Про встановлення порядку звільнення від відповідальності, Антимонопольний комітет УкраїниАНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 1. 25.06.2012  № 399-р
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 вересня 2012 р. за № 1553/21865

  Про встановлення порядку звільнення від відповідальності

  Відповідно до пункту 11 частини третьої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України»( 3659-12 ) та з метою запровадження механізму реалізації положень частини п’ятої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції»( 2210-14 ) Антимонопольний комітет України ПОСТАНОВИВ:

  1. Затвердити Порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про звільнення від відповідальності за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (Порядок звільнення від відповідальності), що додається.

  2. Юридичному департаменту подати це розпорядження на державну реєстрацію в установленому порядку.

  3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Голова Комітету

  В. П. Цушко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження Антимонопольного  комітету України 25.06.2012  № 399-р

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 вересня 2012 р. за № 1553/21865

  ПОРЯДОК подання заяв до Антимонопольного комітету України про звільнення від відповідальності за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції»( 2210-14 ) (Порядок звільнення від відповідальності)

  І. Загальні положення

  1.1. Цей Порядок спрямований на реалізацію положень частини п’ятої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції»( 2210-14 ).

  1.2. Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають таке значення:

  заява на одержання листа-маркера — заява особи (юридичної або фізичної) — учасника антиконкурентних узгоджених дій про звільнення від відповідальності, якою особа заявляє про наявність антиконкурентних узгоджених дій і бере на себе зобов’язання в узгоджений з Комітетом строк надати Комітету інформацію, що матиме суттєве значення для прийняття рішення у справі;

  заявник — особа (юридична або фізична) — учасник антиконкурентних узгоджених дій, яка звернулася до Антимонопольного комітету України (далі — Комітет) із заявою про звільнення від відповідальності або із заявою на одержання листа-маркера, або представник такої особи;

  лист-маркер — лист Комітету, який підтверджує першість звернення заявника до Комітету про звільнення від відповідальності;

  особа, що забезпечувала керівництво антиконкурентними узгодженими діями, — особа, яка безпосередньо ініціювала, керувала чи давала вказівки щодо дій, які необхідно вчинити для узгодження конкурентної поведінки, та/або контролювала їх виконання, та/або вчиняла дії, спрямовані на примушування суб’єктів господарювання до участі в них;

  Правила розгляду справ — Правила розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ) ( z0090-94 ), затверджені розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5-р, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 06 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р).

  Терміни «антиконкурентні узгоджені дії», «суб’єкт господарювання» вживаються у значенні відповідно до Закону України «Про захист економічної конкуренції»( 2210-14 ).

  1.3. Звільняється від відповідальності особа, що вчинила антиконкурентні узгоджені дії, за одночасної наявності таких умов:

  1) раніше за інших учасників антиконкурентних узгоджених дій добровільно повідомила про свою участь в антиконкурентних узгоджених діях.

  Особа вважається такою, що раніше за інших учасників антиконкурентних узгоджених дій добровільно повідомила про свою участь у них, якщо на момент подання заяви про звільнення від відповідальності або заяви на одержання листа-маркера в Комітеті відсутні або заява іншої особи про звільнення від відповідальності за участь у цих самих антиконкурентних узгоджених діях, або заява на одержання листа-маркера за участь у цих самих антиконкурентних узгоджених діях.

  Особа вважається такою, що добровільно повідомила про свою участь в антиконкурентних узгоджених діях, якщо вона за власною ініціативою звернулася до Комітету до дати складання подання з попередніми висновками у справі в порядку, передбаченому Правилами розгляду справ, із заявою про звільнення від відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій або із заявою на одержання листа-маркера;

  2) надала інформацію, що має суттєве значення для прийняття рішення у справі.

  Інформацією, що має суттєве значення для прийняття рішення у справі, вважається інформація, обсяг та зміст якої дозволяють довести порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, зокрема, суттєве значення для прийняття рішення у справі має інформація про: склад учасників антиконкурентних узгоджених дій; наявність та зміст угод, нотаток, записок, листування, протоколів спільних зустрічей, які підтверджують погоджену конкурентну поведінку, з наданням відповідних підтвердних документів, доказів на паперових чи інших носіях інформації.

  1.4. Звільнення від відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій не надається в разі, якщо заявник не вжив ефективних заходів стосовно припинення своєї участі в антиконкурентних узгоджених діях після повідомлення про них Комітету.

  Заявник не вважається таким, що не вжив ефективних заходів стосовно припинення своєї участі в антиконкурентних узгоджених діях, якщо подальша його участь після повідомлення про них Комітету зумовлена необхідністю забезпечення отримання інформації відповідно до підпункту 2 пункту 1.3 цього розділу в межах і строки, погоджені заявником з Комітетом в письмовому вигляді в кожному окремому випадку.

