Деякі питання утворення товариства з обмеженою відповідальністю “Запорізький титано-магнієвий комбінат”, Кабінет Міністрів УкраїниКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від 3 жовтня 2012 р. № 955 Київ

  Деякі питання утворення товариства з обмеженою відповідальністю "Запорізький титано-магнієвий комбінат"

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Погодитися з пропозицією Фонду державного майна щодо:

  утворення товариства з обмеженою відповідальністю "Запорізький титано-магнієвий комбінат" (далі — товариство) з державною часткою у статутному капіталі товариства не менш як 51 відсоток шляхом внесення до статутного капіталу товариства з боку держави майнового комплексу державного підприємства "Запорізький титано-магнієвий комбінат";

  реорганізації державного підприємства "Запорізький титано-магнієвий комбінат" шляхом приєднання до товариства.

  2. Затвердити Положення про здійснення відбору недержавних учасників товариства з обмеженою відповідальністю "Запорізький титано-магнієвий комбінат", що додається.

  3. Фонду державного майна:

  1) виступити засновником товариства з боку держави;

  2) забезпечити передачу до статутного капіталу товариства майнового комплексу державного підприємства "Запорізький титано-магнієвий комбінат";

  3) визначити недержавних учасників товариства на конкурсних засадах;

  4) передбачити у статуті товариства:

  внесення недержавними учасниками товариства вкладу до статутного капіталу лише грошовими коштами, а також додаткового вкладу, який не впливає на розмір часток кожного з учасників, для технічної модернізації виробництва у строки:

  - 50 відсотків — протягом 10 днів з дня державної реєстрації товариства;

  - 25 відсотків — протягом 90 днів з дня державної реєстрації товариства;

  - 25 відсотків — протягом 270 днів з дня державної реєстрації товариства;

  правонаступництво товариства щодо прав та обов’язків державного підприємства "Запорізький титано-магнієвий комбінат";

  5) передбачити у договорі про заснування товариства забезпечення погашення недержавними учасниками товариства протягом трьох місяців з дати утворення товариства простроченої заборгованості державного підприємства "Запорізький титано-магнієвий комбінат" з виплати заробітної плати, податків, зборів, інших обов’язкових платежів та за спожиті енергоносії.

  Прем'єр-міністр України

  М. АЗАРОВ

  Інд. 70

  ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2012 р. № 955

  ПОЛОЖЕННЯ про здійснення відбору недержавних учасників товариства з обмеженою відповідальністю "Запорізький титано-магнієвий комбінат"

  1. Це Положення визначає механізм організації і проведення конкурсу з відбору недержавних учасників товариства з обмеженою відповідальністю "Запорізький титано-магнієвий комбінат" (далі — товариство).

  2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

  1) банківська гарантія — забезпечення банком виконання учасником конкурсу з визначення недержавних учасників товариства (далі — конкурс) умови конкурсу щодо створення товариства, видане строком не менш як на один місяць у розмірі 20 відсотків вартості майнового комплексу державного підприємства "Запорізький титано-магнієвий комбінат";

  2) конкурсна комісія — тимчасовий колегіальний орган, утворений Фондом державного майна (далі — Фонд) для організації та проведення конкурсу;

  3) переможець конкурсу — учасник конкурсу, якого за рішенням конкурсної комісії визнано переможцем;

  4) умови конкурсу — вичерпний перелік зобов’язань, які є однаковими і незмінними для всіх учасників конкурсу;

  5) учасник конкурсу — фізична або юридична особа (резидент або нерезидент), який виявив бажання взяти участь у конкурсі та подав Фонду конкурсну документацію відповідно до умов конкурсу, що опубліковані в інформаційному повідомленні про конкурс.

  3. Конкурсна комісія утворюється Фондом у складі дев’яти осіб.

  До роботи конкурсної комісії можуть бути залучені представники правоохоронних органів з правом дорадчого голосу.

