Про затвердження Порядку роботи атестаційно-рецензійної комісії, Фонд державного майна УкраїниФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 10.06.2013 № 794
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 р. за № 935/23467

  Про затвердження Порядку роботи атестаційно-рецензійної комісії

  Відповідно до абзацу другого пункту 4 Порядку проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів ( 231-2013-п ), які справляються відповідно до законодавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 року № 231, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Порядок роботи атестаційно-рецензійної комісії ( z0935-13 ), що додається.

  2. Начальнику Управління з питань оціночної діяльності забезпечити державну реєстрацію цього наказу у Міністерстві юстиції України.

  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об’єктами державної власності.

  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Голова Фонду

  О. Рябченко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Фонду державного майна України 10.06.2013  № 794

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 р. за № 935/23467

  ПОРЯДОК роботи атестаційно-рецензійної комісії

  І. Загальні положення

  1.1. Цей Порядок поширюється на:

  суб’єктів оціночної діяльності, які мають чинний сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за напрямом 1 "Оцінка об’єктів у матеріальній формі" та/або напрямом 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності", які мають намір отримати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за спеціалізацією 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 1 "Оцінка об’єктів у матеріальній формі" (далі — спеціалізація 1.8), та/або за спеціалізацією 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності" (далі — спеціалізація 2.3);

  суб’єктів господарювання, які мають намір отримати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (далі — напрям 3);

  суб’єктів оціночної діяльності, які мають чинний сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за спеціалізацією 1.8 та/або спеціалізацією 2.3 або напрямом 3.

  1.2. Атестаційно-рецензійна комісія утворюється з метою:

 3. організації проведення рецензування звітів про оцінку;
 4. здійснення зовнішнього контролю якості відповідно до вимог, установлених Порядком проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства( 231-2013-п ), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 року № 231, і правилами організації системи зовнішнього контролю якості, затвердженими Фондом державного майна України;

  проведення іспитів керівників суб’єктів оціночної діяльності на відповідність знань у сфері оцінки майна, майнових прав.

  ІІ. Процедура створення атестаційно-рецензійної комісії

  2.1. Атестаційно-рецензійна комісія є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, який створюється та ліквідується за рішенням Голови Фонду державного майна України. Кількісний та персональний склад атестаційно-рецензійної комісії затверджується наказом Фонду державного майна України.

  2.2. До складу атестаційно-рецензійної комісії входять: голова, секретар та члени атестаційно-рецензійної комісії.

  2.3. Головою атестаційно-рецензійної комісії є уповноважена Головою Фонду державного майна України особа, у підпорядкуванні якої перебуває відповідний структурний підрозділ Фонду державного майна України, до компетенції якого належать питання з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності (далі — структурний підрозділ з питань оціночної діяльності).

  2.4. До складу атестаційно-рецензійної комісії входять члени тих саморегулівних організацій оцінювачів, які не реалізували свого права на делегування своїх представників до складу екзаменаційних комісій за іншими напрямами (спеціалізаціями). При цьому представники саморегулівних організацій оцінювачів повинні становити не менше половини кількісного складу атестаційно-рецензійної комісії.

  Особи, які входять до складу екзаменаційних комісій за іншими напрямами (спеціалізаціями), не можуть входити до складу атестаційно-рецензійної комісії.

  2.5. Секретар атестаційно-рецензійної комісії є працівником Фонду державного майна України.

  ІІІ. Організація та порядок роботи атестаційно-рецензійної комісії

  3.1. Голова атестаційно-рецензійної комісії:

 5. організовує роботу атестаційно-рецензійної комісії;
 6. скликає засідання атестаційно-рецензійної комісії;
 7. головує на засіданні атестаційно-рецензійної комісії;
 8. організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд атестаційно-рецензійної комісії.
 9. 3.2. Секретар атестаційно-рецензійної комісії:

 10. забезпечує виконання доручень голови атестаційно-рецензійної комісії;
 11. готує матеріали для розгляду на засіданні атестаційно-рецензійної комісії;
 12. організовує проведення відповідних засідань атестаційно-рецензійної комісії;
 13. оформлює документи атестаційно-рецензійної комісії;
 14. забезпечує необхідний документообіг атестаційно-рецензійної комісії;
 15. відповідає за збереження архівних документів атестаційно-рецензійної комісії протягом встановленого строку.

  3.3. Засідання атестаційно-рецензійної комісії проводяться в разі потреби і є правомірними в разі присутності не менше половини складу атестаційно-рецензійної комісії. Рішення атестаційно-рецензійної комісії приймається простою більшістю голосів членів атестаційно-рецензійної комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови атестаційно-рецензійної комісії є вирішальним. Дата проведення засідання визначається головою атестаційно-рецензійної комісії.

