Про затвердження Порядку погодження кандидатур керівників фондових бірж та депозитаріїв і вимоги до таких керівників під час їх перебування на посаді, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринкуНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

 1. 22.01.2013  № 64
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2013 р. за № 269/22801

  Про затвердження Порядку погодження кандидатур керівників фондових бірж та депозитаріїв і вимоги до таких керівників під час їх перебування на посаді

  Відповідно до пунктів 28, 37-6 частини другої статті 7, пунктів 15, 16 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»( 448/96-ВР ), статті 27 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»( 3480-15 ), статті 10 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»( 3206-17 ) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Порядок погодження кандидатур керівників фондових бірж та депозитаріїв і вимоги до таких керівників під час їх перебування на посаді, що додається.

  2. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (Науменко О. О.) забезпечити:

  подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод( 995_004 ) до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

 3. подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 4. 3. Управлінню інформаційних технологій, внутрішніх та зовнішніх комунікацій (Заїка А. Л.) забезпечити публікацію цього рішення відповідно до законодавства.

  4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарасенка О. О.

  Голова Комісії

  Д. Тевелєв

  Протокол засідання Комісії від 22 січня 2013 р.  № 3

  ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 22.01.2013  № 64

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2013 р. за № 269/22801

  ПОРЯДОК погодження кандидатур керівників фондових бірж та депозитаріїв і вимоги до таких керівників під час їх перебування на посаді

  І. Загальні положення

  1. Цей Порядок встановлює процедуру та умови отримання погодження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі — Комісія) кандидатур на посади керівників фондової біржі або депозитарію, вимоги до керівників фондових бірж та депозитаріїв під час їх перебування на посаді та дії фондових бірж та депозитаріїв у разі прийняття рішення Комісією щодо невідповідності керівника вимогам законодавства, в тому числі цього Порядку.

  2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

  заявник — фондова біржа або депозитарій (в особі уповноваженого органу), що подає заяву та визначені цим Порядком документи для отримання письмового погодження Комісії кандидатури на посаду керівника фондової біржі або депозитарію;

  керівник фондової біржі або депозитарію — фізична особа (у тому числі фізична особа — іноземець), яка відповідно до установчих документів фондової біржі або депозитарію здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу або голови колегіального виконавчого органу, яка обрана відповідним органом управління фондової біржі або депозитарію та отримала погодження Комісії;

  співбесіда — безпосереднє представлення кандидатом на посаду керівника фондової біржі або депозитарію на засіданні Комісії інформації щодо його досвіду, рівня професійних знань та вмінь, особистих якостей тощо;

  стаж роботи на фондовому ринку — загальний стаж роботи сертифікованого фахівця за будь-яким видом професійної діяльності у професійному учаснику фондового ринку або саморегулівній організації на ринку цінних паперів (до введення в дію сертифікатів враховується стаж роботи фахівця, що отримав відповідне кваліфікаційне посвідчення встановленого зразка, у тому числі фахівця з питань бухгалтерського обліку) та/або стаж роботи на керівній посаді в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або Комісії та/або на посаді керівника або заступника керівника в саморегулівній організації;

  уповноважений орган — орган фондової біржі або депозитарію, якому відповідно до установчих документів надані повноваження обирати керівника та/або подавати кандидатуру керівника на погодження до Комісії;

  уповноважена особа — фізична особа, яка, зокрема, на підставі рішення уповноваженого органу заявника щодо обрання кандидата на посаду керівника фондової біржі або депозитарію має право підпису заяви та документів для отримання письмового погодження Комісії.

  Термін «ділова репутація» у цьому Порядку вживається в значенні, визначеному у Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»( 2664-14 ).

  3. Кандидат на посаду керівника фондової біржі або депозитарію приступає до виконання обов’язків керівника після погодження його кандидатури Комісією.