  4. Основними завданнями конкурсної комісії є:

 1. розроблення проекту інформаційного повідомлення про конкурс (далі — інформаційне повідомлення);
 2. розгляд конкурсної документації та визначення переможця конкурсу;
 3. складення протоколів та подання їх на затвердження Фонду.
 4. 5. Голова конкурсної комісії:

 5. очолює комісію, керує її діяльністю та організовує роботу;
 6. скликає засідання комісії;
 7. головує на засіданнях комісії;
 8. забезпечує повідомлення (поштою, телефонограмою, факсограмою або електронною поштою) всіх членів конкурсної комісії про заплановані засідання не пізніше ніж за три дні до дати їх проведення;

 9. забезпечує після проведення конкурсу передачу Фонду документації щодо проведення конкурсу.
 10. 6. Секретар конкурсної комісії:

 11. забезпечує підготовку матеріалів для розгляду конкурсною комісією;
 12. забезпечує виконання доручень голови комісії;
 13. реєструє членів комісії, присутніх на її засіданні, а також інших осіб, що беруть участь у її роботі;

 14. забезпечує підготовку, ведення та оформлення протоколів засідань комісії.
 15. 7. Засідання конкурсної комісії є правоможним за умови участі в ньому не менш як двох третин складу членів конкурсної комісії.

  У разі потреби за рішенням конкурсної комісії до участі в її роботі можуть бути залучені учасники конкурсу з метою заслуховування їх пояснень щодо конкурсних пропозицій, представники профспілкової організації державного підприємства "Запорізький титано-магнієвий комбінат" (далі — підприємство) та експерти.

  8. Рішення конкурсної комісії про визначення переможця конкурсу приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів конкурсної комісії.

  Голова конкурсної комісії має право вирішального голосу в разі рівного розподілу голосів членів конкурсної комісії.

  9. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, що підписується всіма членами конкурсної комісії, які брали участь у засіданні, та подається протягом трьох робочих днів Фонду на затвердження.

 16. 10. Діяльність конкурсної комісії припиняється Фондом:
 17. після затвердження результатів конкурсу;
 18. у разі, коли конкурс не відбувся.
 19. 11. Інформаційне повідомлення публікується Фондом у газеті "Відомості приватизації" та розміщується на офіційному веб-сайті Фонду за 30 календарних днів до дати проведення конкурсу.

  Інформаційне повідомлення повинне містити:

 20. назву конкурсу;
 21. інформацію про підприємство, зокрема його назву, місцезнаходження, обсяг і основну номенклатуру продукції, кількість робочих місць, рівень прибутковості за останній рік, розмір дебіторської та кредиторської заборгованості;

 22. умови конкурсу;
 23. відомості, які повинна містити заява;
 24. строк і порядок подання конкурсної документації, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів;

 25. вартість майнового комплексу підприємства;
 26. вимоги щодо банківської гарантії;
 27. перелік документів, які подаються учасниками конкурсу для участі в конкурсі;
 28. відомості про мову, якою проводиться конкурс;
 29. дату, час і місце проведення конкурсу (у тому числі першого і другого етапів);
 30. номери телефонів для довідок.
 31. Проект інформаційного повідомлення подається конкурсною комісією Фонду на затвердження.

  12. Після публікації інформаційного повідомлення на вимогу учасників конкурсу Фонд видає дозвіл на відвідання підприємства, під час якого такі учасники можуть отримати інформацію про діяльність підприємства (крім інформації з обмеженим доступом) та оглянути виробничі об’єкти.

 32. 13. Умовами конкурсу є:
 33. 1) в економічній діяльності товариства:

 34. забезпечення дотримання ліцензійних умов провадження діяльності;
 35. забезпечення погашення простроченої заборгованості підприємства за спожиті енергоносії;
 36. постачання сировини (ільменіту) вітчизняного виробництва;
 37. недопущення утворення простроченої заборгованості товариства за платежами до бюджетів та соціальними платежами;

 38. дотримання вимог Закону України "Про захист економічної конкуренції"( 2210-14 );
 39. забезпечення використання товарів (продукції, сировини), робіт і послуг вітчизняного походження;
 40. забезпечення належного утримання і зберігання державного майна, яке у процесі створення товариства не увійшло до його статутного капіталу, але залишилося на його балансі, об’єктів і засобів цивільної оборони, а також недопущення їх незаконного відчуження;

