Про затвердження Положення про порядок ведення реєстру комерційних агентів (комерційних представників) банків, Національний банк УкраїниПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

 1. 20.09.2012  № 386
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2012 р. за № 1720/22032

  Про затвердження Положення про порядок ведення реєстру комерційних агентів (комерційних представників) банків

  Відповідно до Законів України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), з метою визначення порядку надання інформації банками Національному банку України про укладені ними агентські договори та ведення Національним банком України реєстру комерційних агентів (комерційних представників) банків Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

  1. Затвердити Положення про порядок ведення реєстру комерційних агентів (комерційних представників) банків (далі — Положення), що додається.

  2. Генеральний департамент інформаційних технологій та платіжних систем (Синявська Н. Б.) та Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій (Пасенова Н. О.) визначити відповідальними за формування та ведення реєстру комерційних агентів (комерційних представників) банків та актуалізацію Довідника кодів фінансових послуг Національного банку України.

  3. Генеральному департаменту інформаційних технологій та платіжних систем (Синявська Н. Б.) разом із Департаментом контролю, методології та ліцензування валютних операцій (Пасенова Н. О.) не пізніше 30 днів із дня набрання чинності цією постановою підготувати технічне завдання на розробку програмного забезпечення для автоматизованого ведення реєстру комерційних агентів (комерційних представників) банків.

  4. Генеральному департаменту інформаційних технологій та платіжних систем (Синявська Н. Б.) у тримісячний строк після затвердження технічного завдання розробити відповідне програмне забезпечення, технічні умови ведення реєстру комерційних агентів (комерційних представників) банків, довести ці технічні умови до відома банків і забезпечити технічне супроводження ведення реєстру комерційних агентів (комерційних представників) банків.

  5. Банкам протягом 60 днів із дня доведення до їх відома технічних умов ведення реєстру комерційних агентів (комерційних представників) банків подати інформацію в електронному вигляді згідно з технічними умовами про всі діючі агентські договори щодо надання фінансових послуг із комерційними агентами банків.

  6. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н. В.), Юридичному департаменту (Новіков В. В.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  7. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н. В.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

  8. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

  9. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Соркіна І. В. і заступника Голови Національного банку України Прохоренка В. П.

  В. о. Голови

  І. В. Соркін

  ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правління Національного банку України 20.09.2012  № 386

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2012 р. за № 1720/22032

  ПОЛОЖЕННЯ про порядок ведення реєстру комерційних агентів (комерційних представників) банків

  1. Загальні положення

  1.1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про Національний банк України"( 679-14 ), "Про банки і банківську діяльність"( 2121-14 ) та визначає порядок надання інформації банками Національному банку України (далі — Національний банк) про укладені ними агентські договори про надання фінансових послуг від імені банків та ведення Національним банком реєстру комерційних агентів (комерційних представників) банків.

  1.2. У цьому Положенні реєстр комерційних агентів (комерційних представників) банків (далі — Реєстр) — автоматизована система збирання, накопичення та обліку даних щодо юридичних осіб — комерційних агентів (комерційних представників) банків (далі — комерційні агенти), відомостей про укладені банками з цими особами агентські договори та обліку змін інформації про вищезазначених осіб та договорів.

  Інші терміни в цьому Положенні вживаються відповідно до значень, що наведені у законодавстві України.

  1.3. Вимоги до комерційних агентів та перелік фінансових послуг, які вони мають право виконувати згідно з агентськими договорами, визначені у відповідних нормативно-правових актах Національного банку.

  2. Вимоги до Реєстру

  2.1. Національний банк здійснює:

 3. розробку програмно-технічних засобів ведення Реєстру;
 4. функції адміністратора бази даних;
 5. аналіз даних, що надходять від банків, їх зберігання, розподіл прав доступу до даних тощо;
 6. ведення бази Реєстру;
 7. визначення порядку доступу до Реєстру.
 8. 2.2. Ведення Реєстру передбачає:

  збирання та облік інформації про укладені банками агентські договори і комерційних агентів, з якими такі договори укладені;

 9. включення відомостей до Реєстру та їх виключення.
 10. 2.3. Реєстр формується шляхом унесення до нього даних про комерційних агентів та укладені з ними агентські договори і присвоєння таким записам унікальних номерів (далі — номери запису в Реєстрі).