  4. У разі продовження дії або переукладання трудового договору керівника фондової біржі або депозитарію, який обіймав цю посаду протягом останнього року, отримував відповідне письмове погодження Комісії та відповідає вимогам цього Порядку, отримувати погодження Комісії не потрібно.

  Про продовження дії або переукладання трудового договору керівника фондової біржі або депозитарію уповноважений орган фондової біржі або депозитарію протягом 20 календарних днів з дати продовження або переукладання трудового договору письмово повідомляє Комісію про це.

  5. У разі звільнення (закінчення строку повноважень, передбачених статутом, внутрішніми положеннями, трудовим контрактом, за власним бажанням, на вимогу державного органу тощо) керівника фондової біржі або депозитарію така фондова біржа або депозитарій повинні на наступний робочий день призначити особу з відповідним сертифікатом на право здійснювати професійну діяльність з цінними паперами в Україні, яка тимчасово виконуватиме його обов’язки, на строк не більше трьох місяців, та надати до Комісії накази про звільнення керівника фондової біржі або депозитарію та про призначення на цю посаду особи, що тимчасово виконуватиме обов’язки керівника.

  6. Фондова біржа або депозитарій не пізніше тримісячного строку перебування на посаді особи, яка тимчасово виконувала обов’язки керівника, повинна відновити необхідну кількість сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб, які відповідають установленим Комісією вимогам) та протягом 5 робочих днів з дня обрання відповідним органом управління фондової біржі або депозитарію кандидатури керівника надати заяву та визначені цим Порядком документи до Комісії для погодження такої кандидатури.

  ІІ. Порядок подання та перелік документів, які надаються заявником для отримання погодження Комісії

  1. Для отримання погодження щодо призначення на посаду керівника фондової біржі або депозитарію уповноважений орган заявника надає до загального відділу Комісії або надсилає поштою (рекомендованим листом) заяву на отримання погодження кандидатури на посаду керівника фондової біржі або депозитарію (додаток 1) та відповідні документи, перелік яких установлений пунктом 3 цього розділу.

  Заява та документи, що надаються відповідно до цього Порядку, мають бути викладені українською мовою, підписані уповноваженою особою заявника, завірені печаткою юридичної особи, не містити виправлень та неточностей.

  У разі якщо документ має більше одного аркуша, він повинен бути прошитий, пронумерований, підписаний уповноваженою особою заявника та скріплений печаткою юридичної особи.

  Документи, що подаються заявником згідно з додатками ( z0269-13 ) до цього Порядку, повинні бути оформлені згідно з установленою у додатках формою та мати дату підписання.

  Крім того, документи, які надаються заявником у письмовій формі згідно з додатками, надаються також на оптичному носії.

  Документи, що стосуються фізичної особи — іноземця або видані органом іноземної держави, які подаються до Комісії, повинні бути засвідчені нотаріально за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. При цьому документи, складені іноземною мовою, повинні супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом на українську мову.

  Якщо окремі документи, передбачені цим Порядком, не можуть бути представлені фізичною особою — іноземцем, надається письмове запевнення (у довільній формі) про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання таких документів (дозволів, погоджень тощо).

  2. Заявник для вирішення питання про погодження кандидатури керівника протягом 5 робочих днів після прийняття рішення щодо його обрання відповідним органом фондової біржі або депозитарію повинен надати (надіслати) заяву на отримання погодження кандидатури на посаду керівника фондової біржі або депозитарію (далі — заява) разом з документом, що підтверджує право уповноваженої особи щодо підпису заяви та документів, перелік яких установлений пунктом 3 ( z0269-13 ) цього розділу.

  3. До заяви додаються такі документи:

  3.1. Копія рішення відповідного органу управління фондової біржі або депозитарію щодо звільнення з посади керівника та копія рішення відповідного органу управління фондової біржі або депозитарію щодо обрання кандидатури на посаду керівника, засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою заявника.

