Про внесення змін до Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей, Кабінет Міністрів УкраїниКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від 21 листопада 2012 р. № 1128 Київ

  Про внесення змін до Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей( 87-2004-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. № 87 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 4, ст. 168; 2007 р., № 48, ст. 1972; 2011 р., № 94, ст. 3427; 2012 р., № 39, ст. 1474), зміни, що додаються.

  Прем'єр-міністр України

  М. АЗАРОВ

  Інд. 70

  ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 р. № 1128

  ЗМІНИ, що вносяться до Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей( 87-2004-п )

  1. У пункті 3:

  1) абзац другий після слів "службою у справах дітей" доповнити словами ", якій підпорядковується центр, реєструється місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування";

  2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

  "Контроль за умовами утримання і виховання дітей у центрі здійснює служба у справах дітей, якій підпорядковується центр.".

  2. Пункти 5, 6 і 8 викласти у такій редакції:

  "5. Основними завданнями центру є:

 1. здійснення соціального захисту дітей, прийнятих до центру;
 2. надання дітям комплексу соціальних послуг;
 3. проведення соціально-педагогічної корекції з урахуванням індивідуальних потреб кожної дитини;
 4. сприяння поверненню дитини до біологічної сім’ї;
 5. забезпечення відвідування дітьми загальноосвітніх або інших навчальних закладів чи індивідуальному навчанню з урахуванням потреб та можливостей дитини;

 6. сприяння формуванню у дітей власної життєвої позиції для подолання звичок асоціальної поведінки;
 7. надання психологічної та інших видів допомоги батькам (або особам, які їх замінюють) дітей, які перебувають в центрі, спрямованої на повернення дитини до сім’ї;

  розроблення рекомендацій з питань соціально-психологічної адаптації дитини для педагогічних та соціальних працівників і батьків.

  6. Центр провадить свою діяльність за такими напрямами:

 8. соціально-психологічне діагностування;
 9. соціальна, психологічна, педагогічна реабілітація;
 10. адаптація до сімейного оточення;
 11. соціально-медична реабілітація та оздоровлення;
 12. правове забезпечення.
 13. Соціально-психологічне діагностування передбачає визначення соціально-психологічних особливостей дитини з метою оцінки її психоемоційного стану та прогнозування подальшого розвитку, встановлення та налагодження соціальних зв’язків дитини з найближчим оточенням.

  За результатами первинного соціально-психологічного діагностування розробляється індивідуальна програма реабілітації дитини та визначення напрямів допомоги.

  Соціальна, психологічна, педагогічна реабілітація передбачає здійснення заходів виховного характеру, спрямованих на корекцію навчання, емоційного стану дитини, формування особистісних якостей, які сприятимуть інтеграції дитини у суспільство, оволодінню нею уміннями та навичками самообслуговування, правилами поведінки та спілкування з оточуючими.

  Адаптація до сімейного оточення передбачає поглиблений аналіз соціальних та емоційних зв’язків дитини із сімейним та найближчим оточенням, проведення соціально-психологічної реабілітації, спрямованої на налагодження взаємовідносин з близькими людьми та адаптацію до сімейного оточення.

  Соціально-медична реабілітація та оздоровлення передбачає проведення комплексу заходів, спрямованих на покращення здоров’я дитини, зокрема проведення корекції психічного стану, забезпечення оздоровлення, проведення інформаційно-просвітницької роботи серед дітей, батьків, персоналу закладу з питань здорового способу життя.

  Правове забезпечення передбачає встановлення (в разі потреби) особи дитини, іншої інформації про неї та її найближче оточення, інформування про влаштування дитини до закладу батьків або осіб, які їх замінюють, служби у справах дітей, якій підпорядковується центр; надання дітям або їх батькам, опікунам (піклувальникам), прийомним батькам, батькам-вихователям, іншим законним представникам консультацій з правових питань, інформування їх про можливість отримання безоплатної правової допомоги відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу"( 3460-17 ); сприяння органам опіки та піклування у подальшому влаштуванні дітей; представництво законних прав та інтересів дитини в суді (в разі потреби).";

  "8. У центрі створюються групи денної та тривалої (стаціонарної) форми перебування, які об’єднують дітей за віком, принципом родинності, характером та ступенем соціально-психологічної дезадаптації. До зазначеної групи зараховується не більш як 10 дітей.".

  3. Пункт 9 доповнити абзацами такого змісту:

  "До влаштування в групу тривалого (стаціонарного) перебування діти перебувають у карантинній групі.

  Дитина може перебувати у карантинній групі протягом часу, необхідного для проведення медичного та лабораторних обстежень, але не більше ніж 14 днів.".

  4. Пункти 12, 13, 15 і 17 викласти у такій редакції:

  "12. Центр працює за річним планом, який погоджується із службою у справах дітей, якій підпорядковується центр.