 41. забезпечення передачі об’єктів соціальної сфери до комунальної власності;
 42. забезпечення технічного розвитку, модернізації обладнання із впровадженням інноваційних технологій;
 43. 2) у соціальній діяльності товариства:

  забезпечення погашення та недопущення утворення простроченої заборгованості із сплати податків, зборів, платежів перед працівниками із заробітної плати та інших виплат, передбачених колективним договором;

  збереження протягом трьох років чисельності працівників товариства на рівні не нижче рівня, що існував на підприємстві на дату публікації інформаційного повідомлення;

  забезпечення підвищення рівня заробітної плати з урахуванням інфляційних процесів та відповідно до умов Галузевої тарифної угоди підприємства;

 44. забезпечення освоєння нових та підвищення якості наявних видів продукції;
 45. забезпечення виконання умов колективного договору підприємства та укладення нового згідно із Законом України "Про колективні договори і угоди" ( 3356-12 );

  утримання на належному рівні об’єктів соціально-побутового призначення шляхом фінансування і здійснення заходів з дотримання санітарно-гігієнічних, будівельних та пожежних вимог, норм і правил утримання таких об’єктів;

 46. переважне право на зайняття вакансій товариства громадянами України;
 47. проведення підготовки, навчання і підвищення кваліфікації працівників товариства, їх перепідготовка та перекваліфікація за рахунок коштів товариства відповідно до програм його розвитку;

  здійснення щороку заходів з оздоровлення працівників товариства, членів їх сімей та пенсіонерів, у тому числі тих, що вийшли на пенсію з підприємства, згідно з колективним договором;

  здійснення товариством витрат на охорону праці відповідно до Закону України "Про охорону праці"( 2694-12 ), розроблення та здійснення комплексу заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого травматизму і професійних захворювань, дотримання безпечних умов праці працівників товариства;

  погодження з профспілковою організацією і трудовим колективом товариства дій з відчуження соціально-культурних закладів та об’єктів соціальної інфраструктури;

  3) у природоохоронній діяльності товариства:

 48. забезпечення виконання висновків екологічного аудиту;
 49. забезпечення дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства у частині охорони повітряного басейну, охорони і раціонального використання земель, водного фонду, мінеральних ресурсів та поводження з відходами;

 50. здійснення заходів щодо охорони навколишнього природного середовища.
 51. 14. Підтвердними документами, що подаються на конкурс, є:
 52. заява про участь у конкурсі;
 53. належним чином засвідчена копія документа про підтвердження повноважень особи, яка підписала заяву про участь у конкурсі (у разі підписання заяви уповноваженим представником);

 54. банківська гарантія;
 55. копія паспорта та копія документа, що підтверджує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, довідка органу державної податкової служби щодо поданої декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації) (для учасників конкурсу — фізичних осіб);

  посвідчені в установленому порядку копії установчих документів. Копії установчих документів учасників конкурсу — юридичних осіб — нерезидентів повинні бути легалізовані в установленому порядку;

  посвідчені в установленому порядку копії свідоцтва про державну реєстрацію або виписки чи витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, довідка про включення до ЄДРПОУ (для учасників конкурсу — юридичних осіб — резидентів);

  інформація про учасника конкурсу, осіб, пов’язаних з ним відносинами у сфері здійснення контролю (відомості про досвід роботи, кваліфікацію, фінансовий стан);

  наявність гарантій постачання сировини (ільменіту) вітчизняного виробництва, зокрема договорів поставки;

  копія заяви про видачу дозволу на концентрацію з відміткою Антимонопольного комітету про її прийняття.

  15. Конкурсна пропозиція складається з документів, які містять пропозиції учасника конкурсу щодо умов участі у товаристві.

  16. Конкурсна пропозиція та підтвердні документи подаються Фонду в окремих запечатаних непрозорих конвертах із зазначенням назви конкурсу та написами "Конкурсна пропозиція" або "Підтвердні документи" відповідно.

  Конкурсна документація подається не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу особисто учасником конкурсу або уповноваженими ним представниками.

 56. 17. Конкурс проводиться за наявності не менш як двох учасників конкурсу.
 57. 18. У разі наявності одного учасника конкурсу конкурсна комісія приймає рішення щодо визнання його переможцем конкурсу, якщо він дав згоду на виконання всіх умов конкурсу.