  2.4. У Реєстрі містяться:

  а) номер запису в Реєстрі;

  б) відомості про комерційного агента:

 11. повне найменування юридичної особи;
 12. ідентифікаційний код юридичної особи;

  місцезнаходження згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

 13. адреса для отримання поштових повідомлень;
 14. номери телефонів контактних осіб та факсу із зазначенням коду міжміського (міжнародного) зв’язку;
 15. інформація про наявні ліцензії для здійснення діяльності з надання фінансових послуг (зазначаються номер ліцензії, дата видачі, орган, що видав ліцензію, строк дії ліцензії);

 16. прізвище, ім’я та по батькові керівника підприємства/установи (комерційного агента);
 17. дата запису про включення відомостей до реєстру, дата та номер запису про внесення змін до нього;
 18. в) відомості про агентський договір:

 19. код банку, з яким укладений агентський договір щодо надання фінансових послуг;
 20. дата укладення агентського договору;
 21. номер агентського договору;
 22. дата початку дії агентського договору;
 23. дата закінчення дії агентського договору;
 24. прізвища, імена та по батькові посадових осіб, які підписали агентський договір від імені сторін;
 25. перелік фінансових послуг, які здійснюватимуться комерційним агентом від імені банку за агентським договором;

 26. відомості щодо внесення змін до агентського договору.
 27. 3. Порядок надання банками до Національного банку інформації про комерційних агентів та укладені агентські договори, умови здійснення реєстрації комерційних агентів банків

  3.1. Інформаційний обмін між банками і Національним банком щодо ведення Реєстру здійснюється в електронному вигляді в порядку, визначеному відповідним нормативно-правовим актом Національного банку з питань взаємодії між респондентами та Національним банком.

  3.2. Банк — юридична особа зобов’язаний подати до Національного банку файл-повідомлення, реквізити якого визначено в додатку 1 ( z1720-12 ) до цього Положення, протягом п’яти робочих днів з дня:

 28. укладення агентського договору;
 29. унесення змін до агентського договору;
 30. розірвання агентського договору;
 31. закінчення строку дії агентського договору;
 32. змін у відомостях про комерційного агента.
 33. Один файл-повідомлення може містити дані про один агентський договір і відповідно про одного комерційного агента.

  3.3. Файл-повідомлення має містити електронні цифрові підписи особи, відповідальної за подання до Національного банку файла-повідомлення, та голови правління банку (ради директорів) або особи, яка виконує його обов’язки.

  3.4. Національний банк після отримання файла-повідомлення від банку перевіряє електронний цифровий підпис, здійснює контроль за правильністю заповнення всіх реквізитів файла-повідомлення та повнотою наданих даних. За результатами контролю кожного файла-повідомлення Національний банк у строк, що не перевищує п’яти робочих днів із наступного робочого дня після дати надходження до Національного банку файла-повідомлення, формує та надсилає на адресу банку квитанцію (додаток 2 до цього Положення).

  Квитанція підписується електронним цифровим підписом відповідальної особи Національного банку за ведення Реєстру, яка на підставі окремого рішення має відповідні повноваження в частині права підпису документів з питань ведення Реєстру.

  3.5. Банк за наявності помилок у файлі-повідомленні має подати Національному банку протягом п’яти робочих днів із дати отримання квитанції виправлений файл-повідомлення.

  3.6. Національний банк повідомляє банк про здійснення реєстрації шляхом надсилання квитанції з номером запису в Реєстрі, якщо у файлі-повідомленні помилок немає.

  Цей номер запису банк має обов’язково зазначати у файлі-повідомленні, що міститиме інформацію про зміни до реквізитів комерційного агента та/або зміни до агентського договору, який був включений до Реєстру, відомості про його розірвання або закінчення строку дії.

  3.7. Комерційний агент має право розпочати надання фінансових послуг від імені банку тільки після його реєстрації Національним банком та отримання банком квитанції від Національного банку з номером запису в Реєстрі, про що має бути обумовлено в агентському договорі.

  3.8. Банк забезпечує достовірність і своєчасність подання відомостей, що включаються до Реєстру.

  За порушення вимог цього Положення до банку, його керівників застосовуються заходи впливу відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність"( 2121-14 ) та нормативно-правових актів Національного банку, які визначають порядок їх застосування.

  Директор Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду

  Н. В. Іваненко

  Додаток 1 до Положення про порядок ведення реєстру комерційних агентів (комерційних представників) банків

  РЕКВІЗИТИ файла-повідомлення

  № з/п

  Зміст реквізиту

  Примітки

  1. Загальні відомості про банк, що надсилає файл-повідомлення, та про файл-повідомлення

  1.1

  Код банку

  1.2

  Тип повідомлення

  Може мати такі значення: 1 — первинне надання інформації про договір і комерційного агента; 2 — повідомлення про зміни до агентського договору та/або про зміни до реквізитів комерційного агента; 3 — повідомлення про розірвання агентського договору; 4 — резерв