  3.2. Анкета кандидата на посаду керівника фондової біржі або депозитарію (додаток 2) за підписом особи кандидата на посаду керівника фондової біржі або депозитарію, засвідченим особою, яка займається кадровими питаннями на такій фондовій біржі або в депозитарії, або нотаріально.

  3.3. Копії документів про освіту, видані вищим навчальним закладом України та/або іноземним навчальним закладом, засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою заявника або нотаріально (для фізичної особи — іноземця).

  До документів, виданих іноземним навчальним закладом, додається нотаріально засвідчений переклад українською мовою таких документів.

  3.4. Копія трудової книжки або інший документ (для фізичної особи — іноземця), що підтверджує трудовий стаж кандидата на посаду за останні три роки, засвідчені на останньому місці роботи або нотаріально (для фізичної особи — іноземця).

  3.5. Копії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання, інформацію про громадянство, засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою заявника або нотаріально.

  3.6. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, а в разі, якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті, — копії таких сторінок паспорта, засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою заявника або нотаріально.

  3.7. Інформація щодо кандидата на посаду керівника фондової біржі або депозитарію, надана органом, що здійснює нагляд за фондовим ринком відповідної іноземної держави, та/або інформація від учасників фондового ринку іноземної держави, де раніше працював кандидат на посаду (для фізичної особи — іноземця або громадянина України, який працював в іноземній державі за вказаним напрямом), засвідчена підписом керівника та печаткою юридичної особи, що надала таку інформацію (у разі наявності).

  3.8. Інформація щодо кандидата на посаду керівника фондової біржі або депозитарію, надана професійними учасниками фондового ринку та/або їх засновниками, де раніше працював кандидат на посаду, та/або інформація учасників заявника, засвідчена підписами учасників або підписом керівника та печаткою юридичної особи, які надали таку інформацію (у разі наявності).

  3.9. Копія дозволу на використання праці іноземців та осіб без громадянства в Україні, засвідчена нотаріально (для фізичної особи — іноземця).

  3.10. Для фізичної особи — іноземця — довідка відповідного державного органу іноземної держави, на території якої проживає кандидат на посаду, про відсутність судимості, не знятої або не погашеної в установленому порядку.

  ІІІ. Умови, яким повинен відповідати кандидат на посаду керівника фондової біржі або депозитарію

  1. Кандидат на посаду керівника фондової біржі або депозитарію повинен відповідати таким вимогам щодо професійної придатності:

 5. мати вищу юридичну або економічну освіту (не нижче рівня спеціаліста);
 6. мати стаж роботи на фондовому ринку не менше ніж три роки та не менше двох років займати керівні посади (не нижче керівника або заступника керівника такої організації) у професійному учаснику фондового ринку та/або саморегулівній організації та/або керівні посади в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або Комісії з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 3 цього розділу;

  мати сертифікат на право здійснювати професійну діяльність з цінними паперами в Україні — з організації торгівлі цінними паперами (для кандидата на посаду керівника фондової біржі) або сертифікат на право здійснювати професійну діяльність з цінними паперами в Україні — депозитарну діяльність (для кандидата на посаду керівника депозитарію);

  мати належний рівень професійних знань та вмінь, що, зокрема, оцінюється за результатами співбесіди.

  2. Кандидатури керівників фондових бірж або депозитаріїв повинні відповідати таким вимогам щодо їх ділової репутації за останні два роки:

  відсутні факти анулювання сертифіката на право провадження такою особою професійної діяльності з цінними паперами;

  кандидат не був керівником професійного учасника фондового ринку, ліквідованого за рішенням суду або до якого застосовувалася санкція у вигляді анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку;

  кандидат не був притягнутий до адміністративної відповідальності за порушення законодавства на ринку цінних паперів більше двох разів протягом року;

  у разі виявлення адміністративного правопорушення на ринку цінних паперів та письмового повідомлення кандидата про необхідність прибуття для складання протоколу про адміністративне правопорушення на ринку цінних паперів кандидат з’являвся для складання такого протоколу;

  кандидат не позбавлявся права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю згідно з вироком суду;

  кандидат не має судимості, у тому числі за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності, не знятої або не погашеної в установленому порядку;

  кандидат не був звільнений на вимогу державного органу (у тому числі іноземного) та на підставі пунктів 2-4( 322-08 ), 7( 322-08 ), 8 частини першої статті 40( 322-08 ) та статті 41 Кодексу законів про працю України( 322-08 );

  кандидат відсутній у переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції в установленому законодавством порядку.