 58. 19. Конкурс проводиться двома етапами.
 59. 20. На першому етапі конкурсна комісія у присутності учасників конкурсу відкриває конверти з підтвердними документами, аналізує їх та приймає рішення про допущення (недопущення) учасників до участі у другому етапі конкурсу.

  21. У разі порушення встановлених законодавством вимог до оформлення підтвердних документів, подання їх не в повному обсязі або несвоєчасного подання учасник конкурсу до участі в другому етапі конкурсу не допускається, про що конкурсна комісія письмово повідомляє такого учасника. Конкурсні пропозиції таких учасників не розглядаються та повертаються після затвердження протоколу засідання комісії.

 60. 22. Конверти учасників конкурсу з конкурсними пропозиціями розкриваються на другому етапі конкурсу.
 61. 23. Під час обрання переможця конкурсу враховуються такі критерії:
 62. максимальна ефективність використання залучених коштів (обсяг прибутку, строк окупності, створення нових робочих місць, надходження платежів до бюджету);

  пропозиції щодо можливостей залучення додаткових джерел фінансування, порядку та обсягів фінансування, в тому числі позичкового, його умови;

  порядок та строки погашення простроченої заборгованості підприємства із сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів та за спожиті енергоносії;

 63. наявність гарантій збуту продукції, що вироблятиметься;
 64. обґрунтування запропонованих технічних основ оновлення виробництва (технологія та устатковання, технічний рівень нових виробничих фондів), сертифікація продукції для виходу на нові ринки.

  24. Учасник конкурсу, пропозиції якого найповніше відповідають умовам конкурсу та який отримав найбільшу кількість голосів присутніх на засіданні членів конкурсної комісії, визнається переможцем.

  25. У разі неможливості визначити переможця конкурсу конкурсна комісія пропонує всім учасникам конкурсу подати письмові пропозиції щодо додаткових зобов’язань стосовно розвитку товариства в соціальній, економічній, технологічній, регіональній сфері, визначає строк їх подання та дату розгляду.

  За результатами розгляду зазначених пропозицій конкурсна комісія визначає переможця. У разі неможливості визначити переможця конкурсна комісія приймає рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся.

  26. Результати конкурсу оформляються протоколом. Протокол підписується всіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії та подається Фонду на затвердження.

 65. 27. З переможцем конкурсу Фондом укладається договір про заснування товариства.
 66. 28. У разі коли на участь у конкурсі не надійшло жодної заяви, конкурс вважається таким, що не відбувся. У такому разі конкурсна комісія може рекомендувати Фонду повторно провести конкурс.

  29. Конкурсна комісія після проведення конкурсу письмово інформує переможця конкурсу та інших його учасників про результати конкурсу.

  30. Інформація про результати конкурсу публікується в газеті "Відомості приватизації" та на офіційному веб-сайті Фонду.

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Актрису в Северной Корее сослали работать на угольную шахту за политическую шутку

  Северокорейская комедийная актриса Ли Чхун Хон была сослана для работы на угольной шахте за шутку в адрес политического режима, пишет The Daily Mail со ссылкой на региональные СМИ.

  2 апреля центр Киева будет парализован

  Как сообщили СУДЕБНО-ЮРИДИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЕ в пресс-службе КГГА, 2 апреля из-за запланированных политическими партиями акций, возможно затруднение движения транспорта.

  які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, ТОВ Фірма «Барвінок - Аудит», Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  Про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, ТОВ Фірма «Барвінок — Аудит»

  Про внесення змін до Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей, Кабінет Міністрів України

  Про внесення змін до Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей Кабінет Міністрів України постановляє: Внести до Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей( 87-2004-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. № 87 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 4, ст. 168; 2007 р., № 48, ст. 1972; 2011 р., № 94, ст. 3427; 2012 р., № 39, ст. 1474), зміни, що додаються.

  Об адвокате - устами Клиентов

  Влюбилась в Ваш сайт!!! Какие же Вы умнички!!! От всего сердца хочу пожелать Вам материального благополучия и творческих успехов!

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b