Департамент завдань представляє його інтереси в інших органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, в установах і організаціях, включаючи установи і організації іноземних держав, укладає господарські та інші угоди з питань, що належать до його компетенції.

  4.6. Начальник Департаменту відповідно до покладених на нього обов'язків:

  4.6.1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту.

  4.6.2. Контролює дотримання працівниками Департаменту вимог законодавства України.

  4.6.3. Вносить пропозиції керівництву Держмитслужби про притягнення до відповідальності посадових осіб митних органів та митних організацій, які вчинили порушення вимог нормативно-правових актів.

  4.6.4. Організує взаємодію Департаменту з органами виконавчої влади та управління, органами місцевого самоврядування, запитує й одержує у встановленому порядку від митних органів, структурних підрозділів Держмитслужби, митних органів зарубіжних країн, інших державних і недержавних органів, юридичних осіб і громадян необхідну інформацію, документи й матеріали для виконання завдань, покладених на Департамент, надає відповідно до своєї компетенції іншу службову інформацію митним органам, митним організаціям, спеціалізованим навчальним закладам та науково-дослідній установі Держмитслужби, структурним підрозділам Держмитслужби, іншим державним і недержавним органам.

  4.6.5. За дорученням Голови Держмитслужби від імені Держмитслужби представляє її інтереси в міжнародних, представницьких, державних, громадських та інших організаціях.

  4.6.6. Бере участь у роботі комісій, делегацій, експертних та інших робочих груп та/або входить до їх складу для вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту.

  4.6.7. Встановлює організаційні принципи та порядок роботи Департаменту, видає відповідну організаційну документацію, затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту, а також посадові інструкції його працівників.

  4.6.8. Розпоряджається у встановленому порядку коштами загального та спеціального фондів Державного бюджету України в межах затверджених кошторисів, матеріальними цінностями, наданими в розпорядження Департаменту, за їх цільовим призначенням.

  4.6.9. Укладає договори та угоди для забезпечення діяльності Департаменту й проводить розрахунки, пов'язані з фінансово-господарською діяльністю Департаменту.

  4.6.10. Підписує положення про Департамент.

  4.6.11. Забезпечує розробку проектів нормативно-правових актів, що розробляються за напрямком діяльності Департаменту, проектів наказів, що подаються йому на підпис, і підписує їх, видає розпорядження, контролює виконання працівниками Департаменту наказів Департаменту та своїх розпоряджень, якість і своєчасність виконання ними доручень Держмитслужби.

  4.6.12. Веде роботу з добору й розподілу кадрів, вносить подання щодо присвоєння спеціальних звань, вносить подання та порушує клопотання щодо призначення на посади, звільнення з посад працівників Департаменту, посади яких віднесено до номенклатури посад Голови Держмитслужби.

  4.6.13. Присвоює спеціальні звання інспекторів митної служби 1 — 4 рангів, інспекторів митної служби та молодших інспекторів митної служби посадовим особам Департаменту.

  4.6.14. Забезпечує своєчасне направлення працівників Департаменту до навчальних закладів для їх підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, організує навчання працівників без відриву від роботи, забезпечує проходження студентами і курсантами вищих навчальних закладів виробничої практики на робочих місцях.

  4.6.15. Направляє посадових осіб Департаменту в службові відрядження.

  4.6.16. Організує та веде виховну й попереджувально-профілактичну роботу серед особового складу Департаменту, у порядку, встановленому законодавством України, застосовує заохочення, дисциплінарні стягнення та заходи дисциплінарного впливу до працівників Департаменту згідно з номенклатурою посад, а також порушує клопотання про застосування заохочень, дисциплінарних стягнень та заходів дисциплінарного впливу до працівників, посади яких віднесено до номенклатури посад Голови Держмитслужби, приймає рішення про проведення в Департаменті службових розслідувань у порядку, установленому законодавством України.

  4.6.17. Організує проведення атестації посадових осіб згідно з номенклатурою посад.

  4.6.18. У разі потреби надає до Держмитслужби пропозиції про перерозподіл штатної чисельності структурних підрозділів Департаменту.

  4.6.19. Організує отримання та прийом, облік, зберігання, інвентаризацію, списання матеріальних цінностей, а також їх видачу структурним підрозділам Департаменту.