 14. 13. До центру приймаються:
 15. діти з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах і не в змозі подолати їх за допомогою власних можливостей, якщо батьки з певних причин (через тривалу хворобу, інвалідність тощо) не можуть забезпечити належного утримання та догляду за дитиною, ухиляються від виконання батьківських обов’язків, вживають алкоголь, наркотичні засоби;

 16. діти, які залишилися без піклування батьків або осіб, які їх замінюють;
 17. діти, які зазнали насильства і потребують соціально-психологічної допомоги, постраждали від торгівлі дітьми;

 18. безпритульні діти.
 19. Прийняття дітей до центру здійснюється цілодобово:

 20. за направленням служби у справах дітей, якій підпорядковується центр;
 21. згідно з актом структурних підрозділів у справах дітей органів внутрішніх справ;
 22. за особистим зверненням дитини.
 23. Про прийняття дітей згідно з актом структурних підрозділів у справах дітей органів внутрішніх справ або за особистим зверненням дитини центр протягом одного робочого дня повідомляє службі у справах дітей, якій підпорядковується центр.";

  "15. На кожну дитину, зараховану до групи тривалого (стаціонарного) перебування, формується особова справа, в якій зберігаються такі документи:

 24. направлення, видане службою у справах дітей, якій підпорядковується центр;
 25. копія свідоцтва про народження дитини;
 26. дані про батьків або осіб, які їх замінюють;
 27. висновок про стан здоров’я дитини;
 28. документ про освітній рівень (у разі, коли дитина навчалася у навчальному закладі);
 29. акт обстеження умов проживання дитини;
 30. опис майна, що належить дитині на праві власності (в разі наявності майна), та відомості про особу (орган), яка відповідає за його збереження;

 31. документ, який підтверджує право власності дитини на нерухомість (в разі наявності нерухомості);
 32. пенсійна книжка дитини, яка отримує пенсію;
 33. копія рішення суду про стягнення аліментів (у разі отримання їх на дитину одним з батьків або особою, яка їх замінює).

  На кожну дитину, зараховану до групи денного перебування, формується особова справа, в якій зберігаються такі документи:

 34. направлення до центру, видане службою у справах дітей, якій підпорядковується центр;
 35. копія свідоцтва про народження дитини;
 36. дані про батьків або осіб, які їх замінюють.";
 37. "17. Дитина може перебувати у центрі протягом часу, необхідного для її реабілітації, але не більше ніж 9 місяців у разі стаціонарного перебування та 12 місяців — денного перебування. Строк перебування дитини у центрі визначається комісією центру за погодженням із службою у справах дітей, якій підпорядковується центр. Склад комісії визначається директором центру.".

  5. Пункт 18 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

  "Діти, прийняті до центру, перебувають під цілодобовим наглядом медичних або інших працівників центру відповідно до наказу директора центру.".

  У зв’язку з цим абзаци другий — четвертий вважати відповідно абзацами третім — п’ятим;

 38. абзац третій викласти у такій редакції:
 39. "Прийняті до центру діти забезпечуються харчуванням, засобами особистої гігієни, одягом відповідно до сезону (в разі потреби) відповідно до встановлених норм.".

  6. У пункті 19 слова "(з дозволу керівництва центру)" замінити словами "(за погодженням з керівництвом центру)".

  7. У пункті 20:

  абзац перший після слів "службою у справах дітей" доповнити словами ", якій підпорядковується центр";

 40. доповнити пункт абзацом такого змісту:
 41. "Підставою для вибуття дитини з центру є завершення курсу реабілітації і повернення дитини на виховання до батьків (одного з них) або осіб, що їх замінюють; усиновлення дитини, влаштування під опіку, піклування, до прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу; повернення або влаштування дитини до закладу інтернатного типу; досягнення дитиною повноліття.".

  8. Абзац перший пункту 21 викласти у такій редакції:

  "21. Діти, які були зараховані до груп тривалого (стаціонарного) перебування, у разі їх вибуття з центру можуть бути передані батькам або особам, які їх замінюють, родичам з письмового дозволу служби у справах дітей, якій підпорядковується центр, за клопотанням служби у справах дітей за місцем проживання дитини.".

  9. Пункт 23 виключити.

  10. Абзац перший пункту 24 після слів "службою у справах дітей" доповнити словами ", якій підпорядковується центр".

  11. Абзац перший пункту 30 після слів "за рахунок коштів його засновників" доповнити словами "та інших джерел, не заборонених законодавством".

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Уже другу добу «тримають» на кордоні Македонії та Болгарії 20 українських дітей

  Тридцятьох українських дітей - учасників фольклорних колективів відучора тримають на кордоні Македонії та Болгарії.

  Відсотки компенсуватимуть щомісяця

  Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства готове компенсувати відсоткову ставку за іпотечними кредитами у рамках соціальної ініціативи Президента ...

  Про затвердження заходів Міністерства охорони здоров'я України та Національної академії медичних наук України щодо виконання у 2012 році Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року, Міністерство охорони здоров'я України

  Про затвердження заходів Міністерства охорони здоров'я України та Національної академії медичних наук України щодо виконання у 2012 році Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року

  Достигнута договоренность об «ассоциированном членстве» Украины в Таможенном союзе, - СМИ

  В результате консультаций с российской стороной на уровне рабочих групп была достигнута договоренность об «ассоциированном членстве» Украины в ТС. По данным ZN.UA, после встречи президентов Виктора ...

  Об адвокате - устами Клиентов

  Доброй ночи!

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b