Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положень про структурний підрозділ з питань фінансів обласних, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, Міністерство фінансів УкраїниМІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 22.11.2012  № 1212
 2. Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положень про структурний підрозділ з питань фінансів обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій

  На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887( 887-2012-п ) "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації" НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Методичні рекомендації з розроблення положень про структурний підрозділ з питань фінансів обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, що додаються.

  2. Юридичному департаменту (Матузка Я. В.) та Департаменту організації роботи Міністерства, документообігу та контролю за виконанням документів (Сафонова І. О.) надіслати ці Методичні рекомендації місцевим державним адміністраціям для використання в роботі.

  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І.

  Міністр

  Ю. Колобов

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 22.11.2012 № 1212

  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з розроблення положень про структурний підрозділ з питань фінансів обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та  Севастополі державних адміністрацій

  1. Загальні положення

  1.1. Ці Методичні рекомендації розроблені відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887  ( 887-2012-п )"Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації" та з метою врахування у положеннях про структурні підрозділи з питань фінансів обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій (далі — структурний підрозділ з питань фінансів) завдань і повноважень, визначених Бюджетним кодексом України( 2456-17 ), іншими актами законодавства, необхідними для реалізації бюджетної політики на відповідній території.

  1.2. Положення про структурні підрозділи з питань фінансів розробляються на основі Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації( 887-2012-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887, та з урахуванням цих Методичних рекомендацій.

  1.3. Положення про структурні підрозділи з питань фінансів, утворені як юридичні особи публічного права, підлягають державній реєстрації відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців"( 755-15 ).

  1.4. При розробленні положень про структурні підрозділи з питань фінансів має бути враховано таке:

  1.4.1. Структурні підрозділи з питань фінансів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

  підпорядковуються голові відповідної місцевої державної адміністрації, а також підзвітні і підконтрольні Міністерству фінансів України;

  керуються Конституцією( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голови відповідної місцевої державної адміністрації, а також положенням про структурний підрозділ.

  1.4.2. Структурні підрозділи з питань фінансів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій:

  керуються Конституцією( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України і, відповідно, розпорядженнями голів обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних в містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, наказами структурного підрозділу з питань фінансів обласної, Київської міської державної адміністрації та керівника структурного підрозділу з питань фінансів Севастопольської міської державної адміністрації, актів відповідного органу місцевого самоврядування, прийнятих у межах його компетенції;

  структурні підрозділи з питань фінансів районної державної адміністрації в Автономній Республіці Крим керуються також нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішеннями Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, наказами Міністра фінансів Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах компетенції.

  2. Структурні підрозділи з питань фінансів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

  2.1. Основними завданнями структурних підрозділів з питань фінансів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій є:

 3. забезпечення реалізації державної бюджетної політики на відповідній території;
 4. складання розрахунків до проекту місцевого бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання на розгляд відповідної місцевої державної адміністрації;

  забезпечення структурним підрозділом з питань фінансів Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій управління місцевим боргом;

  підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку на відповідних територіях;

  розробка пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

  здійснення загальної організації та управління виконанням місцевого бюджету на відповідній території, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

  2.2. Завданнями структурних підрозділів з питань фінансів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до покладених повноважень є:

  розробка і доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

  визначення порядку та термінів розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

  проведення на будь-якому етапі складання і розгляду проекту місцевого бюджету аналізу бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

  прийняття рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій до проекту місцевого бюджету перед поданням його на розгляд відповідно Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям, виконавчим органам відповідних місцевих рад;

  участь у розробці балансу фінансових ресурсів області (міста), підготовка пропозицій щодо доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналіз соціально-економічних показників розвитку області (міста) та врахування їх під час складання проекту обласного (міського) бюджету;

  організація роботи, пов'язаної зі складанням проекту обласного (міського) бюджету, за дорученням керівництва відповідної місцевої державної адміністрації визначення порядку і термінів подання структурними підрозділами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, районними державними адміністраціями, виконавчими органами міських (міст обласного значення) рад матеріалів для підготовки проектів обласного (міського) бюджету і прогнозних розрахунків коштів, що передаються для відповідного розподілу між бюджетами районів, міст обласного значення і бюджетами районів у містах або для виконання спільних проектів; складання проекту обласного (міського) бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди; підготовка пропозицій щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів, та подання їх на розгляд керівництву обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

