молоді та спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 30.07.2012  № 845
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2012 р. за № 1392/21704

  Про затвердження Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України

  З метою реалізації Закону України «Про доступ до публічної інформації»( 2939-17 ), Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547( 547/2011 ) «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та належної організації доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України, що додається.

  2. Департаменту управління справами (Ворошиловський О. В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра — керівника апарату Кулікова П. М.

  Міністр

  Д. В. Табачник

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 30.07.2012  № 845

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2012 р. за № 1392/21704

  ПОЛОЖЕННЯ про забезпечення доступу до публічної інформації у Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України

  І. Загальні положення

  1.1. Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України (далі — МОНмолодьспорт України).

  1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

  запит на інформацію — прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні МОНмолодьспорту України;

  запитувачі інформації — фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;

  публічна інформація — відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання МОНмолодьспортом України своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні МОНмолодьспорту України.

  1.3. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до Законів України «Про доступ до публічної інформації»( 2939-17 ), «Про інформацію»( 2657-12 ), «Про державну таємницю»( 3855-12 ) та інших нормативно-правових актів з цих питань.

  1.4. Дія цього Положення не поширюється на відносини, пов’язані з отриманням публічної інформації МОНмолодьспортом України при здійсненні ним своїх функцій, а також на відносини, що виникають у сфері звернень громадян.

  1.5. Спрямовує, координує та контролює роботу структурних підрозділів щодо надання доступу до публічної інформації заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту України — керівник апарату.

  1.6. Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (облік, систематизація та контроль щодо задоволення запиту, оприлюднення, визначення спеціальних місць для роботи запитувачів) організовує відповідальна посадова особа департаменту управління справами МОНмолодьспорту України (далі — відповідальна особа з питань запитів на інформацію).

  1.7. Керівники самостійних структурних підрозділів МОНмолодьспорту України, які володіють запитуваною інформацією та визначені резолюцією керівництва МОНмолодьспорту України до запиту, забезпечують виконання та надання публічної інформації на запит на інформацію.

  ІІ. Забезпечення доступу до публічної інформації

  2.1. Доступ до публічної інформації у МОНмолодьспорті України забезпечується шляхом:

 3. систематичного та оперативного оприлюднення інформації:
 4. в офіційних друкованих виданнях;
 5. на офіційному веб-сайті МОНмолодьспорту;
 6. на інформаційних стендах;
 7. будь-яким іншим способом;
 8. надання інформації за запитом на інформацію.
 9. 2.2. Оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації (далі — ЗМІ) забезпечується відділом взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю департаменту взаємодії з центральними органами виконавчої влади, засобами масової інформації та громадськими організаціями відповідно до вимог чинного законодавства.

  2.3. Розміщення на офіційному веб-сайті МОНмолодьспорту України інформації, що підготовлена самостійними структурними підрозділами з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»( 2939-17 ), здійснюється відділом взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю.

  Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.

  2.4. Розміщенню на офіційному веб-сайті МОНмолодьспорту України підлягають із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації:

  інформація про МОНмолодьспорт України та його діяльність:

  місцезнаходження, поштова адреса, адреса електронної пошти для надсилання електронних запитів для отримання інформації, номер телефону інформаційного центру;

  прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти Міністра та його заступників, заступника Міністра — керівника апарату, а також керівників самостійних структурних підрозділів МОНмолодьспорті України;

 10. загальні правила роботи та графік прийому громадян у МОНмолодьспорту України;
 11. наявність вакансій, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців;

 12. правила внутрішнього трудового розпорядку МОНмолодьспорту України;
 13. інформація про нормативно-правові засади діяльності МОНмолодьспорту України;

  інформація про порядок складання та подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядника інформації, дій чи бездіяльності;

  система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні МОНмолодьспорту України;

  інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність МОНмолодьспорту України;

 14. звіти, у тому числі щодо результатів розгляду запитів на інформацію.
 15. 2.5. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»( 2939-17 ).

  До відомостей, що становлять службову інформацію МОНмолодьспорту України, належать внутрішня службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробленням напрямів діяльності МОНмолодьспорту України, процесом прийняття управлінських рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

  ІІІ. Порядок звернення за публічною інформацією

  3.1. Запитувачі інформації мають право звернутися до МОНмолодьспорту України із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація їх особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

  3.2. Запитувачі інформації мають право доступу до спеціального місця у приміщенні МОНмолодьспорту України для роботи запитувачів із документами чи їх копіями, що містять публічну інформацію.