  3.4. Атестаційно-рецензійна комісія має право запрошувати на свої засідання для надання роз’яснень та консультацій інших спеціалістів (за згодою).

  3.5. Атестаційно-рецензійна комісія має право організовувати рецензування звітів про оцінку майна у зв’язку з надходженням скарг та в інших випадках під час здійснення контролю відповідно до правил організації системи зовнішнього контролю якості, затверджених Фондом державного майна України, у тому числі звітів про оцінку за попередні періоди, а також у випадках, що визначені нормативно-правовими актами з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

  Розгляд скарг здійснюється за письмовим зверненням особи, яка використовує оцінку майна та її результати для прийняття рішень, у тому числі на вимогу замовників (платників) оцінки майна, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, судів та інших осіб, які мають заінтересованість у неупередженому критичному розгляді оцінки майна, а також за власною ініціативою суб'єкта оціночної діяльності. Зазначені особи мають право направити письмове звернення до Фонду державного майна України. У разі надходження таких звернень Фонд державного майна України направляє їх до атестаційно-рецензійної комісії. До письмового звернення додаються матеріали, які розкривають суть питання, зокрема рецензії на звіти про оцінку майна, та інші матеріали.

  3.6. Атестаційно-рецензійна комісія здійснює зовнішній контроль якості відповідно до вимог, установлених правилами організації системи зовнішнього контролю якості, затвердженими Фондом державного майна України.

  3.7. Для складання іспиту керівник суб’єкта оціночної діяльності за напрямом (спеціалізаціями) оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, подає до атестаційно-рецензійної комісії заяву в довільній формі. Секретар атестаційно-рецензійної комісії забезпечує формування групи для складання іспиту та повідомляє керівника суб’єкта оціночної діяльності про дату і час складання іспиту.

  Іспит керівника суб’єкта оціночної діяльності проводиться на базі навчальних закладів, які уклали угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів з Фондом державного майна України за спеціалізацією 1.8, та/або спеціалізацією 2.3, або напрямом 3 та можуть забезпечити відповідні умови для організації його проведення.

  Результати складання іспитів керівниками суб’єктів оціночної діяльності за напрямом (спеціалізаціями) оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів фіксуються в протоколі засідання атестаційно-рецензійної комісії.

  У разі успішного складання іспиту керівник суб’єкта оціночної діяльності за напрямом (спеціалізаціями) оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів отримує свідоцтво керівника суб’єкта оціночної діяльності.

  3.8. Рішення про позбавлення свідоцтва керівника суб’єкта оціночної діяльності приймається Фондом державного майна України з таких підстав:

  порушення суб’єктом оціночної діяльності (його керівником, оцінювачами, що працюють у його складі) вимог до якості послуг, а також вимог нормативно-правових актів з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;

 16. виявлення недостовірних даних, зазначених у свідоцтві керівника суб’єкта оціночної діяльності;
 17. прийняття рішення про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності.
 18. Рішення про видачу свідоцтва керівникові суб’єкта оціночної діяльності, який його позбавлений, може бути прийнято Фондом державного майна України не раніше ніж через один рік з дати позбавлення цього свідоцтва.

  3.9. Рішення атестаційно-рецензійної комісії оформлюються протоколами та підписуються головою, присутніми членами та секретарем атестаційно-рецензійної комісії.

  3.10. Протоколи засідань атестаційно-рецензійної комісії надаються до Фонду державного майна України та мають рекомендаційний характер. За результатами розгляду наданих атестаційно-рецензійною комісією протоколів засідань Фонд державного майна України приймає відповідні рішення.

  Директор Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об’єктами державної власності

  М. Горяйнов

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Минюст представит на сессии ООН доклад по вопросам верховенства права на Украине

  Министр юстиции Украины Александр Лавринович представит на 67-й сессии Генеральной ассамблеи ООН национальный доклад по вопросам верховенства права в стране.

  На Миколаївщині нетверезий водій погрожував працівникам ДАІ гранатою

  У місті Нова Одеса працівники ДАІ виявили нетверезого водія, який під час спілкування з правоохоронцями намагався здійснити вибух за допомогою гранати РГД-5, на щастя, інспектори його вчасно ...

  Щодо набрання чинності міжнародним договором, Міністерство закордонних справ України

  Копія: Міністерство юстиції України Апарат Верховної Ради України Секретаріат Кабінету Міністрів України Міністерство інфраструктури України Державне космічне агентство України Представництво України при Європейському Союзі

  Определен план проведения «круглых столов» по изменению законодательства о выборах

  Министерство юстиции Украины обнародовало изданный 19 июля 2013 года приказ №712/7 «О проведении «круглых столов» по совершенствованию избирательного законодательства Украины».

  Об адвокате - устами Клиентов

  Да, тут много нужной информации.

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b