  3. Керівниками фондових бірж та депозитаріїв не можуть бути особи, які згідно із займаними посадами у Комісії здійснювали повноваження контролю, нагляду або підготовки чи прийняття таких рішень щодо діяльності фондових бірж та/або депозитаріїв відповідно, якщо з дня припинення таких повноважень не минув один рік.

  ІV. Порядок розгляду документів та прийняття відповідного рішення щодо погодження кандидатури керівників фондових бірж або депозитаріїв

  1. Комісія приймає відповідне рішення з урахуванням загальної оцінки всіх поданих документів та результатів співбесіди у строк не більше 30 робочих днів від дати надходження заяви та відповідних документів, перелік яких установлений пунктом 3 розділу ІІ цього Порядку.

  Якщо протягом строку розгляду Комісією заяви та відповідних документів на отримання погодження кандидатури на посаду керівника фондової біржі або депозитарію у заявника відбулися зміни в будь-яких відомостях, що надавались у цих документах, строк розгляду документів може бути продовжений, але не більше ніж до 45 робочих днів від дати отримання заяви.

  2. Рішення про погодження кандидатури керівника фондової біржі або депозитарію або відмову у такому погодженні приймається з урахуванням оцінки всіх поданих документів, визначених пунктом 3 розділу ІІ ( z0269-13 ) цього Порядку, на засіданні Комісії згідно з регламентом її роботи з обов’язковим запрошенням на співбесіду кандидата на посаду та оформлюється відповідним рішенням Комісії.

  Таке запрошення на співбесіду надсилається у письмовій формі за підписом керівника структурного підрозділу, який виносить проект рішення на розгляд Комісії, не пізніше ніж за три робочі дні до дня засідання Комісії. Таке запрошення може додатково надсилатися засобами електронної пошти, телефонного зв’язку (факсу) тощо.

  У разі нез’явлення кандидата з поважних причин, що підтверджується відповідними документами, вирішення питання щодо погодження або відмови у погодженні його кандидатури переноситься на наступне засідання Комісії.

  У разі ненадання документів, які підтверджують поважні причини нез’явлення кандидата на посаду на співбесіду, рішення про відмову в погодженні приймається за його відсутності.

  У рішенні про відмову щодо такого погодження обов’язково зазначаються підстави такої відмови з відповідним їх обґрунтуванням.

  3. Комісія надсилає письмове повідомлення щодо прийняття відповідного рішення (з доданням його копії) протягом 3 робочих днів з дати прийняття такого рішення. Таке повідомлення підписується керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви та відповідних документів.

  4. Комісія має право протягом строку розгляду заяви та відповідних документів здійснювати перевірку достовірності відомостей, які зазначені у документах, наданих для отримання погодження на посаду керівника фондової біржі або депозитарію, зокрема надавати запити до попередніх роботодавців щодо кандидатури керівника, які необхідні для прийняття відповідного рішення.

  Якщо протягом строку розгляду Комісією заяви та відповідних документів на отримання погодження кандидатури на посаду керівника фондової біржі або депозитарію відбулися зміни в будь-яких відомостях, то заявник зобов’язаний протягом 5 робочих днів з дати таких змін письмово повідомити Комісію про ці зміни.

  У цьому разі відповідне рішення приймається Комісією з урахуванням змін, про які Комісію було письмово повідомлено заявником у період розгляду документів.