  3.3. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

  3.4. Запитувачі інформації можуть подати запит на інформацію в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача, а також звернутися до МОНмолодьспорту України із запитом на інформацію під час особистого прийому посадовими особами МОНмолодьспорту України.

  Якщо письмовий запит на інформацію надійшов до МОНмолодьспорту України поштою у довільній формі, на поштовому конверті повинна бути помітка «Запит на публічну інформацію».

  3.5. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запиту на інформацію (додатки 1-4 до цього Положення), зразки яких можна отримати в департаменті управління справами МОНмолодьспорту України або роздрукувати на офіційному веб-сайті МОНмолодьспорту України.

  3.6. Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит особисто, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, яка обов'язково повинна зазначити в запиті свої прізвище, ім'я, по батькові, контактний телефон та надати копію запиту особі, яка його подала.

  ІV. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію

  4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу МОНмолодьспорту України, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються відділом документального забезпечення департаменту управління справами (далі — відділ) в автоматизованій системі діловодства та контролю виконавської дисципліни у картотеці «Запити на інформацію».

  4.2. Після реєстрації відділом запити на інформацію невідкладно передаються заступникам Міністра (відповідно до функціонального розподілу обов’язків між ними) для отримання відповідної резолюції та визначення виконавця.

  4.3. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, що надійшли у електронній формі документа, здійснюються працівником відділу в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.

  V. Порядок надання публічної інформації

  5.1. Відповідь на запит на інформацію надається тими структурними підрозділами, які володіють запитуваною інформацією та визначені резолюцією до запиту.

  5.2. Відповідь на запит повинна містити достовірну, точну та повну запитувану інформацію.

  5.3. Відповідь на запит на інформацію має надаватися за підписом заступників Міністра відповідно до функціонального розподілу обов’язків.

  5.4. Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня його надходження до МОНмолодьспорту України.

  Якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня надходження запиту.

  Клопотання про термінове опрацювання запиту повинно бути обґрунтованим.

  5.5. Якщо запит на інформацію стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку серед значної кількості даних, заступник Міністра — керівник апарату за поданням керівника самостійного структурного підрозділу, відповідального за надання публічної інформації за таким запитом, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку керівник самостійного структурного підрозділу, відповідального за надання публічної інформації за таким запитом, письмово повідомляє запитувача не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

  Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

  5.6. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію мають зазначатися:

  прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, відповідальної за розгляд запиту МОНмолодьспортом України;

 16. дата надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;
 17. причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений законодавством строк;

 18. строк, у який буде задоволено запит;
 19. підпис.
 20. 5.7. Відповідальним за надання відповіді на запит на інформацію з різних напрямів діяльності МОНмолодьспорту України, визначається структурний підрозділ, зазначений у резолюції першим або окремо визначений. У такому разі співвиконавці зобов’язані не пізніше ніж за два робочих дні до настання строку виконання запиту надати відповідальному виконавцю запиту відповідні документи та/або інформацію.

  5.8. Якщо у запиті на інформацію міститься прохання надати також інформацію, що не є публічною, то запитувачу повідомляється про це у відповіді на запит про інформацію.

  5.9. Якщо запит на інформацію належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит зазначаються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежено. У разі якщо частина запитуваної інформації  належить до інформації з обмеженим доступом, а інша є загальнодоступною, надається запитувана інформація, доступ до якої необмежений.

  Відповідь на такий запит підлягає обов’язковому погодженню із завідувачем спецсектору МОНмолодьспорту України.

  5.10. Інформація на запит надається безкоштовно.

  5.11. Якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше десяти сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.

  У такому разі керівник самостійного структурного підрозділу, відповідального за надання публічної інформації, не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження до МОНмолодьспорту України запиту повідомляє про це заявнику із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку оплати цих витрат. За таких обставин надання публічної інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

  5.12. Розмір витрат на копіювання та друк документів і порядок відшкодування таких витрат визначаються в межах граничних норм, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 ( 740-2011-п ) «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію». У разі якщо МОНмолодьспорт України не встановило розміру оплати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно.