  1.3

  Номер запису в Реєстрі

  Заповнюється банком обов’язково в разі надання інформації за типом повідомлень 2, 3

  2. Відомості про агентський договір, укладений банком із комерційним агентом, про надання фінансових послуг

  2.1

  Дата укладення агентського договору

  2.2

  Номер агентського договору

  2.3

  Дата початку дії агентського договору

  2.4

  Дата закінчення дії агентського договору

  2.5

  Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка підписала договір від імені банку

  2.6

  Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка підписала договір від імені комерційного агента

  2.7

  Коди фінансових послуг, які здійснюватимуться комерційним агентом від імені банку

  Зазначаються коди фінансових послуг згідно з Довідником кодів фінансових послуг Національного банку України

  2.8

  Коментар до відомостей про агентський договір

  У разі надання інформації за типом повідомлення 3 зазначається причина розірвання агентського договору

  3. Загальні відомості про комерційного агента, з яким укладено договір

  3.1

  Повне найменування юридичної особи

  3.2

  Ідентифікаційний код юридичної особи

  3.3

  Прізвище, ім’я, по батькові керівника підприємства/установи (комерційного агента)

  3.4

  Інформація про наявні ліцензії для здійснення діяльності з надання фінансових послуг

  Зазначається вид фінансової послуги (якщо наявність ліцензії для здійснення діяльності з надання такої фінансової послуги вимагається нормативно-правовим актом Національного банку України)

  3.4.1

 34. номер ліцензії
 35. 3.4.2

 36. дата видачі ліцензії
 37. 3.4.3

 38. дата закінчення ліцензії
 39. 3.4.4

 40. орган, що видав ліцензію
 41. 4. Місцезнаходження комерційного агента згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

  4.1

  Код країни

  Зазначається цифровий код країни згідно з Класифікацією країн світу( v0527832-10 ), затвердженою наказом Держстату України від 22.12.2010 № 527

  4.2

  Поштовий індекс

  4.3

  Назва населеного пункту

  4.4

  Вулиця

  4.5

  Будинок

  4.6

  Корпус (споруда)

  4.7

  Офіс

  5. Адреса для отримання поштових повідомлень та номери телефону та факсу

  5.1

  Код країни

  Зазначається цифровий код країни згідно з Класифікацією країн світу( v0527832-10 ), затвердженою наказом Держстату України від 22.12.2010 № 527

  5.2

  Поштовий індекс

  5.3

  Назва населеного пункту

  5.4

  Вулиця

  5.5

  Будинок

  5.6

  Корпус (споруда)

  5.7

  Офіс

  5.8

  Номер телефону із зазначенням коду країни та коду населеного пункту

  5.9

  Номер факсу із зазначенням коду країни та коду населеного пункту

  5.10

  Коментар до інформації про адресу

  Додаток 2 до Положення про порядок ведення реєстру комерційних агентів (комерційних представників) банків

  РЕКВІЗИТИ КВИТАНЦІЇ

  № з/п

  Зміст реквізиту

  Примітки

  1

  Код банку, на адресу якого надсилається квитанція

  2

  Код помилки за файлом-повідомленням, що квитується

  3

  Номер запису в Реєстрі

  4

  Коментар

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Суд в США обязал дочь Л.Кучмы вернуть $500 тыс. долга за ландшафтный дизайн

  Дочь второго Президента Украины Леонида Кучмы, основатель «Фонда АнтиСПИД» Елена Пинчук должна уплатить компании по ландшафтному дизайну Oehme van Sweden более 500 тысяч долларов. Такое решение ...

  Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заявником до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами, відповідно до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії( z0890-06 ), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 № 345, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2006 за № 890/12764 (із змінами), та на виконання рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.12.2012 № 1821, НАКАЗУЮ:

  Про внесення змін до наказу Міненерговугілля від 10.10.2012 № 785, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

  Про внесення змін до наказу Міненерговугілля від 10.10.2012 № 785 З метою належного виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 № 1098( 1098-2009-п ) "Про приєднання України до Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях", розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 № 514 ( 514-2012-р ) "Про затвердження плану заходів з впровадження Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд", доручення Президента України від 08.04.2011 № 1-1/640 щодо реалізації в Україні Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях та у зв'язку з кадровими змінами НАКАЗУЮ:

  Щодо подання Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, Державна податкова служба України

  Державна податкова служба України розглянула лист Ліги страхових організацій України щодо подання Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика та повідомляє таке.

  Об адвокате - устами Клиентов

  Этот интернет портал здоровский! Пользовался довольно чуть ли не по три раза на день. Думаю, что этот портал ждет светлое будущее. Удачи Вам, ребята. Хотелося б видеться с Вашими трудами почаще! Дерзайте!

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b