  З цією метою заявник зобов’язується не розголошувати інформацію про подання ним заяви про звільнення від відповідальності.

  1.5. Заявник не звільняється від відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, якщо на момент прийняття рішення у відповідній справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції було встановлено, що заявник відповідає одній з таких умов:

 3. був ініціатором антиконкурентних узгоджених дій;
 4. забезпечував керівництво антиконкурентними узгодженими діями;
 5. не надав усіх доказів або інформації стосовно вчинення ним антиконкурентних узгоджених дій, про які йому було відомо та які він міг безперешкодно отримати.

  Про вжиття заявником заходів, спрямованих на надання всіх доказів або інформації стосовно антиконкурентних узгоджених дій, а також взаємодію з Комітетом, зокрема, свідчить те, що він:

  у встановлені Комітетом строки надає всю інформацію та докази щодо антиконкурентних узгоджених дій, які перебувають у його розпорядженні, відповідно до підпункту 2 пункту 1.3 цього розділу;

  не знищує, не фальсифікує та не приховує інформацію або докази щодо антиконкурентних узгоджених дій;

  співпрацює з Комітетом під час розслідування відповідної справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

  II. Подання заяв про звільнення від відповідальності

  2.1. Юридична або фізична особа — учасник антиконкурентних узгоджених дій, що має намір отримати звільнення від відповідальності за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції»( 2210-14 ), має право звернутися до Комітету із заявою про звільнення від відповідальності. Така заява може бути подана та підписана заявником особисто або його представником. Подання заяви представником здійснюється з дотриманням вимог, передбачених абзацом одинадцятим пункту 18 розділу VI Правил розгляду справ( z0090-94 ).

  2.2. Заява вручається заявником особисто або його представником уповноваженій посадовій особі Комітету, відповідальній за прийняття заяв про звільнення від відповідальності. Інформація про контактні номери телефонів уповноваженої посадової особи Комітету розміщується на офіційному веб-сайті Комітету.

  Дата та час одержання заяви про звільнення від відповідальності та перелік доданих до неї документів фіксуються уповноваженою посадовою особою Комітету в протоколі, який підписується нею та заявником. Копія протоколу одразу надається заявнику.

  2.3. У разі наявності клопотання заявника протягом одного робочого дня з дня видачі протоколу уповноважена посадова особа Комітету надає заявнику лист — додаток до протоколу із зазначенням відомостей про наявність чи відсутність в органах Комітету розпочатої справи про відповідне порушення законодавства про захист економічної конкуренції або наявність виданого відповідного листа-маркера.

  2.4. Заява про звільнення від відповідальності повинна містити:

  1) повне найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження/ місце проживання та інші реквізити заявника;

  2) інформацію про всіх відомих йому учасників антиконкурентних узгоджених дій;

  3) час, з якого заявник брав участь в антиконкурентних узгоджених діях;

  4) детальний опис антиконкурентних узгоджених дій;

  5) інформацію, що може підтверджувати антиконкурентні узгоджені дії;

  6) інформацію та пояснення щодо своєї участі в антиконкурентних узгоджених діях, зокрема щодо відсутності обставин, передбачених пунктом 1.5 розділу І цього Порядку;

  7) перелік документів, що додаються до заяви.

  2.5. Інформація про відомих учасників антиконкурентних узгоджених дій повинна містити: повні найменування/прізвища, імена, по батькові, місцезнаходження/місця проживання всіх суб’єктів господарювання — учасників антиконкурентних узгоджених дій, прізвища, імена, по батькові, контактні телефони та місця проживання посадових осіб суб’єктів господарювання — учасників антиконкурентних узгоджених дій та осіб, які вступали в контакти щодо узгодження дій.

  2.6. Детальний опис антиконкурентних узгоджених дій повинен містити, зокрема, інформацію про:

 6. зміст антиконкурентних узгоджених дій (встановлення цін, розподіл ринку тощо);
 7. товари (послуги), щодо яких узгоджується поведінка;
 8. мету антиконкурентних узгоджених дій;
 9. географічні межі поширення антиконкурентних узгоджених дій;
 10. дати, місця та форми контактів, спрямованих на узгодження конкурентної поведінки, та осіб, які вступали в ці контакти;

  дії учасників антиконкурентних узгоджених дій, завдяки яким відбулось чи могло відбутися узгодження конкурентної поведінки.

  Крім того, заявник має надати іншу інформацію, що йому відома і яка підтверджує наявність антиконкурентних узгоджених дій.