  4.6.20. Забезпечує зберігання й застосування посадовими особами Департаменту митного забезпечення в порядку, установленому законодавством України, організує проведення розслідування випадків його неправомірного застосування або втрати.

  4.6.21. Забезпечує належні умови праці посадових осіб та працівників Департаменту.

  4.6.22. Спільно з правоохоронними органами України організує здійснення спеціальних заходів щодо забезпечення захисту працівників Департаменту, членів їх сімей.

  4.6.23. Забезпечує захист державної таємниці під час проведення всіх видів таємних робіт з використанням документів та виробів, що містять державну таємницю, контролює виконання працівниками Департаменту вимог Закону України "Про державну таємницю"( 3855-12 ) та інших нормативних актів з питань охорони державної таємниці.

  4.6.24. Вживає заходів із захисту працівників, майна, приміщень Департаменту від можливих наслідків надзвичайних ситуацій, а також своєчасної ліквідації цих наслідків.

  4.6.25. Розглядає звернення юридичних і фізичних осіб, вживає заходів до усунення причин, що призвели до порушення законних прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності й громадян, проводить особистий прийом громадян.

  4.6.26. Здійснює інші функції й користується іншими правами згідно із законодавством України.

  4.7. Начальник Департаменту несе відповідальність за:

  4.7.1. Неякісне, неповне та несвоєчасне виконання завдань, покладених на Департамент.

  4.7.2. Порушення Присяги державного службовця.

  4.7.3. Невиконання або неналежне виконання своїх службових обов'язків.

  4.7.4. Перевищення повноважень, порушення обмежень і заборон, установлених законодавством з питань проходження служби в митних органах, або вчинення інших дій, які дискредитують не тільки посадову особу, а й митну службу України.

  4.7.5. Порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, норм професійної етики та інші порушення службової дисципліни.

  4.7.6. Недотримання працівниками Департаменту вимог законодавства України, наказів Держмитслужби, а також розпоряджень прямих та безпосередніх керівників.

  4.7.7. Неналежну організацію роботи з розгляду звернень юридичних та фізичних осіб, що надходять на адресу Департаменту.

  4.7.8. Недотримання фінансово-бюджетної та штатно-кошторисної дисципліни, неналежну організацію бухгалтерського обліку в Департаменті, незабезпечення відображення всіх господарських операцій у первинних документах, незбереження оброблених документів, реєстрів і звітів протягом строків, установлених законодавством України.

  4.7.9. Неякісний добір і розстановку кадрів, незадовільну виховну та попереджувально-профілактичну роботу з кадрами, неналежну професійну підготовку особового складу Департаменту.

  4.7.10. Неналежну організацію в Департаменті роботи з охорони праці, незабезпечення безпечних умов праці, порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці.

  4.7.11. Неналежний стан службової та виконавської дисципліни в підпорядкованому Департаменті.

  4.7.12. Негативні результати діяльності посадових осіб Департаменту.

  4.7.13. Вчинення діянь, що сприяли контрабанді та порушенням митних правил.

  Начальник Департаменту  боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями

  О.І. Попівняк

  WEB MD Office "НПО Поверхность", www.master-d.com.ua

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Необходим качественно новый уровень взаимодействия парламента и ВСУ, – спикер парламента

  Современный этап судебно-правовой реформы требует глубокого осмысления реальной эффективности системы судоустройства, создания условий для формирования профессионального судейского корпуса, осуществления ...

  Венецианская комиссия одобрила конституционную реформу на Украине

  Комиссия Совета Европы За демократию через право (Венецианская комиссия) проанализировала предложенную президентом Петром Порошенко конституционную реформу.

  Приняты изменения в КАС, регулирующие особенности дел о выдворении иностранцев

  Верховный Совет Украины принял во втором чтении и в целом проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины «О правовом статусе ...

  Россиянин, расстрелявший в офисе шесть своих коллег, осужден пожизненно

  Мосгорсуд (РФ) постановил обвинительный приговор Дмитрию Виноградову, расстрелявшему своих коллег в одном из столичных офисов. Он был приговорен к пожизненному сроку лишения свободы.

  Об адвокате - устами Клиентов

  Спасибо его создателям и тем, от кого зависит работа интернет проекта.

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b