  5. У разі прийняття Комісією рішення про відмову у погодженні кандидатури керівника фондової біржі або депозитарію заява та документи заявнику не повертаються.

  6. Заява та документи, подані заявником, залишаються без розгляду, а документи повертаються заявнику у разі, якщо:

 7. заява та/або документи підписані особою, яка не має на це повноважень;
 8. заявником наданий неповний пакет документів або подані документи оформлено з порушенням вимог, установлених цим Порядком;

  у разі пред’явлення кандидату на посаду керівника обвинувачення у вчиненні злочину до вирішення питання щодо нього в установленому законом порядку.

  7. Про залишення заяви без розгляду заявник повідомляється у письмовій формі (за підписом члена Комісії, який згідно з розподілом обов’язків відповідає за цей напрям роботи) із зазначенням підстав залишення такої заяви без розгляду в строк не пізніше 5 робочих днів з дати надходження цих документів.

  Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви без розгляду, заявник може повторно подати заяву та відповідні документи, які розглядаються відповідно до цього Порядку.

  8. Підставами для прийняття рішення Комісії про відмову є:

 9. кандидат на посаду керівника згідно з поданими документами не відповідає вимогам цього Порядку;
 10. документи щодо кандидата на посаду керівника містять недостовірну інформацію;
 11. кандидат не підтвердив належний рівень професійних знань та вмінь, що, зокрема, оцінюється за результатами співбесіди;

 12. кандидат не з’явився на співбесіду без поважних причин;
 13. наявність конфлікту інтересів.
 14. 9. У разі прийняття Комісією рішення про відмову в погодженні кандидата на посаду керівника фондової біржі або депозитарію заявник у строк, що не перевищує 60 календарних днів від дати прийняття такого рішення, подає до Комісії заяву та пакет документів щодо нового кандидата або щодо попередньої кандидатури за умови усунення причин, що стали підставою для такої відмови.

  V. Вимоги до керівників фондових бірж або депозитаріїв під час їх перебування на посаді

  1. Керівники фондової біржі або депозитарію протягом усього строку перебування на посаді повинні відповідати вимогам щодо їх ділової репутації, встановленим пунктом 3 розділу ІІІ цього Порядку.

  2. Під час перебування на посаді зазначені керівники зобов’язані ставитися з відповідальністю до виконання своїх службових обов’язків, приймати рішення в межах наданих їм повноважень, не використовувати службове становище у власних інтересах, підтримувати власний професійний рівень.

  3. Комісія у разі наявності інформації щодо невідповідності керівника фондової біржі або депозитарію вимогам законодавства може порушити питання про звільнення такого керівника.

  Підставами для порушення питання щодо невідповідності керівника вимогам законодавства є:

  виявлення факту невідповідності ділової репутації керівника вимогам, встановленим пунктом 2 розділу ІІІ цього Порядку;

  у відношенні керівника фондової біржі або депозитарію розглядається питання щодо анулювання сертифіката на право здійснювати професійну діяльність з цінними паперами в Україні — з організації торгівлі цінними паперами (для керівника фондової біржі) або сертифіката на право здійснювати професійну діяльність з цінними паперами в Україні — депозитарну діяльність (для керівника депозитарію);

  перевищення службових повноважень (вчинення керівником дій, які виходять за межі наданих йому повноважень);

  зловживання службовим становищем (використання службового становища у власних інтересах або інтересах третіх осіб всупереч інтересам фондової біржі або депозитарію);

  виявлення фактів підробки документів (складання, подання, оприлюднення документів, що містять недостовірну інформацію тощо);

  ненадання документів на письмову вимогу уповноважених осіб Комісії, перешкоджання входженню уповноважених осіб Комісії до приміщень фондової біржі або депозитарію у зв’язку з реалізацією ними своїх повноважень;

  наявність відомостей про те, що дія або бездіяльність керівника призвела до порушень фондовою біржею або депозитарієм вимог законодавства.