  перевірка і надання висновку щодо відповідності Формулі розподілу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та відповідними бюджетами місцевого самоврядування;

  перевірка рішень районних та міських (міст обласного значення) рад про затвердження бюджету та внесення змін до нього на відповідність бюджетному законодавству;

  складання, затвердження тимчасового розпису місцевого бюджету та розпису місцевого бюджету, внесення в установленому порядку змін до розпису місцевого бюджету, забезпечення протягом бюджетного періоду відповідності розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням;

  затвердження паспортів бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);

  здійснення у встановленому порядку взаємних розрахунків обласного (міського) бюджету з державним бюджетом і районними бюджетами, бюджетами міст обласного значення, бюджетами районів у містах;

  перевірка правильності складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з обласного (міського) бюджету;

  погодження кошторисів, планів асигнувань та штатних розписів структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, апарату районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій;

  здійснення за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, прогнозування та аналізу надходження доходів до відповідного місцевого бюджету;

  організація виконання обласного (міського) бюджету, забезпечення разом з органами державної податкової служби, територіальними органами Державної казначейської служби України, іншими структурними підрозділами місцевої державної адміністрації забезпечення надходження доходів до обласного (міського) бюджету та вжиття заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів;

  здійснення в установленому порядку загальної організації та управління виконанням відповідного місцевого бюджету, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

  зведення показників бюджетів, що входять до бюджету області (міста), та подання їх у встановлені терміни до Міністерства фінансів України;

 5. забезпечення захисту фінансових інтересів держави;
 6. підготовка офіційного висновку про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду, про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів місцевих бюджетів для прийняття рішення про внесення змін до цього місцевого бюджету;

 7. проведення моніторингу змін, що вносяться до обласного (міського) бюджету;
 8. розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках банків та придбання державних цінних паперів, цінних паперів, імітованих відповідною міською радою;

  розгляд бюджетної та фінансової звітності (інших звітів) про виконання місцевих бюджетів та інших фінансових звітів, поданих територіальними органами Державної казначейської служби України;

  інформування керівництва обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій про стан виконання обласного (міського) бюджету за кожний звітний період та подання річного та квартального звіту про виконання обласного (міського) бюджету;

  розгляд звернень та підготовка пропозицій для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету;

  проведення на базі статистичної, фінансової та бюджетної звітності, прогнозних розрахунків аналізу економічного і фінансового стану галузей економіки території, тенденцій та динаміки розвитку різних форм власності, підготовка пропозицій щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

 9. організація та здійснення внутрішнього аудиту у порядку, визначеному законодавством;
 10. участь у формуванні та реалізації інвестиційних програм, подання пропозицій щодо удосконалення механізму економічного стимулювання підприємств для розвитку економічного потенціалу відповідної території;

  вивчення разом з установами Національного банку України питань грошового обігу в області (місті), а також участь у розробленні балансів грошових доходів і витрат населення;

  участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури відповідних місцевих державних адміністрацій, підготовка пропозицій щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання місцевих державних адміністрацій та здійснення контролю за витрачанням цих коштів;

  здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо місцевих бюджетів;

  застосування попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

  прийняття рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2 — 5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України( 2456-17 ), у межах встановлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема:

 11. зупинення операцій з бюджетними коштами;
 12. призупинення бюджетних асигнувань;
 13. зменшення бюджетних асигнувань;
 14. повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;
 15. безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів;
 16. здійснення структурним підрозділом з питань фінансів Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій управління місцевим боргом та гарантованим Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями боргом, зокрема:

 17. участь у розробці та опрацюванні нормативно-правових актів з питань управління місцевим боргом;
 18. здійснення управління ризиками, пов'язаними з місцевим боргом;
 19. здійснення прогнозу фінансування місцевого бюджету;
 20. здійснення оперативного обліку місцевого та гарантованого Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями боргу;

  за рішенням Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій здійснення правочинів з місцевим боргом, включаючи обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж боргових зобов'язань територіальних громад міст Києва та Севастополя;

  здійснення заходів, спрямованих на підвищення привабливості інвестування в цінні папери міст Києва та Севастополя, і комплексних заходів з поліпшення кредитного рейтингу міст Києва та Севастополя;