  5.13. МОНмолодьспорт України має право відмовити в задоволенні запиту, якщо:

  МОНмолодьспорт України не володіє і не зобов’язане відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

  інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»( 2939-17 );

  особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» ( 2939-17 ) фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

  не дотримано вимог щодо оформлення запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»( 2939-17 ), відповідно до якої запит на інформацію повинен містити:

  прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

  загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

 21. підпис і дату (за умови подання запиту в письмовій формі).
 22. 5.14. Відмова у задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі. У відповіді про відмову в задоволенні запиту на інформацію мають зазначатися:

  прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, відповідальної за розгляд запиту МОНмолодьспортом України;

 23. дата відмови;
 24. вмотивована підстава відмови;
 25. порядок оскарження відмови;
 26. підпис.
 27. Відмова у задоволенні запиту підлягає обов’язковому погодженню з юридичним департаментом та відповідальною особою з питань запитів на інформацію.

  5.15. Якщо МОНмолодьспорт України не володіє запитуваною інформацією, але йому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, цей запит направляється належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача інформації.

  5.16. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем.

  У разі відсутності можливості надання публічної інформації у запитуваний спосіб вона надається в тому вигляді, в якому зберігається в МОНмолодьспорті України.

  5.17. Відповідь на запит підлягає обов’язковій реєстрації в установленому порядку.

  5.18. Копії листування за запитами на інформацію зберігаються у відповідних структурних підрозділах в окремій справі «Листування щодо запитів стосовно публічної інформації» згідно з номенклатурою справ МОНмолодьспорту України та номенклатурами справ структурних підрозділів.

  Директор департаменту управління справами

  О. В. Ворошиловський

  Додаток 1 до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України

  ФОРМА ЗАПИТУ на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, електронною поштою

  Розпорядник інформації

  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України просп. Перемоги, 10, м. Київ, 01135

  ЗАПИТ на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, електронною поштою

  Прізвище, ім’я, по батькові (для фізичних осіб)

  Найменування організації (для юридичних осіб)

  Найменування об’єднання громадян (для об’єднання громадян без статусу юридичної особи)

  Поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача

  Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується, або загальний опис інформації, що запитується

  Прошу надати відповідь у визначений законом строк. Відповідь прошу надати (необхідне підкреслити):

  Поштою

  (Вказати поштову адресу)

  Факсом

  (Вказати номер факсу)

  Електронною поштою

  (Вказати e-mail)

  Контактний телефон запитувача

  Дата запиту

  Підпис запитувача (для фізичних осіб)

  Посада, прізвище, ім’я, по батькові та підпис представника запитувача (для юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи)

  __________ Примітка.

  Відповідь на електронний запит на інформацію надсилається на адресу електронної пошти або поштову адресу, вказану запитувачем, у строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації»( 2939-17 ).

  Додаток 2 до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України

  ФОРМА ( z1392-12 BF122.doc ) для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичних осіб

  Додаток 3 до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України

  ФОРМА ( z1392-12 BF123.doc ) для подання запиту на отримання публічної інформації від юридичних осіб

  Додаток 4 до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України

  ФОРМА ( z1392-12 BF124.doc ) для подання запиту на отримання публічної інформації від об’єднання громадян

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.9/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Про тимчасове зупинення дії спеціальної санкції, що застосована до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

  Про тимчасове зупинення дії спеціальної санкції, що застосована до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України Відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"( z0260-00 ), затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.05.2000 за № 260/4481, ураховуючи вжиття суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України практичних заходів, що гарантують виконання Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"( 959-12 ) і пов'язаних з ним законів, та на підставі матеріалів ТОВ "Бауматех" вих. від 06.08.2013 № 20/13, вх. від 08.08.2013 № 12/80158-13 НАКАЗУЮ:

  Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 15 вересня 2010 року № 355, Центральна виборча комісія

  Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 15 вересня 2010 року № 355 Керуючись статтями 11 — 13 Закону України( 1932-15 ) "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

  Уряд схвалив Концепцію проекту Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

  Уряд схвалив Концепцію проекту Закону України Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю. Відповідне розпорядження, розроблене Мінекономрозвитку України, прийнято на засіданні ...

  В США арестован 11-летний ребенок, пришедший в школу с пистолетом

  В США 11-летнего мальчика арестовали после того, как он пришел в школу с пистолетом, сообщает Agence France-Presse. Днем ранее мальчик, имя которого не называется, принес пистолет в начальную ...

  Об адвокате - устами Клиентов

  Чувствуется настоящая забота о ближних. Благодаря интересному сайту я, наконец-то, решился.

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b