  4. Комісія у разі наявності вищезазначених підстав для порушення питання щодо невідповідності керівника фондової біржі або депозитарію вимогам законодавства письмово запрошує на зустріч такого керівника (за підписом члена Комісії, який згідно з розподілом обов’язків відповідає за цей напрям роботи) із зазначенням дати та часу проведення зустрічі.

  Розгляд документів щодо невідповідності керівника фондової біржі або депозитарію вимогам законодавства проводиться в порядку, передбаченому пунктом 2 розділу IV цього Порядку.

  5. Рішення про невідповідність керівника фондової біржі або депозитарію вимогам законодавства приймається на засіданні Комісії.

  6. Комісія надсилає фондовій біржі або депозитарію письмове повідомлення про прийняття відповідного рішення (з доданням його копії) протягом трьох робочих днів з дати прийняття цього рішення за підписом керівника структурного підрозділу, який за розподілом обов’язків відповідає за цей напрям роботи.

  7. У разі прийняття рішення про невідповідність керівника вимогам законодавства Комісія повідомляє уповноважений орган фондової біржі або депозитарію про необхідність усунення причин, що стали підставами для прийняття такого рішення, та/або необхідність звільнення з посади такого керівника та призначення на цю посаду особи, що відповідає вимогам законодавства.

  8. Фондова біржа або депозитарій протягом 10 робочих днів з дня отримання повідомлення повинні повідомити Комісію про заходи, вчинені їх уповноваженими органами щодо виконання рішення Комісії про невідповідність керівника вимогам законодавства.

  9. У разі якщо протягом 30 календарних днів з дати порушення Комісією питання про звільнення керівника фондової біржі або депозитарію не були усунені причини, що стали підставами для прийняття такого рішення Комісії, або не прийняті рішення про звільнення з посади такого керівника та про призначення на цю посаду особи, що відповідає вимогам законодавства, Комісія має право призначити тимчасового керівника фондової біржі або депозитарію.

  VІ. Державний контроль щодо керівників фондових бірж та депозитаріїв

  1. Державний нагляд та контроль за дотриманням вимог цього Порядку фондовими біржами та депозитаріями та їх керівниками здійснюють Комісія та її територіальні органи відповідно до Законів України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»( 448/96-ВР ), «Про цінні папери та фондовий ринок»( 3480-15 ), цього Порядку та інших нормативно-правових актів Комісії з питань регулювання діяльності фондових бірж та депозитаріїв.

  2. Рішення Комісії про відмову в погодженні кандидата на посаду керівника фондової біржі або депозитарію може бути оскаржено в судовому порядку.

  Директор департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж

  О. Науменко

  Додаток 1 до Порядку погодження кандидатур керівників фондових бірж та депозитаріїв і вимоги до таких керівників під час їх перебування на посаді

  ЗАЯВА ( z0269-13 BF127.doc ) на отримання погодження кандидатури на посаду керівника фондової біржі або депозитарію

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Отпуск для матерей

  Консультация юриста по браку и вопросам семьи позволит узнать, какие льготы положены матерям-одиночкам

  Туреччина відновлює смертну кару

  За словами прем'єр-міністра Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, відновлення в країні страти передбачено в рамках пакету реформ, спрямованих на підготовку країни до членства в Євросоюзі, повідомляє ...

  Про внесення змін до Порядку вибору банків, що залучаються до реалізації проектів, Міністерство фінансів України

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 р. за № 1619/21931 Про внесення змін до Порядку вибору банків, що залучаються до реалізації проектів

  ВСУ прекратил уголовное дело в отношении Ю.Тимошенко

  Судебная палата по уголовным делам Верховного Суда Украины приняла решение по заявлению Юлии Тимошенко о пересмотре решений судов нижестоящих инстанций по делу о «газовых контрактах».

  Об адвокате - устами Клиентов

  Как много актуальной информации.

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b