  здійснення контролю за виконанням умов залучення, обслуговування і погашення боргів, відповідності визначеним в установленому порядку обсягам, строкам та умовам таких запозичень;

  здійснення реєстрації боргових зобов'язань суб'єктів господарювання комунальної власності територіальної громади міст Києва та Севастополя, дозвіл на залучення яких надано Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями та/або погашення яких повністю або частково здійснюється за рахунок коштів бюджетів міст Києва та Севастополя;

  погодження здійснення суб'єктами господарювання комунальної власності територіальної громади міст Києва та Севастополя, у тому числі господарськими товариствами (крім банків), у статутному фонді яких територіальній громаді міст Києва та Севастополя належить 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв), залучення кредитів (позик), надання гарантії або поручительства за такими зобов'язаннями;

  аналіз діяльності структурних підрозділів з питань фінансів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій та структурних підрозділів з питань фінансів виконавчих органів рад міст обласного значення і підготовка пропозицій щодо її вдосконалення;

 21. розгляд у межах своєї компетенції звернень громадян, підприємств, установ і організацій;
 22. забезпечення створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників підрозділу.
 23. 2.3. Структурні підрозділи з питань фінансів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій мають право:

  одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад, територіальних органів Державної казначейської служби України, органів державної податкової служби, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснень, матеріалів та інформації з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання;

  залучати фахівців інших структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції підрозділу;

 24. скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції підрозділу.
 25. 3. Структурні підрозділи з питань фінансів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій

  3.1. Основними завданнями структурних підрозділів з питань фінансів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій є:

 26. забезпечення реалізації державної бюджетної політики на відповідній території;
 27. складання розрахунків до проекту місцевого бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання їх на розгляд відповідній місцевій державній адміністрації;

 28. підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району;
 29. розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

  здійснення в установленому порядку загальної організації та управління виконанням відповідного районного бюджету, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання місцевого бюджету.

  3.2. Завданнями структурного підрозділу з питань фінансів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій відповідно до покладених повноважень є:

  розробка і доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

  визначення порядку та термінів розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

  проведення на будь-якому етапі складання і розгляду проекту місцевого бюджету аналізу бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

  прийняття рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту місцевого бюджету перед поданням його на розгляд відповідно місцевим державним адміністраціям;

  участь у розробці балансу фінансових ресурсів району, підготовки пропозицій щодо доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналіз соціально-економічних показників розвитку району та врахування їх під час складання районного бюджету;

  організація роботи, пов'язаної зі складанням проекту районного бюджету, за дорученням керівництва районної державної адміністрації визначення порядку і термінів подання структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету; складання проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди; підготовка пропозицій щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів, та подання їх на розгляд керівництву районної державної адміністрації;

  складання, затвердження тимчасового розпису місцевого бюджету та розпису місцевого бюджету, внесення в установленому порядку змін до розпису місцевого бюджету, забезпечення протягом бюджетного періоду відповідності розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням;

  затвердження паспортів бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);

  здійснення у встановленому порядку взаємних розрахунків районного бюджету з державним бюджетом і обласними (міськими) бюджетами, бюджетами міст обласного значення, бюджетами районів у містах;

  перевірка правильності складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

  погодження кошторисів, планів асигнувань та штатних розписів структурних підрозділів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій;

  здійснення за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, прогнозування та аналізу надходження доходів до відповідного місцевого бюджету;

  організація виконання районного бюджету, разом із іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад, органами державної податкової служби, територіальними органами Державної казначейської служби України забезпечення надходження доходів до районного бюджету та вжиття заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів;

  підготовка і надання відповідній місцевій раді офіційних висновків про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду відповідного місцевого бюджету для прийняття рішення про внесення змін до цього місцевого бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів місцевого бюджету;

 30. проведення моніторингу змін, що вносяться до відповідного бюджету;
 31. розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках банків;
 32. проведення на базі статистичної, фінансової та бюджетної звітності і прогнозних розрахунків аналізу економічного і фінансового стану підприємств, установ і організацій, розташованих на відповідній території, тенденцій і динаміки розвитку різних форм власності, підготовка пропозицій щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

  перевірка правильності складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

  інформування керівництва районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період та подання річного та квартального звіту про виконання районного бюджету;