  2.7. Інформацією, що може підтверджувати антиконкурентні узгоджені дії, можуть бути: паперові документи чи документи в електронному вигляді (у тому числі повідомлення електронної пошти), листи, нотатки, записи (у тому числі аудіо- чи відеозаписи), угоди тощо, що підтверджують наявність узгодженої поведінки.

  Документи в електронному вигляді мають бути записані на оптичний носій інформації типу CD-Recordable чи DVD-Recordable (без можливості перезапису інформації) в усіх редакціях. При цьому в разі надання документів в електронному вигляді в заяві про звільнення від відповідальності обов’язково вказуються характеристики відповідного оптичного носія інформації (марка, серійний номер тощо). Серійний номер є індивідуальним для кожного оптичного носія.

  2.8. Відповідність заяви про звільнення від відповідальності вимогам, встановленим цим Порядком, та надання звільнення від відповідальності встановлюються рішенням Комітету, прийнятим за результатами розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

  2.9. У разі якщо в заявника на момент подання заяви про звільнення від відповідальності недостатньо інформації, передбаченої пунктами 2.4 — 2.7 цього розділу, для одержання звільнення від відповідальності, але така інформація може бути надана ним пізніше, з метою забезпечення першості в повідомленні про антиконкурентні узгоджені дії він може звернутися до уповноваженої посадової особи Комітету із заявою на одержання листа-маркера від Комітету. Лист-маркер підтверджує першість звернення заявника до Комітету про звільнення від відповідальності.

  2.10. Заява на одержання листа-маркера подається в письмовій формі і повинна містити інформацію, зазначену в підпунктах 1 — 3, 6 і 7 пункту 2.4 цього розділу. Заявник може надати також іншу інформацію, зазначену в пунктах 2.5 — 2.7 цього розділу, якою він володіє, але якої недостатньо для подання заяви про звільнення від відповідальності.

  2.11. На підставі такої заяви заявнику надається лист-маркер, у якому зазначаються дата і час звернення із заявою на одержання листа-маркера та кінцевий термін подання до Комітету інформації, передбаченої цим розділом, який не може перевищувати тридцять днів. За клопотанням заявника кінцевий термін подання інформації може бути змінений у межах встановленого тридцятиденного строку.

  2.12. Після подання в межах встановленого Комітетом строку належної інформації заявник звертається до Комітету із заявою про звільнення від відповідальності, до якої додається інформація, надана ним відповідно до пункту 2.10 цього розділу.

  2.13. Інформація та документи, надані заявником відповідно до пунктів 2.10 та 2.12 цього розділу, фіксуються уповноваженою посадовою особою Комітету в протоколі, який підписується нею та заявником. Копія протоколу відразу надається заявнику.

  2.14. Відповідність інформації, наданої заявником згідно з пунктами 2.10 та 2.12 цього розділу, вимогам, встановленим цим Порядком, та надання звільнення від відповідальності встановлюються рішенням Комітету, прийнятим за результатами розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

  2.15. Про ненадання заявнику звільнення від відповідальності відповідно до пунктів 1.4 і 1.5 розділу І ( z1553-12 ) цього Порядку зазначається в рішенні Комітету, прийнятому за результатами розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

  2.16. В інтересах розслідування справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та з метою захисту інтересів заявника за його письмовим вмотивованим клопотанням для відповідної заяви та доданої до неї інформації, а також для інформації про заявника встановлюється режим інформації з обмеженим доступом. У таких випадках заявник зобов'язаний надати до Комітету відповідну інформацію описового не конфіденційного характеру.

  Директор Юридичного департаменту

  М. М. Федосієнко

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Про офіційні (облікові) курси банківських металів, Національний банк України

  Національний банк України 18.03.2013 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів Код цифровий Код літерний Кількість унцій Назва Облікові курси

  Прокуратура обжаловала освобождение В.Лозинского

  Прокуратура Киевской области внесла апелляционную жалобу на постановление Бориспольского горрайонного суда об освобождении от наказания Виктора Лозинского по состоянию здоровья. Об этом сообщает ...

  Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заявником до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами, відповідно до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії( z0890-06 ), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 № 345, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2006 за № 890/12764 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

  Ватикан визначився з датою суду над колишнім камердинером Папи Римського

  Ватикан зробив заяву про те, що суд над колишнім камердинером Папи Римського Бенедикта XVI Паоло Габріеле, звинуваченим у викраданні документів з апартаментів понтифіка, розпочнеться 29 вересня.

  Об адвокате - устами Клиентов

  Друзья супер!!! Все что делаете для всех пользователей очень важно!!!

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b