  розгляд звернень та підготовка пропозицій для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету;

  участь у розробці пропозицій з удосконалення структури місцевих державних адміністрацій, підготовка пропозицій щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання місцевих державних адміністрацій та здійснення контролю за витрачанням цих коштів;

  здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо місцевих бюджетів;

  застосування попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

  прийняття рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2 — 5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України( 2456-17 ), у межах встановлених повноважень, на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема:

 33. зупинення операцій з бюджетними коштами;
 34. призупинення бюджетних асигнувань;
 35. зменшення бюджетних асигнувань;
 36. повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;
 37. безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів;
 38. розгляду у межах своєї компетенції звернень громадян, підприємств, установ і організацій;
 39. забезпечення створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників підрозділу.
 40. 3.3. Структурні підрозділи з питань фінансів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій мають право:

  одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших структурних підрозділів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських (міст районного значення) рад, територіальних органів Державної казначейської служби України, органів державної податкової служби, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснень, матеріалів та інформації з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання;

  залучати фахівців інших структурних підрозділів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції підрозділу;

 41. скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
 42. 4. Інші питання діяльності структурних підрозділів з питань фінансів

  4.1. Керівники структурних підрозділів з питань фінансів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій призначаються на посаду та звільняються з посади головою відповідної місцевої державної адміністрації за погодженням з Міністерством фінансів України в установленому законодавством порядку.

  Керівники структурних підрозділів з питань фінансів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій призначаються на посади і звільняються з посади головами відповідних районних, районних в містах Києві та Севастополі державних адміністрацій за погодженням відповідно із заступниками голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій і керівниками структурних підрозділів з питань фінансів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

  Керівники структурних підрозділів з питань фінансів районної державної адміністрації в Автономній Республіці Крим призначаються і звільняються головами районних державних адміністрацій в Автономній Республіці Крим за погодженням з Міністром фінансів Автономної Республіки Крим.

  Керівники структурних підрозділів з питань фінансів затверджують розпис доходів і видатків відповідних місцевих бюджетів на рік і тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечують відповідність розпису відповідного місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням.

  4.2. Структурні підрозділи з питань фінансів утримуються за рахунок коштів державного бюджету, якщо інше не передбачено законом.

  До врегулювання питання оптимізації структури і повноважень місцевих державних адміністрацій та затвердження Кабінетом Міністрів України чисельності їх працівників структурні підрозділи з питань фінансів утримуються в межах бюджетних призначень, наданих Міністерству фінансів України законом про Державний бюджет України, якщо інше не передбачено законом.

  Фінансування, матеріально-технічне, кадрове, юридичне та інші види забезпечення діяльності структурних підрозділів з питань фінансів районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій можуть здійснюватися через відповідні структурні підрозділи з питань фінансів цих державних адміністрацій.

  4.3. У структурному підрозділі з питань фінансів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, може утворюватися колегія у складі керівника підрозділу (голова колегії), заступників керівника підрозділу за посадою, а також інших працівників підрозділу. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

  Директор Юридичного департаменту

  Я. В. Матузка

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.9/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  У Німеччині розпочинається «Берлінале-2013»

  Сьогодні стартує міжнародний кінофестивальБерлінале-2013. Його відкриває стрічка китайського режисера Вонга Кар-ваяВеликі майстри.

  Про переоформлення ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  Про переоформлення ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку За підсумками розгляду документів, поданих до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на переоформлення ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, у зв'язку зі зміною місцезнаходження професійного учасника, відповідно до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії( z0890-06 ), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 № 345 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2006 за № 890/12764 (із змінами), НАКАЗУЮ:

  Гурт «Грізлі» розібрав свиню на драбині

  І хоч свято має тривожну назву поминки, насправді воно просякнуте радістю. Це день, коли в господі різали свиню, а на допомогу приходили сусіди й родичі. Увечері господарі накривали на стіл і ...

  Про безпеку українців подбають

  Зміна клімату і посилення техногенного навантаження ставлять нові вимоги перед системою цивільного захисту. Ситуація складна. Ми повинні зробити все необхідне для забезпечення безпеки людей. ...

  Об адвокате - устами Клиентов

  Огромное количество необходимой информации.

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b